Det 5. energisenteret: Halschakraet

Halschakraet lig­ger midt i hal­som­rådet. Fysisk styr­er det halsen, nakken, skul­drene, skjold­bruskkjerte­len, nakke­virv­lene, stem­me­bån­dene, munnen, tennene, tannkjøt­tet, over­armene og albuene.

Følelsesmes­sig han­dler halschakraet om å utrykke din sannhet. 

Ofte prøver vi å unngå sannheten. Vi smil­er når vi ikke har det bra, sier at alt er fint selv om vi er lei oss, sinte, syke eller blakke. Mange prøver til og med å skjule lykke­lige følelser når de har det bra, i frykt for å gjøre andre men­nesker ille til mote. Mange men­nesker under­trykker sine følelser så mye at de skyver de dypt inn i krop­pen, noe som skaper stag­n­ert ener­gi og svekker hele ener­gisys­temet (som igjen kan skape fysiske ubal­anser eller sykdom).

Tradis­jonelt har vi hørt om Halschakraet at det han­dler om en bal­anse i kom­mu­nikasjo­nen. Om du snakker for mye har du alt­så et over­ak­tivt halschakra, mens om du er sjen­ert og snakker lite, så er vis­st­nok halschakaet underaktivert.

Men selv den mest udad­vendte og sosiale per­so­n­en i et rom kan ha et svekket halschakra, og den stille per­so­n­en i hjør­net på fes­ten som nesten ikke snakker med noen, kan ha et Halschakra i full­s­tendig bal­anse! Hvor­dan kan så det ha seg?

 

Halschakraet han­dler om mer enn å snakke mye/lite

Halschakraet er det mest per­son­lige av alle chakraene¹. Halschakraet han­dler om å utrykke din sannhet, i sin videste betyd­ning: Det han­dler om å utrykke den du er, til omver­de­nen. Hele den du er. Med andre ord han­dler det om mer enn å snakke mye eller lite, men om både snakking, skriv­ing, han­dling, og energien du har og sender ut. Det han­dler om i hvilken grad du lever ditt aut­en­tiske deg ut i verden.

Om du leg­ger bånd på deg selv, ikke tør å si hva du egentlig føler, eller på noen måte  leg­ger en dem­per på å vise hvem du er til ver­den, så kan det skape blokkeringer i din ener­gi i halsområdet.

Selv den mest utad­vendte per­so­n­en kan alt­så ha svekket ener­gi i Halschakraet. Jeg burde vite litt om det — jeg har hele livet vært en utad­vendt og sosial per­son, som kunne snakket med hvem som helst, fremmede like mye som kjente. Likev­el er Halschakraet en av de områ­dene hvor jeg har hatt størst utfor­dringer i mitt liv. Jeg ble beskrevet som en åpen per­son av mange, men jeg delte ikke noen av de vik­tig­ste sidene av meg selv. Å pub­lis­ere denne nettsi­den, hvor jeg del­er info som av mange blir sett på som “crazy” (i disse Märtha og engle­hets-tider), har vært et vik­tig steg for meg i å vise omver­de­nen hele meg.

Å fortelle andre (og deg selv) hva du egentlig føler vil styrke hele deg. Når andre vet hva du egentlig føler, får de mulighet til å kjenne den egentlige deg, og kan bedre ta vare på deg på en måte som ta hen­syn til din individualitet.

Der­som noen ikke forstår deg, eller ikke ikke støt­ter deg, er det infor­masjon du kan bruke til å ta gode avgjørelser om hvem du vil ha i ditt liv. Når du tør å utrykke din sannhet, får du til­gang til sannhetens kraft, og øker den.

 

Ekte styrke han­dler ikke om å foran­dre andre

De men­neskene som har ekte styrke bryr seg ikke om hva andre måtte mene om dem. Ekte styrke han­dler ikke om makt, eller om å dømme andre. Men det han­dler om å sette pris på og utrykke ditt sanne jeg.

Men å leve ut hele ditt aut­en­tiske deg betyr ikke nød­vendigvis at du trenger å si alt du har på hjertet til andre. Ofte kan vi ha et behov for å fortelle andre “sannheten”, for­di vi men­er at de kan­skje trenger å høre det. Men husk på at alle de tin­gene som irriter­er deg, alltid han­dler dypest sett om deg. Om vi selv har en irri­tasjon over at noe er usant eller urett, så kan det være verdt å under­søke om vi selv har under­trykt våre egne følelser eller sannheter. Husk på at ekte styrke er ikke døm­mende eller agres­siv, men fredelig.

Det han­dler ikke om at vi skal stå stille og se på urett som begås i ver­den, eller gi opp å endre den. Men den mest effek­tive måten å endre ver­den på, er om du selv står trygt i din egen kraft, og sender ut fre­delig og god ener­gi. Som et eksem­pel for andre. Da kan man virke­lig fly­tte fjell. Gand­hi er et godt eksem­pel på dette.

 

Han­dling og val­gene vi tar er viktigst

Vil­jen sit­ter i Halschakraet, sier Inge Ås². Dette fikk jeg merke en gang mestrene ga meg råd i en situ­asjon hvor nakken og skul­drene mine hadde streiket helt. Jeg hadde vært sam­men med andre men­nesker i en situ­asjon hvor jeg syntes at mye av det som ble sagt var veldig ville­dende, og mestrene ga meg støtte i at ikke alt som ble delt av info i den situ­a­j­so­nen nød­vendigvis hadde “den høyeste sannheten”.

Si det du har på hjertet rett ut, ikke hold det inne. Det skad­er deg, når du hold­er fast på det. Det er der­for du har så vondt i nakken nå”, sa de. “Ikke tenk så mye, ikke spekuler — bare si det, og gi så slipp på det. Ikke spekuler på det etter­på heller.” 

Men  så sa de i neste sekund: “Eller du kan bare la være å si noe. Det er ditt valg”. Hæ? La være å si noe? Her hadde de gitt meg sin fulle støtte i at infor­masjo­nen som ble spredt i denne grup­pen ikke hadde vært så bra, og bedt meg ikke holde inne med min sannhet — og så fores­lo de så at jeg bare kunne la være, som om det var et like bra alternativ?

Om du vel­ger å si noe, eller la være, må du velge selv. Bare ta en avgjørelse. Det vik­tig­ste er at du ikke hold­er fast på det. Om du synes at du vil si noe, men lar vær, så skaper det blokkeringer hos deg og neg­a­tiv ener­gi. Dette vil også de rundt deg merke. Enten du sier noe eller ikke, så vil da den neg­a­tive energien påvirke hele situ­asjo­nen og de andre som er der. Om du så vel­ger å si noe likev­el, med denne energien, så vil bud­skapet ditt farges av din frus­tr­erte ener­gi, og ikke nå så godt frem til de andre som det ellers kunne ha gjort.”

Val­gene vi gjør påvirk­er alt­så energien i halschakraet. Det er vik­tig at vi lever ut vårt aut­en­tiske selv — og ikke hold­er fast på energien. “Du kan også velge å reise deg opp og gå ut av rom­met en tur. Det vil også løse opp i energien”, la mestrene til. “Energien du har, er vik­tigere enn ordene du kom­mer med. Og energien du har når du snakker er vel så vik­tig som ordene”.

Og han­dling kan alt­så være vel så vik­tig som å snakke. Gå ut av en situ­asjon du ikke føler deg kom­fort­a­bel i, eller løs opp i din ener­gi ved å bevege deg fysisk.

Det fikk meg til å tenke på de per­son­ene jeg kjen­ner som har et bal­ansert halschakra. Noen av de er jo ganske stille av seg. Men de er ikke plaget eller frus­tr­erte av den grunn. Så lenge du uttrykker det du selv ønsker, det som er vik­tig for deg og den du er, så tar du vare på din ener­gi. Vi er alle ulike, med ulike plan­er før vi kom inn i dette livet. Ikke la andre være din rettes­nor. Når du lyt­ter til din intu­isjon så kjen­ner du hva som er rett og vik­tig for deg.

At du lever ditt liv i tråd med ditt aut­en­tiske deg er vik­tigere enn at du over­be­vis­er andre om hva du synes er rett. Slutt i jobben du ikke trives i, eller gjør foran­dringer i situ­asjo­nen om du kan, gå ut av et forhold du er mis­er­abel i heller enn å stå og stange mot den andre, om du har utrykt din sannhet og hva som er vik­tig for deg, men likev­el ikke kom­mer noen vei. Respek­ter at andres valg er deres alene, og gjør det som føles rett for deg. Om du ikke får gjort endrin­gene du ønsker, så ha fred med det også i deg selv. Eller velg å gjøre noe annet. Bare ikke hold fast på det.

Halschakraet slår meg som det området hvor vi mest lever ut offer­rol­len/overgiper-rollen. Å fysisk bøye hodet og nakken er sym­bol­sk for offer­rollen, mens det mot­sat­te — en frem­skutt bryst og hake er sym­bol­sk for den som men­er å inneha sannheten, og vil påtvinge den på ver­den. Disse rol­lene har vi alle byt­tet på gjen­nom flere liv. Ved å stå i din kraft og leve ut den du er, har du også rom for at andre vel­ger annerledes. Når du og lever ut i fra den du egentlig er, kan du kjenne hvilken enorm styrke som lig­ger i å kunne ta egne valg, og har ikke lenger noe behov for å klan­dre andre for de val­gene de gjør. Da kan vi gå ut av offerrollen.

 

Blokkeringer i halschakraet fra tidligere liv

Mange har blokkeringer i halschakraet som stam­mer fra tildigere liv. Du husker kan­skje “Anne”, klien­ten min som hadde prob­le­mer med skul­deren i mange år (i inn­legget “Hvor­for det er mer enn fik­sjon at vi lever flere liv”), og i regresjo­nen hos meg ble drept for­di hun hadde “feil” tro i det livet? Skul­derene tilhør­er halschakraet, og han­dler jo om å leve ut og utrykke vår sannhet. Anne hang jo fra broen etter skul­deren for­di hun var blitt jaget på grunn av sin tro.

Slike trau­ma­tiske opplevelser hvor man har blitt jaget ut av et sam­funn, eller til og med drept, på grunn av hva man tror på (sin sannhet) kan sette seg som blokkeringer i det under­be­vis­ste. Vi husker som regel ikke bevisst hva det bun­net i (eller at vi har en slik blokker­ing i det hele tatt), men det kan kjennes som en frykt for å vise hvem man er for omver­de­nen, en frykt for å stå opp og si det man egentlig men­er, frykt for å snakke i i for­sam­linger, og noen ganger en frykt for å utrykke seg i det hele tatt.

Mange av oss har opplevd blokkeringer i halschakraet, for­di det i tidligere tider på jor­den har vært ganske snevre regler for hva som var akseptert å tro, mene eller utrykke, og vi har mange liv der vi på en eller annen måte har blitt utstøtt, jaget eller sågar drept for det vi trodde på eller mente.

Selv om vi i dag lever i et sam­funn hvor man ikke risik­er­er å bli drept for å ha feil meninger (i alle fall her i Norge), så husker vårt under­be­vis­ste sinn hvor farlig det en gang var å utrykke sin mening, og vi kan som bevis­ste men­nesker oppleve det som en frykt for å utrykke oss, en frykt som settes i gang  i bestemte situ­asjon­er som min­ner om det vi en gang ble straf­fet for — som å snakke i for­sam­linger, ha en mening som ikke er akseptert av fler­tal­let, eller lik­nende (som å snakke om mestre, energi­er eller engler :-))

Sam­men­heng med Solar Plexus-chakraet

Når jeg først beg­y­nte å kjenne på og jobbe med energi­er hos folk så la jeg merke til at svakheter i ett chakra nesten alltid hang sam­men med svakheter i det motsvarende chakraet, at chakraene så ut til å henge sam­men i par. Hjertechakraet er hov­ed­chakraet og er selvs­tendig, men ellers henger Halschakraet sam­men med Solar Plexus, Rot sam­men med Kro­nechakraet, og Harachakraet sam­men med Pannechakraet.

Svakheter i Solar Plexus (egenkjærlighet, selvtil­lig, egen­verd) kan alt­så påvirke Halschakraet. Selvtil­lit og en følelse av egen­verd kreves jo for å tørre å leve ut den du egentlig er, og for å tørre å si hva du egentlig føler. Å løse opp i de utfor­drin­gene man har i Solar Plexus-området vil der­for pos­i­tivt påvirke Halschakraet, og motsatt.

En nota bene fra Mestrene

Men i til­legg til at ener­gisen­trene påvirk­er hveran­dre, er det vik­tig å huske på at også det fysiske påvirk­er ener­gisys­temet —  det er ikke bare energien som påvirk­er det fysiske. Dette ba Mestrene meg ta med når jeg skulle skrive om dette. For mange av oss har lett for å glemme dette (særlig vi som er åpne for ener­gi, og at vi er mer enn vår fysiske kropp). Dermed kan det du spis­er (Solar Plexus styr­er fordøyelsen) alt­så påvirke Halschakraet, og den fysiske aktiviteten du gjør (eller ikke gjør), kan også påvirke energien din.

Om du har prob­le­mer med for­bren­nin­gen og Skjold­bruskkjerte­len, kan det påvirkes i stor grad av din helse i Solar Plexus-området — og hva du spis­er, påvirk­er igjen energien der. “Thy­roidea-prob­le­mer som vis­es på blod­prøver kan ofte henge sam­men med dårlig fun­gerende binyr­er”, som leg­en min sa det. “Når binyrene er behan­dlet kan ofte Thy­roidea-ubal­ansen gå over helt av seg selv uten behan­dling”. Hun fikk rett — jeg for­t­alte nylig her om at hun bruk­te natur­mi­dler for å behan­dle mine svekkede binyr­er. Blod­prøvende da hadde sam­tidig vist en svekket Skjold­bruskkjer­tel. Når binyrene var helt fine, viste også blod­prøvene at min Thy­roidea var helt fin. Sam­tidig har jeg gjort masse energimes­sig  — blant annet regresjon­er — for å løse opp blokkeringer i mitt Halschakra.

Alt henger sam­men med alt, som Mestrene har sagt til meg gjen­tat­te ganger.

 

___________________________________________________________________

¹ “Intu­itive Self Heal­ing. Achiev­ing bal­ance and well­ness through the body′s ener­gy cen­ters”, Marie Manuchehri RN. 2012. Sounds True, Inc.

² “Den store chakrabo­ka”, Inge Ås. 2009. Self.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Jule­salat Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Hode-epi­demien Les mer Stein­bukken Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer


4 thoughts on “Det 5. energisenteret: Halschakraet”

 • Hei! Takk for denne bloggen. Nå har jeg bladd meg langt nedover her ser jeg! Jeg synes den er kjem­pe­spen­nende 🙂 Jeg er egentlig ganske ny på alt dette her, og kan ikke så mye. Men når jeg hør­er på med­i­tasjon­er o.l så føler jeg at noe blokker­er i halsen min. Som at noe lig­ger over halsen, hvis du skjøn­ner? Ett lite trykk.
  Har dette noe med chakraen å gjøre? Kan­skje vanske­lig å svare på når du ikke vet noe mer enn det. Er bare veldig nysgjerrig! 😀
  Ha en fin dag!
  Hilsen meg 🙂

  • Hei, så hyggelig at du har fun­net frem til bloggen min, og takk for fine ord! 🙂
   For å svare ordentlig på det du spør om, så er det ikke slik at chakraene dine er sep­a­rate enheter adskilt fra deg — de er en del av deg! 🙂 Chakraene, eller ener­gisen­trene våre, er en del av energikrop­pen vår, som lig­ger både i den fysiske krop­pen vår, og også uten­for den fysiske krop­pen vår i flere energi­lag som noen kaller for “auraen” vår.
   Hvis vi for å gjøre det enkelt kaller alle disse energi­la­gene for energi­plan­et vårt, så er det slik at energi­plan­et er årsak­s­plan­et til alt som har med deg å gjøre — både fysisk, følelsesmes­sig, og men­talt (hvor­dan din økono­mi er, dine relasjon­er, styrk­er og gode egen­skaper, samt sår eller blokkeringer fra tidligere opplevelser i dette og/eller tidligere liv). 

   Dermed er det sånn at alt av vondter eller plager i krop­pen, eller andre prob­le­mer i livet, opp­står FØRST på energi­plan­et, før det eventuelt utvikler seg mer og blir til en fysisk plage/sykdom.

   Så dermed er svaret JA, uansett om det kun er på det energimes­sige plan hos deg foreløpig, eller også fysisk — for alt som har med deg å gjøre, har med dine ener­gisen­tre, eller chakraer, i energikrop­pen din å gjøre 😀

   Så når du sier at du opplever dette under med­i­tasjon, så kan det være slik at det ikke har man­i­festert seg i den fysiske krop­pen din enda, men at det kun lig­ger der som en energimes­sig blokker­ing nå. I så fall er det gode nyheter, og du kan jobbe med å for­løse det energimes­sig så det løs­es opp og ikke trenger å utvikle seg til noe mer.
   Så er det slik at noen men­nesker flinke til å lytte til krop­pen sin, mens andre har vendt seg til å ikke høre så mye på sig­na­lene fra krop­pen sin. Så om du er i nærheten av sist­nevnte kat­e­gori, så kan det hende at du i med­i­tasjonene kjen­ner på et fysisk prob­lem, som du ikke har lyt­tet så mye til ellers.

   Med­i­tasjon­er er en fan­tastisk måte å lytte på, både til krop­pen sin, energikrop­pen, sje­len, og hva eventuelt dine guider eller skyt­sen­gler har å si til deg! Med­i­tasjon er en måte å komme i kon­tat med sannheten, pleier jeg å si 🙂

   Så fort­sett med det 🙂 Du kan jo prøve å spørre under en med­i­tasjon hva denne følelsen i halsen han­dler om for deg?
   Når du lyt­ter slik, så vil det også løs­es opp (noe) og skje en heal­ing der og da — for det å lytte til deg selv, er å gi deg selv kjærlighet, som gjør at sår og blokkeringer kan løs­es opp.

   Om du skulle ønske hjelp av meg med å se på hva denne følelsen i halsen han­dler om energimes­sig, så kan vi eventuelt gjøre det i en time.

   Håper dette gjorde det mer forståelig? 🙂 

   Klem Leila

   • Tusen takk for raskt og utfyl­lende svar! 🙂 

    Jeg er ikke helt inne i alt enda, men når jeg hør­er på guid­ede med­i­tasjon­er på youtube osv — så kan jeg kjenne den følelsen i halsen. Kan godt hende det sit­ter i hodet mitt også da 😉
    Når jeg ofte prøver å meditere van­dr­er som regel tankene over på alt mulig annet — men jeg håper en dag at jeg får det til ordentlig. Må bare finne en teknikk som pass­er for meg.
    En time med energilesing med deg høres veldig spen­nende ut! Jeg bor litt langt unna Asker desverre, men det er abso­lutt noe jeg kunne tenke meg å gjort en gang! 

    Igjen, takk for svaret!
    Ha en fin kveld. 🙂

    • Hei igjen 🙂
     Det er ikke så vik­tig å være “inne i alt” som du sier. Det vik­tig­ste er å lytte både innover i deg selv, og til din kropp. Da får du best informasjon!
     Jeg anbe­faler ikke å avfeie det du får av infor­masjon når du lyt­ter til at det bare sit­ter i hodet e.l., men heller ha tillit og ta for god fisk at den infor­masjo­nen du får er reell.
     Når man er uvant med å lytte til sin egen intu­isjon så kan det føles rart å skulle stole på det man får inn, men kun­sten er å bare ha tillit og stole på det du får — da fun­ger­er intu­isjo­nen best 🙂

     Har du sett mine tips til gode med­i­tasjon­er? De finner du her http://www.energimedisin.no/sondagstips-guidet-meditasjon‑2/ og her: http://www.energimedisin.no/supert-meditasjonstilbud-i-din-egen-stue/

     Om time: jeg job­ber også på Skype og tele­fon, så avs­tand er ikke noe problem 🙂

     Rik­tig god påske! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *