Pina Colada-smoothie Les mer IMG_4636 3" width="2560" height="1920" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Standardsalat Les mer Hvordan jeg oppdaget at vi lever flere liv  Les mer Hvorfor er det så mange av oss som blir allergiske i vår tid? Les mer IMG_4831" width="2073" height="1721" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Det beste jeg vet Les mer Jomfruen Les mer A change is gonna come Les mer Hvordan kan vi vite hva som er sunt? Les mer Energioppdatering! Eklipse, fullmåne ++ Les mer Behagelig meditasjon mot stress Les mer Den skjulte helsefaren Les mer IMG_6405 (1)" width="2560" height="2083" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Min favorittjuice! Les mer Derfor hjelper det ikke å "tenke positivt" når du skal endre ditt liv Les mer Mesterne: om yrke og utdannelse i framtiden Les mer Manifestering for de late Les mer Via con me Les mer Hode-epidemien Les mer Mesterne om helhetlig helse Les mer Detox-hjelp fra en annen planet Les mer IMG_4080" width="640" height="640" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Når "meningen" er å komme seg bort Les mer

Recent Posts

Jomfruen

22. August — 22. September

Jom­fru­en starter når de late sen­som­merda­gene går mot slut­ten, og vi nærmer oss høst med ny opp­start av arbeid eller studi­er. Både dette med arbeid og det med ny start er sen­trale temaer i dette tegnet. 

 

Jom­fru­en som symbol

Før trodde jeg at navnet Jom­fru­en hadde en helt bok­stavelig betyd­ning, at folk i dette teg­net var så prip­ne og jom­fru­elige. Hal­lo, vi snakker tross alt om et jordtegn. Og de er jo kjente for å kunne nyte de fysiske gle­dene i livet.

Nei, ist­e­den han­dler navnet om uskyld og ren­het, og evnen til å se ting med nytt blikk, og det å kunne starte på ny. Det er én ting å se med friskt blikk på livet når man er ny selv, som de første stjer­neteg­nene, eller som barn som er helt nye i livet. En helt annen ting er det å starte på nytt når man har levd og har erfar­ing, og kan­skje har både snublet og feilet. 

Da kom­mer Jom­fru­en inn og skaper orden i kaos. Og hvor­dan starter man så på nytt, når man befinner seg i kaos? Jo, man tar nevene fatt og bare beg­yn­ner.  Vi er som sagt i et jordtegn her, og jordteg­nene er de som får ver­den til å gå rundt.

 

Arbeid, ren­het og ydmykhet

Etter all over­flo­den og feirin­gen av livet i Løven kom­mer Jom­fru­en inn og ryd­der opp. Det er på tide å gjøre rent, både i hus, kropp og sjel, og få orden i kaoset. Noen må jo rydde opp, skal det bli hyggelig til neste feir­ing.. Og man må jo betale reg­ninger og få orden på økonomien, skal man kunne holde noen ny fest. Ikke minst, ta vare på krop­pen og spise sunt etter alle utskeielsene. Jom­fruer er alt­så arbei­d­somme, og har sans for orden og rens­lighet, men også økono­mi og busi­ness. Som et beveg­elig tegn er de svært tilpas­nings­dyk­tige. Mens det i Løven han­dlet om å feire jeget og stol­thet over seg selv, så set­ter Jom­fru­en seg selv gjerne til side for å få løst opp­gaven som skal gjøres. Mor Tere­sa var en kjent Jom­fru som er et godt eksem­pel på dette.

De  er heller ikke opp­tatt av å bevare andres ego, og nøler ikke med å si fra om andre gjør feil, eller ikke tar ans­var. De er ærlige, og kan stoles på. Også her ser vi aspek­tet med ren­het: Å  kunne stå for det man sier, og gjøre den jobben man blir satt til. Det er ingent­ing som kan irritere Jom­fruer mer enn dumhet eller inkom­petanse, eller enda verre — latskap! Slikt sett er Jom­fru-energien noe som kan hin­dre kor­rup­sjon: Når man ikke er opp­tatt av å pleie hveran­dres ego eller posisjon, men er nådeløst ærlige, så vil fokuset han­dle om opp­gaven som skal utføres, og ikke om å smøre hveran­dres egoer.

 

Sys­tem, etter­ret­te­lighet og ansvar

De er svært ana­lytiske, og gode på å lage sys­te­mer og finne løs­ninger der andre kan­skje bare ser prob­le­mer. Etter all storsla­gen­het i Løven vet Jom­fru­en at om ver­den skal gå rundt, så må man også ta seg av detal­jene. Hver min­ste del er vik­tig for at hel­heten skal fungere. 

Deres sans for detal­jer og skarp pre­sisjon er nok også det som gjør at mange komikere er født i teg­net. Ingen kan se så syl­skarpt på livets realiteter og se komikk i men­neske­lige væren slik som dem.

Jom­fru­en lik­er sys­te­mer, og er det ikke et sys­tem, så lager de det gjerne. Det betyr også regler, for uten noen regler kan alt bli kaos. Det betyr også etter­ret­te­lighet. I det mot­sat­te teg­net, Fiskene, kan alt ha en ten­dens til å fly­te, og all den men­neske­lige forståelsen de har gjør at man alltid er rund i kan­tene og kan finne unntak ut i fra men­neske­lige hen­syn. Men uten noen klare grenser, vil vi aldri vite hva vi har å forholde oss til. Og når det ikke finnes klare regler, så vil alt bli kaos.. Ikke minst så trenger ingen å stå til ans­var når grenser eller regler er fly­tende. Her kom­mer Jom­fruene inn som flotte for­bilder som sier “Hør her, vi kan alltid starte på nytt. Men vi må gjøre det ordentlig. Her er din opp­gave, og her er min. Det er ikke rom for slurv eller unnaslun­tring, alle må gjøre sin del, og den må gjøre ordentlig. Alle må stå for det de sier, og alle må si sannheten. Da vil vi få til under­verk­er”.  Bernie Sanders er en typisk Jom­fru i så måte, selv hans argeste mot­standere vet at fak­ta, det kan de aldri ta ham på, for han kan sitt stoff ned i den min­ste detalj. Og hans opp­for­dring om at både store multi­nasjonale og nasjonale sel­skaper, og vi som indi­vider, må ta ans­var, er typiske Jomfru-verdier.

 

Fall­gru­ver og fordeler

Faren kan være at man blir for per­fek­sjon­ist. Det kan gjøre at man set­ter for høye og urimelige krav til seg selv. Det kan også gjøre at man blir for rigid og set­ter for høye krav til andre. Leves Jom­fru-energien ut fra kjærlighet, så er man flotte for­bilder på arbei­d­somhet, og en ny start med beina godt plantet på jor­da. Man tar vare på krop­pen og helsen. Ubal­ansert så kan det bli et over­drevent fokus på diet­ter, og jakt på en per­fekt kropp, eller asketisme.

Levd ut fra frykt så kan man bli for opphengt i detal­jer, og miste hel­heten av syne. Er det egentlig vik­tig å følge reg­lene? De spørs jo hva de står for.

En annen typisk fall­gruve er å bli for oppgitt over at andre men­nesker er så uor­dentlige, og kjenne irri­tasjon over at ingen andre tar ans­var eller er ordentlige nok, i deres øyne.

Som et svært tilpas­nings­dyk­tig tegn er det også vik­tig å stoppe opp og lytte innover til hva man selv vil, ellers ender man opp med å tilpasse seg omgivelsene og andre så mye at man glem­mer å kjenne etter hva man egentlig ønsker selv. Og også at livet blir en mal­strøm av endeløse prak­tiske opp­gaver og hverda­gens triv­i­aliteter, uten mål eller mening.

Som real­is­ter er har de syl­skarpt blikk for sannhet, og er fødte skep­tikere som ikke aksepter­er noen ting før de får se det selv. En fan­tastisk egen­skap, som ver­den trenger enda mer av.  Men blir man kun knyt­tet til den fysiske ver­den, så evn­er man ikke å se hele virkeligheten.

Uten å lytte innover, mis­ter man ret­nin­gen som gir mening til opp­gavene og arbei­det. Og om fokuset kun er på prak­tiske fysiske ting, så mis­ter man noe av magien med livet og universet.

Men­nesker består også av en stor del av oss som er under­be­visst, og vi er også irrasjonelle følelsesvesen­er. Det er vik­tig å også ha rom og forståelse for det, skal man få men­nesker med seg, og hvis man skal forstå hele virkeligheten.

 

En ny hersker ist­e­den­for Merkur?

Tradis­jonelt blir Merkur reg­net som Jom­fru­ens hersker. Før mange av plan­etene som vi i dag benyt­ter i astrolo­gi ble oppdaget, hadde stjer­neteg­nene andre plan­eter som herskere, men her hersker det også uenighet — les mer lenger ned*

For meg er det tydelig at det er Chi­ron som er jom­fru­ens egentlige hersker. Chi­ron, den sårede hel­bred­er, han­dler net­topp om ren­het og renselse både fysisk, men­talt og følelsemes­sig. Der­som du ser hva du har av plan­eter og aspek­ter i i Jom­fru­en, og ditt 6. Hus i horoskopet, samt hvor Chi­ron befinner seg, så ser du hvor du er arbei­d­som, detal­jert og nøyak­tig i ditt liv — samt hvor eventuelle temaer knyt­tet til helse eller renselse ert.

 

En gave fra Gud

Ingen har som Jom­fruene evnen til å skape håp, og en ny start — ikke ut i fra svevende ideer eller høyt­fly­vende drøm­mer — men utifra det vi fak­tisk har for hån­den, og det vi har tilgjen­gelig. De har en fan­tastisk evne til å ikke stikke hodet i sanden, men se realiteten i øynene. Og dette trenger vi mer av i verden. 

Evnen til å se håp ut i fra de fak­tiske forut­set­nin­gene som er, er en unik gave. De evn­er å finne gle­den i hverda­gen og i de små ting mer enn noen andre.

Jeg tror Skaperen hadde en plan da han sendte Jom­fru­en. Halvveis ut i zodi­ak­en etter de fem første stjer­neteg­nene har men­nes­ket gjort seg noen erfaringer, feilet og bom­met litt. Da kan man lett bli desil­lusjon­ert. Da kom­mer Jom­fru­en, og klar­er å se håp og en lage en ny start.

Det er ingent­ing som å beg­ynne med blanke ark. Dette er ikke bare sym­bol­sk for Jom­fru­en for­di en overvekt av for­fat­tere er født i dette teg­net (ingen andre har så sans for det detal­jerte og nitidi­ge arbei­det skriv­ing er, som dem) , eller for­di de elsker kon­tor­ma­teriell og alt som organ­is­er­er livet bedre, men for­di ingen, ingen vet så godt som Jom­fru­en, at en ny start — det skaper man selv! Det må gjøres ut i fra de fak­tiske forut­set­nin­gene man har, og det må gjøres med åpne øyne og bena godt plantet på bakken. Slik skaper man par­adis, her på jord.

Hva skulle ver­den gjort uten Jomfruene?

 

__________________________________________________________

 

* I tradis­jonell astrolo­gi hadde flere av stjer­neteg­nene andre herskere  enn det de har i vår tid, etter at flere plan­eter ble oppdaget. Sat­urn ble for eksem­pel reg­net som hersker av både Stein­bukken og Van­n­man­nen, før Uranus ble oppdaget i 1781 — samme tiår som de vik­tig­ste rev­o­lusjonene i ver­den­shis­to­rien skjed­de, og dette er jo typiske egen­skaper for den impul­sive Van­n­man­nen også.  Det samme gjelder Sko­r­pi­o­nen, som før Plu­tos oppdagelse lik­som hadde Mars som sin hersker. Jeg sier lik­som, for når man set­ter seg inn i det, er det for meg og mange andre lat­terlig at Sko­r­pi­o­nen styres av Mars, og ikke av Plu­to — og ikke minst at to så forskjel­lige tegn som Væren og Sko­r­pi­o­nen begge styres av Mars. Like rart  er det at Merkur lik­som er herskeren over både Tvillin­gene og Jom­fru­en. Tvillin­gene, ja, for­di Merkurs kvaliteter stem­mer overens med dette teg­nets kvaliteter, men ikke Jom­fru­en. Men dette hersker det alt­så uenighet om.

