Energimedisin

O’ jul med din familieglede — overlevelsesguide til å feire jul med familien

Akku­rat i disse dagene rett før jul skjer det en endring energimes­sig. Fra stemn­ings­full for­vent­ning, jule­musikk, jule­han­del og hek­tiske for­bere­delser, så er dem­per lik­som alt seg de siste dagene før jul. Vi går fra energien til ild­fulle, lekne og ekstro­verte Skyt­ten, til den mer ser­iøse og introverte…

Å være sensitiv er det nye kule

Det er bra å være sen­si­tiv. Om vi tillater oss å være sen­si­tive, så blir alt i livet bedre. Men ofte er vi så red­de for å være det. Vi tar på oss masker som skjuler det vi egentlig føler, i frykt for at andre skal…

Tips til lysarbeidere — om healere uten grenser

Fra tid til annen kom­mer det sak­er om heal­ere eller andre alter­na­tive behan­dlere som har kon­tak­tet syke fra media for å til­by sin hjelp. Siste slike sak fra i høst kan du lese her: vg.no/…de-henne-paa-doedsleiet/a/24109979. De berørte forteller hvor­dan dette gjør en allerede sår­bar livs­si­tu­asjon enda vanskeligere.…

Hode-epidemien

Er det en ting som går igjen hos mange men­nesker i vår tid, og som jeg gjerne skulle ha foran­dret på, så er det denne energimes­sige ubal­ansen: Mange men­nesker er alt for mye i hodet! Ved å kon­sen­trere for mye ener­gi i hodet, blir det ubalanse…

Den ene mirakelpillen

Det viste seg å være mange sterke meninger om avgift­ning når det for­rige inn­legget mitt ble delt i diverse grup­per på Face­book. Mange er skråsikre på den ene meto­den, og synes at andre metoder er helt ubruke­lige. Sam­tidig får jeg innbok­sen full både på Facebook,…

Energiøvelse for påfyll og rens

Jeg er ikke alltid så glad i øvelser som skal gi beskyt­telse, for­di de så lett er knyt­tet til dualitet (egoet/frykt). Men den øvelsen som jeg skal dele her i dag er en fin måte å gi seg selv påfyll energimes­sig, sam­tidig som den renser…

På toppen av verden

Sånn så det ut på top­pen der jeg tok tren­ings­turen min i dag! Kan­skje ikke helt på top­pen av ver­den, men på top­pen av Asker, i alle fall 🙂 Å trene og bruke krop­pen aktivt er noe av det vik­tig­ste vi kan gjøre for å forbedre energien…

Når vi hindrer energien fra å komme helt inn i kroppen

Energifel­tet vårt er fan­tastisk, kom­plekst og unikt for hver og en av oss. Men én ting som er felles for veldig mange jeg ser, er at de ikke slip­per inn nok ener­gi i krop­pen sin. Det er i den ven­stre (fem­i­nine) pas­sive siden av krop­pen av…

Øvelse for guidet selvhealing

I dag vil jeg dele med dere en øvelse for guidet selvheal­ing. Øvelsen oppdaget jeg på net­tet da jeg selv var syk, og ikke vis­ste noent­ing om hverken guider eller uni­ver­set, men det som skjed­de da jeg prøvde den over­ras­ket meg… I dag vet jeg…

Det viktigste av alt

Hvor­dan lig­ger du an med for­bere­delsene til jul? Har du mange ting igjen på lis­ten som du skulle ha gjort, eller lig­ger du godt an? Ofte tenker vi at hvis jeg bare får gjort x og y, da…DA kan jeg slappe av. Da blir det en…

Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsaken på energiplan

Jeg har tidligere skrevet om min syk­domshis­to­rie her på bloggen. Men jeg har enda ikke skrevet hva jeg gjorde, nøyak­tig, for å bli helt frisk. I for­rige uke fikk jeg et hint av Mesterne om å skrive om raw food snart, og ikke vente med det, fordi…

Riter med partner in (crime) pels

I dag fikk jeg hjelp til å ta ritene av min fine sam­boer, Hebbe. Han stilte seg opp ved siden av meg når jeg tok den siste riten (hvor man står i bro), og beg­y­nte å bukke sam­tidig med meg 😀 Eller hjelp og hjelp…litt…

Et pusterom — og øvelse for å få kontakt med det 2. energisenteret

Jeg var og han­dlet til jul her om dagen. Etter å ha gått blant rødt og glit­ter, granbar og julepynt, hva kom jeg så hjem med? Jo, disse… Haha! Etter å ha han­dlet julet­ing trengte jeg et lite pus­terom fra alle de mørke og knall­fargede julesakene.…

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Halschakraet lig­ger midt i hal­som­rådet. Fysisk styr­er det halsen, nakken, skul­drene, skjold­bruskkjerte­len, nakke­virv­lene, stem­me­bån­dene, munnen, tennene, tannkjøt­tet, over­armene og albuene. Følelsesmes­sig han­dler halschakraet om å utrykke din sannhet.  Ofte prøver vi å unngå sannheten. Vi smil­er når vi ikke har det bra, sier at alt er fint selv om…

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene er yogaøvelser som bal­anser­er alle chakraene i krop­pen. Tar du disse øvelsene hver dag over tid, vil du merke en bety­delig forbedret helse både fysisk og men­talt. Chakraene er ener­gisen­tre som lig­ger på energi­plan­et i krop­pen vår, og dermed påvirk­er den…

Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Vi har vel alle hørt at stress påvirk­er helsen vår neg­a­tivt. Men det var først da jeg stud­erte psykolo­gi og lærte helt konkret hvor­dan dette foregår, at det virke­lig gikk opp for meg: En av de vik­tig­ste delene av immun­forsvaret vårt er de hvite blodlegemene. Det…

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med min…