Ditt kjønn er ikke tilfeldig

I anled­ning kvinneda­gen i dag kom jeg til å tenke på noe Mesterne sa en gang om dette med kjønn:

Det er ikke til­feldig hvilket kjønn dere er født inn i. Man blir født inn i det kjøn­net man har mest igjen å lære om. For de aller fleste men­nesker vil det være slik at om de er født som mann, så er det for­di de har størst prob­le­mer med å forholde seg til maskulin ener­gi og trenger å lære om det — og om de er født som kvin­ner, er det for­di de har størst utfor­dringer med å forholde seg til fem­i­nin ener­gi, og trenger å lære mer om det.”

Plut­selig forsto jeg litt mer av alle de jen­tene jeg har kjent som har beskrevet jen­ter og kvin­ner  — sitt eget kjønn — som “intrige­makere” eller “sutrete”, og beskrev menn som mer behagelige i sin omgangs­form. Jeg hadde alltid lurt på hvor­for alle ven­ninnene mine (som vok­ste opp med to forel­dre, i mot­set­ning til meg) alltid så opp til og beun­dret pap­paen sin, men ikke moren? Men nå forsto jeg litt mer.

Likestill­ing han­dler om en utvikling internt i oss men­nesker, og hvor­dan vi forhold­er oss til fem­i­nin og maskulin ener­gi inne i oss selv. I prak­sis betyr det at når det har vært en skjevhet i bal­ansen mel­lom maskulin/feminin og kvinner/menn i noen tusen år, så er det noe som også foregår internt i oss men­nesker, enten vi er kvin­ner eller menn.

Der­av denne forak­ten for det fem­i­nine, også hos kvin­ner. For det er en del av oss selv vi fak­tisk ikke aksepter­er, ved å lengte etter det masku­line og se på det som løs­nin­gen. Men det er en omvei. Å akseptere også den fem­i­nine energien er den raskeste veien til bal­anse både i oss selv, og i vår kollek­tive bevis­s­thet. Husk at vi alle hør­er sam­men i den kollek­tive bevisstheten.

 

nfqDUUD

Og etter Mesternes ord forsto jeg plut­selig bedre alle de vok­sne hvite mennene her i ver­dens beste land som føler seg truet av kvin­nefrigjørin­gen. De også hold­er på å forstå alle del­er og aspek­ter av seg selv.

De tror like ret­tigheter til kvin­ner vil gi dem dårligere livskvalitet, men det er jo en illusjon. Som en eldre mann sa under en likestill­ings­de­batt noen år tilbake: “Husk at på 1930-tal­let var det helt uhørt for en mann å trille en barnevogn ute på gat­en, for eksem­pel. Kvin­nefrigjørin­gen har også gjort man­nen friere”.

 

Emma-Watson-HeForShe
Og etter mesternes ord så jeg for meg bilder i hodet av hvor­dan dette utspiller seg i hverda­gen… Alle de kvinnene som maser på sin mannlige part­ner om å “ta i et tak” og finne sin han­dlekraft. Og jeg så for meg alle de kvinnene jeg har kjent som har stått så veldig på, og tatt seg selv i nakken for å tak­le livet — men som på veien har endt med å bli litt harde. De også hold­er på å forstå alle del­er og aspek­ter av seg selv.

Og jeg vet at jeg er en av dem. For meg kom evnene mine først da jeg åpnet og og fjer­net blokkeringer energimes­sig i min ven­stre side, og i forhold til min fem­i­nine ener­gi. Og jeg hus­ket ordene min beste­mor sa noen år etter at hun døde, om at hun hadde vært “for sterk” i sitt liv, og at hennes døtre ikke burde ha henne som for­bilde. At de som henne hadde endt med å ikke lytte nok til seg i sitt liv,  men sett på livet som en hard kamp som man må brette opp ermene for.

Og om noen her tror at fem­i­nin ener­gi er noen puslete myk pusekat­ten­er­gi som på noen måte er svakere enn maskulin ener­gi, så tro om igjen! Den fem­i­nine energien er enormt sterk.

Så vil jeg gi en liten hon­nør til min kjæreste i dag, som alltid har kalt seg selv fem­i­nist selv om han er mann — for­di “alle men­nesker fort­jen­er like mye respekt, er like mye verdt, bør ha like muligheter og at det er en skjev fordel­ing på alle disse punk­tene i fordel menn”.

Takk gud for menn som han, og takk gud for alle de kvinnene som har kjem­pet for de ret­tighetene mange av oss tar for gitt i dag, og takk gud for alle oss kvin­ner og menn som kjem­per en kamp hele tiden inne i oss selv og blir stadig klokere på veien, og stadig komemr nærmere mer kjærlighet og aksept.

Det hold­er på å skje enormt store foran­dringer i forhold til bal­ansen fem­i­nin og maskulin ener­gi i den tiden vi lever i nå.

Grat­ulerer med kvinnedagen!

 

 

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer Kjærlighet eller frykt Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer IMG_8622″ width=“2560” height=“2069” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Super med­i­tasjon­sapp Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *