Måned: november 2014

De 6 vanligste feilene folk gjør i manifestering

1. DE DRØMMER IKKE STORT NOK

Det prob­lemet de fleste har når de skal sette seg ned og man­i­festere, er det første steget hvor man bare skal drømme fritt. De aller fleste sliter fak­tisk med det, å tillate seg selv å bare drømme fritt. Ist­edet ser de på begren­sninger. De har helt glemt hvor­dan det var å være barn, og teg­ne bilder i hodet uten noen begren­sninger. Med en gang de har våget å si noe de drøm­mer om, så kom­mer de på tusen grun­ner til at det ikke går. Slik gikk en sam­tale jeg hadde med en jeg kjen­ner som skulle prøve å man­i­festere et nytt hjem, da kon­trak­ten i hennes nåværende lei­lighet var blitt sagt opp:

Hva slags bolig kunne du tenke deg da? — “Nja, den må ikke være en sånn alt­for liten lei­lighet. Det finnes så mange knøttsmå til leie i min prisklasse”.

Men hvis du nå skal si det du helst vil ha? - “Ja, jeg vil jo ikke ha en sånn der lei­lighet hvor man må sove på stua, det er så trist.

Men hva vil du aller helst ha da, hvis du kunne velge fritt? — “Jeg vil ikke bo midt i sen­trum med masse trafikk og bråk, i alle fall. Og ikke i noen blokk. Kan­skje rekke­hus? Men bare med naboer på den ene siden, da. Jeg ork­er ikke på begge sider”.

Men vil du aller helst bo i rekke­hus? Eller hva ville vært det mest ideelle for deg, om du kunne velge fritt på øver­ste hylle? — “Tja…kanskje en tomanns­bolig? Men de finnes det ikke mange av i min prisklasse!”

Men prøv nå å tenke helt fritt, ta det som en lek — du kan for eksem­pel se for deg at en rik mil­liardær sa seg vil­lig til å betale husleien din, og at du kunne bo hvor du ville.  — “Ja, jeg ville jo ikke hatt noen trap­per. Alt på ett plan hadde vært fint. Egentlig kunne jeg tenkt meg å bodd i under­e­tas­jen i en enebolig, hvor de som leier ut bor i resten.”

Fint! Men hvis du kunne fått en egen enebolig helt for deg selv til en pris du har råd til da, ville du ikke heller hatt det? — “Nei, jeg synes det er hyggelig å ha noen folk i nærheten, noen å hilse på og sånt.”

Bra! Hvor­dan skulle det sett uten­for huset ditt da? Og skulle det vært på lan­det, eller uten­for byen? — “Jeg vil gjerne ha litt utsikt, gjerne litt oppå en høyde. Og litt hage uten­for. Og ikke sånn at naboer kan se rett inn til meg. Det måtte vært et stykke fra sen­trum. (nevn­er navnet på bydel) hadde vært fint! Der er det så pent, og så rolig, men også kort vei til byen.

Flott! Og lei­ligheten — du sa du øns­ket deg et eget soverom, men ellers — hvor­dan skal den være? - “Ja eget soverom vil jeg ha. Og et godt bad. Det behøver ikke være helt nytt, men ordentlig varme og vaske­maskin, så jeg slip­per å gå ut for å vaske klær.

Ja, vil du helst ha varmek­abler på badet? - “Ja det hadde vært deilig! Kan­skje det…”

Husk hvor­dan det var da du var barn, og tillat deg selv å drømme helt fritt, uten å tenke på at det er crazy/urealistisk/umulig. Finn fram bar­net i deg, og drøm!

2. DE TENKER KUN UT I FRA SINE NÅVÆRENDE FYSISKE OMSTENDIGHETER

Selve ideen med man­i­fes­ter­ing er at vi skaper ut i fra bevis­s­thet. Vi er først og fremst bevis­s­thet, som bor i denne midler­tidi­ge krop­pen. Vi er så mye mer enn bare denne krop­pen, eller hodet og hjer­nen vår. Aksepter det, før du man­i­fester­er.

