IMG_9208 (1)" width="2560" height="1866" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Squashpasta med tomatsaus Les mer IMG_4831" width="2073" height="1721" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Det beste jeg vet Les mer Den skjulte helsefaren Les mer Synkronitet: Alles vilje er den samme Les mer Manifestering for de late Les mer Derfor hjelper det ikke å "tenke positivt" når du skal endre ditt liv Les mer Hvordan kan vi vite hva som er sunt? Les mer Hode-epidemien Les mer IMG_6405 (1)" width="2560" height="2083" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Min favorittjuice! Les mer Detox-hjelp fra en annen planet Les mer Å være sensitiv er det nye kule Les mer Mesterne om helhetlig helse Les mer Vannmannen Les mer IMG_4636 3" width="2560" height="1920" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Standardsalat Les mer Hvordan jeg oppdaget at vi lever flere liv  Les mer Det 5. energisenteret: Halschakraet Les mer A change is gonna come Les mer Behagelig meditasjon mot stress Les mer IMG_4080" width="640" height="640" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Når "meningen" er å komme seg bort Les mer Mesterne: om yrke og utdannelse i framtiden Les mer

Recent Posts

O’ jul med din familieglede — overlevelsesguide til å feire jul med familien

Akku­rat i disse dagene rett før jul skjer det en endring energimes­sig. Fra stemn­ings­full for­vent­ning, jule­musikk, jule­han­del og hek­tiske for­bere­delser, så er dem­per lik­som alt seg de siste dagene før jul. Vi går fra energien til ild­fulle, lekne og ekstro­verte Skyt­ten, til den mer ser­iøse og intro­verte Stein­bukken. Og for­di vi er i Stein­bukken, så er det få høytider som er så tradis­jon­spregede som julen. Dette er en tid for reflek­sjon, og for å tilbringe sam­men med de aller nærmeste.

Har du en fam­i­lie som du er glad i, og som du gled­er deg til å feire jul sam­men med? I så fall er jeg glad på dine vegne.

Dette inn­legget er for alle dere andre.

For noen er det i familen at de føler de har sine nærmeste. For andre finnes de nærmeste sjelelige bån­dene uten­for den kjødelige fam­i­lien. Det er ikke så rart, for noen ganger fødes vi inn i samme fam­i­lie som noen av de vi er i sjele­fam­i­lie med. Andre ganger blir vi født inn i en fam­i­lie hvor vi ikke har noen nære sjelelige bånd.

I blant kan vi med vil­je født inn i en fam­i­lie hvor vi ikke automa­tisk føler oss hjemme, og hvor det er utfor­dringer — dette kan virke som en katalysator på din utvikling, og bidra til raskere vekst.

Som men­nesker har vi visse verdier som sier noe om hva det vil si å være en god per­son. Noen ganger stem­mer de overens med hva det vil si å være en bra per­son fra et sjelelig per­spek­tiv også, mens andre ganger gjør de det ikke. Men­neske­lige verdier kan for eksem­pel være at hva slags forhold du har til fam­i­lien din sier noe om hva slags per­son du er, eller at vi alltid skal ta oss av de i fam­i­lie, særlig de gamle.

 

1 Du må ingent­ing av plikt — kun fra hjertet

Men hvis gam­le tante Olga oppfør­er seg helt for­fer­delig mot deg, og kan­skje alltid har gjort det, er det da en plikt for deg å ta deg av henne? Husk at vi alle hør­er sam­men sjelelig og energimes­sig (Les også: Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme), der­for er aldri svaret å ofre seg selv for at andre skal ha det bra, eller for å være et godt men­neske. Der­som du gjør det som er rik­tig på høyeste plan, så vil det tjene begge parters høyeste interesse.

Lisa” hadde blitt født med en pap­pa som mis­han­dlet henne ver­balt og psykisk i dette livet, og generelt gjorde oppvek­sten hennes vanske­lig. Da vi gikk tilbake i tid og kikket på dette i en regresjon, så viste det seg at de hadde vært far og dat­ter for hveran­dre også i for­rige liv, hvor han også hadde mis­han­dlet henne. I dette livet var pla­nen at de begge skulle få muligheten til å å reparere gam­le sår, og gjøre det hele på nytt: Han skulle få muligheten til å være en god far denne gan­gen, og hun skulle få muligheten til å reparere fryk­ten som satt igjen fra sist. Men dessverre gikk far i samme fellen også i dette livet.

Når den ene parten ikke opp­fyller sin del av en sjelelig kon­trakt, så opphør­er all plikt for den andre. Det er generelt aldri vår plikt å være sam­men med noen som behan­dler oss dårlig,  eller på noen måte får oss til å føle oss små eller mindreverdige.

For­di vi hør­er sam­men sjelelig, så er det også til den andre partens beste å ikke få mulighet til å oppret­tholde den neg­a­tive adfer­den lengre.

Det betyr at du ikke trenger å feire jul med fam­i­lien din, eller med alle i fam­i­lien din, der­som de ikke behan­dler deg bra. Ofte har gam­le sjel­er som har vokst opp i fam­i­li­er med utfordinger høyt utviklet empati — noen ganger blir den empa­tien dessverre brukt til å ta seg av forel­dre eller vok­sne som i prak­sis ikke var ordentlige vok­sen­per­son­er for dem, da de vok­ste opp. Da er det vik­tig å huske at som lysar­bei­der så bringer du fak­tisk mer lys inn for alle ved å ikke bidra til at neg­a­tiv adferd får fortsette.

 

 

2 Å møte det vanske­lige kan gi stor vekst

Når det er sagt, så kan vi likev­el velge å ta det som en utford­ding om vi har en fam­i­lie som oppleves vanske­lig. Alle de vonde følelsene som kan opp­stå i møtet med dem kan gi en mulighet til vekst, til å løse disse følelsene opp — der­som du vel­ger det.

Selv om relasjo­nen ikke har gått slik pla­nen var før dette livet, så kan alle utfor­drende relasjon­er likev­el være en kilde til vekst. Vi kan føle at vi er kom­met langt i utvikling  spir­ituelt, men ingent­ing kan trigge oss så mye som den nærmeste fam­i­lien, eller som Ram Dass sa det: “Du tror at du er opplyst? Dra hjem og tilbring en uke sam­men med fam­i­lien din”.

Ofte sies det at man skal unngå vanske­lige temaer rundt mid­dags­bor­det når det er spennniger i relasjon­er fra før. Men Mesterne mente at julen fak­tisk kan være en fin tid for å ha ordentlige, ekte sam­taler, for­di man er sam­let og har god tid i denne tiden.

Så hvor­dan gjør man det, uten å starte 3. verdenskrig?

 

3 Konkrete tips

Nåtid: Prøv å se dine fam­i­liemedle­memr ut i fra hvem de er her og nå, ikke ut i fra hva de har gjort tidligere. Alle men­nesker og alt er i foran­dring hele tiden, og i hvert eneste nye sekund har vi mulighet til å ta nye valg. Vær åpen for at de andre kan velge noe nytt. Hvis du selv f.eks. hadde fått høre av noen i fam­i­lien din at de for­ven­ter at du svir svoren på rib­ba også i år, for­di du har gjort det før, hvor mye lyst får du da til å gjøre en god innsats med rib­ba denne gangen?

Snakk kun om hva DU føler - det kan aldri bli feil, for det er kun du som kjen­ner dine følelser, og ingen andre kan si noe på det. Unngå å fortelle andre hvordan/hvem/hva de er, det egger bare til konflikt.

Tør å ha pauser innimel­lom både når du snakker og når de andre snakker. Ingent­ing er et så tydelig tegn på å være i ego som når man snakker mye, avbry­ter, eller ikke har rom for pauser mel­lom hver set­ning, eller mel­lom hver per­son sin taletid. Tål der­for å ha pauser, for det er der vårt høyeste selv og hjertet vårt får slippe til.

Lytt alt­så åpent — både med å høre ordentlig etter på de andre etter i nåtid, og ved å tillate pauser (lytte til ditt innerste/guddommelige deg).

Ha fokus på lyset, og ikke på det du vil unngå. Jo fortere man kom­mer frem til “dette ønsker jeg av deg”, jo fortere kom­mer man inn i en fruk­t­bar set­ting hvor alle blir gitt muligheter til å velge sin beste væremåte. Mot­satt, å gnage på alt den andre gjør feil, eller har gjort feil, skaper lett mist­il­lit, ube­hag eller dårlig stemn­ing. Vi har alle feil, og vi gjør alle dumme ting. Ved å prøve å til­gi og ha aksept, så bringer du inn kjærlighet. Uansett hva de andre vel­ger. Det er uansett et bedre sted å være for din egen del.

 

4 Du defineres ikke av din fam­i­lie eller omstendigheter

En av de største fork­jel­lene mel­lom det men­neske­lige og det sjelelige per­spek­tiv i hvor­dan vi definer­er noen som gode indi­vider, er kan­skje at hvis man vokser opp i gode fam­i­li­er så har man det som skal til for å bli et bra men­neske resten av livet. Og mot­satt, at om du er en del av en fam­i­lie med utfor­drende rela­j­son­er, så er det neg­a­tivt for din egne evne til å skape gode fam­i­liere­lasjon­er eller relasjon­er generelt — eller til å med være et bra men­neske i det hele tatt.

Slik er det ikke. Du er ikke fam­i­lien din. Dette er bare en midle­tidig reise hvor du har tatt på deg denne drak­ten som krop­pen vår er, for å komme ned hit for å lære.

Du er els­ket. Du kom­mer fra kjærlighet, og du består av kjærlighet. Du er enestående, uansett hvilke ytre oms­tendigheter du måtte ha her i livet akku­rat nå — og alt kan alltid endres, glem aldri det.

Særlig nå i jule­ti­den er det så lett å ikke kjenne på akku­rat det her, at du kom­mer fra kjærlighet, at du er enestående og at du er els­ket. For veldig mange ser ut som om de har en per­fekt jul med en god og kjærlig fam­i­lie, og mye kjærlighet og glede. Om du skulle kjenne på følelse av ensomhet eller mis­lykke­thet så er vår beskjed til deg: at slike stem­mer inen i hodet og følelser de kom­mer fra enten ego, eller av at du har latt andre påvirke for mye hva du tenker om deg selv og ditt liv. Det går an å få det bedre. Og det er der­for jeg skrev dette inn­legget og skrev disse rådene.

 

  Ta vare, kjære med­men­neske.  

 

 

Julesalat

Denne salat­en er veldig pop­ulær hos oss i julen, og det er på tide å dele den videre med dere lesere. Vi pleier å måtte lage store fat av denne, og gjerne flere, for den har en ten­dens til å forsvinne alt­for raskt… De syrlige og…

Synkronitet: Alles vilje er den samme

Synkronitet: Alles vilje er den samme

Når vi tenker at vi må stille opp til avtaler eller andre ting som vi egentlig ikke har lyst til, kun av plikt, så glem­mer vi at vi alle er koblet til den samme kollek­tive energien hvor vi alle hør­er sam­men. Da finnes det egentlig…

Re: Energien i gaver

Du gir noen en gave for­di du føler for det. Ikke lenge etter mot­tar du den, plik­t­gaven. En gave som den andre per­so­n­en gir deg kun for­di du ga noe først. Du vet det, og de vet det. Kjen­ner du deg igjen i dette sce­nar­i­oet? Det som først…

Jomfruen

22. August — 22. Sep­tem­ber Jom­fru­en starter når de late sen­som­merda­gene går mot slut­ten, og vi nærmer oss høst med ny opp­start av arbeid eller studi­er. Både dette med arbeid og det med ny start er sen­trale temaer i dette teg­net.    Jom­fru­en som symbol…

Det beste jeg vet

Det beste jeg vet

Her i fam­i­lien er det høytid hver som­mer når de pak­istanske man­goen kom­mer i butikkene. Da kan vi nem­lig lage det aller beste jeg vet, som er ver­dens beste chi­a­pud­ding —  som til­feldigvis også er ver­dens beste dessert. Dette er den første ret­ten hvor jeg for første…

Energioppdatering! Eklipse, fullmåne ++

Energioppdatering! Eklipse, fullmåne ++

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive noe her i dag, men det skjer så mye energimes­sig for tiden at jeg syntes at det måtte til. Om du har følt deg ekstra sen­si­tiv i det siste, slitt med å sove, eller kjent litt på følelsen av…

Detox-hjelp fra en annen planet

Detox-hjelp fra en annen planet

Du vet hvor­dan man noen ganger bare dette over infor­masjon som man trenger akku­rat der og da, enten i en bok, fra en per­son man tre­f­fer, eller på annet vis? Uten at man nød­vendigvis har inter­esse for hele boken, og uten at kon­tak­ten med det…

Standardsalat

Standardsalat

Når alt annet slår feil, og man ikke har noen ide om hva neste måltid skal bestå av, så kan man alltid stole på klas­sik­erne. Dette er min stan­dard­salat som jeg alltid vender tilbake til. Det må være blad­per­sille i, den er halve poenget. Du…

Via con me

Via con me

Jeg får veldig som­mer­stemn­ing av denne san­gen; den min­ner meg om reise­brev på TV fra da jeg var liten, fra pulserende byer rundt i Europa i som­mer­modus. Ingent­ing gir så som­mer­stemn­ing som gam­le søreu­ropeiske gub­ber som traller og prater­syn­ger seg gjen­nom en sang. Jeg skjøn­ner ingent­ing av…

Å være sensitiv er det nye kule

Å være sensitiv er det nye kule

Det er bra å være sen­si­tiv. Om vi tillater oss å være sen­si­tive, så blir alt i livet bedre. Men ofte er vi så red­de for å være det. Vi tar på oss masker som skjuler det vi egentlig føler, i frykt for at andre skal…

Nettsiden er tilbake (woop woop)!

Nettsiden er tilbake (woop woop)!

Nå er nettsi­den tilbake igjen! Noen av dere har sendt meg meldinger eller e‑post med spørsmål om enkel­te­ blog­ginn­legg, andre har lurt på hvor det ble av nettsi­den generelt, og det set­ter jeg veldig pris på. Nettsi­den har hatt navnet “energime­disin” helt siden starten. Men først…

Hebbe 16 år! Hvordan kan man få en hund som lever lenge?

Hebbe 16 år! Hvordan kan man få en hund som lever lenge?

Hebbe har net­topp hatt burs­dag. Vi beg­yn­ner å nærme oss reko­rder her nå. Det er ikke van­lig at hun­der når en så høy alder, og om noen gjør det, så er det gjerne de små hun­dene, og ikke store hun­der som Hebbe. Vi er så…

Glitteret på innsiden

Glitteret på innsiden

Som sin­gel så får man høre over­alt at “du må være hel i deg selv for å kunne tiltrekke deg kjærlighet”. Da er det lett å tenke at du må være per­fekt, før du kan finne den kjærligheten du fort­jen­er. Men det finnes da massevis…

Tips til lysarbeidere — om healere uten grenser

Fra tid til annen kom­mer det sak­er om heal­ere eller andre alter­na­tive behan­dlere som har kon­tak­tet syke fra media for å til­by sin hjelp. Siste slike sak fra i høst kan du lese her: vg.no/…de-henne-paa-doedsleiet/a/24109979. De berørte forteller hvor­dan dette gjør en allerede sår­bar livs­si­tu­asjon enda vanskeligere.…

Tacocado!

Tacocado!

Tacoav­o­ca­do? Tex mex­o­ca­do? Avo­ca­do a la tex mex? Spicy Avo­ca­do? Tex mex-avo­­ca­­do? Raw taco? El taco­ca­do? Som du kan se, så slet jeg litt med å finne navn på denne ret­ten. Det jeg ikke sliter med, er å over­be­vise deg om at den er god…

A change is gonna come

A change is gonna come

Vi er inne i Van­n­­mann-tid, og hva pass­er vel bedre da enn å dele en sang av net­topp en Van­n­mann, Sam Cook (født 22.01.1931.), som han­dler om net­topp foran­dring — Van­n­man­nens hov­edtema? San­gen ble mor­somt nok også spilt inn 30. jan­u­ar 1964. Dette var midt i…

De beste dansetreningsvideoene

De beste dansetreningsvideoene

Noen ganger kan det være vanske­lig å smette inn en tren­ingsøkt innimel­lom alt som skal gjøres hverda­gen. Da er det deilig å kunne slippe å bruke tiden det tar å dra til et tren­ingssen­ter. For mange er bare tanken på å gå inn på et treningsstudio…

Ekte mirakelsalve

Ekte mirakelsalve

For en tid siden skrev jeg om såkalte mirakel­salver her på bloggen, som Utroligsalve og Eight hour cream, som ved nærmere etter­syn vis­er seg å inneholde aller mest min­er­alol­je (Petro­la­tum) — og dermed er langt i fra utrolige eller mirakuløse. Les mer her. I dag vil jeg…

Manifestering for de late

Manifestering for de late

Av alt jeg har lest og kom­met over om man­i­fes­ter­ing og kun­sten å skape sitt eget liv, så er Marc Allen min favoritt. Han gjorde noen lure ting i sin metode som gjør at man let­tere overkom­mer de hin­drin­gene som opp­står i man­i­fes­ter­ing. Hans bok,…

Nyttt år og angstfremkallende blanke ark

Nyttt år og angstfremkallende blanke ark

Godt nyt­tår, fine folk! Nytt år, blanke ark — og nye muligheter til å sette seg mål og styre livet dit du vil. Men idet du har turt å drømme og sette opp noen mål, så kom­mer gjerne eng­s­telsen snikende: Hvor­dan skal jeg klare det her?…


Populære innlegg

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

for tung­met­aller som kvikksølv, bly, alu­mini­um, kad­mi­um m.fl., samt radioak­tive stof­fer, løs­ningsmi­dler og sprøytemi­dler. Jeg anbe­faler sterkt at du leser dette inn­legget før du eventuelt starter på en avgift­ning: “Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter”! Krop­pene våre bruk­er naturlig 25 — 75…

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Vi over­skylles av miljøgifter i dagens sam­funn. Så er det én ting å lese om alle disse miljøgiftene som finnes der ute — en helt annen ting er det å vur­dere om dette fak­tisk gjelder en selv, og om det kan ha skapt de helseplagene…

Den skjulte helsefaren

Den skjulte helsefaren

For noen år siden sa leg­en min at i framti­den kom vi alle til å avgifte krop­pen vår daglig. Han mente at når vi som sam­funn våknet opp og forsto hva miljøgiftene gjør med helsen vår, så ville det bli like van­lig å ta sin…

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Halschakraet lig­ger midt i hal­som­rådet. Fysisk styr­er det halsen, nakken, skul­drene, skjold­bruskkjerte­len, nakke­virv­lene, stem­me­bån­dene, munnen, tennene, tannkjøt­tet, over­armene og albuene. Følelsesmes­sig han­dler halschakraet om å utrykke din sannhet.  Ofte prøver vi å unngå sannheten. Vi smil­er når vi ikke har det bra, sier at alt er fint selv om…

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene er yogaøvelser som bal­anser­er alle chakraene i krop­pen. Tar du disse øvelsene hver dag over tid, vil du merke en bety­delig forbedret helse både fysisk og men­talt. Chakraene er ener­gisen­tre som lig­ger på energi­plan­et i krop­pen vår, og dermed påvirk­er den…