Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Vi har vel alle hørt at stress påvirk­er helsen vår neg­a­tivt. Men det var først da jeg stud­erte psykolo­gi og lærte helt konkret hvor­dan dette foregår, at det virke­lig gikk opp for meg:

En av de vik­tig­ste delene av immun­forsvaret vårt er de hvite blodlegemene. Det er de som skal bek­jempe “the bad guys”, som virus, bak­terier og infek­sjon­er.
Når vi stress­er, pro­duser­er krop­pen vår kor­ti­sol. Krop­pen vår klar­er ikke å pro­dusere kor­ti­sol og hvite blodlege­mer sam­tidig. Der­for får vi et lavere antall hvite blodlege­mer i krop­pen, om vi stress­er mye.

Ganske konkret, eller hva? Det er noe litt annet å vite at det konkret er sånn, enn at “krop­pen påvirkes neg­a­tivt av stress”, uten at vi helt vet hvor­dan. Så alt­så, når du stress­er, får du min­dre hvite blodlege­mer i krop­pen din. Og de trenger du — de er helt livs­nød­vendi­ge.

Så akku­rat nå, når du leser dette, vil jeg be deg om å ta 15 sekun­der fri fra det du gjør, og:

  1. Pust inn. Lukk øynene dine,
  2. Pust ut, og gi slipp på alt stress.
  3. Ta kon­takt med krop­pen din, og kjenn etter at du er tilst­ede i krop­pen.
  4. Pust dypt inn, i hele krop­pen. Kjenn at roen brer seg. Kan­skje kom­mer det opp tanker om hva du  skulle ha gjort, og noe du skal gjøre senere i dag, og det er helt gre­it. La de komme, men ikke heft deg ved dem.
  5. Pust ut alle spen­ninger i krop­pen.
  6. Pust inn igjen, og spør deg selv det føl­gende: Hvis jeg vis­ste at i dag var den siste dagen jeg hadde  igjen å leve på jor­den, hva ville jeg da gjort, av de tin­gene jeg har på time­pla­nen for i dag? Hvilke ting ville jeg ikke gjort? Hva er det som er vik­tig?
  7. Pust rolig ut, og lukk opp øynene. Legg merke til hva du ser rundt deg. Hva du sit­ter på, rom­met rundt deg, gjen­stander, eventuell utsikt, men­nesker rundt deg, og så videre.
  8. Nå kan du fort­sette dagen din, med mer innvendig ro, og klar til å ta fatt på opp­gavene.

Vi tenker gjerne at jo mer vi stress­er, jo mer får vi gjort. Men i virke­ligheten er det gjerne omvendt.
Når jeg beg­y­nte å lære om sam­men­hen­gen mel­lom stress og bevis­s­thet, så slo det meg at de per­son­ene jeg kjen­ner som stress­er minst, også er de men­neskene som får gjort mest, og er mest effek­tive.

Det er ikke hvor mye vi har på tape­ten av gjøremål og hen­delser i livet som gjør om vi blir stres­set eller ei, men vår respons på det som skjer rundt oss. Vår bevis­s­thet avgjør respon­sen på de ytre fak­torene i livet.

Dette er en av grunnene til at jeg anbe­faler å meditere jevn­lig, og gjerne en liten med­i­tasjon om mor­ge­nen før man går i gang med dagen.

Når vi job­ber med oss selv i selvutvikling kan vi drama­tisk endre vår hverdag og måten vi respon­der­er på stress.
Vi kan jobbe med bevis­s­theten ved å meditere og bruke andre teknikker, og slik bli mer bevisst, på hvem vi egentlig er, og på hva som er vik­tig.
Økt bevis­s­thet gjør at vi let­tere har til­gang til det stille rom­met i oss selv, kjer­nen, eller sje­len, om du vil — og det betyr at vi let­tere har til­gang til den delen av oss hvor tryg­gheten og roen er, og hvor de gode beslut­nin­gene kom­mer fra — selv når vi står midt oppe i kaos.

Men den kan­skje mest effek­tive måte å utvikle seg selv og øke sin bevis­s­thet på, er å for­løse gam­le sår og blokkeringer. Disse lig­ger ofte i det under­be­vis­ste.
Men de styr­er likev­el adfer­den vår, og val­gene vi tar. I de fleste situ­asjon­er i løpet av en hverdag han­dler vi nærmest instink­tivt, ut i fra gam­le møn­stre som vi har innebygd.
Den virke­lige store foran­drin­gen kan komme når vi blir bevisst på disse, og dermed klar­er å beg­ynne og endre dem.

Men en like vik­tig del av å utvikle seg selv og sin bevis­s­thet er å ta med krop­pen, den blir ofte glemt i selvutviklingssam­men­heng.
Å ta vare på krop­pen, være fysisk aktiv og spise slik som er rett for deg, er ganske selvsagt. Mange typer mat som melke­pro­duk­ter, sukker og korn kan øke nivået av stresshormon­er i krop­pen. Kosthold kan der­for i seg selv være veldig avgjørende for vår bevis­s­thet­stil­stand.
Men krop­pen er også deg, og sje­len din. Om den sender sig­naler til deg i form av uro, vondt eller andre  ting, så er det beskjed­er som det er menin­gen at du skal få med deg.

Når du tør å beg­ynne og kjenne etter, har du allerede beg­y­nt på veien mot mer ro og indre tryg­ghet.

Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer Hode-epi­demien Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“3000” height=“4000” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“4000” height=“3000” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer Energiøvelse for påfyll og rens Les mer IMG_2954 (2)” width=“3264” height=“2448” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer re: Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Når vi hin­dr­er energien fra å komme helt inn i krop­pen Les mer Feb­ru­ar — på tide å ta Rhino­plex nå, for å bli kvitt allergien for godt! Les mer Øvelse for guidet selvheal­ing Les mer IMG_3508 3″ width=“3318” height=“2869” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det vik­tig­ste av alt Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer

Related Posts

re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Her er en repetisjon av inn­legget som jeg skrev i fjor vår: Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden. Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes […]

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med […]Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *