Måned: november 2015

Rens av leveren

I for­rige inn­legg snakket jeg om å rense tarmene og hvor vik­tig det er å holde “rørene” åpne. En vik­tig del av å holde rørene åpne i krop­pen er at lev­eren også fun­ger­er opti­malt. Der­for skal jeg nå snakke om lev­er­rens, også omtalt som gallerens.

Det er vik­tig å ikke rense lev­eren uten å ha tatt en par­a­sit­tkur først. Det er for­di man ikke bør rense lev­eren med lev­ende par­a­sit­ter tilst­ede.

Også lev­er­rens var noe jeg lærte av Hilde Larsen, les mer her: Rens­ing av lev­eren er vik­tig (pdf). Hilde skriv­er:

Det finnes mange forskjel­lige par­a­sit­ter som lever godt i lev­eren, og krop­pen beskyt­ter seg selv ved å kap­sle inn disse med galle. Dette blir små stein­er, eller galle innkap­slinger, som ikke er harde som stein, men som tet­ter gal­le­gan­gene. Man kan tenke seg hva som skjer om man har tette gal­le­ganger i lev­eren. Fil­teret blir tett. Toksin­er for­later ikke krop­pen som de skal, og resirkulerer i stedet.

Jeg forstod ikke hvor­for jeg ikke ble bedre med alt det jeg gjorde for helsen min. Jeg var ikke klar over at all den giften som krop­pen prøvde å kvitte seg med, ikke kom ut. Elim­iner­ingskana­lene mine var ikke åpne.”

Hilde renset lev­eren sin 52 ganger (!).  

Denne meto­den blir også brukt med fordel for dem som har gallestein i galle­blæren. Mange men­nesker har red­det galle­blæren sin på den måten. Jeg gjorde det som sagt 52 ganger. Jeg skal si det kom stein ut. Jeg leste at jeg skulle holde på til det ikke kom flere stein, og det mot­be­viste tanken min om at det kan­skje kun var det jeg hadde drukket som kom ut igjen. Det var det ikke. Dette var utrolig for meg. Dr Sut­ter hadde brukt denne meto­den til å hel­brede sin lever for kreft, og Andreas hadde blitt kvitt sin led­dgikt.”

Her er opp­skriften som jeg lærte av Hilde og ful­gte:


Skjermbilde 2015-11-15 kl. 13.09.04
hilde-leverrensJeg erfarte som Hilde at Mag­ne­sium Malate var bedre å bruke enn eple­juice for­di den ble for søt.

Så er mitt beste tips dette: span­der på deg den beste olivenol­jen du kan. Er det én gang i livet du skal investere i en god og dyr olivenol­je, så er det når du skal drikke den bar!

Jeg kjøpte en liten og dyr flaske med olivenol­je fra Italia med litt pep­per­ak­tig smak. Sam­men med den fer­sk­pressede grape­fruk­tjuicen ble det fak­tisk godt, utrolig nok 🙂

Man trenger ikke en juice­maskin for å presse juice av grape­frukt. Om du ikke har en slik gam­meldags sitruspresse, så er det bare å dele den i to på tvers og ta en spis­eskje og rotere rundt inni hver halvdel over en bolle, slik at juicen press­es ut.

Lev­eren — vårt vik­tig­ste organ

Lev­eren er krop­pens største indre organ, og er en fan­tastisk avansert maskin som utfør­er over 100 vik­tige funksjon­er i krop­pen — vi er helt avhengige av den.

I østlig medisin blir lev­eren ansett som den vik­tig­ste funksjo­nen i krop­pen, og de har et stort fokus på reme­di­er og metoder som styrk­er og renser lev­eren, i mot­set­ning til i vestlig medisin.

Fra før av vis­ste jeg at lev­eren var min største utfor­dring helsemes­sig, etter­som mesterne i den aller første kanalis­erin­gen noen år tilbake viste at lev­eren og området rundt den i krop­pen var grått, og for­t­alte at lev­eren min ikke hadde det så bra. Jeg har aldri vært særlig stor­for­bruk­er av alko­hol, likev­el hadde jeg alt­så en dårlig fun­gerende lever.

Det vis­er at det er mange andre måter lev­eren vår kan bli svekket på enn det vi hør­er mest om her i vest, nem­lig over­for­bruk av alko­hol. Også for mye inntak av sukker og kar­bo­hy­drater kan svekke lev­eren — i til­legg til alle toksinene og giftene som vi er omgitt med, som jeg har skrevet mye om her.

Ifølge Dr. Hul­da Clark som kan­skje er den som har gjort lev­er­renser mest kjent, så vil man bli kvitt alle allergi­er om man renser lev­eren tilstrekke­lig (les f.eks. her).

Min erfar­ing med lev­er­rens

Selv tok jeg en lev­er­rens etter å ha tatt min første par­a­sit­tkur. Jeg ble veldig dårlig, og krop­pen rea­gerte med en veldig hode­pine allerede den første kvelden, og mer dagen der­på. Jeg kjente igjen den hode­pinen… Det var akku­rat slik krop­pen min hadde rea­gert da jeg avgiftet krop­pen min for kvikksølv! Da forsto jeg at det jeg leste om at gift­stof­fer ble innkap­slet i steinene i lev­eren var sant, og at jeg fort­satt hadde mer gift igjen i krop­pen, i disse steinene i lev­eren.

Hva leg­en sa

Neste time jeg hadde hos min nye lege (som jeg for­t­alte om i for­rige inn­legg) så for­t­alte jeg om lev­er­rensen jeg hadde tatt, og reak­sjo­nen på den. Hun ful­gte opp som en super lege og sa at lev­eren var alt for over­sett i mod­erne medisin, og at den var så vik­tig for alt i krop­pen. Da hun hørte hvor­dan min reak­sjon hadde vært, sa hun

Det tyder på at du har mye å rense ut i lev­eren, reak­sjo­nen din var på gift­stof­fene som kom ut under rensen, for lev­er­rensen er helt ufarlig i seg selv. Da vet du at du trenger å ta flere lev­er­renser, og det vil bli bedre og bedre for hver gang”

Så fork­larte hun: “Det vi kaller gallesten­er sit­ter egentlig i lev­eren, i gan­gene der, og ikke i galle­blæren. Disse blokker­er gan­gene i lev­eren, og gjør at den ikke får gjort jobben sin med å rense krop­pen for avfalsstof­fer opti­malt når de lig­ger i veien og blokker­er. Gallesten­er er umulige å se både på ultra­lyd og rønt­gen, så man får ikke testet på forhånd.”

Jeg tok flere lev­er­renser med tiden. Etter­hvert ble jeg bedre og bedre. De første gan­gene fikk jeg en hode­pine som var helt hin­sides, men grad­vis for hver gang ble den min­dre og min­dre, og da jeg tok en lev­erens sist uten å engang få hode­pine vis­ste jeg at nå var lev­eren min friskere. Og ja, det kom gallestein­er ut, for hver lev­er­rens.

Hva mesterne sa

Mesterene for­t­alte at lev­erenser var bra, men akku­rat som med par­a­sit­tkur­er sa de at det vik­tig­ste var ikke å ta masse lev­erenser (jeg var jo redd jeg måtte ta flere i noen år, etter å ha lest at Hilde tok 52!), men hvor­dan man lever og spis­er til hverdags. Rå mat/raw food er mat som lev­eren og fordøyelsessytemet bruk­er lite ener­gi på å fordøye, i til­legg til at det renser ut gam­melt slagg som skaper prob­le­mer med lev­eren og fordøyelsessys­temet. Spis­er man hov­ed­sake­lig rå mat så blir lev­er­renser over­flødi­ge.

Men for folk som har vært veldig forgift­ede, slik som meg og Hilde, og/eller overvek­tige, så er det nok lurt å ta en lev­er­rens eller fler.

___________________________________________________________

Les mer:

Hul­da Clark: http://www.curezone.org/cleanse/liver/huldas_recipe.asp

Andreas Moritz: http://www.ener-chi.com/books/the-amazing-liver-gallbladder-flush/

og http://www.ener-chi.com/does-your-liver-need-an-overhaul-the-importance-of-liver-flushing/

Dr. Robert Young: http://articlesofhealth.blogspot.no/2014/03/detoxing-liver-and-gallbladder.html

Har du ubudne gjester i kroppen?

Har du ubudne gjester i kroppen?

Par­a­sit­ter er bare noe som folk i den tred­je ver­den får. Eller men­nesker som har vært på reise til ekso­tiske reisemål som Afri­ka eller lik­nende. Eller? “Par­a­sit­ter er et helt glemt kapit­tel i den mod­erne skoleme­disi­nen”, sa leg­en min. Par­sit­ter kan ramme oss alle, også…

Menneskeskjebner

Menneskeskjebner

Alle men­nesker bær­er på sin his­to­rie. Vi ser filmer og TV-serier om store men­neskers liv, og leser roman­er om storslagne skjeb­n­er. Men tenker du noen­gang når du passer­er et men­neske på gat­en at den per­so­n­en kan ha en drama­tisk eller spen­nende livshis­to­rie? Eller at per­so­n­en…