Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsaken på energiplan

Jeg har tidligere skrevet om min syk­domshis­to­rie her på bloggen. Men jeg har enda ikke skrevet hva jeg gjorde, nøyak­tig, for å bli helt frisk.

I for­rige uke fikk jeg et hint av Mesterne om å skrive om raw food snart, og ikke vente med det, for­di det er viktig.

Jeg har ikke vært så flink til å skrive om disse tin­gene enda her på bloggen, men det kommer…

Det er litt for­di jeg kan veg­re meg litt for å dykke ned i dette igjen, men mest for­di noen av de meto­dene som gjorde meg frisk kan være omdiskuterte. Jeg vet selv at det funker, men jeg som andre, blir påvir­ket av sam­fun­net jeg lever i og omgivelsene rundt meg, og de sannhetene som er god­tat­te og ikke.

Men her vil jeg alt­så gi en over­sikt over de tin­gene jeg gjorde fra veldig alvorlig syk, og til helt frisk med god helse. For meg var det en lang pros­ess, så jeg men­er ikke å få dette til å høres ut som en 1–2‑3 fiks-fer­dig-opp­skrift, men dette gjorde jeg alt­så i hovedtrekk:

  1. Avgiftet krop­pen (for kvikksølv & andre tungmetaller/giftstoffer). Med chela­tor­er som DMSA, senere NCD Zeolitt — i samar­beid med leg­en min, Heiko Santelmann.
  2. Behan­dlet årsak­ene til syk­dom­men på energi­plan. Med øvelser jeg gjorde sam­men med, eller fikk av Mesterne,  og mange regresjoner.
  3. Renset krop­pen for par­a­sit­ter, og tok leverrenser
  4. Raw Food  — som var den siste utrensin­gen og avgiftin­gen av krop­pen min (og henger tett sam­men med nr. 3…)

1. Ener­gia­r­bei­det skjed­de både mens jeg drev avgiftin­gen av kvikksølv, og senere. Jeg dri­ver fort­satt med ener­gia­r­beid  den dag i dag. Så lenge jeg lever som et men­neske på denne jor­den, så har jeg alltid noe å jobbe med, sa mesterne til meg en gang.

Men jeg har alt­så blitt helt frisk. Jeg trenger tydeligvis ikke å ha fysisk syk­dom lenger, for å vite hva jeg skal jobbe med som men­neske og sjel.

Jeg fikk også et par pros­ess­er med heal­ing mens jeg avgiftet krop­pen, kan jeg legge til — de hjelp nok også en del, men regresjonene og ener­gia­r­bei­det sam­men med Mesterne har vært det vik­tig­ste for min del. Kost­til­skudd bruk­te jeg også i peri­oder, det er fint å støtte krop­pen i en tøff avgift­ing­sprossess. Men hverken kost­til­skudd eller andre ting jeg gjorde hadde noe stort utslag, slik som disse 4 punk­tene over hadde på meg.

3. var et vik­tig punkt for meg — men i dag vet jeg at en livsstil med raw food og et basisk (alka­lisk) kosthold gjør denne litt over­flødig. Par­a­sit­ter trives nem­lig ikke i et basisk miljø.

Hadde jeg visst om energime­disin og raw food med en gang jeg forsto at jeg var syk, kunne jeg blitt frisk mange år tidligere, vet jeg i dag.

iStock_000009999916SmallDette er årsak­en til at jeg ble syk i utganspunk­tet, på energi­plan (som er årsak­s­plan­et som styr­er om vi får fysisk syk­dom eller ikke):

Jeg slapp inn og tok vare på kvikksøl­vet i krop­pen min, i mot­set­ning til de fleste som ikke hold­er fast ved ting, og dermed slip­per kvikksøl­vet ut.

Hvor­for hold­er jeg fast ved ting? 

Noen kaller det “hull” i auraen, andre “blokker­ing i chakra”, andre igjen “traumer fra barn­dom­men” — alt dette snakker om det samme, og alle disse er rett.

Jeg har blokker­ing i solar plexus (det 3. ener­gisen­teret) — den man­i­fester­er seg som en følelse av at du ikke blir  tatt vare på, at jeg ikke er god nok til å bli likt, at jeg alltid må prestere litt ekstra. Dette kom­mer fra at jeg hadde forel­dre som ikke var i stand til å ta seg av et barn i den situ­asjo­nen de var i, da de ble foreldre.

Rent fysisk gjør dette at jeg tar til meg og lagr­er alt det jeg kan (mat, f.eks), som får det uheldige utslaget at jeg lagr­er på gift, som jeg ellers kunne slup­pet ut.

Disse ordene i blå skrift er infor­masjon jeg har fått fra Mestrene (selv om de er skrevet i jeg-form).

Jeg skriv­er dette som étt eksem­pel på hvor­dan ener­gi og fysisk helse kan henge sam­men — for å gjøre det min­dre svevende, og litt mer konkret.

Også er det så lett å bruke meg selv som eksem­pel, for da slip­per jeg å spørre noen andre om tilla­telse til å dele det her 🙂

Alle dise 4 punk­tene er vik­tige temaer som jeg vil skrive mye om her på bloggen, men her startet jeg i alle fall med en oversikt 🙂

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer Hode-epi­demien Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer Energiøvelse for påfyll og rens Les mer Når hverdagslige prob­le­mer egentlig skjuler noe helt annet Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer re: Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Når vi hin­dr­er energien fra å komme helt inn i krop­pen Les mer


4 thoughts on “Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsaken på energiplan”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *