Hode-epidemien

Er det en ting som går igjen hos mange men­nesker i vår tid, og som jeg gjerne skulle ha foran­dret på, så er det denne energimes­sige ubalansen:

Mange men­nesker er alt for mye i hodet!

Ved å kon­sen­trere for mye ener­gi i hodet, blir det ubal­anse i kroppen.

Krop­pen trenger denne vitale livskraften for å fun­gere og kunne utføre sine opp­gaver optimalt.

Resul­tatet kan bli en man­glende følelse av bakkekon­takt og tilst­ede­værelse, hode­pine og kon­sen­trasjonsvansker — samt en rekke andre fysiske symp­tomer eller helse­plager for­di krop­pen ikke får den energien den skal ha.

Hodet er fint å bruke til å slå opp et tele­fon­num­mer, eller finne den raskeste veien fra a til b. Men ikke til å ta de vik­tig­ste val­gene i livet, som hvilken jobb som er rett for deg, eller hvem du skal dele livet ditt med.

Den vik­tig­ste kilden til god infor­masjon finner vi ikke i hodet, men i hele bevis­s­theten vår, og i intu­isjo­nen — og for å ha til­gang til den krev­er det at vi er tilst­ede i hele krop­pen, og tilst­ede her og nå.

Når vi er mye i hodet så befinner vi oss gjerne i fremti­den og plan­leg­ger eller bekym­r­er oss for noe som enda ikke har skjedd, eller vi er i for­tiden og grubler over noe som allerede har hendt.

Ingen av de har du mulighet til å gjøre noe med her og nå.

Dette han­dler på ingen måte om om å legge vekk for­nuften eller intel­li­gensen, eller å  “lukke hjer­nen”, slik Pas­toren sa i his­to­rien hvor jeg for­t­alte om min erfar­ing med selvutvikling, reli­gion og skepsis.

Når man sam­ler masse ener­gi i hodet så skulle man jo tro at man blir fryk­telig smart, ikke sant?

Dessverre så fun­ger­er det ikke sånn, men helt mot­satt: når vi sam­ler for mye ener­gi i hodet så fun­ger­er fak­tisk hodet og hjer­nen dårligere!

Det naturlige er at det er bal­anse av ener­gi i hele krop­pen, og at energien fly­ter fritt. Når vi kon­sen­tr­erer en stor del av energien vår i ett område av krop­pen så blir det ubal­anse, og både det området og resten av krop­pen lider.

For hodet betyr det at tenknin­gen blir min­dre effek­tiv og smart enn ellers, og man kan som sagt bli fortere sliten, og få hodepiner.

Noen av de smarteste men­neskene jeg kjen­ner er veldig flinke til å ikke være i hodet utenom akku­rat når de hold­er på med de smarte tin­gene sine, enten i jobb­sam­men­heng eller annet.

Å være stundesløs

Å være for mye i hodet kan gjøre at man i prak­sis er som den stun­desløse, i stykket  til Hol­berg med samme navn. Hov­ed­per­so­n­en der styr­er og stress­er, plan­leg­ger og snakker om alt han har å gjøre og ordne — men i prak­sis utret­ter han ingenting.

Du kan kjenne igjen om du har vært for mye i hodet om du er sliten uten at du egentlig har utret­tet særlig mye, slik som den stundesløse.

Også for de som søk­er å utvikle sine åndelige evn­er eller intu­isjon er det vik­tig å være bevisst på å ikke være for mye i hodet. For akku­rat som med den fysiske krop­pen fun­ger­er det slik for energikrop­pen at ubal­anse og for mye kon­sen­tr­ert ener­gi i hodet eller det pan­nechakraet fak­tisk gjør at det 3. øyet fun­ger­er dårligere, og at intu­isjo­nen fun­ger­er dårligere enn den ellers ville ha gjort.

Også der er det vik­tig å være tilst­ede i hele krop­pen (og spe­sielt det 2. ener­gisen­teret, eller harachakraet, som arbei­der tett sam­men med pan­nechakraet, og dermed det 3. øyet, eller intuisjonen).

Vi kan lese om opp­stign­ing og ånde­lighet, og vi kan snakke om det — men virke­lige åndelige opplevelser kan man bare oppleve selv.

Så hva er grun­nen til at mange er for mye i hodet?

Svaret er dypest sett som ved alle energimes­sige ubal­anser, at det lig­ger en frykt i bun­nen. Hva den er kan variere fra et til­felle til et annet.

Men det han­dler uansett om en frykt for å være helt tilst­ede i krop­pen her og nå med hele seg, og ta helt del i virke­ligheten. Og det han­dler om en man­gel på tillit.

I vår kul­tur her i vesten har vi en ekstra ulempe her for­di vi fak­tisk blir opp­for­dret til å være så mye som mulig i hodet, både gjen­nom oppvekst og skolegang.

Å tenke og bruke hjer­nen blir sett på som det ypper­ste man kan gjøre for å være smart og ta gode valg i vår kul­tur. Vi dyrk­er fak­tisk hjer­nen. Bøk­er som han­dler om hjer­nen og tenkn­ing gis ut i vår tid i fleng, og kurs som tilbyr moti­vasjon og livsendring i form av å endre tankene og hjer­nen er det mange av.

Som om det var opp­skriften på å skape et bedre liv…

For mange kan det høres litt rart ut når de får i hjem­melekse av meg å gå hjem og ta lær­dom av kjæledyret i fam­i­lien for å komme ut av hodet, og få et bedre liv. For dyrene kan dette bedre enn oss.

De har ikke glemt sin tilknyt­ning til krop­pen, og til naturen, på samme måte som oss «sivilis­erte» mod­erne men­nesker, som har fjer­net oss litt fra de der sim­ple greiene med kropp og slike laver­estående, uvik­tige ting.

Vi er først og fremst her på jor­den i en men­neskekropp for å leve som men­nesker, som de dyrene vi også er.

Hva kan man så gjøre for å være min­dre i hodet?

Det enkle svaret er å være tilst­ede her og nå i øye­b­likket. Men det er let­tere sagt enn gjort.

Der­for kan det være lurt å bruke noen teknikker.

Den raskeste måten å komme ut av hodet er å være i fysisk aktivitet. Helst ute i naturen.

Beveg på deg! All beveg­else er bra. Men det er ekstra vanske­lig å klam­re seg fast i hodet og bekym­ringer når man dri­ver med noen fysisk aktivitet hva man press­er seg, og gjerne får i gang blod­pumpa og svetter.

Den nest mest effek­tive måten å klare å ikke være for mye i hodet, er å sette av tid på bestemte tid­spunk­ter hvor man kan plan­legge, og ta tak i prob­le­mer, utfor­dringer eller prak­tiske prob­le­mer som kan skape bekymringer.

Og om du ikke finner en løs­ning der og da, så utset­ter du å tenke på de til neste gang du set­ter av tid til å tenke på det. Bruk gjerne kalen­deren, og sett av tid.

Når du ikke dri­ver med akku­rat denne prob­lem­løsin­gen, så er det din jobb å IKKE tenke på det, og ha tillit til at alt løs­er seg.

Beg­yn­ner du å tenke på gjøremål eller prob­le­mer eller plan­leg­ging uten­for den opp­sat­te tiden, så VET du at dette kun kom­mer fra bekym­ring, og dermed dårlig ener­gi — og da er det din jobb å ikke gi etter for det.

Med­i­tasjon er også en fin måte å komme ut av hodet og bal­ansere hele energien.

Men når man er skikke­lig innsauset i hodet så kan det være vanske­lig å sette seg ned og finne roen til å meditere.

Hva gjør man så når man er veldig inne i hodet, gjerne etter en lang dag inne i tenkn­ing og prob­le­mer, og det er vanske­lig å komme ut av det? 

Etter min erfar­ing er det bare to ting som virke­lig fun­ger­er når man er helt inne i hode­tå­ka, og begge han­dler om å ta mer bolig i kroppen:

  1. Aktiv fysisk beveg­else. Løp ut en tur, og få i gang krop­pen! Om du ikke dri­ver med løping, så gå deg en tur, men gå fort (eller dans e.l.), slik at du press­er deg, så mye at du ikke har tid til å dri­ve å plan­legge eller bekym­re deg oppe i hodet. Ikke gå en tur mens du skravler med en venn, snakker i tele­fo­nen eller hør­er på radio eller musikk — vær i krop­pen. Og beveg­er du deg fort nok, så er det alt du klar­er å kon­sen­trere deg om!
  1. Legg deg ned på gul­vet. Seng kan gå til nød, men gulv er best. Dette er den aller raskeste måten å jorde seg på. De gan­gene jeg selv har vært så innsauset i hodet at ingent­ing annet nyt­ter, så har rådet mitt fra Mesterne vært å legge meg rett ned og bare ta kon­takt med krop­pen og ikke tenke på noe. La gjerne fam­i­liens kjæledyr legge seg ved siden av deg, eller et fam­i­liemedlem. Det hjelper raskt på en ubal­ansert kropp, når man kjen­ner et annet vesens hjertes­lag 🙂 Har du en hage eller mulighet til å legge deg på en plen eller ute i naturen (når årsti­den tillater det), så er det en super­boost av jord­ing på en, to tre!

En trang man ikke må gi etter for

Når man først har denne ubal­ansen med å være mye i hodet som vane og blokker­ing over tid så er det vik­tig å aktivt motvirke det, ved å ikke gi etter for trangen til å være i hodet og løse prob­le­mer der.

Hodet og tankene er så tett knyt­tet til ego, og egoet vil hele tiden ha prob­le­mer som skal løs­es, og det elsker å finne på nye prob­le­mer. Tankene våre går på tom­gang om vi bare befinner oss i hjer­nen, og vi vil ikke finne nye svar eller løsninger.

For å finne nye svar, inspi­rasjon eller geniale løs­ninger så må vi som sagt være i kon­takt med hele bevis­s­theten, og det gjør vi lettest ved å være i krop­pen, først og fremst.

Trangen til å gru­ble på ting i hodet kan være som trangen til sjoko­lade, men bare vil ha det, og tror der og da at man vil få det bedre av å spise det — men det er ikke noe bra i leng­den som vi vet, men neg­a­tivt for krop­pen. Og akku­rat som med å spise god­teri så er det slik at om vi gir etter for trangen, så vokser behovet, og man får behov for mer etter­på, og dagen derpå.

Trangen til å plan­legge og få utført gjøremål kan være på samme måte, vi tror at om vi bare kan krysse av gjøremå­lene på lista så vi vi føle oss bedre.

Men det er bare en illusjon. Egoet vil som sagt alltid finne nye prob­le­mer å løse, og nye ting å bekym­re seg over. For det vet ikke bedre, det er over­levelses­de­len av oss.

Men du vet bedre — eller du bør vite bedre, og ta ans­var for at ikke bare hodet er med i hverda­gen og livet, men at livet leves gjen­nom hele kroppen.

Det kan­skje von­deste resul­tatet av å være for mye i hodet, er at mange blir fylt av tvil og usikker­het, og sliter med å ta gode valg. Det er jo ikke så rart, for når man ikke er helt i krop­pen så fun­ger­er jo ikke intu­isjo­nen ordentlig, og den er jo vår veivis­er i hva som er sannhet, og hva som er rik­tig for deg, og ikke.

Da er det lett at man søk­er mer infor­masjon ved å lese, søke på net­tet, spørre andre eller ved å snakke mer om det.

Prob­lemet da er at mer infor­masjon bare virk­er enda mer forvir­rende, og bidrar til enda mer usikker­het og tvil. Så lenge vi ikke er i kon­takt med vår egen sannhet og intu­isjon så kan alle ver­dens råd fra andre eller infor­masjon ikke gi oss noe mer klarhet.

Løs­nin­gen er å få kon­takt med sin egen sannhet, ved å ta helt bolig i kroppen.

Still­het som botemiddel

Mange trenger å trene på å være i still­het uten input utenifra, men bare være — uten å være på Face­book, Twit­ter, på nett, og uten musikk, radio eller TV, eller å snakke med noen.

For den som har etablert en lang­varig blokker­ing i å være for mye i hodet, så er det vik­tig å trene på å være helt i stillhet.

Noen av de som har etablert denne ubal­ansen over tid har fått i opp­gave av meg å ha 1 eller 3 dager (eller mer…) helt i still­het, uten å snakke med noen heller.

Da tvinges man til å være tilst­ede her og nå! Det kan kjennes fryk­telig ube­hagelig ut. Men da vet man at man har behov for dette…

Synes du tanken på å bare være i still­het høres vanske­lig ut? Kan­skje er det på tide at du tren­er på å være bare deg i still­het, uten TV, inter­nett eller prat? 🙂

Ube­haget er en illusjon. Å fly­k­te fra krop­pen og livet ved å bare være i hodet virk­er deilig der og da, men i leng­den er det som gjør aller mest vondt å ikke være i krop­pen. Når vi er tilst­ede og dermed lyt­ter til uroen og ube­haget, så vil det forløses.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *