Har du ubudne gjester i kroppen?

Par­a­sit­ter er bare noe som folk i den tred­je ver­den får. Eller men­nesker som har vært på reise til ekso­tiske reisemål som Afri­ka eller lik­nende. Eller?

Par­a­sit­ter er et helt glemt kapit­tel i den mod­erne skoleme­disi­nen”, sa leg­en min.

parasitter2 (1)Par­sit­ter kan ramme oss alle, også her i Norge. Noen av de mest alvorlige som Gia­r­dia-sak­en i Bergen har vi jo hørt om. Men par­a­sit­ter flest er en stille fiende i krop­pen, som lang­somt reduser­er helsen og er vanske­lige å oppdage. Dessverre er ikke dette noe som sjekkes når vi går til leg­en, men jeg håper det kan endre seg.

Frisk etter avgift­ning, men ikke i god form — lyset går opp

Selv tok det meg litt tid å forstå at dette også gjaldt meg. Det gikk for alvor opp for meg ved en eklipse, de har det jo med å skape vendepunk­ter i livet ved å bringe fram ny infor­masjon som har vært skjult for oss tidligere. Jeg hadde fak­tisk fått høre at jeg hadde par­a­sit­ter av en alter­na­tiv behan­dler jeg gikk til, som testet med blant annet kine­si­olo­gi, men siden det ble sagt i en hverdagslig tone og uten at noen tiltak ble fores­lått, tok jeg det ikke så alvorlig.

Etter at jeg var fer­dig avgift­nin­gen av kvikksølv var jeg frisk. Eller, jeg skulle være frisk — jeg var jo i alle fall ikke syk lenger. Men jeg hadde ikke særlig mye energi.

Jeg var fort­satt overvek­tig, var avhengig av mat ofte nok (ellers fikk jeg hode­pine eller ble slapp), og rik­tig mat (ellers kunne jeg bli dårlig). Det gjorde at jeg veg­ret meg for å være for lenge borte hjem­me­fra. Etter måltider ble jeg slapp, og krop­pen slet med å fordøye mat­en, og bruk­te lang tid og lagde mye lyder. Jeg hadde en stor bal­long av en mage som var i veien hele tiden, selv når jeg skulle prøve å puste i meditasjoner.

Under en med­i­tasjon en kveld satt jeg med de sed­van­lige lydene i magen med rap­ing attåt, som jeg hadde beg­y­nt å hate mer og mer. Mot slut­ten av med­i­tasjo­nen kom Mesterne igjen­nom, og de sa at rapin­gen og lydene kom av par­a­sit­ter. Så viste de et bilde av små blink­ende punk­ter i mageom­rådet mitt.

Dagen før hadde jeg fått en merke­lig trang til å se et pro­gram på TV som het “Par­a­sittmareritt”. Jeg, som hele livet hadde vært livredd for slanger og alt orme­lik­nende! Pro­gram­m­met han­dlet blant annet om en mann som hadde fått en par­a­sitt i krop­pen, og holdt på å dø av den, hadde det ikke vært for at syke­huset hadde oppdaget det i aller siste liten.

Og når Mesterne så kom med sin infor­masjon ble jeg ikke redd, men syntes mest av alt det var deilig å få en bekref­telse på at den fremmede bal­lon­gen av en mage ikke bare var en del av meg.

En blogg vis­er vei

Mor­ge­nen etter leste jeg dette inn­legget av Hilde Larsen på bloggen til Trine Grung: “Ubudne gjester i kroppen”.

DA gikk det først opp for meg for alvor. Jeg forsto at alle de lydene fra krop­pen min etter mat ikke var nor­male fordøyelses­ly­der, men lyden av par­a­sit­ter! I dag vet jeg at en sunn nor­mal kropp ikke lager masse lyder under fordøyelsen av mat.

Hilde-parasitter (1)

Min gam­le skrekk for ormer slo til, og jeg satt der med bal­lon­gen min som nå føltes enda mer fremmed med alle lydene og beveg­elsene, og ville bare ha det vekk, fort. Urtekuren som Hilde for­t­alte om i inn­legget var bestilt, men den skulle sendes fra USA og ville ta et par uker. Imens prøvde jeg så godt jeg kunne å over­leve med disse krypene i kroppen.

Så jeg gikk en uke og prøvde å ta livet av par­a­sit­tene ved å drikke sprit (vod­ka). Det vir­ket svært dårlig, og ble bare verre — anbe­fales herved ikke.

Hva gjør at par­a­sit­ter trives i kroppen?

Senere skulle jeg lære at Par­a­sit­ter over­lever i et surt miljø, og dermed i en kropp med surt miljøOg hva er mest syredan­nende av alt, bort­sett fra de van­lige syn­derne som kaffe, røyk/snus, sukker og brød­mat? Gif­stof­fer. Som alko­hol, eller andre gift­stof­fer. Jeg leste til slutt dette på net­tet et sted etter en uke som nyvun­net alko­ho­lik­er, og da var det stopp.

Jeg hadde mis­tet full­s­tendig matlysten, jeg ville jo ikke gi par­a­sit­tene mat. Men jeg skjønte at jeg måtte få i meg noe, og instink­tivt følte jeg at den mest nøy­trale mat­en uten sukker eller gjær eller noe som par­a­sit­tene lik­te var det beste. Så jeg spiste rå grønnsak­er, revet gul­rot, kål­rot og nepe.

IMG_1867
Foto: @fullyrawkristina

Jeg leste også at rå mat, raw food, var det mest basedan­nende man kunne spise. Jeg forsto at de første instink­tene mine hadde vært inne på noe, og hadde også lest at Hilde Larsen og mange andre fak­tisk levde på raw food som en livsstil, så jeg fort­sat­te med det. Mens jeg ven­tet på kuren i posten tok jeg noen av de reme­di­ene jeg hadde hjemme som jeg leste at kuren inneholdt, og beg­y­nte med dem: malt nel­lik, malt bukke­horn­kløver og rå hvitløk. Da beg­y­nte det å skje ting. Krop­pen gikk i detox­modus med påføl­gende symp­tomer, og ut kom det diverse ting.

Når kuren kom startet jeg på den med en gang, og de påføl­gende 30 dagene ble en virke­lig utrens­ing. Hode­pine og detoxsymp­tomer, og rev­o­lusjon i fordøyelsen og magen. Ut kom det diverse sak­er. Heldigvis kom det aldri noen ormer hos meg slik som Hilde opplevde. Og jeg må innrømme at jeg ikke tilhørte dem som under­søk­te det som kom ut så nøye, jeg orket ikke det, men jeg reg­istr­erte at noe var syn­lig og helt klart par­a­sit­ter, og generelt at ting døde ut i fra detoxsymp­tomene, og for­di jeg ble bedre og bedre. “De aller fleste par­a­sit­ter er mikroskopiske og kan ikke sees med det blotte øyet”, sa Mam­ma. Fra en lang kar­riere som operasjon­ssyke­pleier på flere av lan­dets største syke­hus ble hun slettes ikke sjokkert av min oppdagelse, men sa at “Du skulle bare visst hvor mye rart vi ser i krop­pene til men­nesker”, og at par­a­sit­ter var helt vanlig.

Hal­lo? Hvor­for snakker ikke flere om dette? Hvor­for får vi ikke mer infor­masjon, der­som par­a­sit­ter er helt van­lig, og vi kan bli syke av det — til og med alvorlig syke?

Hva sier legen?

Mens jeg drev med min par­a­sit­tkur hadde jeg net­topp beg­y­nt hos en ny lege som jeg var usikker på, og jeg hadde min andre time der midtveis i kuren. Jeg nølte med å dele infor­masjo­nen med leg­en i frykt for at hun skulle fraråde kuren, men jeg var fast bestemt på å fullføre for jeg vis­ste jo at dette var reellt for meg, og ville bli kvitt parasittene.

Når jeg kom til leg­en så lyt­tet hun til hva jeg hadde opplevet og lest, og så klap­pet hun i hendene!

Hun ga meg applaus for at jeg hadde beg­y­nt å rense krop­pen for par­a­sit­ter, og sa at dette var et helt glemt kapit­tel i skoleme­disi­nen i dag. Så spurte hun meg om hva den urtekuren inneholdt, og for hver ingre­di­ens jeg nevnte, fork­larte hun meg nøysom­melig hvor­for og hvor­dan den vir­ket. Hun sa også at par­a­sit­ter var det neste hun hadde tenkt til å ta opp i neste leg­e­time utifra mine symp­tomer, men hun hadde ven­tet litt med det. For en lege! Det skal nevnes at hun er en holis­tisk lege, i likhet med min tidligere lege San­tel­mann som jeg har skrevet mye om her før, det vil si en lege som bruk­er både tradis­jonelle (alter­na­tive) og mod­erne (skoleme­disinske) metoder.

Det ble flere par­a­sit­tkur­er på meg etter­hvert. Etter mange år med par­a­sit­ter og en kropp som hadde vært full av gift tok det mer enn én kur å blir kvitt abso­lutt alle. Men etter den første 30-dager­skuren var jeg et helt annet men­neske, og bal­lon­gen min hadde blitt kraftig redusert. Lydene var borte.

Erfarin­gen fra de andre i familien

Min kjære tok også den 30-dagers par­a­sit­tkuren sam­men med meg, bare for å teste. Mens jeg ble kjempedårlig og fikk full utrens­ing og sterke symp­tomer, fikk han bare litt hode­pine og ube­hag de første dagene, og gikk litt ekstra mye på do. Resten av måne­den var han helt nor­mal. Men det er inter­es­sant, for når en så frisk og sterk kropp som hans tydligvis også hadde noen par­a­sit­ter å rense ut, så kan virke­lig dette gjelde alle!

Som en kuriosa kan jeg fortelle at vi også bestilte en par­a­sit­tkur for kjæledyr fra Huma­worm, og tok den på hun­den vår. Den var­er bare i tre dager. Et halvt år før hadde min kjære, og delvis jeg, bodd i Berlin et par måned­er, og reist mye frem og tilbake med hun­den vår. De nye reg­lene da om at man måtte ta ormekur på hund hos vet­er­inær før hver eneste gang man skulle tilbake inn i Norge igjen gjorde at vår kjære Hebbe hadde tatt flere titalls ormekur­er den som­meren. Under disse ormekurene hadde vi ikke mer­ket noent­ing på ham. Når vi tok Huma­worm-kuren på ham så ble han tydelig slap­pere, og ut av ham kom det tydelig par­a­sit­ter og døde sak­er. Så dette gjelder abso­lutt kjæledyr også! Og ist­ede­for å behan­dle med piller for én og én par­a­sitt, er det kan­skje lurere å ta en generell kur som renser krop­pen for flere par­a­sit­ter?Polaroid Picture Frame: https://www.tuxpi.com/photo-effects/photo-paperMesterne: par­a­sit­ter er ikke noe å frykte

Mesterne anbe­falte oss å ta en par­a­sit­tkur årlig, resten av livet. Par­a­sit­ter finnes over­alt, hos kjæledyr, i jor­den, i mat­en vi spis­er, i van­net, ja over­alt. “De finnes over alt, det er din helsetil­stand som avgjør om par­a­sit­tene får grobunn til å leve godt hos deg. De stjel­er næring fra mat­en du spis­er. De gir fra seg giftige stof­fer gjen­nom sin avføring, og de kan gi symp­tomer over hele krop­pen”, skrev Hilde.

Jeg var lenge redd, og kunne ikke vente med å bli kvitt alle par­a­sit­tene fort nok.

Mesterne fork­larte hvor­dan dette med par­a­sit­ter fun­ger­er, også energimessig:

Det vil alltid komme nye par­a­sit­ter. Til­standen i krop­pen din avgjør om de får feste seg, og blir værende eller ikke. Energimes­sig så vil de bare fly­te gjen­nom og ut av krop­pen igjen, der­som man er ren, og energien fly­ter fritt. Der­som man hold­er fast på energien, så kan de feste seg og bli værende i krop­pen. Det er ingen grunn til å bekym­re seg. Det vil alltid komme nye par­a­sit­ter. Bekym­ring og frykt gjør at par­a­sit­tene trives bedre i krop­pen. Fysisk så vil en kropp som er forurenset, enten av gif­stof­fer eller av usunn (syredan­nende mat, først og fremst korn/brødmat og sukker) eller begge del­er, let­tere hope seg opp med par­a­sit­ter. Mat som mel og opp­malt mat lagr­er seg ekstra lenge i tarmene, og blir til skat­tekam­re hvor par­a­sit­tene kan fores og kose seg.”

Så fork­larte de og viste at hjørnene i tarmene, særlig der hvor tykk­tar­men snur på hver side av magen, lett blir et opphop­n­ingsst­ed for matrester og dermed blir et mat­lager for par­a­sit­tene. Der­for var det vik­tig å spise ren mat, som ikke hop­er seg opp i tarmene. 

cdr0000415499_large_400x374

Rå mat som i rå grønnsak­er og frukt går veldig fort gjen­nom krop­pen, der­for blir de ikke til mat for par­a­sit­tene. Denne mat­en renser også tarmene og fordøyelsessys­temet, ved at den drar med seg gam­mel mat og slag­gstof­fer som lig­ger lagret i tarmene på sin vei ut av krop­pen. Par­a­sit­tkur­er er fint som hjelpemid­del, men på sikt er det et kosthold med hov­ed­sake­lig rå mat som gjør at alle par­a­sit­tene vil dø, etter­som ikke lenger får noen lev­ekår i kroppen.”

Par­a­sit­ter kan være alvorlig 

Par­a­sit­ter kan likev­el være alvorlig. Mens jeg leste på net­tet om par­a­sit­ter så jeg en dame som skrev på et forum (cure­zone) om at hun var booket inn til en hjer­ne­op­erasjon, men tok par­a­sit­tkur og så forsvant alle symp­tomene fra hodet, og hun slapp operasjon (!). Selv opplevde jeg under utrensin­gen at det plut­selig dukket opp noe røde avlange prikker i huden min, først rundt ryg­graden bak på ryggen, og senere foran på halsen. Disse fant jeg ut av var ikter. Da forsto jeg at par­a­sit­ter hadde invadert selve kjer­nen av krop­pen min, som blodet og ryggmargen.

Paradok­salt nok er vårt van­lige mod­erne kosthold domin­ert av de mest syredan­nende mat­varene som finnes: brød, mel, bak­er­var­er og korn, sukker, kaffe, sort te, alko­hol, snus og røyk — og en mengde gift­stof­fer i krop­pene våre fra en miljø­forurens­ing som ver­den aldri har sett mak­en til før i vår tid.

Det er kan­skje på tide at vi beg­yn­ner å rense krop­pen for par­a­sit­ter også?

____________________________________________________

Urtekuren jeg bestilte er den som het­er “HUMAWORM For Adults  120 cap­sules” og du finner den her: https://www.humaworm.com/order-now.html

Les mer her:

http://www.parasitesinhumans.org

http://www.shirleys-wellness-cafe.com/NaturalHealth/Parasites

https://humaworm.com

http://www.curezone.org/forums/f.asp?f=100032

 

Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Rens av lev­eren Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer re: Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Feb­ru­ar — på tide å ta Rhino­plex nå, for å bli kvitt allergien for godt! Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer IMG_2942″ width=“2560” height=“1924” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Ekte salt! Les mer Mesterne om hel­hetlig helse Les mer Fuk­tighetsspray — et SOS-pro­dukt i tørt innek­li­ma Les mer Krys­talldeodor­ant — naturlig deodor­ant som fak­tisk funker! Les mer Hvor­dan virk­er stress på immun­forsvaret? Les mer Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Hvor­for er det så mange av oss som blir aller­giske i vår tid? Les mer Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø Les mer


25 thoughts on “Har du ubudne gjester i kroppen?”

 • Hei!
  Jeg har tidligere brukt Huma­worm, men sel­skapet sier I E‑post I dag at de har trøbbel med den norske tollen. 🙁
  Noen som har opplevd dette og fun­net andre alternativ?

  • Jeg bestilte sist i desem­ber. Det gikk bra. Kjen­ner også en som bestilte i jan­u­ar. Gikk bra. Er det noe som har skjedd nå?

 • Hei,

  Jeg går nå på Human­worm, net­topp beg­y­nt. Har ME/Fibro. Can­di­da, virus, par­a­sit­ter. Er det Colon­clean­er etter dette? pro­boti­ka sam­men? Hva etter det? Ble du bedre? 🙂 Har hatt bal­long mage siden jeg var liten. Opp­vokst med kat­ter, hun­der, hes­ter, gris­er, kanin­er, ku, høns osv der­for sikkert fått par­a­sit­ter av det.

  • Hei Linn 🙂
   Selv bruk­te jeg aldri noe mer enn selve par­a­sit­tkuren fra Huma­worm. Som jeg har skrevet i en annen kom­men­tar under her, så vet jeg om andre gode tarm­renser (colon cleanse) enn akku­rat den som Huma­worm sel­ger, der­for har jeg ikke hatt behov for å prøve tarm­rensen deres.

   Ja, jeg ble bedre — og heldigvis ikke bare det, men helt frisk! 🙂 Men det ble jeg først da jeg beg­y­nte med raw food. Da forsvant også alle par­a­sit­tene, i til­legg til mye annet bra som skjed­de i kroppen.

   Som jeg skriv­er i inn­legget, det er litt en myte at par­a­sit­ter er noe som bare dyr har (slik du nevn­er), eller noe som bare kom­mer fra fjernere strøk. Par­a­sit­ter er også noe som det er van­lig at men­nesker har (selv om det som sagt ikke snakkes for mye om, eller spør­res om når vi er hos legen).
   Det er ikke krise å ha litt par­a­sit­ter i ny og ne. Prob­lemet opp­står når det blir for mange par­a­sit­ter slik at de dominer­er for mye i krop­pen, slik at vi blir syke av det.

   Da gjelder det å skape et miljø i krop­pen hvor par­a­sit­tene ikke trives. Det gjør du ved å spise så basisk mat som mulig, for par­a­sit­ter trives i et surt miljø, og vil i en basisk kropp enten 1) dø ut med tiden, eller 2) de vil ikke få fot­feste i krop­pen til å beg­ynne med en gang. Det aller mest basiske kosthold­et som finnes er raw food, eller rå grønnsak­er på godt norsk 🙂

   For meg forsvant bal­long­ma­gen jeg hadde hatt hele tiden som syk etter noen uker med rå grønnsak­er. Det unner jeg virke­lig deg å oppleve også, lykke til! 🙂

   • Tusen takk for svar 🙂
    Men ble du noe bedre av HW kuren? 🙂 Jeg har lavkar­bokosthold og tenk­te at dette jeg skulle holde meg til resten av livet. Gått masse ned i vekt men for­men ute­blir. Men føler jeg har masse par­a­sit­ter. Jeg kan kjenne dem på meg. Kjen­ner at noe kla­tr­er på meg, men ser ingent­ing uten­på. har vært hos alter­na­tiv behan­dlere som sier jeg har masse par­a­sit­ter. Har sett blodet mitt i mikroskop og sett par­a­sit­ter selv… Jeg skal sjekke opp Raw Food. Magen er som bal­long uansett hva jeg spis­er. Spe­sielt verst etter jeg har spist. (Ser ut som jeg er i 7 mnd) Bruk­er også chia grøt. Kjen­ner til Fiber­husk. Bland­er du fiber­husk med vann og drikker det? Takk igjen 🙂

    • Hei igjen,
     ja jeg ble bedre av å ta Huma­worm. Mer­ket at par­a­sit­tene døde, men de kom fort tilbake etter kuren, så jeg tok kuren 3–4 ganger. Etter det var det vik­tige jeg gjorde å spise rå grønnsak­er, og sørge for et basisk kosthold. Da kom ikke par­a­sit­tene tilbake, og jeg fikk mye ener­gi og livsglede.
     Jeg har selv prøvd lavkar­bo uten at det fungerte veldig godt for meg. Prob­lemet er at kokt mat generelt, og kok­te grønnsak­er spe­sielt ikke gir krop­pen ener­gi, men lett før­er til opp­blåst mage. Min erfar­ing er at da kan du spise så mye fiber­husk og chia du vil, uten at det har noen effekt. For meg var det alt­så rå grønnsak­er som var løs­nin­gen. Lykke til! 🙂

 • Ble du bedre? Jeg går på Huma­worm nå. Hva gjør jeg når jeg er fer­dig med det? Colon cleanser og pro­bot­i­ca sam­men? Eller er det? Pro­bot­i­ca i colon cleanser? Og hva etter dette? Har can­di­da og par­a­sit­ter, virus i krop­pen etter hva behan­dlere sier.

  • Hei,

   for å få svar på hva kuren koster så anbe­faler jeg å ta en kikk på nettsi­den til de som sel­ger kuren — http://www.humaworm.com.

   Det tok ca. et par uker eller omtrent 10 dager å få den hvis jeg husker rik­tig, og jeg betalte ikke moms eller toll.

 • Kan en bare ta rens av lev­eren eller må en ta den 30 dagers kuren først og hva skal en ta da?

  • Hei Anny,

   som sagt anbe­faler både Hul­da Clark, Hilde Larsen og andre som kan mye om dette å ta en par­a­sit­tkur før man renser lev­eren. Huma­worm er den kuren jeg har erfar­ing med, der­for kan jeg kun si noe om den.

   Men jeg vet at det er mange behan­dlere som kan hjelpe med fjern­ing av par­a­sit­ter om man ønsker hjelp med dette. Om du ønsker tips til en behan­dler, så kan jeg gi det 🙂

   Lykke til!

    • Hei Linn,
     selv jeg behan­dlet jeg krop­pen min for par­a­sit­ter på egen­hånd, som det fremkom­mer av inn­legget. Men jeg kan anbe­fale et par gode behan­dlere som jeg vet forhold­er seg til par­a­sit­ter: den første er Liv Håk­er, som først påviste par­a­sit­ter hos meg — hun har et bredt spek­ter av kunnskap og verk­tøy å behan­dle med (google for kon­tak­t­in­fo). Den andre er leg­en som jeg nevn­er i inn­legget, Annegret Bau­mann, som job­ber holis­tisk og fak­tisk forhold­er seg til par­a­sit­ter (i mot­set­ning til mange leg­er) — hun kan også googles. Det er de beste tipsene jeg har 😀
     Lykke til! 🙂

   • Hei! Jeg lur­er på hvilke behan­dlere du kunne anbe­fale? Jeg har tidligere gått til H. San­tel­mann, og kunne trengt noen tilsvarende lege!

    • Hei Sobia,

     behan­dlere jeg kan anbe­fale har jeg skrevet i svaret til Linn rett over her, Annegret Bau­mann. Jeg har ingen andre nye å anbe­fale siden dette ble skrevet.
     Lykke til!

 • Hei!
  Er ikke disse urteme­disinene omfat­tet av det nye for­budet mot pri­vatim­port av leg­emi­dler? Hvor­dan får man tak i dem?

 • Hei — hvilken av kurene bestilte du? Der er flere å velge i. Var det HUMAWORM For Adults 120 cap­sules. $39.95 eller HUMACLEANSE Colon Cleanse — 270 Cap­sules for a 30 day cleanse. $58.95? forhånd tusentakk.

  • Hei!
   Jeg bruk­te den van­lige stan­dard par­a­sit­tkuren fra Huma­worm, Huma­worm for adults 120 cap­sules som er en 30-dagers kur.

   Jeg vur­derte den rensen av tykk­tar­men (colon cleanse), men etter­hvert som jeg lærte mer om dette temaet fant jeg andre metoder og midler som var full­go­de i mine øyne, så den ble over­flødig for meg. Chi­afrø, psyl­li­um husk og ikke minst raw food er de mest effek­tive rensene av tarm­sys­temet av det jeg har erfart.

   Det kan også være lurt å hjelpe krop­pen med å få ting ut av tarmene raskere under­veis i par­a­sit­tkuren med ulike midler (chia, psyl­li­um, rå grønnsak­er) for å sette fort­gang i fordøyelsespros­essen, slik at detox-symp­tomene blir min­dre (jo fortere par­a­sit­tere og toksinene kom­mer ut av krop­pen, jo min­dre symptomer).
   Hilde bruk­te Oxy-Pow­der for å sette fort­gang i tarm­beveg­elsene, men jeg prøvde det og fant ut at jeg fore­trakk de andre mid­lene jeg har nevnt over.

   Håper dette var til noe hjelp 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *