Energi lyver ikke

Alt er ener­gi. Alle atom­ene og cel­lene som vi er laget av, og alt rundt oss, består av ener­gi. Og vi vet at ener­gi aldri dør, men kun tar nye for­mer.

Og vi er alle knyt­tet til hveran­dre, i denne energien som vi ikke ser med det blotte øyet, men som eksis­ter­er like fullt.

I hverda­gen glem­mer vi ofte det.

Vi tror at livet må være kom­plis­ert, at vi må legge bånd på oss selv for å håndtere hverda­gens utfor­dringer. Eller at vi må sette våre egne behov til side for å ta hen­syn til de andre.

Vi gjør gode min­er til slett spill over­for kol­le­gaen som vi egentlig synes er veldig ube­hagelig. Eller hold­er ut i et part­ner­skap som ikke lenger gir oss noe, eller vi lar være å bryte over vennskap som ikke fun­ger­er — for å unngå å såre den andre.

Men egentlig lur­er vi ingen. Husk på at alt består av ener­gi, også vi. Dette er en del av illusjo­nen som egoet forteller oss, at vi er sep­a­rate enheter. Men husk at vi alle egentlig hør­er sam­men.

Kol­le­gaen som du tror du beskyt­ter fra dine ekte følelser, merk­er hva du egentlig føler, i alle fall ube­visst. Infor­masjo­nen nådde kan­skje ved­k­om­mende til og med før du trådte inn i rom­met, for­di det strålte ut av ditt energifelt.

Og når du tror at dine inter­ess­er står i kon­flikt med inter­essene til andre (som jo er grun­nen til at du tror du må sette deg selv til side, eller vente med å leve til alt det prak­tiske rundt deg først har falt på plass), så vil jeg dele det føl­gende med deg:

I en av sine sam­taler med gud skrev Neale Don­ald Walsch at på det høyeste plan, er alles inter­ess­er de samme. Med andre ord, om du føl­ger din beste inter­esse på høyeste plan — fra ditt høyeste jeg, din sjel om du vil — så vil det fak­tisk være i overensstem­melse med de andres inter­ess­er også — på det høyeste plan, vel å merke.

Det betyr for eksem­pel: om du har satt dine egne følelser til side for å holde ut i et lite givende forhold, og så tør å kjenne etter hva du egentlig føler, og deretter han­dler ut i fra det — så vil det fak­tisk være en let­telse for begge parter!

Mange har fått seg en over­raskelse når de har testet dette ut i prak­sis.

Prøv for eksem­pel å ta med en per­son du har noe uoppgjort med, i en av dine med­i­tasjon­er (men­talt alt­så, ikk fysisk). Si det du vil si til ved­k­om­mende inne i deg, fra ditt hjerte. Du kan bestemme deg for å kun kom­mu­nis­ere med per­so­n­ens høyeste selv, da vil det bli helt rent og trygt. Etter­på kan du bli over­ras­ket over hvor­dan det endr­er ting, selv uten at dere har møttes fysisk eller kom­mu­nis­ert med ord…

Om alle er bevis­ste på dette eller ikke, kan variere. Kol­le­gaen er ikke nød­vendigvis bevisst på hva som egentlig foregår hos deg (om ikke de er veldig våkne), men de merk­er kan­skje bare en ube­hagelig følelse når de er i nærheten av deg. Selv om du ikke har sagt noe med ord, og selv om du smil­er eller lar de være i fred.

Og part­neren som blir for­latt kan velge å rea­gere ut i fra ego, og gi mot­stand, bli fornærmet/snurt/såret etc. Men dypest sett vil det likv­el være en let­telse også for part­neren, og gagne også dem i leng­den. Husk: man er aldri alene i et forhold, og der­for heller aldri alene om det som gjør at det ikke fun­ger­er. Vi hør­er alle sam­men. Det som set­ter deg fri ved å gå ut av et stag­n­ert forhold, vil fak­tik også sette part­neren fri.

Vi hør­er alle sam­men.

I virke­ligheten er det når du virke­lig skin­ner og lever ut hele deg, at de rundt deg også føler seg mest vel.

Egoet forteller deg at du har mye å fryk­te, og at du ikke kan ta deg råd til å kjenne på hva du føler, eller leve ut i fra det. Egoet forteller at livet må være kom­plis­ert.

I prak­sis er det når vi er i kon­takt med energien, at livet blir lett.

Vi kan velge å være det. Kjenn etter i energikrop­pen din, i hjertet ditt, og kjenne etter på lyset — og minn deg selv på at det er her skaperkraften din kom­mer fra, her motet ditt kom­mer fra, og her dine ekte følelser befinner seg. Du kan velge å huske på det.

Energien din er kilden til alt i ditt liv, og den raskeste måten å man­i­festere noe på, er å endre energien din til det du ønsker skal skje.

Du kan velge å lytte til fryk­ten, og legge bånd på deg selv, eller du kan velge å være i energien.

Den er der likev­el, så det fun­ger­er ikke å lyve for de andre. Så hvor­for ikke velge å stå i enegien og lyset likev­el?

I denne energien som vi kan innbille oss selv at ikke eksis­ter­er, men som alltid er der likev­el — litt på samme måte som da men­neskene gikk rundt på denne runde jor­den vår og levde i over­be­vis­ning om at den var flat.

Det er da alt glir, det er da livet føles godt å leve, og da vi kjen­ner at vi står egentlig aldri alene, men hør­er sam­men.

IMG_6744 (1)

Jom­fru­en Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer Kjærlighet eller frykt Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer Ditt kjønn er ikke til­feldig Les mer IMG_8622″ width=“2560” height=“2069” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Super med­i­tasjon­sapp Les mer La de slippe til Les mer IMG_8468 (2)” width=“2089” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Every love sto­ry Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *