Den ene mirakelpillen

Det viste seg å være mange sterke meninger om avgift­ning når det for­rige inn­legget mitt ble delt i diverse grup­per på Face­book. Mange er skråsikre på den ene meto­den, og synes at andre metoder er helt ubruke­lige. Sam­tidig får jeg innbok­sen full både på Face­book, e‑post og SMS av spørsmål fra usikre men­nesker som er syke og blir forvir­ret over all uenigheten, og lur­er på hva de skal velge.

Siden jeg ikke er noen fysisk behan­dler kan jeg ikke gi spe­si­fikke råd til noen andre, annet enn å dele min erfar­ing med den meto­den som fungerte for meg (og de som ikke fungerte). Vi er forskjel­lige, og ulike metoder kan fun­gere ulikt på forskjel­lige mennesker.

Så vil jeg minne om at det ikke bare var avgift­nin­gen som gjorde meg frisk, men hel­heten av alt jeg gjorde — inklud­ert utrensin­gen av hele krop­pen etter­på (kosthold, par­a­sit­ter, lev­er­renser, kosthold, kosthold…).

Vi men­nesker søk­er så lett etter den ene mirakelpillen, eller den ene kuren som skal gjøre oss friske.

I virke­ligheten er det ikke bare en kur, eller et mid­del som hel­bred­er, men en hel­het av det man gjør, som kan gjøre en frisk. Noe mestrene nylig min­net meg på midt oppi all denne kon­tro­ver­sen om ulike avgiftningskurer.

Blomstene lever fortsatt på verandaen her i slutten av oktober - om enn litt slitne ;.)
Blom­stene lever fort­satt på veran­daen her i slut­ten av okto­ber — om enn litt slitne 😉

Jeg ser det samme i alle hen­ven­delsene jeg får om pol­lenal­ler­gi-inn­legget mitt, kan­skje det mest leste og delte av alle inn­legg på denne bloggen.

Så godt som alle som hen­ven­der seg til meg spør om den ene pillen som jeg bruk­te for å bli kvitt pollenallergien.

Få ser ut til å ha fått med seg at det fak­tisk var 3 ulike ting jeg gjorde for å bli kvitt allergien, hvo­rav den home­opatiske pillen bare var én av dem.

Og at den tred­je meto­den fak­tisk var den som kur­erte abso­lutt alt av allergien, for godt. Og ingen ser heller ut til å ha fått med seg at det var 2 per­son­er inn­legget han­dlet om, som begge ble helt friske av pol­lenal­lergien sin. Og 50% av utval­get i denne his­to­rien, min sam­boer, bruk­te aldri den pillen — han bruk­te bare den siste meto­den med utrens­ing av kroppen.

Det er ikke så unaturlig at vi søk­er den ene pillen eller utveien ut av syk­dom og lidelse. Når man har lidd nok allerede, så ønsker man en lett utvei, det er men­neske­lig og helt forståelig.

Veier ut av syk­dom er noe mer enn den ene pillen vi får hos leg­en, eller den ene kuren vi kan lese om på en blogg. Krop­pen vår er en hel­het. Å starte med å lytte til den er det første steget på vei mot å bli frisk.

Ist­e­den­for å se på krop­pen din som en maskin med ulike symp­tomer som skal kur­eres, kan du se på krop­pen din som en hel­hetlig sam­men­satt organ­isme, for­di det er det den er.

En aller­gi eller vondt et sted kan være et symp­tom fra krop­pen på at noe annet unde­forliggende er i ubal­anse i hele organ­is­men. Slikt sett kan man være takknem­lig for at krop­pen vis­er det som en aller­gi eller liten muskelplage, og ikke noe mer alvorlig.

Da kan man velge å lytte til krop­pen og ta de steg som trengs,  ist­e­den­for å beg­ynne å bek­jempe sym­tomet for å “få det vekk”.

Ikke la andres skråsikre meninger eller kon­tro­vers­er om ulike metoder hin­dre deg i å gjøre det du skal for å bli frisk.

Ikke la hverken leg­er, andre behan­dlere eller per­son­er få definere deg og din helse. Mange søk­er frelsen i å finne en diag­nose hos leg­en — en slags aksept av at man er syk. Og så hvil­er man i det. Og så har man satt ans­varet uten­for seg selv. En deilig hvile­pute, men ofte ikke den som gjør en helt frisk.

Mange diag­noser er sekke­beteg­nelser av en rekke symp­tomer, uten noen for­mening om årsak­en bak. Så blir behan­dlingsme­to­den kun å dempe symptomene.

Men er det veien til god helse alene?

