Er det åndelig nok, så tåler det humor

Jesus­pen­nen min og jeg på jobb i dag. Den gir meg en god lat­ter hver gang jeg bruk­er den. Kan­skje spe­sielt for­di barten hans man­gler litt på den en siden, slik at han har et kon­stant hov­ent og litt over­ras­ket utrykk i ansiktet.

For noen er kan­skje en plas­t­penn av en Jesus­fig­ur en fornærmelse mot det åndelige. For meg kan humor være et tegn på høy ånde­lighet, og mye men­neske­lighet (de to hør­er sammen).

De kloke­ste og raus­es­te men­neskene jeg husker fra min oppvekst hadde sans for humor. Og de anerk­jente også min, mer enn de var opp­tatt av om jeg var “flink” eller gjorde noe rett eller galt.

I sine bøk­er om “Sam­taler med Gud” beskriv­er Neale Don­ald Walsch også Gud som en med god sans for humor. “Han opp­fant humoren”, som Walsch sier.

Jeg kjen­ner det samme igjen fra sam­taler med Mesterne. Noen ganger kan det være interne spøk­er som jeg og min kjære har oss imel­lom, som de kan ser­vere oss tilbake, i en kanalis­er­ing. Andre ganger kom­mer de med egne mor­somheter. En av de har jeg for­t­alt om på bloggen her, om da de en gang jeg var lei meg, for­sikret meg om at alltid ful­gte med meg, og alltid pas­set på meg — de sa at jeg kunne tenke på de som “de gam­le gubbene i The Mup­pet Show”, der de sit­ter oppe på balkon­gen og ris­ter på hodet, eller ris­ter av lat­ter — alt etter hva showet byr på.

Jeg husker da jeg var på kino med min kjære før vi ble kjærester. Vi så “Titan­ic” (dette var i steinalderen, m.a.o.). Og idét skipet i fil­men beg­y­nte å synke, og alle men­neskene ombord brøt ut i panikk, satt jeg nervøs og levde meg inn i fil­men — i det samme hørte jeg klukkende lat­ter fra siden min… Her viste fil­men panikk og des­perasjon i en gru­som hen­delse, og så lo han? Jeg ble veldig skep­tisk. Men­neske­lighet og empati har alltid vært blant de vik­tig­ste egen­skapene  jeg har val­gt kjærester ut i fra, og nå tvilte jeg litt på ham.

Men da vi kom ut, og jeg spurte ham hva det var han hadde ledd av, så måtte jeg le selv: midt i des­perasjonn når skipet sank, så viste fil­men et bilde av noen immi­granter på ned­er­ste dekk som sto med en ord­bok for å over­sette et skilt i kor­ri­doren. Skil­tet lød: “Dekk A”…det absurde i situ­asjo­nen var det som hadde fått ham til å le.

En tragisk situ­asjon — men akku­rat i den så min kjære også et glimt av (absurd) humor. Så er min kjære også den som ofte er flink­est til å se en sak fra flere sider, og til å se alle aspek­ter hos men­nesker og være raus med dem uten noen krav, også når de ikke oppfør­er seg på sitt beste.

Jo mer vi utvikler oss åndelig, jo mer lær­er vi at sannheten har flere aspek­ter og at den alltid er i foran­dring. Og vi forstår at alle men­nesker må få lov til å finne sin vei.

Dette i mot­set­ning til såkalt “ånde­lighet”, hvor strenge og alvorlige mørke­menn (eller ‑kvin­ner) står med pekefin­geren eller snakker om alt det som er for­budt, syn­dig eller galt — og har klare, faste regler… Også i mange alter­na­tive kretser kan man finne rigide opp­skrifter på hva som er “den rette vei”.

Målet vårt med å leve som men­nesker her på jor­den er å lære oss å vibrere like høy ener­gi i denne krop­pen, som vi klar­er når vi er hjemme i ånde­ver­de­nen uten noen kropp. Lat­ter kan være en rask og effek­tiv måte å hve ditt energinivå på. Å trekke på smile­bån­det i en tøff situ­asjon kan åpne opp for at det finnes flere sider av sak­en enn de du klar­er å se akku­rat nå, og åpne opp for at du kan se ditt liv fra et bredere perspektiv.

Lat­ter kan selvsagt også være en måte å unngå å kjenne etter hva man egentlig føler, om man kon­stant skal gjøre alt mor­somt, og fryk­ter øye­b­likk av still­het eller ser­iøsitet. Alt til sin tid.

Men jeg lik­er men­nesker med god sans for humor. Og jeg lik­er de som ikke er så opp­tatt av å fortelle meg hva som er rett eller galt, men er nys­g­jer­rig på hva jeg synes.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer Kjærlighet eller frykt Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer Ditt kjønn er ikke til­feldig Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *