energimedisin

Alt i uni­ver­set består av ener­gi — også vi mennesker. 

I til­legg til den fysiske krop­pen har vi flere lag med ener­gi, også kalt de sub­tile energi­la­gene. I vår essens så er vi skap­ninger laget av lys, og dette lyset består også når den fysiske krop­pen er borte. 

Lyset vårt, eller sje­len om du vil, er det som gir liv til alle våre organ­er, skjelet­tet og hver eneste celle i krop­pen. Dette er data­mask­i­nen som styr­er over hele vår fysiske, følelsesmes­sige og men­tale tilstand. 

Et friskt men­neske i bal­anse har en ener­gi som strekker seg ut i stør­relse tilsvarende omtrent flere kvar­taler i en by.

Vi kan imi­dler­tid legge bånd på oss selv på grunn av frykt, og skape stag­n­ert ener­gi på bestemte områder. Jo dypere fryk­ten sit­ter, eller jo lengre ubal­ansen eksis­ter­er i vår ener­gi, jo større sannsyn­lighet er det for at det man­i­fester­er seg som fysisk syk­dom eller reelle prob­le­mer i vårt liv. 

Både som fysisk men­neske og som sjel har vi med oss styrk­er og svakheter fra før, fra våre forfe­dre i den fysiske krop­pen, og som sjel fra våre tidligere inkarnasjoner.

 

All syk­dom eller blokker­ing opp­står først på energi­plan­et, før det eventuelt man­i­fester­er seg som fysisk syk­dom eller andre utfor­dringer i våre liv.

Etter­som energi­plan­et er årsak­s­plan­et er det gjerne mer effek­tivt å behan­dle blokkeringer der, enten før vi bruk­er andre virkemi­dler, eller i til­legg.
Men vi er også fysiske men­nesker, og noen ganger må syk­dom eller helse­plager behan­dles med fysiske metoder, når det først har man­i­festert seg i kroppen.

Energien bor i krop­pen vår gjen­nom 7 hov­e­den­er­gisen­tre, som også kalles for chakraer. Hvert ener­gisen­ter styr­er over hvert  sitt fysiske, men­tale og følelsemes­sige område.

Ofte omtales chakraer, eller energime­disin, som noe spen­nende, nytt, eller noe “ekstra” som man kan gjøre for å får det bedre. Men du ER chakraene dine, og energien din — ikke omvendt. Det betyr alt­så at alt du gjør eller opplever, involver­er energien din.

I en vid defin­isjon kan energime­disin sies å være alle de behan­dlingsme­toder som behan­dler også de sub­tile energi­la­gene (og ikke bare den fysiske krop­pen), slik som for eke­sem­pel akupunk­tur, heal­ing og fotsoneterapi.

Den van­lig­ste defin­isjon av energime­disin er nok den meto­den hvor enkelte behan­dlere evn­er å intu­itivt se/høre/føle energifel­tet til men­nesker, og kan både kart­legge blokkeringer og bevege ener­gi og endre den, for å skape bedring — slike som meg. 

I min ter­apiprak­sis bruk­er jeg 2 metoder som forhold­er seg til energi­plan­et: livsveiled­ning og regresjonsterapi.

I livsveiled­ning bruk­er jeg mitt klarsyn til å kart­legge hvilke utfor­dringer og blokkeringer du står i, og forteller hva som skal til for å endre og løse opp dette — mens jeg job­ber med energien og med å  løse opp blokkeringer underveis.

I regresjon­ster­api­en veiled­er jeg deg først inn i en dypt avs­lap­pet til­stand, og deretter tilbake til tidligere min­ner som lig­ger i under­be­vis­s­theten  — enten fra dette livet eller tidligere liv — som har skapt sår, traumer eller blokkeringer, for så å reparere de og løse de opp, med den hen­sikt å forbedre det nåværende livet.

Vi er sjel­er som er her for å lære. Prob­le­mer er ofte lek­sjon­er eller læringsmu­ligheter i forkledning.

Du trenger ikke å gå til en behan­dler som dri­ver med energime­disin for å jobbe med energien din. Du kan få til­gang til de dypere lagene av deg selv gjen­nom f.eks. meditasjon. 

Ved å være i kon­takt med deg selv så godt du klar­er (dette er er en tren­ingssak for oss alle) , og lytte til følelsene dine, eller lytte til krop­pen din, og bear­bei­de frykt, så job­ber du i prak­sis med energien din. Fak­tisk trenger du ikke engang ta ordet “energime­disin” i din munn for å jobbe med energien din: 

Bare ved å leve som men­neske, så job­ber du med din energi.

Vi er sjel­er som er her for å lære, og ingen slip­per unna sin læring — vi kan imi­dler­tid selv velge i hvilket tem­po vi vil lære.