 

 

Det beste jeg vet

Det beste jeg vet

Her i fam­i­lien er det høytid hver som­mer når de pak­istanske man­goen kom­mer i butikkene. Da kan vi nem­lig lage det aller beste jeg vet, som er ver­dens beste chi­a­pud­ding —  som til­feldigvis også er ver­dens beste dessert. Dette er den første ret­ten hvor jeg for første…

Energioppdatering! Eklipse, fullmåne ++

Energioppdatering! Eklipse, fullmåne ++

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive noe her i dag, men det skjer så mye energimes­sig for tiden at jeg syntes at det måtte til. Om du har følt deg ekstra sen­si­tiv i det siste, slitt med å sove, eller kjent litt på følelsen av…

Detox-hjelp fra en annen planet

Detox-hjelp fra en annen planet

Du vet hvor­dan man noen ganger bare dette over infor­masjon som man trenger akku­rat der og da, enten i en bok, fra en per­son man tre­f­fer, eller på annet vis? Uten at man nød­vendigvis har inter­esse for hele boken, og uten at kon­tak­ten med det…

Standardsalat

Standardsalat

Når alt annet slår feil, og man ikke har noen ide om hva neste måltid skal bestå av, så kan man alltid stole på klas­sik­erne. Dette er min stan­dard­salat som jeg alltid vender tilbake til. Det må være blad­per­sille i, den er halve poenget. Du…

Via con me

Via con me

Jeg får veldig som­mer­stemn­ing av denne san­gen; den min­ner meg om reise­brev på TV fra da jeg var liten, fra pulserende byer rundt i Europa i som­mer­modus. Ingent­ing gir så som­mer­stemn­ing som gam­le søreu­ropeiske gub­ber som traller og prater­syn­ger seg gjen­nom en sang. Jeg skjøn­ner ingent­ing av…

Å være sensitiv er det nye kule

Å være sensitiv er det nye kule

Det er bra å være sen­si­tiv. Om vi tillater oss å være sen­si­tive, så blir alt i livet bedre. Men ofte er vi så red­de for å være det. Vi tar på oss masker som skjuler det vi egentlig føler, i frykt for at andre skal…

Nettsiden er tilbake (woop woop)!

Nettsiden er tilbake (woop woop)!

Nå er nettsi­den tilbake igjen! Noen av dere har sendt meg meldinger eller e‑post med spørsmål om enkel­te­ blog­ginn­legg, andre har lurt på hvor det ble av nettsi­den generelt, og det set­ter jeg veldig pris på. Nettsi­den har hatt navnet “energime­disin” helt siden starten. Men først…

Hebbe 16 år! Hvordan kan man få en hund som lever lenge?

Hebbe 16 år! Hvordan kan man få en hund som lever lenge?

Hebbe har net­topp hatt burs­dag. Vi beg­yn­ner å nærme oss reko­rder her nå. Det er ikke van­lig at hun­der når en så høy alder, og om noen gjør det, så er det gjerne de små hun­dene, og ikke store hun­der som Hebbe. Vi er så…

Glitteret på innsiden

Glitteret på innsiden

Som sin­gel så får man høre over­alt at “du må være hel i deg selv for å kunne tiltrekke deg kjærlighet”. Da er det lett å tenke at du må være per­fekt, før du kan finne den kjærligheten du fort­jen­er. Men det finnes da massevis…

Tips til lysarbeidere — om healere uten grenser

Fra tid til annen kom­mer det sak­er om heal­ere eller andre alter­na­tive behan­dlere som har kon­tak­tet syke fra media for å til­by sin hjelp. Siste slike sak fra i høst kan du lese her: vg.no/…de-henne-paa-doedsleiet/a/24109979. De berørte forteller hvor­dan dette gjør en allerede sår­bar livs­si­tu­asjon enda vanskeligere.…

Tacocado!

Tacocado!

Tacoav­o­ca­do? Tex mex­o­ca­do? Avo­ca­do a la tex mex? Spicy Avo­ca­do? Tex mex-avo­­ca­­do? Raw taco? El taco­ca­do? Som du kan se, så slet jeg litt med å finne navn på denne ret­ten. Det jeg ikke sliter med, er å over­be­vise deg om at den er god…

A change is gonna come

A change is gonna come

Vi er inne i Van­n­­mann-tid, og hva pass­er vel bedre da enn å dele en sang av net­topp en Van­n­mann, Sam Cook (født 22.01.1931.), som han­dler om net­topp foran­dring — Van­n­man­nens hov­edtema? San­gen ble mor­somt nok også spilt inn 30. jan­u­ar 1964. Dette var midt i…

De beste dansetreningsvideoene

De beste dansetreningsvideoene

Noen ganger kan det være vanske­lig å smette inn en tren­ingsøkt innimel­lom alt som skal gjøres hverda­gen. Da er det deilig å kunne slippe å bruke tiden det tar å dra til et tren­ingssen­ter. For mange er bare tanken på å gå inn på et treningsstudio…

Ekte mirakelsalve

Ekte mirakelsalve

For en tid siden skrev jeg om såkalte mirakel­salver her på bloggen, som Utroligsalve og Eight hour cream, som ved nærmere etter­syn vis­er seg å inneholde aller mest min­er­alol­je (Petro­la­tum) — og dermed er langt i fra utrolige eller mirakuløse. Les mer her. I dag vil jeg…

Manifestering for de late

Manifestering for de late

Av alt jeg har lest og kom­met over om man­i­fes­ter­ing og kun­sten å skape sitt eget liv, så er Marc Allen min favoritt. Han gjorde noen lure ting i sin metode som gjør at man let­tere overkom­mer de hin­drin­gene som opp­står i man­i­fes­ter­ing. Hans bok,…

Nyttt år og angstfremkallende blanke ark

Nyttt år og angstfremkallende blanke ark

Godt nyt­tår, fine folk! Nytt år, blanke ark — og nye muligheter til å sette seg mål og styre livet dit du vil. Men idet du har turt å drømme og sette opp noen mål, så kom­mer gjerne eng­s­telsen snikende: Hvor­dan skal jeg klare det her?…

Fullmånemeditasjon

Fullmånemeditasjon

Rekk opp hån­da de som har kjent de intense energiene til denne fullmå­nen? Phew… Det er ikke noen tulleen­ergi­er vi snakker om her…  Hele dette året er generelt er et år med mye foran­dring, og dette var bare en av mange høy­dare. Det kan være godt…

Ms. Fat Booty

Ms. Fat Booty

Litt Mos Def på en tirs­dag. For­di vi fort­jen­er det.   Og for­di det er litt for mye Sarah Bright­man i den alter­na­tive verden. 

Franske vibber

Franske vibber

Det var fran­sk modus her i heimen i går, med fran­sk film, og en gam­mel fran­sk sang­fa­voritt som jeg fikk på hjer­nen. Muli­gens hadde jeg ube­visst plukket opp energien som lå i lufta, for jeg var nok ikke den eneste som tenk­te på Frankrike i…

Snacks à la Provence

Snacks à la Provence

Se hva jeg fant i butikken! Små baby­to­mater, og økol­o­giske. Disse er helt like noen tomater jeg fant på markedet da jeg var i Provence, og de husker jeg smak­te helt him­mel­sk. Og de her smak­te like fan­tastisk! Disse fant jeg på Røt­ter i Oslo. Jeg skulle…


Populære innlegg

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

for tung­met­aller som kvikksølv, bly, alu­mini­um, kad­mi­um m.fl., samt radioak­tive stof­fer, løs­ningsmi­dler og sprøytemi­dler. Jeg anbe­faler sterkt at du leser dette inn­legget før du eventuelt starter på en avgift­ning: “Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter”! Krop­pene våre bruk­er naturlig 25 — 75…

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Vi over­skylles av miljøgifter i dagens sam­funn. Så er det én ting å lese om alle disse miljøgiftene som finnes der ute — en helt annen ting er det å vur­dere om dette fak­tisk gjelder en selv, og om det kan ha skapt de helseplagene…

Den skjulte helsefaren

Den skjulte helsefaren

For noen år siden sa leg­en min at i framti­den kom vi alle til å avgifte krop­pen vår daglig. Han mente at når vi som sam­funn våknet opp og forsto hva miljøgiftene gjør med helsen vår, så ville det bli like van­lig å ta sin…

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Halschakraet lig­ger midt i hal­som­rådet. Fysisk styr­er det halsen, nakken, skul­drene, skjold­bruskkjerte­len, nakke­virv­lene, stem­me­bån­dene, munnen, tennene, tannkjøt­tet, over­armene og albuene. Følelsesmes­sig han­dler halschakraet om å utrykke din sannhet.  Ofte prøver vi å unngå sannheten. Vi smil­er når vi ikke har det bra, sier at alt er fint selv om…

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene er yogaøvelser som bal­anser­er alle chakraene i krop­pen. Tar du disse øvelsene hver dag over tid, vil du merke en bety­delig forbedret helse både fysisk og men­talt. Chakraene er ener­gisen­tre som lig­ger på energi­plan­et i krop­pen vår, og dermed påvirk­er den…