Sam­tal­en sitert over her er også et eksem­pel på feilen under dette punk­tet. Du trenger ikke å tro helt full­s­tendig på dette — jeg har selv sagt flere ganger på bloggen her at jeg kan tvile på at vi virke­lig er evige vesen­er, selv jeg som dri­ver med alt dette åndelige. Men så lenge du fak­tisk lek­er denne leken “man­i­fes­ter­ing”, så aksepter i alle fall lekens regler — da går det fortere, og skjer mer effek­tivt, og det er større sjanse for at det du man­i­fester­er blir noe av.

Der­for kan du ikke se rundt deg på dine fysiske oms­tendigheter (jobben din/hvor mye tid du har/helsen din/økonomien din) før du beg­yn­ner å skape det livet du vil ha. Livet skapes innen­fra og ut, ikke omvendt!

Eckharttolle

 

Å man­i­festere penger er også en veldig van­lig feil som hør­er inn under å bare tenke ut fra de fysiske nåværende oms­tendighetene. Penger er et mid­del man kan bruke for å nå et mål, men ikke et mål i seg selv! Her feil­er veldig mange. Tegn opp ditt drømmesce­nario, men ikke bekym­re deg for hvor­dan drøm­men din skal bli til, ved å insis­tere på å ha mid­delet på plass før du kan beg­ynne å drømme. Drøm først, lek deg, og ikke ta det så ser­iøst!

Beg­ynn der­for med hva du ønsker skal skje — ikke hva du tror er mulig, da prøver du å skape ut fra det fysiske alene. Slik fun­ger­er det ikke. Senere i man­i­fes­terin­gen kan du ta det ned på det mer jordiske og prak­tiske plan­et, men ikke nå i starten av pros­essen.

3. DE DRØMMER FOR STORT 

De drøm­mer ure­al­is­tiske ting som de ikke klar­er å tro på at noen gang vil skje med dem, på ordentlig. Å sette opp høyfly­vende mål som virk­er uuopp­nåelige er en effek­tiv måte å sørge for at det du man­i­fester­er aldri blir virke­lig. Da blir drøm­men så fjern fra din virke­lighet at den for­blir der opp i det høye, svevende — og du trenger ikke egentlig forholde deg til den, eller ta noe ans­var for at den skal bli virke­lig selv, gjen­nom virke­lige grep i det fysiske livet.

Hvis jeg vant i lot­to kan­skje?” Dette sa en annen per­son jeg snakket med om å man­i­festere et bedre liv. Etter å ha gitt meg flere svar på at det var umulig å ønske seg noe bra, ved å peke på sine begren­sninger i sitt nåværende liv, som penger og annet, kom hun til slutt med dette svaret. Det var tydeligvis helt uten­for hennes rekke­v­id­de å se for seg at hun selv skulle klare å skape et liv hun var fornøyd med, med sin egen bevis­s­thet og sine evn­er. Jeg kan legge til at dette var en per­son med fan­tastiske evn­er og kunnskap, som også hadde papir­er på det. Men ved å drømme om å vinne i lot­to blir drøm­men noe ure­al­is­tisk som vi egentlig ikke trenger å forholde oss til, ved å skape noen endringer selv.

Det er vik­tig at du drøm­mer ut i fra energien din, og ikke bare fra hodet og tankene. Drøm noe som gir deg en god følelse, og som du kan kjenne så godt du klar­er, når du drøm­mer.

Ofte føler vi oss så små. Vi føler kan­skje at vi ikke fort­jen­er noe bra, dypest sett. Trossys­te­mer fra oppvek­sten eller fam­i­lien (og tidligere liv) kan sitte dypt i oss, uten at vi er klar over det selv. Trossys­te­mer som for eksem­pel sier at det er en synd å ønske noe bra for seg selv, for­di man ikke skal være grådig.

I dette punk­tet skal du alt­så ta litt hen­syn til tvilen og begren­snin­gene som jeg ba deg legge bort i punkt 1 og 2. Det er nem­lig vik­tig at du drøm­mer noe som er innen­for din egen tros og bevis­s­thets rekke­v­id­de. Der­som du drøm­mer noe så fan­tastisk og svevende at du ikke en gang er i nærheten av å klare å tro på at det kan bli virke­lig — for deg, så fun­ger­er man­i­fes­terin­gen dårligere. Drøm noe som du i alle fall klar­er å fan­tasere at skal kunne skje med deg, i virke­ligheten.

Du trenger ikke tro full­s­tendig på at det kom­mer til å skje — bare en liten del av deg klar­er å åpne opp for at det kan­skje kan skjeså er du innen­for din rekke­v­id­de. I min per­son­lige fortelling om man­i­fes­ter­ing så trodde jeg ikke hun­dre pros­ent på at jeg ville klare å få et hus rett ved sjøen, men jeg klarte å tro på at jeg kan­skje kunne klare å få en bolig i nærheten av sjøen. Noe av poenget med pros­essen man­i­fes­ter­ing er jo net­topp å strekke litt grensene for hva du klar­er å tro at er mulig, det han­dler jo om å skape noe i virke­ligheten som ikke er virke­lig enda.

En kjent man­i­fes­ter­ings­frase er “Dette, eller bedre”. Drøm så fritt du klar­er, og si gjerne denne frasen. I mitt til­felle ble det mye bedre enn jeg hadde turt å drømme.

4. DE ER IKKE KONKRETE NOK 

Her skal du ta drøm­men litt ned på jor­da og være konkret i hva du ønsker deg. Spe­si­fis­er så nøyak­tig som mulig hva du vil ha  (men ikke veien/middelet for å nå dit).

Det er lett å tenke at hvis du ønsker deg “et drøm­me­hus, et bra forhold og en flott jobb”, så hold­er det. Men da glem­mer du at vi men­nesker er helt forskjel­lige. Den enes drøm kan være den andres mareritt. Om du drøm­mer om å bo i et slott, så er det et mareritt-sce­nario for meg — jeg hadde aldri vil­let bo i en så stor bolig, hvor jeg hadde vært avhengig av tjenere og andre til å holde huset i orden, og ikke hadde hatt helt over­sikt over mitt eget hjem.

Men en per­sons drøm­me­jobb er å stå på egne ben og være sin egen sjef og reise rundt i ver­den, høres det slit­somt ut for en annen med så mye reis­ing, alt ans­varet helt alene, eller ingen kol­le­gaer å dele jobb­hverda­gen med.

Spe­si­fis­er akku­rat hva du ønsker deg. Det krev­er at du er helt ærlig med deg selv, og kjen­ner etter hva du føler. Ikke tenk at noe er for råflott, for ure­al­is­tisk eller for ekstravagant(så lenge en liten del av deg klar­er å se det for seg) — husk at det som er en drøm for deg, ville en annen per­son gladelig byt­tet bort gratis.

Det er 2 grun­ner til at du behøver å være konkret nok når du man­i­fester­er:

1. Når drøm­men din fak­tisk har gått i opp­fyl­lelse, så reg­istr­erer du at det fak­tisk har skjedd, når detal­jene du man­i­festerte ble til virke­lighet. De smårutete vin­duene jeg man­i­festerte i min his­to­rie, er et eksem­pel på det. Ofte tenker vi på man­i­fes­ter­ing som noe mys­tisk, slik at når våre man­i­fes­teringer har gått i opp­fyl­lelse, er vi rike og lever et glam­orøst Hol­ly­woodak­tig liv — og DA vil vi merke det, tenker vi. I virke­ligheten kan konkrete ting som du man­i­fester­er gå i opp­fyl­lelse, uten at de leg­ger merke til det — eller du avfeier det som til­feldigheter. Der­for vik­tig å være spe­si­fikk — da leg­ger du merke til det, når de har slått til.

2. For at uni­ver­set skal kunne svare på dine bøn­ner og drøm­mer må de fak­tisk vite hva du drøm­mer om. Uni­ver­set, dine hjelpere, engler, guider, sky­sen­gler og andre står parat til å hjelpe deg med å realis­ere deg selv og skape et godt liv for deg selv — men de må vite hva du ønsker. En av uni­ver­sets lover er at fri vil­je eksis­ter­er for alle. Der­for vil ingen, heller ikke dine guider som kjen­ner deg på alle dine bevis­s­thet­snivåer og vet selv dine dypeste ønsker, gjøre noe før du sier hva du vil, og spør.

5. DE GJØR IKKE FYSISKE GREP FOR AT DRØMMEN SKAL BLI VIRKELIG

Når du har spe­si­fis­ert hva du vil helt konkret, er tiden kom­met for å gjøre om drøm­men din til gjen­nom­før­bare han­dlinger som du kan fore­ta deg for å nå ditt mål. I min his­to­rie gikk jeg for eksem­pel fysisk ut og lette etter lei­lighet på net­tet og ellers, etter at jeg hadde man­i­festert.

Dette puk­tet er også bindeled­det mel­lom de energimes­sige plan (men­tale, følelsemes­sige osv.) og vår fysiske virke­lighet.

Du skal som sagt ikke bekym­re deg for mye over hvor­dan nøyak­tig drøm­men din skal bli til. Men du må ta fysiske grep for at det du har man­i­festert skal bli virke­lig, så godt du kan. Bryt drøm­men ned i min­dre steg, som du kan fore­ta deg for å opp­nå den.

Eliz­abert Gilbert forteller om en kjent ital­ien­sk vits i sin bok “Eat, Pray, Love”:

En fat­tig mann går til kirken hver dag og ber foran en stat­ue av en kjent hel­gen, hvor han ber “Kjære hel­gen, vær så snil, vær så snill…gi meg nåde til å vinne lot­teri­et”. Dette skjer hver dag i flere måned­er. Til slutt våkn­er den irriterte stauen til live, ser ned på den bedende man­nen og sier oppgitt, “Min sønn, vær så snill, vær så snill…kjøp et lodd”.

Ta fysiske grep også, alt­så 🙂

6. DE MÅLER FREMGANG MED EN GANG, OG TVILER HELE TIDEN

Når du har drømt fer­dig, og gjort drøm­men til konkrete steg du skal fore­ta deg, er tiden inne for å gi slipp. Gi slipp, og over­lat drøm­men til universet/gud/kilden, og ha tillit. 

Dette er kan­skje den aller van­lig­ste feilen, i skarp konkur­ranse med punkt 1 og 2. Når de har drømt, beg­yn­ner mange å tvile med en gang, og de sjekker nøye fram­gan­gen hele tiden. Husk at det ikke er opp til (bare) deg hvor­dan drøm­men din skal slå til, ei heller når. Det er flere ting som kan inter­agere med drøm­men din, som din livs­plan eller andre ting.

Kan­skje det er noe du trenger å erfare og lære før du opp­når din drøm om for eksem­pel drøm­me­jobben din slåt til, lær­dom­mer som du senere kan lære bort til andre? Å ha full­s­tendig tillit betyr å ikke kreve, og å ikke sjekke frem­gang hele tiden. Der­som du hadde hatt full­s­tendig sikker viten om at du ville få drøm­me­jobben, så hadde du vel ikke trengt å tvile på det hele tiden?

Å tvile og hele tiden sjekke fram­gang i drøm­men din, er det samme som å sende ut energien “jeg tror ikke på dette, der­for sjekker jeg hele tiden etter feil i frem­gan­gen”. Det er med andre ord det samme som å man­i­festere det mot­sat­te av det du først man­i­festerte!

Gi slipp — og la uni­ver­set over­ta. Ha tillit! Du trenger ikke ha per­fekt tillit, eller blind tro. Du trenger bare å åpne et lite vin­du hos deg selv som er åpen for at det kan gå bra, og gi slipp så mye du klar­er.

