Den skjulte helsefaren

For noen år siden sa leg­en min at i framti­den kom vi alle til å avgifte krop­pen vår daglig.

Han mente at når vi som sam­funn våknet opp og forsto hva miljøgiftene gjør med helsen vår, så ville det bli like van­lig å ta sin daglig avgift­ningspille som å ta sin daglige Omega 3.

At miljø­forurens­ing er en av de største utfor­drin­gene i vår tid, vet de fleste nå.

Men hva miljø­foruren­snin­gen gjør med helsen vår virk­er uklart. Mens mat­til­synet hev­er ver­di­ene for hvor mye gift som skal være tillat i mat­en vår, snakker mange om den såkalte cock­tail-effek­ten: At sum­men av alle enkelt­giftene i sys­temet vårt kan være større enn delene.

Måten vi som sam­funn forhold­er oss til dette er lite hel­hetlig og preget av sky­lap­per. Ser vi hva det brukes spal­teplass og krefter på er det lett å tro at gift­frie kre­mer, sjam­po og vaskemi­dler er det vik­tig­ste. Vi oversvømmes av stoff om gift­frie pro­duk­ter, detox og «grøn­nere hjem». Økolo­gi er i tiden.

Par­al­lelt skrives det om større miljøsak­er som en ubåt ful­lastet med kvikksølv, og om den bør heves opp fra havet eller ei.

Koblin­gen mel­lom alvorlige sak­er som ubåten og bagatellmes­sige utfor­dringer i våre dagligliv ser ut til å man­gle. Er det for­di vi ikke forstår at disse to nivåene henger sam­men — for­di vi tror at giften i sjøen fra ubåten ikke har noe med oss per­son­lig eller vår helse å gjøre?

Hva er det egentlig vi hold­er på med? Dumper gift i sjø og jor­da, spis­er mat med gift, mens vi er livred­de for enkelt­gifter i ting som vi smør­er på oss.

Et eksem­pel på sky­lap­pene er da kvikksølv og amal­gam­fyllinger ble for­budt her i Norge i 2008, på grunn av en litt pus­sig logikk: At amal­gam­fyllinger fra de døde vi begravde kunne forurense jor­den og dermed drikke­vann i miljøetAt den samme giften kunne påvirke lev­ende men­nesker, ble det kuriøst nok intet sagt noe om.

Aller verst er likev­el fraværet av infor­masjon om hva miljø­foruren­snin­gen gjør med vår helse. Har du kan­skje hørt om noen som led av en rekke symp­tomer, gikk til leg­en, og så fikk diag­nosen «forgiftet», med foreskrevet behan­dling i form av avgift­ning? Sannsyn­ligvis ikke.

I til­feller hvor folk har blitt syke etter å ha blitt til­ført kjemiske stof­fer, er det da det beste å til­føre de mer farlige kjemikalier? Eller kan det kan­skje være bedre å rense krop­pen for den giften som allerede er der?

At vi har mange gift­stof­fer i krop­pene våre, vet vi. Vi nord­menn er i til­legg er blant de giftig­ste i ver­den, kunne vi lese i fjor. Og med denne sikre kunnskapen går vi alt­så over til han­dling i form av — ingenting?

Hvor er infor­masjon fra hel­sevesenet og myn­dighetene om dette, slik at vi kan forstå — og dermed gjøre noe med det?

Hva giftene kan gjøre med oss

Vi blir ikke upåvir­ket av miljøgiftene. Krop­pene våre tar det inn, og lagr­er det. De virke­lige slemme gut­tene i klassen, tung­met­al­lene som har en halver­ingstid i krop­pen på 25–75 år, snakkes det lite om. Så lite at man skulle tro det ikke hadde noen reell effekt på vår helse.

Når  myn­dighetene advar­er gra­vide kvin­ner mot å spise fiskeslag for­di de innehold­er mye tung­met­aller så er det de største fiskesla­gene, som for eksem­pel tun­fisk, som er ver­stin­gene. De som befinner seg øverst i næringskje­den, innehold­er logisk nok aller mest miljøgifter, siden de har spist fra led­dene under seg i kje­den. Smak litt på dette: De som befinner seg øverst i næringskje­den er de aller mest forgift­ede. Hva da med oss men­nesker – som er øverst av dem alle?

Er det så farlig da?

Men er det egentlig så farlig? Blir vi så veldig syke av miljøgifter som alt detox-hys­teri­et skal ha det til? Noen av våre sen­trale helse­pro­fil­er man­er oss til å stresse min­dre, og ikke ha så per­fek­te krav til helsen.

«Gi blanke faen» opp­for­dret Per Fugel­li nylig. Og Norges favorit­tfastlege Jør­gen Skavlan ga for noen år siden ut en bok hvor hov­ed­bud­skapet var at litt helse­plager er en naturlig del av livet, og at vi heller må ta oss sam­men. Bruke sunn for­nuft, spise sunt, trene og ikke for­vente å være helt friske.

Det er gode råd som fungerte i en annen tid.

Men det er vanske­lig å trene bort miljøgifter som krop­pen bruk­er 25 — 75 år på å bli kvitt, da kreves det noe mer. Krop­pene våre er ikke for­beredt gjen­nom evo­lusjo­nen til å håndtere påk­jen­ninger av et slikt format!

De gode gam­le rådene som fungerte i en annen tid strekker ikke lenger til da. Vår tids nye helseut­for­dringer krev­er nye metoder.

Vær åpen – se klart

En liten gruppe helse­be­vis­ste men­nesker er opp­tat­te av å rense krop­pen. Detox er blitt en trend for de med mye tid og penger. Andre trekker heller på skul­drene med et “Man kan jo få kreft av alt nå til dags!» Mens det kan­skje er det store fler­tal­let som har mest behov for å rense ut miljøgifter — de som bor på områder med mye forurens­ing, eller får i seg mat med mye miljøgifter.

Mitt bud­skap er å være bevisst hva vi gjør – som sam­funn og som men­nesker. Skal vi være opp­tatt av om en enkelt­gift er farlig, eller om det er tilrådelig å dumpe gift her eller der, om det går an? Det er mye vik­tigere å se hel­heten, enn å fokusere på enkeltdeler.

Kon­sekvensen av de gam­le rådene blir at de syke får skyld­følelse og mis­ter håp – og ikke får hjelp. For enda verre enn å stresse og bli helse­hys­teriske, er det å ikke se klart hva som foregår. Rådene de mest respek­terte helse­pro­fi­lene gir er som å stikke hodet i sanden. Kan­skje det går an å forholde seg til dette uten å stresse, om vi finner mot til å se klart?

Hvor­dan blir vi påvirket?

Hvor­dan kan vi så se om helseprob­le­mer skyldes miljø­forgift­ning i krop­pen? Vil en miljø­forgiftet per­son få bok­staver i pan­nen som sier «miljø­forgiftet»? Det skjer nok mer sub­tilt enn det.

En liten grad av miljø­forgift­ning kan gi seg utslag i lite ener­gi, litt dårligere kon­sen­trasjon, aller­gi, fordøyelses­besvær og mat­in­tol­er­anse, flere forkjølelser og infek­sjon­er som følge av redusert immun­forsvar, og noen plager i muskler eller skjelett. Hva om effek­ten disse miljøgiftene i krop­pen har på oss skjer grad­vis, over tid, og at effek­ten med tiden gir seg utslag i vari­erte symp­tomer, som tilsynela­tende ikke henger sam­men med hveran­dre? Kort sagt, van­lige “plager” som de fleste har mer eller min­dre av.

Hva om miljø­forgift­ning i krop­pen på det ver­ste svekker krop­pens funksjon­er, som et øde­lagt tarm­sys­tem, kraftige hode­pin­er, lysømfint­lighet, lydømfint­lighet, lite ener­gi, muskelsmert­er som følge av at krop­pen sliter med å bek­jempe en forgift­ning? Ja, slik symp­tomene på en forgift­ning fak­tisk er.

Symp­tomene lign­er til­feldigvis på de mange av de nye ufork­larlige syk­dommene som har eksplodert i nyere tid, uten av noen vet hvor­for – til­feldigvis i samme peri­ode som vi har forgiftet klo­den: de med dif­fuse symp­tomer, hvor de rammede kjem­per for å bli trodd, mens leg­ene ikke finner noen klar årsak.

Kan det hende at mange av de syke og NAV′erne” ikke bare er late — men at de fak­tisk bare ikke har blitt tilbudt en reell vei ut av helseprob­lemene enda?

Kan­skje det er på tide å beg­ynne med den avgift­nin­gen nå?

Les også inn­legget: “Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter?”

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Jule­salat Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Hode-epi­demien Les mer Stein­bukken Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer


2 thoughts on “Den skjulte helsefaren”

  • Skal selv rense opp litt nå fremover.Sluttet med alko­hol for over 2 mnd siden,nå skal jeg stumpe røyken også straks:)Forgiftet meg nok nå og har endelig tatt til for­nuft og endret tankemøn­ster og frekvens.Utrolig deilig at boblen sprakk til slutt,har jo vært i koma uten å vite det selv.Fått bestilt sapo(Phyllomedusa bicol­or) idag,håper ikke de “vennene” mine i tol­lvesenet stop­per pakken min som de har en ten­dens til å gjøre eller ann­melde meg for brudd på MATLOVEN?!!(igjen)Er jo helt sykt å for­by naturen igrunn men skjøn­ner jo hvorfor.Er jo ikke penger å tjene på friske mennesker.Hehehe,får tenke pos­i­tivt å spre litt god­vib­ber så blir det så fint atte.Alt går bra til slutt. Er det ikke bra, er det ikke slutt.Ha en strålende kveld Leila og takk for fin lesning:)

    • Haha, det er sant det, det er ikke slutt før det er over 🙂 Masse lykke til med en renere kropp (PS: det er deilig!)! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *