Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Vi har vel alle hørt at stress påvirk­er helsen vår neg­a­tivt. Men det var først da jeg stud­erte psykolo­gi og lærte helt konkret hvor­dan dette foregår, at det virke­lig gikk opp for meg:

En av de vik­tig­ste delene av immun­forsvaret vårt er de hvite blodlegemene. Det er de som skal bek­jempe “the bad guys”, som virus, bak­terier og infeksjoner.
Når vi stress­er, pro­duser­er krop­pen vår kor­ti­sol. Krop­pen vår klar­er ikke å pro­dusere kor­ti­sol og hvite blodlege­mer sam­tidig. Der­for får vi et lavere antall hvite blodlege­mer i krop­pen, om vi stress­er mye.

Ganske konkret, eller hva? Det er noe litt annet å vite at det konkret er sånn, enn at “krop­pen påvirkes neg­a­tivt av stress”, uten at vi helt vet hvor­dan. Så alt­så, når du stress­er, får du min­dre hvite blodlege­mer i krop­pen din. Og de trenger du — de er helt livsnødvendige.

Så akku­rat nå, når du leser dette, vil jeg be deg om å ta 15 sekun­der fri fra det du gjør, og:

  1. Pust inn. Lukk øynene dine,
  2. Pust ut, og gi slipp på alt stress.
  3. Ta kon­takt med krop­pen din, og kjenn etter at du er tilst­ede i kroppen.
  4. Pust dypt inn, i hele krop­pen. Kjenn at roen brer seg. Kan­skje kom­mer det opp tanker om hva du  skulle ha gjort, og noe du skal gjøre senere i dag, og det er helt gre­it. La de komme, men ikke heft deg ved dem.
  5. Pust ut alle spen­ninger i kroppen.
  6. Pust inn igjen, og spør deg selv det føl­gende: Hvis jeg vis­ste at i dag var den siste dagen jeg hadde  igjen å leve på jor­den, hva ville jeg da gjort, av de tin­gene jeg har på time­pla­nen for i dag? Hvilke ting ville jeg ikke gjort? Hva er det som er viktig?
  7. Pust rolig ut, og lukk opp øynene. Legg merke til hva du ser rundt deg. Hva du sit­ter på, rom­met rundt deg, gjen­stander, eventuell utsikt, men­nesker rundt deg, og så videre.
  8. Nå kan du fort­sette dagen din, med mer innvendig ro, og klar til å ta fatt på oppgavene.

Vi tenker gjerne at jo mer vi stress­er, jo mer får vi gjort. Men i virke­ligheten er det gjerne omvendt.
Når jeg beg­y­nte å lære om sam­men­hen­gen mel­lom stress og bevis­s­thet, så slo det meg at de per­son­ene jeg kjen­ner som stress­er minst, også er de men­neskene som får gjort mest, og er mest effektive.

Det er ikke hvor mye vi har på tape­ten av gjøremål og hen­delser i livet som gjør om vi blir stres­set eller ei, men vår respons på det som skjer rundt oss. Vår bevis­s­thet avgjør respon­sen på de ytre fak­torene i livet.

Dette er en av grunnene til at jeg anbe­faler å meditere jevn­lig, og gjerne en liten med­i­tasjon om mor­ge­nen før man går i gang med dagen.

Når vi job­ber med oss selv i selvutvikling kan vi drama­tisk endre vår hverdag og måten vi respon­der­er på stress.
Vi kan jobbe med bevis­s­theten ved å meditere og bruke andre teknikker, og slik bli mer bevisst, på hvem vi egentlig er, og på hva som er viktig.
Økt bevis­s­thet gjør at vi let­tere har til­gang til det stille rom­met i oss selv, kjer­nen, eller sje­len, om du vil — og det betyr at vi let­tere har til­gang til den delen av oss hvor tryg­gheten og roen er, og hvor de gode beslut­nin­gene kom­mer fra — selv når vi står midt oppe i kaos.

Men den kan­skje mest effek­tive måte å utvikle seg selv og øke sin bevis­s­thet på, er å for­løse gam­le sår og blokkeringer. Disse lig­ger ofte i det underbevisste.
Men de styr­er likev­el adfer­den vår, og val­gene vi tar. I de fleste situ­asjon­er i løpet av en hverdag han­dler vi nærmest instink­tivt, ut i fra gam­le møn­stre som vi har innebygd.
Den virke­lige store foran­drin­gen kan komme når vi blir bevisst på disse, og dermed klar­er å beg­ynne og endre dem.

Men en like vik­tig del av å utvikle seg selv og sin bevis­s­thet er å ta med krop­pen, den blir ofte glemt i selvutviklingssammenheng.
Å ta vare på krop­pen, være fysisk aktiv og spise slik som er rett for deg, er ganske selvsagt. Mange typer mat som melke­pro­duk­ter, sukker og korn kan øke nivået av stresshormon­er i krop­pen. Kosthold kan der­for i seg selv være veldig avgjørende for vår bevissthetstilstand.
Men krop­pen er også deg, og sje­len din. Om den sender sig­naler til deg i form av uro, vondt eller andre  ting, så er det beskjed­er som det er menin­gen at du skal få med deg.

Når du tør å beg­ynne og kjenne etter, har du allerede beg­y­nt på veien mot mer ro og indre trygghet.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer Hode-epi­demien Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer Energiøvelse for påfyll og rens Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer re: Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Når vi hin­dr­er energien fra å komme helt inn i krop­pen Les mer Feb­ru­ar — på tide å ta Rhino­plex nå, for å bli kvitt allergien for godt! Les mer Øvelse for guidet selvheal­ing Les mer

Related Posts

re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Her er en repetisjon av inn­legget som jeg skrev i fjor vår: Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden. Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes en kur, […]

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med min […]Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *