Jomfruen

22. August — 22. September

Jom­fru­en starter når de late sen­som­merda­gene går mot slut­ten, og vi nærmer oss høst med ny opp­start av arbeid eller studi­er. Både dette med arbeid og det med ny start er sen­trale temaer i dette tegnet. 

 

Jom­fru­en som symbol

Før trodde jeg at navnet Jom­fru­en hadde en helt bok­stavelig betyd­ning, at folk i dette teg­net var så prip­ne og jom­fru­elige. Hal­lo, vi snakker tross alt om et jordtegn. Og de er jo kjente for å kunne nyte de fysiske gle­dene i livet.

Nei, ist­e­den han­dler navnet om uskyld og ren­het, og evnen til å se ting med nytt blikk, og det å kunne starte på ny. Det er én ting å se med friskt blikk på livet når man er ny selv, som de første stjer­neteg­nene, eller som barn som er helt nye i livet. En helt annen ting er det å starte på nytt når man har levd og har erfar­ing, og kan­skje har både snublet og feilet. 

Da kom­mer Jom­fru­en inn og skaper orden i kaos. Og hvor­dan starter man så på nytt, når man befinner seg i kaos? Jo, man tar nevene fatt og bare beg­yn­ner.  Vi er som sagt i et jordtegn her, og jordteg­nene er de som får ver­den til å gå rundt.

 

Arbeid, ren­het og ydmykhet

Etter all over­flo­den og feirin­gen av livet i Løven kom­mer Jom­fru­en inn og ryd­der opp. Det er på tide å gjøre rent, både i hus, kropp og sjel, og få orden i kaoset. Noen må jo rydde opp, skal det bli hyggelig til neste feir­ing.. Og man må jo betale reg­ninger og få orden på økonomien, skal man kunne holde noen ny fest. Ikke minst, ta vare på krop­pen og spise sunt etter alle utskeielsene. Jom­fruer er alt­så arbei­d­somme, og har sans for orden og rens­lighet, men også økono­mi og busi­ness. Som et beveg­elig tegn er de svært tilpas­nings­dyk­tige. Mens det i Løven han­dlet om å feire jeget og stol­thet over seg selv, så set­ter Jom­fru­en seg selv gjerne til side for å få løst opp­gaven som skal gjøres. Mor Tere­sa var en kjent Jom­fru som er et godt eksem­pel på dette.

De  er heller ikke opp­tatt av å bevare andres ego, og nøler ikke med å si fra om andre gjør feil, eller ikke tar ans­var. De er ærlige, og kan stoles på. Også her ser vi aspek­tet med ren­het: Å  kunne stå for det man sier, og gjøre den jobben man blir satt til. Det er ingent­ing som kan irritere Jom­fruer mer enn dumhet eller inkom­petanse, eller enda verre — latskap! Slikt sett er Jom­fru-energien noe som kan hin­dre kor­rup­sjon: Når man ikke er opp­tatt av å pleie hveran­dres ego eller posisjon, men er nådeløst ærlige, så vil fokuset han­dle om opp­gaven som skal utføres, og ikke om å smøre hveran­dres egoer.

 

Sys­tem, etter­ret­te­lighet og ansvar

De er svært ana­lytiske, og gode på å lage sys­te­mer og finne løs­ninger der andre kan­skje bare ser prob­le­mer. Etter all storsla­gen­het i Løven vet Jom­fru­en at om ver­den skal gå rundt, så må man også ta seg av detal­jene. Hver min­ste del er vik­tig for at hel­heten skal fungere. 

Deres sans for detal­jer og skarp pre­sisjon er nok også det som gjør at mange komikere er født i teg­net. Ingen kan se så syl­skarpt på livets realiteter og se komikk i men­neske­lige væren slik som dem.

Jom­fru­en lik­er sys­te­mer, og er det ikke et sys­tem, så lager de det gjerne. Det betyr også regler, for uten noen regler kan alt bli kaos. Det betyr også etter­ret­te­lighet. I det mot­sat­te teg­net, Fiskene, kan alt ha en ten­dens til å fly­te, og all den men­neske­lige forståelsen de har gjør at man alltid er rund i kan­tene og kan finne unntak ut i fra men­neske­lige hen­syn. Men uten noen klare grenser, vil vi aldri vite hva vi har å forholde oss til. Og når det ikke finnes klare regler, så vil alt bli kaos.. Ikke minst så trenger ingen å stå til ans­var når grenser eller regler er fly­tende. Her kom­mer Jom­fruene inn som flotte for­bilder som sier “Hør her, vi kan alltid starte på nytt. Men vi må gjøre det ordentlig. Her er din opp­gave, og her er min. Det er ikke rom for slurv eller unnaslun­tring, alle må gjøre sin del, og den må gjøre ordentlig. Alle må stå for det de sier, og alle må si sannheten. Da vil vi få til under­verk­er”.  Bernie Sanders er en typisk Jom­fru i så måte, selv hans argeste mot­standere vet at fak­ta, det kan de aldri ta ham på, for han kan sitt stoff ned i den min­ste detalj. Og hans opp­for­dring om at både store multi­nasjonale og nasjonale sel­skaper, og vi som indi­vider, må ta ans­var, er typiske Jomfru-verdier.

 

Fall­gru­ver og fordeler

Faren kan være at man blir for per­fek­sjon­ist. Det kan gjøre at man set­ter for høye og urimelige krav til seg selv. Det kan også gjøre at man blir for rigid og set­ter for høye krav til andre. Leves Jom­fru-energien ut fra kjærlighet, så er man flotte for­bilder på arbei­d­somhet, og en ny start med beina godt plantet på jor­da. Man tar vare på krop­pen og helsen. Ubal­ansert så kan det bli et over­drevent fokus på diet­ter, og jakt på en per­fekt kropp, eller asketisme.

Levd ut fra frykt så kan man bli for opphengt i detal­jer, og miste hel­heten av syne. Er det egentlig vik­tig å følge reg­lene? De spørs jo hva de står for.

En annen typisk fall­gruve er å bli for oppgitt over at andre men­nesker er så uor­dentlige, og kjenne irri­tasjon over at ingen andre tar ans­var eller er ordentlige nok, i deres øyne.

Som et svært tilpas­nings­dyk­tig tegn er det også vik­tig å stoppe opp og lytte innover til hva man selv vil, ellers ender man opp med å tilpasse seg omgivelsene og andre så mye at man glem­mer å kjenne etter hva man egentlig ønsker selv. Og også at livet blir en mal­strøm av endeløse prak­tiske opp­gaver og hverda­gens triv­i­aliteter, uten mål eller mening.

Som real­is­ter er har de syl­skarpt blikk for sannhet, og er fødte skep­tikere som ikke aksepter­er noen ting før de får se det selv. En fan­tastisk egen­skap, som ver­den trenger enda mer av.  Men blir man kun knyt­tet til den fysiske ver­den, så evn­er man ikke å se hele virkeligheten.

Uten å lytte innover, mis­ter man ret­nin­gen som gir mening til opp­gavene og arbei­det. Og om fokuset kun er på prak­tiske fysiske ting, så mis­ter man noe av magien med livet og universet.

Men­nesker består også av en stor del av oss som er under­be­visst, og vi er også irrasjonelle følelsesvesen­er. Det er vik­tig å også ha rom og forståelse for det, skal man få men­nesker med seg, og hvis man skal forstå hele virkeligheten.

 

En ny hersker ist­e­den­for Merkur?

Tradis­jonelt blir Merkur reg­net som Jom­fru­ens hersker. Før mange av plan­etene som vi i dag benyt­ter i astrolo­gi ble oppdaget, hadde stjer­neteg­nene andre plan­eter som herskere, men her hersker det også uenighet — les mer lenger ned*

For meg er det tydelig at det er Chi­ron som er jom­fru­ens egentlige hersker. Chi­ron, den sårede hel­bred­er, han­dler net­topp om ren­het og renselse både fysisk, men­talt og følelsemes­sig. Der­som du ser hva du har av plan­eter og aspek­ter i i Jom­fru­en, og ditt 6. Hus i horoskopet, samt hvor Chi­ron befinner seg, så ser du hvor du er arbei­d­som, detal­jert og nøyak­tig i ditt liv — samt hvor eventuelle temaer knyt­tet til helse eller renselse ert.

 

En gave fra Gud

Ingen har som Jom­fruene evnen til å skape håp, og en ny start — ikke ut i fra svevende ideer eller høyt­fly­vende drøm­mer — men utifra det vi fak­tisk har for hån­den, og det vi har tilgjen­gelig. De har en fan­tastisk evne til å ikke stikke hodet i sanden, men se realiteten i øynene. Og dette trenger vi mer av i verden. 

Evnen til å se håp ut i fra de fak­tiske forut­set­nin­gene som er, er en unik gave. De evn­er å finne gle­den i hverda­gen og i de små ting mer enn noen andre.

Jeg tror Skaperen hadde en plan da han sendte Jom­fru­en. Halvveis ut i zodi­ak­en etter de fem første stjer­neteg­nene har men­nes­ket gjort seg noen erfaringer, feilet og bom­met litt. Da kan man lett bli desil­lusjon­ert. Da kom­mer Jom­fru­en, og klar­er å se håp og en lage en ny start.

Det er ingent­ing som å beg­ynne med blanke ark. Dette er ikke bare sym­bol­sk for Jom­fru­en for­di en overvekt av for­fat­tere er født i dette teg­net (ingen andre har så sans for det detal­jerte og nitidi­ge arbei­det skriv­ing er, som dem) , eller for­di de elsker kon­tor­ma­teriell og alt som organ­is­er­er livet bedre, men for­di ingen, ingen vet så godt som Jom­fru­en, at en ny start — det skaper man selv! Det må gjøres ut i fra de fak­tiske forut­set­nin­gene man har, og det må gjøres med åpne øyne og bena godt plantet på bakken. Slik skaper man par­adis, her på jord.

Hva skulle ver­den gjort uten Jomfruene?

 

__________________________________________________________

 

* I tradis­jonell astrolo­gi hadde flere av stjer­neteg­nene andre herskere  enn det de har i vår tid, etter at flere plan­eter ble oppdaget. Sat­urn ble for eksem­pel reg­net som hersker av både Stein­bukken og Van­n­man­nen, før Uranus ble oppdaget i 1781 — samme tiår som de vik­tig­ste rev­o­lusjonene i ver­den­shis­to­rien skjed­de, og dette er jo typiske egen­skaper for den impul­sive Van­n­man­nen også.  Det samme gjelder Sko­r­pi­o­nen, som før Plu­tos oppdagelse lik­som hadde Mars som sin hersker. Jeg sier lik­som, for når man set­ter seg inn i det, er det for meg og mange andre lat­terlig at Sko­r­pi­o­nen styres av Mars, og ikke av Plu­to — og ikke minst at to så forskjel­lige tegn som Væren og Sko­r­pi­o­nen begge styres av Mars. Like rart  er det at Merkur lik­som er herskeren over både Tvillin­gene og Jom­fru­en. Tvillin­gene, ja, for­di Merkurs kvaliteter stem­mer overens med dette teg­nets kvaliteter, men ikke Jom­fru­en. Men dette hersker det alt­så uenighet om.

 

 

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer Kjærlighet eller frykt Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer Ditt kjønn er ikke til­feldig Les mer IMG_8622″ width=“2560” height=“2069” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Super med­i­tasjon­sapp Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *