Slider

Jomfruen

22. August — 22. Sep­tem­ber Jom­fru­en starter når de late sen­som­merda­gene går mot slut­ten, og vi nærmer oss høst med ny opp­start av arbeid eller studi­er. Både dette med arbeid og det med ny start er sen­trale temaer i dette teg­net.    Jom­fru­en som symbol…

Det beste jeg vet

Her i fam­i­lien er det høytid hver som­mer når de pak­istanske man­goen kom­mer i butikkene. Da kan vi nem­lig lage det aller beste jeg vet, som er ver­dens beste chi­a­pud­ding —  som til­feldigvis også er ver­dens beste dessert. Dette er den første ret­ten hvor jeg for første…

Energioppdatering! Eklipse, fullmåne ++

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive noe her i dag, men det skjer så mye energimes­sig for tiden at jeg syntes at det måtte til. Om du har følt deg ekstra sen­si­tiv i det siste, slitt med å sove, eller kjent litt på følelsen av…

Detox-hjelp fra en annen planet

Du vet hvor­dan man noen ganger bare dette over infor­masjon som man trenger akku­rat der og da, enten i en bok, fra en per­son man tre­f­fer, eller på annet vis? Uten at man nød­vendigvis har inter­esse for hele boken, og uten at kon­tak­ten med det…

Standardsalat

Når alt annet slår feil, og man ikke har noen ide om hva neste måltid skal bestå av, så kan man alltid stole på klas­sik­erne. Dette er min stan­dard­salat som jeg alltid vender tilbake til. Det må være blad­per­sille i, den er halve poenget. Du…

Via con me

Jeg får veldig som­mer­stemn­ing av denne san­gen; den min­ner meg om reise­brev på TV fra da jeg var liten, fra pulserende byer rundt i Europa i som­mer­modus. Ingent­ing gir så som­mer­stemn­ing som gam­le søreu­ropeiske gub­ber som traller og prater­syn­ger seg gjen­nom en sang. Jeg skjøn­ner ingent­ing av…

Å være sensitiv er det nye kule

Det er bra å være sen­si­tiv. Om vi tillater oss å være sen­si­tive, så blir alt i livet bedre. Men ofte er vi så red­de for å være det. Vi tar på oss masker som skjuler det vi egentlig føler, i frykt for at andre skal…

A change is gonna come

Vi er inne i Van­n­­mann-tid, og hva pass­er vel bedre da enn å dele en sang av net­topp en Van­n­mann, Sam Cook (født 22.01.1931.), som han­dler om net­topp foran­dring — Van­n­man­nens hov­edtema? San­gen ble mor­somt nok også spilt inn 30. jan­u­ar 1964. Dette var midt i…

Manifestering for de late

Av alt jeg har lest og kom­met over om man­i­fes­ter­ing og kun­sten å skape sitt eget liv, så er Marc Allen min favoritt. Han gjorde noen lure ting i sin metode som gjør at man let­tere overkom­mer de hin­drin­gene som opp­står i man­i­fes­ter­ing. Hans bok,…

Hode-epidemien

Er det en ting som går igjen hos mange men­nesker i vår tid, og som jeg gjerne skulle ha foran­dret på, så er det denne energimes­sige ubal­ansen: Mange men­nesker er alt for mye i hodet! Ved å kon­sen­trere for mye ener­gi i hodet, blir det ubalanse…

Den skjulte helsefaren

For noen år siden sa leg­en min at i framti­den kom vi alle til å avgifte krop­pen vår daglig. Han mente at når vi som sam­funn våknet opp og forsto hva miljøgiftene gjør med helsen vår, så ville det bli like van­lig å ta sin…

Min favorittjuice!

Som­meren er en fin tid for juice. Varmt i været og mye moro å holde på med gjør at lysten til å lage eller spise mat ikke alltid er på topp. Dessuten er det mye let­tere å ta en juicekur for å rense ut kroppen…

Når “meningen” er å komme seg bort

Finnes det en mening med alt som skjer? Mange som har et åndelig per­spek­tiv har en ten­dens til å se en mening med alt som hen­der. Noe av det fine med å ha innsett at det finnes flere lag i både oss men­nesker og i universet,…

Derfor hjelper det ikke å “tenke positivt” når du skal endre ditt liv

eller bli frisk. Vi skal ikke bevege oss langt inn i den alter­na­tive sfæren før vi blir bom­bardert med utsagn Som “Tankene kan endre ditt liv”, “Du er det du tenker” eller “Vil du foran­dre ditt liv, så må du foran­dre tankene dine”. Alter­na­tiv medisin og…

Behagelig meditasjon mot stress

Trenger du å stresse ned etter en hek­tisk dag?  Når man har vært i stress og hodet er fullt, er det ingent­ing som hjelper som å meditere. Mitt prob­lem er at det er akku­rat da jeg synes det er vanske­ligst å meditere. Da er det…

Mesterne om helhetlig helse

For en stund siden fikk jeg et spørsmål fra en per­son på et net­tfo­rum. Jeg hadde gitt ham noen råd om naturme­disin for et prob­lem, og la til at jeg anbe­falte å se på og behan­dle hele krop­pen, og ikke bare symp­tomene hver for seg.…

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Halschakraet lig­ger midt i hal­som­rådet. Fysisk styr­er det halsen, nakken, skul­drene, skjold­bruskkjerte­len, nakke­virv­lene, stem­me­bån­dene, munnen, tennene, tannkjøt­tet, over­armene og albuene. Følelsesmes­sig han­dler halschakraet om å utrykke din sannhet.  Ofte prøver vi å unngå sannheten. Vi smil­er når vi ikke har det bra, sier at alt er fint selv om…

Hvordan kan vi vite hva som er sunt?

-I en tid hvor vi blir oversvøm­met av ulike kosthold­sråd og diett­ter, og den ene diet­ten og eksperten mot­si­er den andre? Her har jeg 3 tips til hvor­dan du kan vite hva som er sunt — for deg. 1: Det føl­gende ble uttalt i en mid­dag jeg…

Pina Colada-smoothie

Denne ble til da jeg forsøk­te å gjen­skape Smooth­ieX­change sin Pina Cola­­da-smooth­ie hjemme, og få til den samme tykke og kremete kon­sis­tensen som de har i sine smooth­ier. Da fikk jeg også anled­ning til å bruke litt sun­nere ingre­di­enser. De bruk­er blant annet juice fra…

Mesterne: om yrke og utdannelse i framtiden

Mesterne ga meg mange innsik­ter gjen­nom årene. De hjalp meg med å bli frisk, ved å lære meg om syk­dom, helse og ener­gi, og hvor­dan vi men­nesker fun­ger­er, men de ga meg etter­hvert også råd om yrke og veivalg. En gang rådet de meg til å ha et…

Hvorfor er det så mange av oss som blir allergiske i vår tid?

Her del­er jeg min erfar­ing med dette temaet, erfaringer fra meg selv og de rundt meg. Det jeg har sett og opplevd har gjort meg over­be­vist om at det er en klar, direk­te sam­men­heng mel­lom forurens­ing og miljø­forgift­ning, og allergi­er. Jeg hadde ingen allergi­er i min…