Du vet selv hva som skal til for å hel­brede din kropp, om du lyt­ter til den. De beste leg­ene og behan­dlerne vet også at å lytte til per­son­ene som kom­mer til dem er helt vitalt for å finne en utvei.

Du kan bli frisk. Det er ikke sikkert at din vei er lik den utveien jeg fant, eller den din venn eller andre du kjen­ner til brukte.

Lytt til din indre stemme. Om du ikke hør­er den stem­men klart, eller ser veien frem­for deg klart, så prøv, i alle fall.

Si til deg selv: jeg har lyst til å bli frisk. Jeg vil finne en utvei.

Jeg lyt­ter til min kropp og det som føles bra for meg når jeg vel­ger hvilke grep jeg skal ta, og jeg lar aldri andres over­be­vis­ninger, (samme hvor høyt utdan­net eller kloke de er) gå foran det min kropp forteller meg.

3 ting må til for å bli frisk:

  1. Fysiske grep i form av behandling
  2. Energimes­sig løse opp blokkerin­gene og årsak til syk­dom­men (løse opp energimes­sig på ulike måter, eks. heal­ing, ener­gia­r­beid, med­i­tasjon, kjenne etter i krop­pen, tørre å gjøre endringer følelsesmes­sig og leve det ut, akupunk­tur, regresjon­ster­api, etc., etc.)
  3. Kosthold

 

Er det noe felles energimes­sig for de som har gift i krop­pen? Mesterne svarer

Midt oppi alle hen­ven­delsene fra de mange syke som var usikre på veien fre­mover spurte jeg mestrene om hjelp. Jeg lurte på om det var noen felles årsak på energi­plan­et for de som er syke av forgiftning?

Jeg hadde noen for­meninger, ut i fra noen fellestrekk jeg syntes å ha sett energimes­sig hos de som var forgiftet og syke, som å være litt svevete, ikke helt tilst­ede i sin egen kropp og den grå tåka. Noen man­glet litt jord­ing, andre ikke — men felles for flere var kan­skje det å ikke være helt tilst­ede eller i kon­troll over sin egen kropp. Men jeg slet med å finne noe felles generelt for de forgift­ede energimes­sig utover det. Så jeg spurte mestrene, og dette er det de svarte:

Det er et mang­fold av energimes­sige årsak­er både til samme syk­dom, og forskjel­lige sykdommer.

Det som er rel­e­vant er de energimess­sige kon­sekvensene, og dermed de skritt man må ta for å løsne opp i energien.

Når man er forgiftet innvendig i krop­pen, så kan du ikke løsne opp energimes­sig uten å gjøre det på de ulike måtene som du (Leila) har for­t­alt om. Du kan ikke hoppe over noen av de. Det er alvorlig. 

For de som er forgiftet, har det ingen nytte å vite en bestemt årsak til at de er forgiftet og syke. Det eneste utbyt­tet for de, er hjelp til å komme seg ut av det.

Grun­nen til at vi sier dette nå, er at du (Leila) også er på jakt etter en mirakelkur (red: ved å finne én bestemt felles årsak energimes­sig for alle de som er forgiftet).

Det finnes ikke en eneste medisin som alene kan gjøre det.

Det finnes ikke en eneste heal­er som alene kan gjøre det.

Det finnes ikke et eneste men­neske som gjen­nom med­i­tasjon eller andre energimes­sige teknikker alene kan gjøre det.”

Til slutt min­net de meg på å ikke syntes synd på alle de syke som prøver å finne en utvei (å synes synd på noen er lav ener­gi, og senker vibrasjonene, noe de har min­net meg på flere ganger).

Så fikk jeg se et bilde av alle de syke som er forgiftet og enda ikke har fun­net en utvei: jeg så de som sterke indi­vider, og ist­e­den­for å se de som stakkarslige per­son­er det var synd på slik som før, så jeg de sjelemes­sig — og da så jeg at alt var gre­it, uansett hva de val­gte. Selv om de ikke val­gte å ta noen grep ut av syk­dom­men, til og med, og for­ble syke resten av livet. Sjelemes­sig kan det være en enormt verdi­full erfar­ing som de kan lære masse av. Vi har all kon­troll selv.

 

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer Hode-epi­demien Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer Energiøvelse for påfyll og rens Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer re: Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Når vi hin­dr­er energien fra å komme helt inn i krop­pen Les mer Feb­ru­ar — på tide å ta Rhino­plex nå, for å bli kvitt allergien for godt! Les mer Øvelse for guidet selvheal­ing Les mer IMG_3508 3″ width=“2560” height=“2214” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det vik­tig­ste av alt Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *