Hvorfor er det så mange av oss som blir allergiske i vår tid?

Her del­er jeg min erfar­ing med dette temaet, erfaringer fra meg selv og de rundt meg.

Det jeg har sett og opplevd har gjort meg over­be­vist om at det er en klar, direk­te sam­men­heng mel­lom forurens­ing og miljø­forgift­ning, og allergier.

Jeg hadde ingen allergi­er i min oppvekst.

Jeg husker at da vi tok sånne pir­quet­prøver på bar­neskolen (slike aller­gitester hvor man tester på armen), så slo det ut på bjørke­pollen hos meg.

Men det var en aller­gi jeg aldri mer­ket noe til; det var en aller­gi som kun eksis­terte i teorien.

Da jeg noen år senere bodde i Paris som au pair slo allergien som jeg aldri før hadde mer­ket, plut­selig til for fullt!

Jeg mer­ket først at jeg snuf­set om våren og følte meg så rar. Jeg trodde det var en forkjølelse, men den beg­y­nte lik­som aldri helt, og den ville heller ikke forsvinne?

Jeg beg­y­nte å få mis­tanke om pol­lenal­ler­gi, og våren etter hjemme i Norge fikk jeg bekreftet det —  allergien var kom­met for å bli.

Paris var en fryk­telig forurenset by. Når jeg renset huden om kvelden med bomulls­dot­ter, så ble de alltid helt brune. Og når jeg vas­ket håret, så jeg at van­net ble brunt — uansett hvor ofte jeg vas­ket det.

Den lille jen­ta på tre år som jeg pas­set som au pair slet med mange allergi­er, i til­legg til ast­ma. Fam­i­lien bodde midt i Paris, et stenkast fra Tro­cadero, alt­så rett over­for Eiffeltårnet.

Det gjorde uslet­telig inntrykk på meg da den lille jen­ta kom tilbake etter en lang påske­ferie på lan­det hos sin beste­mor, og vir­ket så frisk som en fisk!

Hun hadde fått en helt annen farge i ansiket, og vir­ket generelt mye mer vital. Det fikk meg til å tenke.

Min egen aller­gi fort­sat­te jevnt og trutt hvert eneste år hjemme i Norge, og den så dessverre ut til å øke litt mer i styrke for hvert år. Etter­hvert måtte jeg beg­ynne å ta aller­gitablet­ter hver vår.

Senere, da jeg stud­erte på Blind­ern, skulle en studieven­ninne av meg der også ut å reise til Paris.

Hun hadde søkt på en prak­tikantstill­ing ved den norske ambas­saden der, og jeg hadde hju­pet henne med søk­naden. Hun fikk plassen (selvsagt på grunn av den fortr­e­f­fe­lig for­mulerte søk­naden…), og reiste dermed til den samme vakre byen som jeg hadde vært så heldig å få bo i noen år tidligere.

Hun trivdes veldig godt, men om våren ble opphold­et litt spol­ert av at hun følte seg så laber…hun hadde en forkjølelse som ikke ville gå bort…eller kan­skje var det pol­lenal­ler­gi, lurte hun? Det var det, fant hun snart ut.

Jam­men fikk hun også pol­lenal­ler­gi, for aller første gang — akku­rat slik det hadde skjedd med meg da jeg også bodde i Paris!

Hva er odd­sene for noe slikt?

Vi var to helt forskjel­lige jen­ter både i helse og mye annet — det eneste vi hadde til felles var alt­så at vi begge hadde vokst opp i Norge, og plut­selig fått pol­lenal­ler­gi da vi for første gang bodde i Paris!

Jeg tenk­te på bom­mulls­dot­tene som ble brune da jeg bodde der, og min egen aller­gi som hadde dukket opp over natten…og på den lille jen­ta som ble så frisk av å oppholde seg bare et par uker borte fra storbyen.

Det hele vir­ket som et for til­feldig sam­men­tr­e­ff på meg, det måtte være en sammenheng!

Senere fant jeg en kur mot min aller­gi som hadde blitt stadig forver­ret for hvert år, helt til jeg til slutt hadde blitt sen­geliggende om våren på det verste.
Kuren fjer­net så godt som all min aller­gireak­sjo­nen, det gjen­sto bare litt snuf­s­ing og ren­nende øyne under den kraftig­ste pol­len­spred­nin­gen, jeg kunne leve igjen om våren, og var overlykkelig!

Kjæresten min hadde i mel­lomti­den beg­y­nt å få noen spake symp­tomer på aller­gi om våren, han også. Våren etter og de påføl­gende årene skulle allergien hans øke, og jeg syntes det gikk ganske fort med ham, enda fortere enn min hadde økt.
Så fly­t­tet fly­t­tet kjæresten min og jeg ut på lan­det, fra å ha bodd midt i Oslo.

Og våren etter oppdaget vi til vår store over­raskelse at begge var blitt helt kvitt pol­lenal­lergien etter at vi flyttet!

Vi mer­ket ikke en gang at bjørke­pol­lens­esongen hadde startet, den første våren vi bodde der — selv om vi var omgitt av mange bjørketrær.

Dette var en drastisk endring for kjæresten min, som da hadde beg­y­nt å rea­gere ganske kraftig de siste par årene, med slap­phet og hode­pine, og mye ube­hag som hadde beg­y­nt å gå ut over jobben.

For meg ble det en herlig full­by­delse av kuren jeg hadde tatt — nå var jeg helt full­s­tendig fer­dig med allergien for alltid!

Inntil jeg en dag reiste inn til Oslo og oppholdt meg der i noen timer…

Vel hjemme igjen om etter­mid­da­gen mer­ket jeg en velk­jent slapp og uvel følelse i krop­pen, og jeg skjønte at jeg hadde rea­gert aller­gisk igjen. Så allergien kom alt­så tilbake når jeg var i Oslo?

Vel vel, så ble jeg alt­så tydeligvis aller­gisk igjen når jeg var i Oslo, men jeg var da i alle fall allergifri så lenge jeg oppholdt meg hjemme i Asker.
Det var da abso­lutt noe. Og jeg noterte bak øret at noen fly­t­ting tilbake til Oslo ikke kom til å skje med det første…

Dette var den mest tydelige sam­men­hen­gen mel­lom pol­lenal­le­gi og luft­forurens­ing jeg hadde opplevd.

Ikke bare hadde jeg sett sam­men­tr­e­f­fet mel­lom meg og ven­nin­nen min, som begge ble plut­selig pol­lenal­ler­giske i Paris for aller første gang, men nå ble alt­så både kjæresten min og jeg helt kvitt allergien ved å fly­tte på landet?

Og enda bedre — hver eneste gang jeg dro inn til byen, kom allergien fak­tisk tilbake!

Hos kjæresten min skjed­de det samme: Det andre året vi bodde i Asker måtte han inn til Oslo for å jobbe, og da ble han veldig plaget av allergien igjen.

Når han oppholdt seg hjemme, gikk det fint. Og når han oppholdt seg innendørs på jobben hvor det var luftean­legg, gikk det fint.

Men alt­så ikke på vei til og fra jobb, gjen­nom byen.

Det ble for meg en så tydelig sam­men­heng som det kan bli.

Ikke en viten­skapelig årsakssam­men­heng, som kunne over­be­vise noen andre — men over­ty­delig nok for meg.

Da jeg noen år senere ble alvorlig syk av noe som skulle vise seg å skyldes miljø­forgift­ing, fikk jeg lære enda mer om disse årsakssammenhengene.

For det første lærte jeg at krop­pen min klarte å bli frisk, da jeg fjer­net giften fra sys­temet mitt.

Men da jeg senere også renset opp i kosthold­et, fordøyelsessys­temet og tarmene, fikk jeg oppleve hva god helse vil si, på helt nye måter: En kon­sekevens av det, var nem­lig at den aller siste resten av allergien min forsvant! (les mer her).

Kjæresten min gjorde aldri noen avgift­ing av krop­pen, etter­som han aldri hadde vært syk av forgift­ning slik som meg.

Men han renset opp i fordøyelsessys­temet og tarmene, og endret kosthold­et, slik jeg gjorde.

Og allergien hans ble helt borte. HELT BORTE.

Uten noen kur mot pol­lenal­lergien, slik som jeg hadde gjen­nomgått. Uten å oppholde seg på lan­det, eller innendørs.

Når vi hadde renset krop­pene våre, rea­gerte de tydeligvis ikke på pollen lenger.

Min kjære job­ber fort­satt i Oslo, og allergien er ikke noe tema lenger, den er helt borte. Jeg er er også ofte i Oslo, men merk­er heller ingenting.

Vi ble alt­så helt kur­ert av allergien. Det går alt­så an å gjøre mer enn å bare dempe symp­tomene, ta piller, nesespray eller øye­dråper — det finnes en bedre løsning.

Krop­pene våre er over­be­lastet i vår tid, med miljø­forgift­ing både innen­fra krop­pen med miljøgifter i jor­da, mat­en og drikke­van­net vårt, og uten­fra i form av luft­foruren­sning. Les mer her.

Dette virk­er som stress på sys­temet vårt, som når det blitt over­be­lastet, ikke klar­er å fun­gere opti­malt lenger.

Vi kan hjelpe krop­pen vår, og gjøre belast­nin­gen min­dre ved å fjerne det som fun­ger­er som stress for sys­temet — enten det er gift, mat­var­er vi ikke tåler, par­a­sit­ter eller annet.

Da kan vi bli helt friske igjen.

Da jeg bodde i Oslo på slut­ten, hadde jeg en sam­tale med en dame omtrent på min alder om å bo i byen ver­sus å bo på lan­det. Hun hadde vokst opp midt i Oslo, rett ved der vi sto i Frogn­er­parken og snakket.
Å fly­tte på lan­det var uak­tuelt, sa hun — hun lik­te ikke engang å reise på lan­det, hun hadde nem­lig vært på lan­det et par ganger men blitt så fryk­telig dårlig, for der var det så mange bjørketrær…

Energimes­sig hør­er aller­gi inn under det 3. ener­gisen­teret (chakraet), solar plexus, som også styr­er fordøyelsen (magen og tarmene) og rense­or­ganene våre (lev­eren, galle­blæren, mil­ten og bukspyttkjertelen).

Dette chakraet han­dler energimes­sig om sel­vak­telse og egenkjærlighet, om grenser for seg selv og andre, og dermed om hva vi vel­ger å “slippe inn”…både fysisk og energimessig.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer Kjærlighet eller frykt Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer

Related Posts

re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Her er en repetisjon av inn­legget som jeg skrev i fjor vår: Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden. Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes en kur, […]

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med min […]3 thoughts on “Hvorfor er det så mange av oss som blir allergiske i vår tid?”

  • Tilbaketråkk: Pollenallergi - EndrésenEndrésen
  • Veldig bra art. dette var oppl­y­sende og godt skrevet, Du skriv­er at du og din venn renset krop­pen. Kan du fork­lare hva og hvordan

    mvh Sigrun Brunes

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *