Detox og Helse

Detox-hjelp fra en annen planet

Du vet hvor­dan man noen ganger bare dette over infor­masjon som man trenger akku­rat der og da, enten i en bok, fra en per­son man tre­f­fer, eller på annet vis? Uten at man nød­vendigvis har inter­esse for hele boken, og uten at kon­tak­ten med det…

Rens av leveren

I for­rige inn­legg snakket jeg om å rense tarmene og hvor vik­tig det er å holde “rørene” åpne. En vik­tig del av å holde rørene åpne i krop­pen er at lev­eren også fun­ger­er opti­malt. Der­for skal jeg nå snakke om lev­er­rens, også omtalt som gallerens.…

Har du ubudne gjester i kroppen?

Par­a­sit­ter er bare noe som folk i den tred­je ver­den får. Eller men­nesker som har vært på reise til ekso­tiske reisemål som Afri­ka eller lik­nende. Eller? “Par­a­sit­ter er et helt glemt kapit­tel i den mod­erne skoleme­disi­nen”, sa leg­en min. Par­sit­ter kan ramme oss alle, også her…

Den ene mirakelpillen

Det viste seg å være mange sterke meninger om avgift­ning når det for­rige inn­legget mitt ble delt i diverse grup­per på Face­book. Mange er skråsikre på den ene meto­den, og synes at andre metoder er helt ubruke­lige. Sam­tidig får jeg innbok­sen full både på Facebook,…

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

for tung­met­aller som kvikksølv, bly, alu­mini­um, kad­mi­um m.fl., samt radioak­tive stof­fer, løs­ningsmi­dler og sprøytemi­dler. Jeg anbe­faler sterkt at du leser dette inn­legget før du eventuelt starter på en avgift­ning: “Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter”! Krop­pene våre bruk­er naturlig 25 — 75…

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Vi over­skylles av miljøgifter i dagens sam­funn. Så er det én ting å lese om alle disse miljøgiftene som finnes der ute — en helt annen ting er det å vur­dere om dette fak­tisk gjelder en selv, og om det kan ha skapt de helseplagene…

Den skjulte helsefaren

For noen år siden sa leg­en min at i framti­den kom vi alle til å avgifte krop­pen vår daglig. Han mente at når vi som sam­funn våknet opp og forsto hva miljøgiftene gjør med helsen vår, så ville det bli like van­lig å ta sin…

Høstoppdatering og nye planer

Da var vi i gang igjen, og jam­men har det blitt høst siden sist! Håper dere alle har hatt en fin som­mer, både nye og tro­faste lesere. Dette har vært en under­lig som­mer. I fjor som­mer var jeg på ferie i Hel­las i 35 graders…

På toppen av verden

Sånn så det ut på top­pen der jeg tok tren­ings­turen min i dag! Kan­skje ikke helt på top­pen av ver­den, men på top­pen av Asker, i alle fall 🙂 Å trene og bruke krop­pen aktivt er noe av det vik­tig­ste vi kan gjøre for å forbedre energien…

re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Her er en repetisjon av inn­legget som jeg skrev i fjor vår: Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden. Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes en kur,…

Februar — på tide å ta Rhinoplex nå, for å bli kvitt allergien for godt!

Husker du at jeg i fjor for­t­alte her på bloggen hvor­dan man kan bli helt frisk av pol­lenal­ler­gi? (Hvis ikke, anbe­faler jeg at du leser det nå!) Én av de 2 meto­dene jeg skrev om der, var å ta en kur av Rhino­plex 3 år på…

Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsaken på energiplan

Jeg har tidligere skrevet om min syk­domshis­to­rie her på bloggen. Men jeg har enda ikke skrevet hva jeg gjorde, nøyak­tig, for å bli helt frisk. I for­rige uke fikk jeg et hint av Mesterne om å skrive om raw food snart, og ikke vente med det, fordi…

Ekte salt!

Er du klar over at ekte salt — havsalt — innehold­er en masse min­eraler naturlig, som mag­ne­sium, jod, kal­si­um, kali­um og jern? Pro­dusen­tene fjern­er disse fra saltet, slik at bare natri­umk­loridet (selve saltet) blir igjen. Så sel­ger de resten som kos­til­skudd a la “mag­ne­siumtil­skudd”, “kal­si­umtil­skudd” og så…

Mesterne om helhetlig helse

For en stund siden fikk jeg et spørsmål fra en per­son på et net­tfo­rum. Jeg hadde gitt ham noen råd om naturme­disin for et prob­lem, og la til at jeg anbe­falte å se på og behan­dle hele krop­pen, og ikke bare symp­tomene hver for seg.…

Fuktighetsspray — et SOS-produkt i tørt inneklima

Jeg snakker ikke om sånne min­er­al­­vann-sprayer som man får kjøpt på fly­plass­er og lik­nende, som Evian og andre. Disse har omtrent den samme effek­ten som om du gikk og skylte ansik­tet ditt med vann, uten å gjøre noe mer — da ville huden bli ganske uttør­ket etter­på. Jeg snakker…

Krystalldeodorant — naturlig deodorant som faktisk funker!

Krys­talldeodor­ant er laget av et naturlig min­er­al, som har blitt brukt av men­nesker i mange kul­tur­er langt tilbake i tid for å forhin­dre svet­telukt. Denne innehold­er ikke alu­mini­um, i mot­set­ning til de fleste van­lige deodor­an­ter. Alu­mini­um har blitt pekt på som en mulig årsak til…

Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Vi har vel alle hørt at stress påvirk­er helsen vår neg­a­tivt. Men det var først da jeg stud­erte psykolo­gi og lærte helt konkret hvor­dan dette foregår, at det virke­lig gikk opp for meg: En av de vik­tig­ste delene av immun­forsvaret vårt er de hvite blodlegemene. Det…

Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden. Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes en kur, men at det likev­el ikke nevnes noen sted­er? Alt media skriver…

Hvorfor er det så mange av oss som blir allergiske i vår tid?

Her del­er jeg min erfar­ing med dette temaet, erfaringer fra meg selv og de rundt meg. Det jeg har sett og opplevd har gjort meg over­be­vist om at det er en klar, direk­te sam­men­heng mel­lom forurens­ing og miljø­forgift­ning, og allergi­er. Jeg hadde ingen allergi­er i min…

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med min…