Nylige innlegg

Glitteret på innsiden

Glitteret på innsiden

Som sin­gle så får man høre over­alt at “du må være hel i deg selv for å kunne tiltrekke deg kjærlighet”.

Da er det lett å tenke at du må være per­fekt, før du kan finne den kjærligheten du fort­jen­er.

Men det finnes da mas­se­vis av weir­does som har part­nere her i ver­den! De er ikke mere verdt av den grunn.

Også i par­forhold må vi hele tiden jobbe med oss selv som men­nesker, og de skyg­ges­i­dene i oss som blokker­er for at vi kan kjenne på den ful­lkomne kjærligheten i oss selv.

Omveien er å søke det vi man­gler i oss selv i en annen. Som sin­gle er det å tenke at en annen per­son vil kunne fylle de tom­rommene du kjen­ner på.

I par­forhold er det å smelte inn i “vi”-et som noe som fyller de tom­rommene du selv kjen­ner på. I peri­oder kan illusjo­nen fortelle oss at det fun­ger­er, og at du er mer hel for­di du er del av et vi.

Men å søke å føle seg hel uten­for seg selv vil aldri fun­gere helt i leng­den. Kjærligheten finner vi ved å søke innover, i oss selv.

Heldigvis trenger vi ikke å være per­fek­te før vi kan dele gled­er og sorg­er med andre i relasjon­er, enten i par­forhold eller vennskap.

Vi er alle uper­fek­te weir­does som snubler avgårde på livets vei, som iblant kan kjenne på den ful­lkomne kjærligheten i små eller store glimt.

Det han­dler bare om å finne noen som like rar som deg — så kan dere sam­men gjøre ver­den utrygg!

Ha en fin valentins­dag!

Tips til lysarbeidere — om healere uten grenser

Tips til lysarbeidere — om healere uten grenser

Fra tid til annen kom­mer det sak­er om heal­ere eller andre alter­na­tive behan­dlere som har kon­tak­tet syke fra media for å til­by sin hjelp. Siste slike sak fra i høst kan du lese her: vg.no/…de-henne-paa-doedsleiet/a/24109979. De berørte forteller hvor­dan dette gjør en allerede sår­bar livs­si­tu­asjon enda vanske­ligere.

Jeg tror at noe av dette han­dler om det syl­skarpe skil­let mel­lom alter­na­tiv behan­dling og tradis­jonelle behan­dlingsme­toder som eksis­ter­er i vårt sam­funn. De men­neskene som har opplevd hvor mye bra som finnes av metoder der ute utover det man kan­skje blir for­t­alt på et stan­dard leg­ekon­tor kan lett få behov for å rope det ut til hele ver­den, i håp om å gi alle andre like god hjelp.

En annen fork­lar­ing er nok at når man har “sett lyset” — hatt åndelige opplevelser og oppdaget at man har evn­er selv — så er det lett å bli litt nyfrelst, og få lyst til å hjelpe hele ver­den…

Men dette er den samme fatale feilen som men­nesker har gjort til alle tider: å tro at MIN sannhet og virke­lighet er bedre enn DIN — vi har jo til og med kriget og hatt korstog for “den rette troen” her på jor­den.

Dette gjorde at jeg fikk lyst til å dele noe jeg har hatt i bakhodet en stund, nem­lig en serie med tips til alle dere som er heal­ere eller på en eller annen måte hjelper men­nesker energimes­sig, det vi også kaller for lysar­bei­dere.

Mange klarsynte eller heal­ere ser ut til å ha en for­mening om at når de ser eller hør­er bud­skap fra den andre siden så er det deres plikt å si det til den per­so­n­en det gjelder. Eller at når man er heal­er og kjen­ner at en annen per­son har vondt i armen eller lik­nende, så er det ens plikt å heale den per­so­n­en det gjelder. For da er det “menin­gen” - ellers ville ikke universet/Gud sendt det synet eller den følelsen.

 

Tips til lysar­bei­dere — Del 1

Hvor­dan kan du vite når det er rik­tig å hjelpe andre men­nesker med dine evn­er, og ikke?

Når de selv har bedt om det. Punk­tum.

Aldri ellers.

Det er en uni­versell lov at vi alle har helt fritt valg og full­s­tendig herredømme over oss selv som sjel. Ingen kan gjøre noe mot oss selv som vi ikke gir tilla­telse til (på høyeste plan).

Det betyr også at all hel­bere­delse kun kan skje når det skjer en hel­bere­delse i den per­so­n­en det gjelder.

Andre kan være veiledere og katalysator­er på veien dit, slik at det men­nes­ket selv skaper en energimes­sig endring. Men det må alltid foregå i de selv.

Så er det kan­skje litt trist, tenker du, at det første rådet jeg kom­mer med til deg som har dine fan­tastiske evn­er er når du IKKE skal bruke de?

Å innse dette set­ter deg fri, tro meg.

Det tar bort masse usikker­het og bekym­ring. Du trenger ikke hjelpe noen som helst, hvis de ikke har bedt om det!

Det virk­er ikke uansett. 

Om du lever av å bruke evne­nen dine, så er det enkelt: folk kan selv ta friv­il­lig kon­takt med deg for å få hjelp. Men om du har dette som hob­by eller er i start­fasen, så er det flere måter du hjelpe andre og sam­tidig være sikker på at de vel­ger det fritt selv, ved for eksem­pel å annon­sere etter friv­il­lige per­son­er.

Det betyr også at når noen fak­tisk har bedt deg om hjelp, så vet du sikkert at de virke­lig er der for­di de på et plan er klare for å skape endring. Du vet at de virke­lig ønsker din hjelp.

Da samar­bei­der deres åndelige guider og veiledere med dine åndelige guider, og med ditt og klien­tens høyeste selv, og alt lig­ger til rette for at en bedring kan skje.

I prak­sis kan de som søk­er hjelp de ha mot­stri­dende følelser rundt hva de er klare for av endring og ikke, selvsagt. Det er en helt naturlig del av det å være men­neske.*

Men da har du fått din tilla­telse til å bruke de fan­tastiske verk­tøyene du har for å hjelpe dette men­nes­ket. Og du tar hen­syn til den hel­lige grensen som det fak­tisk er at alle men­nesker har full­s­tendig fritt valg over seg selv.

Å gjøre noe annet, er å han­dle ut fra ditt ego.

Ditt ønske om å bli sett, hørt og anerk­jent. Anerk­jent for dine fan­tastiske evn­er, og for den per­so­n­en du er.

Du bør aldri søke anerk­jen­nelse gjen­nom de evnene du har. Vi er alle ful­lkomne, og hel­lige. Du bør også kjenne det, at du er fan­tastisk bare for­di du er den du er — ikke gjen­nom å få ros eller beun­dring for dine evn­er.

Husk at når men­nesker går gjen­nom mot­gang og vanske­ligheter i livet, så kan det være muligheter for stor vekst som men­neske og sjel. Ha tillit til at de også er hel­lige vesen­er som er hel­ter der de prøver å manøvrere seg frem på livets vei, selv om de også snubler. Ha tillit til at det lig­ger magi i det også.

Når man ser og hør­er mye som ikke alle andre men­nesker gjør, så får man lett info om andre men­nesker utover det de selv vel­ger å vise på over­flat­en. Da er det lett å bli litt oven­på, og føle at du vet bedre enn de hva som er best for de (og kan­skje gjør du det også).

Men vi må forholde oss til at vi er fysiske men­nesker så lenge vi lever på denne jor­den, hvor alle har evnen til å egne valg, og evnen til å snakke og si selv hva de ønsker, og ikke.

I Norge er det også slik at det finnes lovverk som sier at man ikke har lov til å dri­ve med opp­søk­ende virk­sommhet, eller offen­siv markeds­føring.

Den største måten du kan spre kjærlighet til resten av ver­den på er å akseptere andre men­neskers valg, uansett — selv når de strid­er mot dine verdier.

Dette gjelder jo forsåvidt ellers i livet også, at det ikke er noen som helst vits i å komme med råd eller tips til andre men­nesker uten at de selv har bedt om det. Mange er glade i å dele tips og råd til andre uopp­for­dret, i håp om å hjelpe.

Da kan det være lurt å være ærlig med seg selv om dri­vkraften for å gi råd er neg­a­tive følelser i seg selv i møte med andres vanske­ligheter. I så fall kan det være fint å trene på å kunne romme andre men­nesker, hele per­so­n­en — også i vanske­lige situ­asjon­er, uten å føle behov for å måtte endre på de.

Det er din jobb som lysar­bei­der å sørge for at du kan leve i fred og har­moni også i denne ver­den som er så full av det mot­sat­te, ved å være så hel du kan i deg selv.

Da kan du virke­lig spre lys.

_____________________________

*Det kan også skje at noe blir “spurt om” uten ord av de som kom­mer til deg, og det kan man også lære seg å forholde seg til, men selv da kreves det for­sik­tighet og respekt fra deg. Dette er litt mer avansert, og noe jeg vil komme tilbake til i senere tips.

 

 

 

Tacocado!

Tacocado!

Tacoav­o­ca­do? Tex mex­o­ca­do? Avo­ca­do a la tex mex? Spicy Avo­ca­do? Tex mex-avo­ca­do? Raw taco? El taco­ca­do?

Som du kan se, så slet jeg litt med å finne navn på denne ret­ten. Det jeg ikke sliter med, er å over­be­vise deg om at den er god — for så fort du har smakt en bit av dette, så er du sol­gt.

Denne ret­ten er fin når man er fysen på noe kry­dret og salt mat, kose­mat slik som mexikan­sk mat, eller tex mex. Det er avo­ca­do fylt med en deilig sal­sa med kry­d­der som spis­skum­men, hvitløk og chili, som gjør den til en per­fekt taco-rett.

Bare at denne tacoret­ten er så sunn at du kan spise den på en mandag, tirs­dag eller når som helst.

Porsjo­nen er bereg­net til en per­son, og er du veldig sul­ten eller lager til to eller flere per­son­er, så kan du doble den eller mange­doble den.

Jeg har brukt rød avlang papri­ka, eller spiss­pa­pri­ka, som er litt søtere og mildere i smak­en enn van­lig papri­ka, og litt store cher­ry­to­mater, de som kalles Dor­ri­to, for­di det var de beste jeg fant. Også bruk­te jeg rødløk. Du kan bruke det du lik­er best.

Spis­skum­men er det som het­er “Cumin” på engel­sk, for de som lik­er å kjøpe kry­d­der i innvan­drerbu­tikker eller lik­nende.

Ingre­di­enser:

1 passe mod­en avo­ca­do

½-1 rød spiss­pa­pri­ka*

5–6 store cher­ry­to­mater*

1 stilk stangsel­leri*

½ løk eller rødløk

½ ts hakket hvitløk

½ ts hakket rød chili

1 kniv­sodd malt spis­skum­men

½ lime

1 ts ekte salt, eller etter smak

*Siden alle paprikaer og grønnsak­er vari­er­er i stør­relse, kan det variere hvor mange du trenger å bruke av hver. Det vik­tige her er at det skal være like mye papri­ka, tomat og stangsel­leri, og halv­parten av den meng­den av hakket løk, og av avo­ca­do.

Slik gjør du:

Skyll grønnsak­ene, skjær bort de hvite hinnene på paprikaen, og hakk papri­ka, tomat og stangsel­leri i biter. Fin­hakk løken. Ha alt i en bolle. Del en avo­ca­do i 2, fjern ste­nen og fjern eventuelle brune flekker. Bruk en spis­eskje til å ta ut den ene halvde­len av skallet sitt, og skjær den i biter som du har i bollen. Legg den andre halvde­len på en tallerken.

Fin­hakk hvitløk og chili (jeg lik­er å beholde frøene, siden de gir mye smak), og ha det i bollen. Stø over spis­skum­men og salt, og klem juicen av en halv lime over. Bland alt godt sam­men, og legg oppi avo­ca­doen og på tallerke­nen.

Serv­er gjerne med frisk bland­et salat ved siden av.

Nyt!

A change is gonna come

A change is gonna come

Vi er inne i Van­n­mann-tid, og hva pass­er vel bedre da enn å dele en sang av net­topp en Van­n­mann, Sam Cook (født 22.01.1931.), som han­dler om net­topp foran­dring — Van­n­man­nens hov­edtema?

San­gen ble mor­somt nok også spilt inn 30. jan­u­ar 1964.

Dette var midt i raseopp­tøy­er og seg­regering i USA, med Borg­er­ret­tighets­beveg­elsen og Mar­tin Luther King.

Sam Cook hadde frem til da hadde gitt ut bare pop-aktige sanger, noe som var vik­tig for å kunne bli spilt på hvite radiostasjon­er og dermed nå ut til folk. Å gi ut denne san­gen var et risik­a­belt kar­ri­ere­trekk for ham.

Den dagen de satt i stu­dio for å spille inn san­gen, sa Sam Cook til sin venn “Dette kom­mer til å foran­dre ting, gjør det ikke? Det føles sånn.”

San­gen ble utgitt 1 år senere. 2 uker etter­på ble Sam Cook skutt og drept. Denne san­gen ble hans etter­mæle til ver­den, og ikke minst: en sym­bol­sang for hele borg­eretts­beveg­elsen, helt frem til i dag.

Oba­ma lånte fra denne san­gen da han i 2008 holdt sin “Yes we can”-tale med ordene “It’s been a long time com­ing, Amer­i­ca”. Rolling Stone kåret den i 2011 til nr. 12 av deres “500 great­est songs of all time”.

 

 

 

kjlø

De beste dansetreningsvideoene

De beste dansetreningsvideoene

Noen ganger kan det være vanske­lig å smette inn en tren­ingsøkt innimel­lom alt som skal gjøres hverda­gen. Da er det deilig å kunne slippe å bruke tiden det tar å dra til et tren­ingssen­ter.

For mange er bare tanken på å gå inn på et tren­ingsstu­dio noe neg­a­tivt. Og for de som lik­er ute­tren­ing best er det gre­it å ha et alter­na­tiv på dager med dårlig vær.

Der­for vil jeg i dag dele med dere de beste zum­ba dan­se­v­ideoene på nett som jeg vet om.

Alt du trenger er den tiden selve tren­ingsøk­ten tar, og du kan ha på deg akku­rat det du vil, og gjøre det helt i ditt eget tem­po.

Hva er vel bedre enn å kom­binere dans med tren­ing?

Tren­ingsef­fek­ten kan variere ganske så mye ut i fra hvor stor innsats du leg­ger i hvert steg. Ha det moro!

38 min­ut­ter:

https://www.youtube.com/watch?v=SC6KlPLvhCk

 

39 min­ut­ter:

 

41 min­ut­ter:

 

51 min­ut­ter:

 

 

Ekte mirakelsalve

Ekte mirakelsalve

For en tid siden skrev jeg om såkalte mirakel­salver her på bloggen, som Utroligsalve og Eight hour cream, som ved nærmere etter­syn vis­er seg å inneholde aller mest min­er­alol­je (Petro­la­tum) — og dermed er langt i fra utrolige eller mirakuløse. Les mer her.

I dag vil jeg dele med dere mitt favorittpro­dukt for tørre lep­per og vin­ter­hud, Decle­or Aromessence Neroli Essen­tial Night Balm. Eller Decle­or Aro­ma Night neroli, litt forko­rtet.

Dette er en salve, eller balm, som er kjer­nen i alle Decle­or sine pro­duk­ter — rene eteriske plante­ol­jer, både som serum, og i balmer til nat­tkrem, slik som denne.

Denne het tidligere bare “Essen­tial balm”, og det navnet syntes jeg var mer passende (navnene på Decle­or sine pro­duk­ter har blitt utrolig lange og rare de siste årene, dessverre).

Dette er en klas­sik­er som de som kjen­ner til den har hatt som et uni­ver­sal­pro­dukt i skapet til alt fra sår­salve, tørre og sprukne lep­per, tørre negle­bånd, på såre barneromper ved bleiebruk — ja, til og med på tørre hun­desnuter! 😀

Nor­malt er jeg ikke så glad i såkalte uni­ver­sal­pro­duk­ter som skal brukes på flere områder, for­di det van­ligvis finnes pro­duk­ter som fun­ger­er aller best på ett spe­si­fikt område (og jeg er en hud­pleienerd og vil ha det beste). Men denne er unntaket.

For å snakke litt om det den fak­tisk er laget som først, en nat­tkrem: Aro­ma Night neroli er en nat­tkrem i Decle­or sin serie for nor­mal og fuk­t­fat­tig hud. Både denne og de andre pro­duk­tene i denne serien innehold­er der­for essen­sielle oljer som skal hjelpe huden til å pro­dusere mer fuk­tighet.

Essen­siell olje av neroli er det som hov­ed­sak­lig hjelper huden å pro­dusere mer fuk­tighet. Så dette er en super salve å bruke om nat­ten på vin­ter­stid for fuk­t­fat­tig hud som har blitt utsatt for kulde og tørr inneluft fra opp­varm­ing, og den påk­jen­nin­gen tem­per­atur­forskjel­lene utgjør for huden.

Og her kom­mer noe av det beste ved den: Den innehold­er også eteriske oljer av basi­likum med flere, som virk­er utrensende på huden. Det vil si at den også fun­ger­er supert hvis du har noen uren­heter eller sorte prikker!

Og så kalte jeg den for en sår­salve — og her kom­mer det som virke­lig gjør det til et alt-i-ett pro­dukt: Den innehold­er essen­siell olje av kamille med flere, som roer ned huden og virk­er beten­nelses­dem­pende.

Så denne er super å ha på lager om huden din har rea­gert på noe og er sen­si­tiv, eller om du har utført røffe hud­pleiebe­han­dlinger som pensling e.l. hvor huden må heles etter­på.

Om som­meren er den fin å bruke på sol­brent hud som nat­tkrem, og det beste av alt — du trenger ikke være redd for at den blir for fet for huden på som­mer­tid om du har en nor­mal hud­type eller bland­ing­shud — den virk­er jo også utrensende på uren­heter!

Å bruke en salve kan føles litt uvant, og høres veldig klis­sete ut. Men du skal bare bruke en ertestør­relse av den, og påføre på fin­grene slik at den blir varm og smelter litt, og når du så påfør­er den på huden så vil den trekke inn og føles som en fet krem etter en stund.

Og den er trygg å bruke, siden den ikke innhold­er min­er­alol­je eller andre lumske ingre­di­enser — kun rene planteessenser i en base av has­sel­nøttsmør og avo­cadool­je.

For meg er dette den aller beste lep­pe­po­maden jeg vet om på vin­teren. I til­legg bruk­er jeg den som nat­tkrem hvis huden min noen ganger har blitt utsatt for en påk­jen­ning eller er sen­si­tiv, samt i de tør­reste peri­o­dene om vin­teren. Samt på sår og alt mulig annet. Jeg har også brukt denne som kuldekrem når det er på det kaldeste ute.

Denne er alt­for dyr å kjøpe i butikk. Jeg pleier å kjøpe den i en stor salongstør­relse på 100 ml på ebay (van­lige stør­relser er 15 ml og 30 ml), og så har jeg den over i flere min­dre krukker som jeg kan ta med meg over­alt.

Den stør­relsen var­er i et par år hos meg, omtrent. Og for ca. 500 kr er ikke det så verst, for sår­salve for hele fam­i­lien, samt lep­pe­po­made, nat­tkrem for sen­si­tiv, uren eller fuk­t­fat­tig hud, og all­round krise- og SOS-pro­dukt.

Jeg har også fun­net den i salongstør­relse i blant hos de norske net­tbu­tikkene Blivakker.no (fant den her) og Nordicfeel, men jeg pleier som sagt å kjøpe den på ebay hvis de ikke har.

Det letteste er å google “Decle­or Aro­ma Night Neroli”, da kom­mer de ulike net­tbu­tikkene som sel­ger den opp i søket, så du kan finne den bil­lig­ste.

Og når jeg først snakker om lep­pe­pro­duk­ter som er frie for petro­la­tum, så har jeg en anbe­fal­ing til: Decle­or sin “Lip Balm Intense Nutri­tion”.

Denne er fra serien deres for tørr hud (ikke fuk­t­fat­tig), og er fetere og tykkere i kon­sis­tensen enn Aro­ma Night neroli. Denne sit­ter litt lenger på lep­pene, og beskyt­ter der­for godt mot fuk­tighet­stap fra tørr inneluft eller kulden ute.

For lep­per som allerede er såre og tørre, så er Aro­ma Night neroli aller best, etter­som den repar­erer.

Jeg bruk­er ikke så mange Decle­or-pro­duk­ter, alt­så, så det er ikke for­di disse er fra det samme mer­ket at jeg anbe­faler de. Det er rett og slett for­di Decle­or er veldig gode på å lage pro­duk­ter til tørr vin­ter­hud og -lep­per, og disse er de beste to jeg har fun­net.

Lip bal­men får man kjøpt for rett over hun­drelap­pen hvis den er på tilbud, f.eks. her hos Nordic Feel.

Manifestering for de late

Manifestering for de late

Av alt jeg har lest og kom­met over om man­i­fes­ter­ing og kun­sten å skape sitt eget liv, så er Marc Allen min favoritt.

Han gjorde noen lure ting i sin metode som gjør at man let­tere overkom­mer de hin­drin­gene som opp­står i man­i­fes­ter­ing.

Hans bok, «The Type-Z guide to Suc­cess», hen­ven­der seg til de som ikke er stå-på-vil­lige A-men­nesker, men tvert imot helt i den andre enden av skalaen, nem­lig mer bedagelige Z-men­nesker. Men som du skal se, så snakker dette til alle.

Marc sin his­to­rie startet den dagen han fylte 30 år. Han våknet nærmest i en til­stand av sjokk, og innså plut­selig at han ikke var et barn lengre — og at han ikke hadde opp­nådd noe som helst i sitt liv.

Han bodde i en slum-lei­lighet, og slet med å skrape sam­men til husleien hver måned. Han eide ingent­ing over­hodet, og hadde mis­tet den ene jobben etter den andre, for­di som han sier det selv, han «var lat».

Han hadde imi­dler­tid alltid visst én ting: at han trengte å dri­ve med noe han els­ket.

Han hadde prøvd seg i forskjel­lige bran­sjer, prøvd å bli skue­spiller — uten å lykkes, drevet med musikk og startet et rocke­band — som falt i grus, og vært noe av en hip­pie som van­dret fra det ene selvutviklingskurset til det andre. Men han hadde aldri hatt noen plan, eller noen ret­ning.

Nå innså han at han hadde ingen utdan­nelse, og ingen kunnskap som kunne brukes til noe nyt­tig.

På denne dagen van­dret han hvileløst frem og tilbake i lei­ligheten sin. Så kom han på en lek som noen hadde fores­lått da de satt rundt bålet på et av kursene han hadde vært på:

La oss forestille oss at alt har gått så bra som vi kan drømme om — hvor­dan vil livet vårt se ut om 5 år?»

Marc tok frem at blankt ark, og så for seg at det hadde gått 5 år. Øverst skrev han «Ide­alsce­nario».

Litt til sin egen over­raskelse skrev han øverst «Jeg dri­ver nå et vel­lykket for­lag».

Han hadde ingen som helst peil­ing på busi­ness, og enda min­dre greie på økono­mi.

For hver ting han hadde skrevet i sitt ide­alsce­nario, så skrev han et mål. Det hele tok 10 min­ut­ter.

Og for hvert mål skrev han noen delmål, og han­dlings­plan­er for å nå frem til det målet.

For eksem­pel skrev han under «Starte et vel­lykket for­lag»: «Få orden på økonomien».

Og under der skrev han «Lese en bok om busi­ness» og «Ta kon­takt med noen jeg kjen­ner som kan noe om busi­ness», i dette til­felle hans far.

Og med tiden fylte han inn flere delmål og han­dlings­plan­er på arket, etter­som pla­nen hans skred frem.

Men med én gang han hadde skrevet ned sine mål, så ble han fylt av frykt.

Hvor­dan skulle han klare alt dette? Marc sier selv at han var en tulling med penger, han forsto seg ikke på økono­mi, og var uor­gan­is­ert og helt ute av kon­troll.

Han innså at han hadde store, mot­stri­dende syn på penger, seg selv, sine evn­er, og på suk­sess.

Han hadde alltid hørt at for å opp­nå suk­sess, så må du jobbe hardt.

Men Marc hadde ikke lyst til å jobbe hardt og ha et liv fylt av stress, det var ikke hans drøm.

Han innså at han måtte endre sine dype kjern­everdier angående penger og økono­mi, for å skape endring.

For hver neg­a­tive tanke som dukket opp, så skrev han en mot­satt affir­masjon.

For tanken om at han var en tulling med penger, så skrev han: «Jeg er for­nuftig og har kon­troll på økonomien min, jeg skaper nå total økonomisk suk­sess, på en lett og avs­lap­pende måte, og på et sunt og pos­i­tivt vis».

Den siste delen, «lett og avs­lap­pende, og sunt og pos­i­tivt vis», hadde han hørt noen si på radio en gang. Den frasen hjalp med å overkomme troen på at det å lykkes må være knyt­tet til stress, sier Marc.

Enden på his­to­rien til Marc er at han i dag eier og dri­ver for­laget «New World Library», som blant annet har utgitt Eck­hart Tolle sin bok, «The Pow­er of Now» («Det er nå du lever»), som noen av dere kan­skje har hørt om…

«Jeg er fort­satt lat», sier Marc. “Den eneste forskjellen er at nå er jeg mangemil­lionær og dri­ver et lønn­somt for­lag”. Han står fort­satt sent opp om mor­ge­nen, og sier «I don’t do morn­ings, I don’t do mon­days».

Før plei­de jeg å hate mandager, og jeg gruet meg til den søndag kveld. I dag er det min dag hvor jeg har tid for meg selv. Og jeg tar meg ofte en lur midt på dagen — det er gjerne da de mest geniale ideene pleier å dukke opp.

Når jeg ful­gte min egen ener­gi, så kok­te det ned til ca. 30 timers arbei­d­suke. 30 timer tilbringer jeg med fam­i­lien min, og 30 timer i uken bruk­er jeg på tid for meg selv”.

Indre arbeid er alt

Indre arbeid, og det å gå inn og endre våre dypeste kjern­everdier er det aller vik­tig­ste for å skape det livet man ønsker”, sier han.

Som Eck­hart Tolle sier det i «The Pow­er of Now»: «If you get the inside right, the out­side will fall into place. Og det er det som alt han­dler om”.

Skep­tisk? Marc sier: «Vel, hva vi enn tror blir sant i vår erfar­ing. De er ikke sanne i seg selv, men vår tenkn­ing skaper det slik. Enhver tanke vi har er kraft­full, den har en effekt på vårt liv.

Poenget er dette: affir­masjon­er virk­er, bøn­ner virk­er og pos­i­tiv tenkn­ing virk­er. Prob­lemet er at alle neg­a­tive tanker fun­ger­er også.

Vi kan affirmere at vi vil opp­nå suk­sess — og så blir vår neste tanke «Å, men det er så slit­somt å skape suk­sess!».

Uni­ver­set sier «ja» til enhver tanke. Så hvis din neste tanke er «Å, men det er så slit­somt å skape suk­sess», så sier uni­ver­set at «Ja, det er sant — for deg, men de tankene».

Så til de som sier at affir­masjon­er ikke virk­er? Ja, det er sant — de virk­er ikke for dem.28

Men de fungerte for meg”.

Her kan du høre en pod­cast med et inter­vju av Marc Allen: The­atre of the Mind — The Type Z-guide to suc­cess

Boken hans finnes blant annet hos amazon.com, som både e-bok og van­lig bok.

Og den er, i typisk Marc Allen-stil, kort, avs­lap­pende og inspir­erende å lese 🙂

Nok en his­to­rie om rik­dom og suk­sess?

Okey, så ble dette enda en amerikan­sk fortelling om man­i­fes­ter­ing og veien til å bli rik og materiell suk­sess — den amerikanske drøm­men i selvh­jelp­sut­gave, nok en gang.

Men du behøver ikke å man­i­festere å eie et for­lag — eller å bli mil­lionær, for den del.

Det mest nyt­tige ved Marc sin metode er hvor­dan han hele veien fokuserte på å løse opp fryk­tene som opp­står under­veis i man­i­fes­ter­ing.

Den gode (eller dårlige?) nyheten er at du hele tiden job­ber med å løse opp frykt, enten bevisst eller ikke — kun for­di du lever som men­neske.

Du kan velge å møte fryk­ten og gjøre det bevisst, ved å imøtegå det du fryk­ter, og se at det ikke er så farlig. Enten du bruk­er Marc sine teknikker med affir­masjon­er, eller andre metoder.

Da Marc fylte 35 år, så opplevde han en ny ned­tur: For­laget hans var på ran­den av konkurs, og han ble på nytt nødt til å gå innover i seg selv, og se på sine fryk­ter knyt­tet til penger og økon­o­mistyring.

Da hørte han noen si dette på radio:

I enhver mot­gang finnes det en like stor, eller større, fordel”.

Så han skrev ned på en lapp, som han la på skrive­bor­det sitt for å se hver dag: “I ethvert prob­lem lig­ger det en mulighet”.

Marc sier at den forde­len som lå i at han opplevde krisen i sitt fir­ma i 35-års alderen var at han ble nødt til å lære seg å håndtere finanser selv. Han hadde alltid sett etter noen andre men­nesker som kunne ordne det for ham, noen med mer økonomikunnskap som kunne komme inn og løse de prob­lemene.

Han forteller at denne frasen han hørte på radioen snud­de helt om på hvor­dan han håndterte driften av fir­maet: “Når folk kom inn på kon­toret mitt og for­t­alte om prob­le­mer i fir­maet tidligere, så ble jeg bekym­ret og usikker på hvor­dan vi skulle løse det.

I dag har jeg en helt annen hold­ning. Hvis noen kom­mer inn på kon­toret mitt og rap­porter­er om et prob­lem, så ser jeg alltid etter hvilken mulighet som kan ligge der.

Jeg anerk­jen­ner prob­lemet og tar det ser­iøst, selvføl­gelig, men så beg­yn­ner jeg å se hvor­dan vi kan finne mulighetene som det skjuler.”

Det kan du også gjøre som men­neske, i ditt liv. Ist­e­den­for å se på prob­le­mer som bumper i veien på veien mot lykken, så bli litt nys­g­jer­rig på hvor­for dette er et prob­lem for deg.

Kan­skje er det vik­tigere for deg å man­i­festere at du skal forbedre en relasjon i ditt liv, for eksem­pel, enn å bli mil­lionær. Eller noe helt annet. Men fryk­tene våre vis­er oss hvor vi har mer arbeid som gjen­står på vår sjelelige vei.

Det andre jeg synes er så gøy med Marc sin metode er hvor­dan den står i kon­trast til alt det van­lige maset man hør­er i selvutviklings­bran­sjen og i næringslivet om å “jobbe hardt for å opp­nå suk­sess” og ” du må tro på dine mål for å lykkes”, og alt det stres­set som slike Tony Rob­bins-aktige guruer kan skape i oss…

Late nord­menn?

Og for de som er skep­tiske, så synes jeg det er litt gøy at Marc sin typiske jobbeuke — 30 timer- ikke er så langt fra den stan­dard 37,5 timers uken i norsk arbei­d­sliv. I Norge er dette vante tanker — vi har noen av de kor­te­ste arbei­d­sti­dene i ver­den.

Men du skal ikke lenger enn ned til Sør-Europa for å finne van­lige arbei­d­suk­er opp mot 50 timer, og enda mer i USA hvor Marc bor, på ca. 60 timer — spe­sielt for en bed­frift­sled­er i hans posisjon.

Og for å støtte noe av det Marc sier med fak­ta, så er norsk arbei­d­sliv — på tross av at vi job­ber min­dre enn de alle fleste andre i ver­den — det mest effek­tive i ver­den (link).

Den stem­mer alt­så ikke, den myten vi hør­er så ofte, at nor­menn er så late.

Kan­skje har du som meg lest om den amerikanske sje­fen for Coca-Cola i Norge, som fikk et lite sjokk i møte med norske arbei­d­stider?: Nå slut­ter han klokken fire (link).

Kan­skje er Marc er inne på noe, at det å jobbe mest mulig ikke i seg selv er veien til suk­sess.

Og så synes jeg det er så avs­lap­pende å høre på Marc fortelle om sin måte å man­i­festere sitt drøm­me­liv på! Man kan nesten kjenne stresse slippe taket bare av å høre ham snakke 🙂

Nyttt år og angstfremkallende blanke ark

Nyttt år og angstfremkallende blanke ark

Godt nyt­tår, fine folk! Nytt år, blanke ark — og nye muligheter til å sette seg mål og styre livet dit du vil.

Men idet du har turt å drømme og sette opp noen mål, så kom­mer gjerne eng­s­telsen snikende:

Hvor­dan skal jeg klare det her? Hva har jeg å bidra med som gjør at jeg skal klare alt dette? Uff, dette høres stressende ut!

Så vi gir ofte opp før vi er halvveis. Og noen ganger før vi har beg­y­nt.

Det er let­tere å fortrenge at vi har noen mål og drøm­mer vi vil opp­nå, enn å forholde oss til den eng­s­telsen som kravene til oss selv skaper.

Så vi innbiller oss selv at det er ikke så farlig, og at vi har det bra slik vi har det.

Enten vi forteller oss selv at nyt­tårs­forset­ter er noe tull, at det å ta vare på helsen og krop­pen virk­er som et liv med stress og lite glede, eller at det å opp­nå våre mål vil innebære at vi ikke har det noe bra på veien dit, så han­dler alt om det samme:

At egoet forteller deg at tryg­ghet er vik­tigere enn å ta sjansen på noe nytt. Og at du har det bedre der du er, enn å trosse ukjente far­vann. Uansett hvor­dan du har det der du er nå.

Egoet er selvop­phold­elses­driften vår, dens jobb er å ta vare på deg, så du over­lever. For den hadde alt vært såre vel om du bare satt inne resten av livet og beskyt­tet deg selv, så lenge du over­lever, ikke fryser og er mett.

Men poenget er at du er her som men­neske og som sjel for å lære, for å sette deg mål, og for å jobbe med fryk­ten og trosse den. Hva de målene er, kan være så mangt.

Noe av det man­i­fes­ter­ing og loven om tiltrekn­ing har blitt kri­tis­ert for, er et over­drevent fokus på materielle goder, luk­sus og over­fladiske verdier. Den amerikanske drøm­men i selvh­jelp­sut­gave, med andre ord.

Og mange assosier­er man­i­fes­ter­ing med en følelse av mis­lykke­thet — for­di man ikke klar­er å tenke pos­i­tivt nok.

Den som beskriv­er man­i­fes­ter­ing på den beste måten jeg vet, er Marc Allen. Han gjorde et par geniale ting som kan hjelpe på utfor­drin­gene som gjerne opp­står når man skal man­i­festere og sette seg mål.

Og det kom­mer et inn­legg her på bloggen om hans metode i nærmeste fremtid — følg med!

 

 

Akku­rat nå er vi inne i en tid som er per­fekt for å sette seg mål og ta styrin­gen over livet. Ikke bare for­di vi er i jan­u­ar og Sten­bukkens tid. Men for­di det er hele 5 plan­eter i Sten­bukkens tegn nå!

Og Sat­urn, dens hersker, er en streng læremester som tvinger oss til å se ærlig og uten illusjon­er på de områ­dene av vårt liv hvor det er behov for å rydde opp. Enten det han­dler om økono­mi, helse, relasjon­er eller annet.

Det han­dler om å ta ans­var, og ta styrin­gen over ditt liv.

Stikko­rdet er de fysiske han­dlin­gene vi kan ta for å skape livet i den ret­nin­gen vi ønsker. Ingen snarveier, og ingen øns­ketenk­ing eller håp om at andre skal ordne opp for oss.

Men denne strenge læremesteren kan også gi deg mulighet til å komme i kon­takt med din egen autoritet som hersker over ditt liv. Gaven kan bli at du får til ting som du ellers ikke hadde fått til. Og gjør man jobben, så får man beløn­ning.

Dette er en tid for å ha bena på bakken, og holde seg jordet — i kon­takt med virke­ligheten, og med krop­pen.

Men det kan føles vel ser­iøst og alvorstungt under denne Sat­urn-energien, så da er det vik­tig å finne en bal­anse mel­lom lek og lystighet, og alvoret. Og en god bal­anse mel­lom arbeid og hvile.

Vær snill med deg selv, og ta hen­syn — husk at den som går for hardt ut, ikke når mål — vær seig og uthold­ende (som en god Sten­bukk).

Sat­urn han­dler også om å følge lover og regler. Siden Sat­urn også styr­er over insti­tusjonene i sam­fun­net, og de som styr­er, så vil vi få se at det blir endringer på den fron­ten både her hjemme og inter­nasjon­alt. Der lover og regler ikke følges (enten formelle eller uformelle), og der det ikke tas ans­var, vil det bli endringer.

Men husk: At all man­i­fes­ter­ing og alt du skaper i ditt liv, først starter innenifra. Ha kon­takt med ditt indre, og med lyset i deg selv. Der finner du ut hvor veien skal gå. Så kan du bruke denne Sat­urn-energien til å ta fysiske grep for å komme dit.

Og det før­er meg til mine ønsker for dere i 2018, kjære lesere:

  • Vær minst mulig i hodet når du styr­er ditt liv. Inspi­rasjon og visjon­er kan slippe til når du ikke blokker­er energien ved å være for mye i hodet. Vær i krop­pen, vær aktiv, — eller slapp av. Dropp den mel­lomtil­standen med å være i hodet hvor det føles som du gjør mye vik­tig, men egentlig utret­ter lite. Min­dre Face­book og på net­tet, med andre ord! 🙂
  • Vær min­dre plik­topp­fyl­lende ut i fra andres krav, og mer plik­topp­fyl­lende i forhold til dine indre ønsker og drøm­mer. Du kan bruke et helt liv uten å klare å til­fred­stille andre, men du har bare dette ene livet til å opp­nå det du øns­ket å få til denne gan­gen.
  • Jobb med deg selv i dyb­den, og med dine skyg­gesider. Å ta tak i våre sår, fryk­ter og blokkeringer er den raskeste måten å heve vår vibrasjon på, og dermed den raskeste måten å skape det livet du drøm­mer om. Enten du mediter­er, går til psykolog, drar på retreat som i «Eat, Prat, Love», tar regresjon­er eller går til en som meg og ser på energi­plan­et ditt og hva som lig­ger der, eller andre måter å jobbe med deg selv på. Tør å kjenne på still­heten, selv om det kan kjennes ube­hagelig — alt blir bedre av det, tro meg!

 

Måtte du opp­nå alle dine drøm­mer. Godt nyt­tår, kjære leser! 🙂

 

 

 


Populære innlegg

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

for tung­met­aller som kvikksølv, bly, alu­mini­um, kad­mi­um m.fl., samt radioak­tive stof­fer, løs­ningsmi­dler og sprøytemi­dler. Jeg anbe­faler sterkt at du leser dette inn­legget før du eventuelt starter på en avgift­ning: “Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter”! Krop­pene våre bruk­er naturlig 25 — 75 […]

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Vi over­skylles av miljøgifter i dagens sam­funn. Så er det én ting å lese om alle disse miljøgiftene som finnes der ute — en helt annen ting er det å vur­dere om dette fak­tisk gjelder en selv, og om det kan ha skapt de helse­pla­gene […]

Den skjulte helsefaren

Den skjulte helsefaren

For noen år siden sa leg­en min at i framti­den kom vi alle til å avgifte krop­pen vår daglig. Han mente at når vi som sam­funn våknet opp og forsto hva miljøgiftene gjør med helsen vår, så ville det bli like van­lig å ta sin […]

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Halschakraet lig­ger midt i hal­som­rådet. Fysisk styr­er det halsen, nakken, skul­drene, skjold­bruskkjerte­len, nakke­virv­lene, stem­me­bån­dene, munnen, tennene, tannkjøt­tet, over­armene og albuene. Følelsesmes­sig han­dler halschakraet om å utrykke din sannhet.  Ofte prøver vi å unngå sannheten. Vi smil­er når vi ikke har det bra, sier at alt er fint selv om […]

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene er yogaøvelser som bal­anser­er alle chakraene i krop­pen. Tar du disse øvelsene hver dag over tid, vil du merke en bety­delig forbedret helse både fysisk og men­talt. Chakraene er ener­gisen­tre som lig­ger på energi­plan­et i krop­pen vår, og dermed påvirk­er den […]