Bevissthet

Energi lyver ikke

Alt er ener­gi. Alle atom­ene og cel­lene som vi er laget av, og alt rundt oss, består av ener­gi. Og vi vet at ener­gi aldri dør, men kun tar nye for­mer. Og vi er alle knyt­tet til hveran­dre, i denne energien som vi ikke ser…

Økologisk eller vanlig dyrket?

Det er ikke alltid like lett å vite hva vi skal velge, av van­lig eller økol­o­gisk mat. Noen ganger blir imi­dler­tid forskjellen mel­lom de to veldig tydelig, slik som på dette bildet. Jeg beg­y­nte å like stangsel­leri igjen først da jeg oppdaget den økol­o­giske vari­anten. Stangsellerivarianten…

Væren

21. mars — 20. april Våren er her, og det nye året i astrolo­gien starter med det første teg­net i zodi­ak­en: Væren. Det første kar­dinal­teg­net (ledende teg­net), og det første ildteg­net. Væren lik­er også ofte å være først. Som våren betyr en ny start og bringer…

Nå er tiden inne

Det er vår! er tiden inne for å man­i­festere, som noen av dere kan­skje husker at jeg skrev rundt nyt­tår? Dette er den beste tiden å lage mål for det kom­mende året. Nå som det nye året starter i naturen, i mange kul­tur­er sin…

Nytt år starter med trippel bonanza: solformørkelse, vårjevndøgn og supermåne!

En liten blog­g­pause ble til en veldig lang en, men nå er jeg tilbake — takk til dere tro­faste lesere som likev­el tit­ter innom her! Starten på det nye astrol­o­giske året og våren ble innledet med et trip­pelt pang i går: sol­for­mørkelse, vår­jevndøgn og super­måne på…

The road less traveled

Nå er det virke­lig vår! Det er lysere ute, vi kan gå med let­tere klær og sko, og det er let­tere å komme seg frem over­alt nå som isen og snøen er borte…eller, det vil si — jeg trodde i alle fall at vin­ter­føret var borte……

Vannmannen

Jeg tenk­te å skrive litt om de forskjel­lige teg­nene i astrolo­gi, og siden vi når er kom­met ut i feb­ru­ar, pass­er det å skrive om det stjer­neteg­net som reg­jer­er på denne tiden av året, nem­lig Van­n­man­nen! At noen “er” et stjer­netegn — f.eks. Væren, betyr…

Ønsker du på tvers av dine egne valg?

Da jeg var syk plei­de jeg å høre på radio­pro­gram­mer (pod­cast­er), som en del av min oppdagelses­ferd inn i den alter­na­tive ver­den. Mitt favorittpro­gram inter­vjuet ulike åndelige og alter­na­tive tenkere, og med prop­per i ørene kunne jeg ta med meg inspi­rasjon, nye tanker og oppløftende…

Når “meningen” er å komme seg bort

Finnes det en mening med alt som skjer? Mange som har et åndelig per­spek­tiv har en ten­dens til å se en mening med alt som hen­der. Noe av det fine med å ha innsett at det finnes flere lag i både oss men­nesker og i universet,…

Mestrene om astrologi

For et par år siden, etter at kanalis­eringer med mestrene var blitt et ganske van­lig innslag i vårt liv, så kom jeg plut­selig på å spørre dem om astrolo­gi, under en kanalis­er­ing. Når man plut­selig oppdager en slik kilde til kunnskap og vis­dom som kontakten…

Astrologi!

Sist her på bloggen så skrev jeg om fullmå­nen som innledet det nye året, og hvor­dan den kunne gi oss en a‑ha opplevelse i forhold til hva vi følte, og en trang til å bryte fri fra stengs­lene. Noe av det den berørte hos meg,…

Titt-tei

Godt (sent) nyt­tår — håper dere har hatt en fin jule­ferie! Jeg lever alt­så, men en kol­lapset og døde nesten her rett før jul, med påføl­gende operasjon: pc’en min (som egentlig er en Mac, selv om jeg kaller den pc — kan­skje den ble så…

Derfor hjelper det ikke å “tenke positivt” når du skal endre ditt liv

eller bli frisk. Vi skal ikke bevege oss langt inn i den alter­na­tive sfæren før vi blir bom­bardert med utsagn Som “Tankene kan endre ditt liv”, “Du er det du tenker” eller “Vil du foran­dre ditt liv, så må du foran­dre tankene dine”. Alter­na­tiv medisin og…

Behagelig meditasjon mot stress

Trenger du å stresse ned etter en hek­tisk dag?  Når man har vært i stress og hodet er fullt, er det ingent­ing som hjelper som å meditere. Mitt prob­lem er at det er akku­rat da jeg synes det er vanske­ligst å meditere. Da er det…

Barn sanser mer enn vi tror

Fra det som er kjent om barns utvikling, så er det slik at språk utvikles i en bestemt alder, evnen til å leke med andre barn i en annen, og hjer­nen er ikke fer­dig utviklet før i vok­sen alder. I et van­lig fysisk per­spek­tiv, hvor…

Er det åndelig nok, så tåler det humor

Jesus­pen­nen min og jeg på jobb i dag. Den gir meg en god lat­ter hver gang jeg bruk­er den. Kan­skje spe­sielt for­di barten hans man­gler litt på den en siden, slik at han har et kon­stant hov­ent og litt over­ras­ket utrykk i ansik­tet. For noen…

Mesterne om helhetlig helse

For en stund siden fikk jeg et spørsmål fra en per­son på et net­tfo­rum. Jeg hadde gitt ham noen råd om naturme­disin for et prob­lem, og la til at jeg anbe­falte å se på og behan­dle hele krop­pen, og ikke bare symp­tomene hver for seg.…

Soul Dipper og guidene om manifestering

Soul Dip­per er navnet på en klok eldre kanadisk dame sin blogg. I blant leg­ger hun ut det guidene hennes har sagt — The Beloveds, og i dag så jeg at hun hadde postet et inn­legg der de snakker om man­i­fes­ter­ing. Sånn apro­pos man­i­fes­ter­ing, som…

De 6 vanligste feilene folk gjør i manifestering

1. DE DRØMMER IKKE STORT NOK Det prob­lemet de fleste har når de skal sette seg ned og man­i­festere, er det første steget hvor man bare skal drømme fritt. De aller fleste sliter fak­tisk med det, å tillate seg selv å bare drømme fritt. Ist­edet ser de…

Timeout!

Denne herlige lille med­i­tasjo­nen renser chakraene dine, set­ter i gang kun­dalin­ienergien og gir fornyet ener­gi i hele krop­pen og sje­len. At han som led­er den har en tykk, indisk-engel­sk aksent er bare et stort bonus i mine øyne 😀 Lyder kan virke­lig tre­ffe energikrop­pen vår direk­te på…

Loven om tiltrekning og “The Secret”

Du fikk kan­skje som meg med deg boken og fil­men “The Secret” da de kom for noen år tilbake? De snakket om Loven om tiltrekn­ing, og hevdet at pos­i­tiv tenkn­ing kan endre ditt liv og gi deg god helse, rik­dom, og lykke. Åndelige tenkere har visst…