Tid er rel­a­tivt. Andre lover i uni­ver­set spiller som sagt inn, i til­legg til loven om tiltrekn­ing. Der­for får vi ikke alltid det vi ønsker, når vi selv ønsker det (men noen ganger gjør vi det!), kan­skje er det som sagt noe du skal lære først.

Takknem­lighet for det livet du har i dag er den raskeste veien til å opp­nå ditt drøm­me­liv.

Vi tror at vi skaper en bedre fremtid ut i fra mis­nøye, ved å klage — og så endre det vi er mis­fornøyde med. Men i virke­ligheten er det mot­satt.

Det er fra aksept og takknem­lighet at de pos­i­tive foran­drin­gene kom­mer.

__________________________________________________

Hun som sam­tal­en øverst var sitert fra, fikk til slutt sin drøm­melei­lighet et halvt år etter­på: en nyop­pus­set lei­lighet med eget soverom, alt i samme etas­je, i akku­rat den byde­len hun nevnte, med en nytt bad med vaske­maskin, en stor veran­da, og hage uten­for, og fan­tastisk utsikt. Ingen naboer med innsyn, men ver­dens hyggelig­ste utleiere og naboer i etas­jen over, som ble gode ven­ner 🙂

Det aller vik­tig­ste grepet man gjør for å man­i­festere vel­lykket, er å jobbe med sine egne fryk­ter og begren­sninger, er min erfar­ing. Noen av de klar­er vi kan­skje å overkomme ved å drømme på tross av dem i man­i­fes­ter­ing­spros­essen i seg selv. Mens andre, ofte de største begren­snin­gene, sit­ter dypt i oss i det under­be­vis­ste, og kan løs­es opp via fine teknikker som de jeg bruk­er selv, eller hos andre flinke ter­apeuter som job­ber i dyb­den.

 

 

Tatovering!

Tatovering!

Min aller første tatover­ing! Hvem vis­ste vel at det fantes tatoveringer i gull? Ikke jeg, i alle fall. Men når noe glitr­er, så er jeg visst sol­gt. Så i går fikk jeg denne fine armdeko­ren: Ok, så er den kan­skje ikke helt ekte. Jeg er…

Timeout!

Timeout!

Denne herlige lille med­i­tasjo­nen renser chakraene dine, set­ter i gang kun­dalin­ienergien og gir fornyet ener­gi i hele krop­pen og sje­len. At han som led­er den har en tykk, indisk-engel­sk aksent er bare et stort bonus i mine øyne 😀 Lyder kan virke­lig tre­ffe energikrop­pen vår…

Spicy raw salat

Spicy raw salat

Vin­teren er her! Sterke og var­mende kry­d­der som får fart på blod­sirku­lasjo­nen og jager lum­skheter og virus avgårde, i en rå rett som krop­pen og immun­forsvaret elsker, med masse smak! Dette er en rå “nud­del” salat med asi­atisk vri. Jeg bruk­er en chili- og hvitløk­sol­je,…

Loven om tiltrekning og “The Secret”

Loven om tiltrekning og “The Secret”

Du fikk kan­skje som meg med deg boken og fil­men “The Secret” da de kom for noen år tilbake? De snakket om Loven om tiltrekn­ing, og hevdet at pos­i­tiv tenkn­ing kan endre ditt liv og gi deg god helse, rik­dom, og lykke. Åndelige tenkere har…

Fuktighetsspray — et SOS-produkt i tørt inneklima

Fuktighetsspray — et SOS-produkt i tørt inneklima

Jeg snakker ikke om sånne min­er­al­­vann-sprayer som man får kjøpt på fly­plass­er og lik­nende, som Evian og andre. Disse har omtrent den samme effek­ten som om du gikk og skylte ansik­tet ditt med vann, uten å gjøre noe mer — da ville huden bli ganske uttør­ket etter­på. Jeg snakker…

Slik manifesterte vi drømmehjemmet midt i store utfordringer

Slik manifesterte vi drømmehjemmet midt i store utfordringer

Vi bodde i en fin, men liten lei­lighet i Oslo. Jeg var syk på denne tiden, og økonomien vår var elendig. Medisinene jeg bruk­te for å avgifte krop­pen var rådyre, og NAV var et eneste stort mareritt der de ikke anerk­jente at det gikk an…

God morgen

God morgen

Lørdag og helg, ingen vekkerk­lokke og lange frokoster. Oh joy! Jeg synes det er så fint med blom­ster som er bland­et sam­men litt til­feldig, jeg lik­er det bedre enn enn de opp­stilte og per­fek­te buket­tene. Slik at det ser ut som noe man har plukket…

For et par uker siden…

For et par uker siden…

Det føles bare som et par uker siden jeg var nede i hagen og tok disse bildene fra inne i og uten­for ter­api­huset: Ok — så er det kan­skje litt mer enn et par uker…kanskje tre? 😉 I dag så det slik ut: Grå novem­ber…

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Halschakraet lig­ger midt i hal­som­rådet. Fysisk styr­er det halsen, nakken, skul­drene, skjold­bruskkjerte­len, nakke­virv­lene, stem­me­bån­dene, munnen, tennene, tannkjøt­tet, over­armene og albuene. Følelsesmes­sig han­dler halschakraet om å utrykke din sannhet.  Ofte prøver vi å unngå sannheten. Vi smil­er når vi ikke har det bra, sier at alt er fint selv om…

Friske blomster på en lørdag

Friske blomster på en lørdag

Det er få ting som lyser opp en grå novem­berdag som noen friske blom­ster innkjøpt til hel­gen. Hort­en­sia er en favoritt som jeg vis­st­nok aldri blir lei av, og litt friske blom­ster inne er ekstra hyggelig i den grå årsti­den vi er inne i nå.…

Verdt å revurdere: <span class="caps">SLS</span>

Verdt å revurdere: SLS

SLS står for Sodi­um Lau­ryl Sul­fate, og er en ingre­di­ens som brukes i alle mulige hud‑, hår­­pleie- og kropp­spro­duk­ter. SLS het­er på norsk sul­fater, og er såpestof­fet som brukes i alt fra sham­po, bar­ber­skum, såper og dusjsåper, til tannkrem og rengjøring­spro­duk­ter. SLS er svært uttør­rende og kan…

Hvordan kan vi vite hva som er sunt?

Hvordan kan vi vite hva som er sunt?

-I en tid hvor vi blir oversvøm­met av ulike kosthold­sråd og diett­ter, og den ene diet­ten og eksperten mot­si­er den andre? Her har jeg 3 tips til hvor­dan du kan vite hva som er sunt — for deg. 1: Det føl­gende ble uttalt i en mid­dag…

November

November

Novem­ber. Ingen annen tid på året er det så deilig å komme inn i var­men fra ruf­sete høstvær, tenne lys og krype opp i sofaen med en god kopp te — og tid til å bare gjøre det du vil. Ingen annen årstid er det…

Hvorfor det er mer enn fiksjon at vi lever flere liv

Hvorfor det er mer enn fiksjon at vi lever flere liv

Da jeg satt og leste på nett i går, kom jeg over noe som han­dlet om reinkar­nasjon. Og det slo meg hvor rart dette med reinkar­nasjon er. Jeg hadde visst glemt et sekund at jeg fak­tisk dri­ver med dette selv… Og mitt tidligere bilde av…

Supert meditasjonstilbud i din egen stue

Supert meditasjonstilbud i din egen stue

Er du en av de som har åpnet litt opp for dette med med­i­tasjon, men er litt usikker på hvor­dan du skal gå frem? Kan­skje du har forsøkt å meditere, men synes det er en utfor­dring å holde fokus og komme deg gjen­nom en hel…