Slider

Synkronitet: Alles vilje er den samme

Når vi tenker at vi må stille opp til avtaler eller andre ting som vi egentlig ikke har lyst til, kun av plikt, så glem­mer vi at vi alle er koblet til den samme kollek­tive energien hvor vi alle hør­er sam­men. Da finnes det egentlig…

Det beste jeg vet

Her i fam­i­lien er det høytid hver som­mer når de pak­istanske man­goen kom­mer i butikkene. Da kan vi nem­lig lage det aller beste jeg vet, som er ver­dens beste chi­a­pud­ding —  som til­feldigvis også er ver­dens beste dessert. Dette er den første ret­ten hvor jeg for første…

Detox-hjelp fra en annen planet

Du vet hvor­dan man noen ganger bare dette over infor­masjon som man trenger akku­rat der og da, enten i en bok, fra en per­son man tre­f­fer, eller på annet vis? Uten at man nød­vendigvis har inter­esse for hele boken, og uten at kon­tak­ten med det…

Standardsalat

Når alt annet slår feil, og man ikke har noen ide om hva neste måltid skal bestå av, så kan man alltid stole på klas­sik­erne. Dette er min stan­dard­salat som jeg alltid vender tilbake til. Det må være blad­per­sille i, den er halve poenget. Du…

Å være sensitiv er det nye kule

Det er bra å være sen­si­tiv. Om vi tillater oss å være sen­si­tive, så blir alt i livet bedre. Men ofte er vi så red­de for å være det. Vi tar på oss masker som skjuler det vi egentlig føler, i frykt for at andre skal…

A change is gonna come

Vi er inne i Van­n­­mann-tid, og hva pass­er vel bedre da enn å dele en sang av net­topp en Van­n­mann, Sam Cook (født 22.01.1931.), som han­dler om net­topp foran­dring — Van­n­man­nens hov­edtema? San­gen ble mor­somt nok også spilt inn 30. jan­u­ar 1964. Dette var midt i…

Manifestering for de late

Av alt jeg har lest og kom­met over om man­i­fes­ter­ing og kun­sten å skape sitt eget liv, så er Marc Allen min favoritt. Han gjorde noen lure ting i sin metode som gjør at man let­tere overkom­mer de hin­drin­gene som opp­står i man­i­fes­ter­ing. Hans bok,…

Hode-epidemien

Er det en ting som går igjen hos mange men­nesker i vår tid, og som jeg gjerne skulle ha foran­dret på, så er det denne energimes­sige ubal­ansen: Mange men­nesker er alt for mye i hodet! Ved å kon­sen­trere for mye ener­gi i hodet, blir det ubalanse…

Squashpasta med tomatsaus

Buon­giorno! Raw food som skal etterligne ret­ter som piz­za og pas­ta er det teiteste jeg vet. Hva er vel vit­sen med å prøve å etterligne den usunne mat­en man ville bort fra i utgangspunk­tet, ved å påminne seg selv om disse ret­tene? Om det er junkfood…

Den skjulte helsefaren

For noen år siden sa leg­en min at i framti­den kom vi alle til å avgifte krop­pen vår daglig. Han mente at når vi som sam­funn våknet opp og forsto hva miljøgiftene gjør med helsen vår, så ville det bli like van­lig å ta sin…

Min favorittjuice!

Som­meren er en fin tid for juice. Varmt i været og mye moro å holde på med gjør at lysten til å lage eller spise mat ikke alltid er på topp. Dessuten er det mye let­tere å ta en juicekur for å rense ut kroppen…

Vannmannen

Jeg tenk­te å skrive litt om de forskjel­lige teg­nene i astrolo­gi, og siden vi når er kom­met ut i feb­ru­ar, pass­er det å skrive om det stjer­neteg­net som reg­jer­er på denne tiden av året, nem­lig Van­n­man­nen! At noen “er” et stjer­netegn — f.eks. Væren, betyr…

Når “meningen” er å komme seg bort

Finnes det en mening med alt som skjer? Mange som har et åndelig per­spek­tiv har en ten­dens til å se en mening med alt som hen­der. Noe av det fine med å ha innsett at det finnes flere lag i både oss men­nesker og i universet,…

Derfor hjelper det ikke å “tenke positivt” når du skal endre ditt liv

eller bli frisk. Vi skal ikke bevege oss langt inn i den alter­na­tive sfæren før vi blir bom­bardert med utsagn Som “Tankene kan endre ditt liv”, “Du er det du tenker” eller “Vil du foran­dre ditt liv, så må du foran­dre tankene dine”. Alter­na­tiv medisin og…

Behagelig meditasjon mot stress

Trenger du å stresse ned etter en hek­tisk dag?  Når man har vært i stress og hodet er fullt, er det ingent­ing som hjelper som å meditere. Mitt prob­lem er at det er akku­rat da jeg synes det er vanske­ligst å meditere. Da er det…

Mesterne om helhetlig helse

For en stund siden fikk jeg et spørsmål fra en per­son på et net­tfo­rum. Jeg hadde gitt ham noen råd om naturme­disin for et prob­lem, og la til at jeg anbe­falte å se på og behan­dle hele krop­pen, og ikke bare symp­tomene hver for seg.…

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Halschakraet lig­ger midt i hal­som­rådet. Fysisk styr­er det halsen, nakken, skul­drene, skjold­bruskkjerte­len, nakke­virv­lene, stem­me­bån­dene, munnen, tennene, tannkjøt­tet, over­armene og albuene. Følelsesmes­sig han­dler halschakraet om å utrykke din sannhet.  Ofte prøver vi å unngå sannheten. Vi smil­er når vi ikke har det bra, sier at alt er fint selv om…

Hvordan kan vi vite hva som er sunt?

-I en tid hvor vi blir oversvøm­met av ulike kosthold­sråd og diett­ter, og den ene diet­ten og eksperten mot­si­er den andre? Her har jeg 3 tips til hvor­dan du kan vite hva som er sunt — for deg. 1: Det føl­gende ble uttalt i en mid­dag jeg…

Mesterne: om yrke og utdannelse i framtiden

Mesterne ga meg mange innsik­ter gjen­nom årene. De hjalp meg med å bli frisk, ved å lære meg om syk­dom, helse og ener­gi, og hvor­dan vi men­nesker fun­ger­er, men de ga meg etter­hvert også råd om yrke og veivalg. En gang rådet de meg til å ha et…

Hvordan jeg oppdaget at vi lever flere liv 

En dag jeg satt hjemme i min syketil­værelse i 2008, slo jeg på TV og oppdaget at pro­gram­met til Oprah Win­frey (selveste Oprah, du vet — den O’ store guden og guru­en til alle oss ‘alter­na­tive’) men­nesker :-D) net­topp hadde beg­y­nt. Denne dagen var det den amerikanske psykiateren…