Livsveiledning med energiarbeid

 

Som livsveiled­er tilbyr jeg sam­taler hvor vi i fel­lesskap kan finne løs­ninger og veier ut av utfordringer.

I sam­ta­l­ene vil vi sam­men kjenne på energiene og finne ut hvor­dan vi kan endre de, og hva som skal til for å gjøre det.

I og rundt oss men­nesker finnes det sub­tile energifelt som innehold­er essensen av den vi er som men­neske og sjel, og som innehold­er infor­masjon både om vårt fysiske, men­tale og følelsesmes­sige jeg.

Jeg leser og kjen­ner energifel­tet ditt, og kan hjelpe deg med å finne ut av hva som lig­ger der av blokkeringer som hin­dr­er deg i ditt liv, enten det han­dler om fysiske plager, følelsesmes­sige blokkeringer eller andre ting.

Energi­plan­et vårt er der årsak­en til all syk­dom og ubal­anser i vårt liv først opp­står — les “All syk­dom opp­står først på energi­plan­et”.

Det kan der­for ofte være raskere å jobbe med årsak­en til prob­le­mer på energiplan.

Men ofte må vi også gjøre noe fysisk for å løse opp i prob­le­mer eller blokkeringer, etter­som det fysiske energi­plan­et har den tregeste massen, og det å gjøre endringer der dermed kan skape raskere endringer enn man ville fått til kun ved ener­gia­r­beid. Å jobbe med den energimes­sige årsak­en sam­tidig med at man gjør fysiske endringer i sitt liv kan der­for noen ganger være den beste måten å løse opp i blokkeringer på.

compassionJeg tror at alle er sin egen beste hel­bred­er. Men jeg kan hjelpe deg med å bli bevisst på hva som lig­ger i dyb­den og blokker­er hos deg, og veilede deg til å se hvilke endringer og grep som kan være lurt å gjøre.

Jeg ser på sam­tal­en som et møte mel­lom to likeverdi­ge indi­vider, i gjen­sidig utveksling.

Alle men­nesker er frie og selvs­tendi­ge sjel­er på høyeste plan — med til­gang til en rik vis­dom i sitt indre.  Der­for tror jeg at vi selv vet best dypest sett hva som skal til for å gjøre noe med det som måtte stå i veien for et liv med lykke og god helse.

Men noen ganger når vi men­nesker leter oss frem på livets vei — enten i en søken etter å bli frisk eller få et bedre liv — så er vi i vari­erende grad av kon­takt med vår indre kjerne underveis.

Og jo mer vi er midt oppe i en pros­ess selv, jo vanske­ligere kan det være å se klart og høre den indre visdommen.

Det kan i blant være godt med en veiled­er i pros­essen med å finne frem til vår egen indre sannhet — en som kan se klarere enn vi selv er i stand til, eller en som kan hjelpe oss selv til å finne tilbake til vår indre kjerne, ved hjelp av ulike teknikker.

Jeg ser gjen­nom de lagene du har, og kan bidra med å gjøre deg bevisst på det som skaper blokkeringer i ditt liv.

Som veiled­er og ter­apeut tør jeg å gi deg mitt inn­spill på hva jeg opp­fat­ter at foregår under over­flat­en, selv når det ikke nød­vendigvis samsvar­er med det du ønsker eller for­ven­ter å høre.

Sam­tale kan være en fin inngangsport til å komme i gang og vise hva som skal jobbes med videre, og i blant kan det også være fint å sup­plere til sam­tal­en med teknikker som benyt­ter seg av den under­be­vis­ste delen av sin­net, for å få mer innsikt.

Når du er hos meg så job­ber jeg med energifel­tet ditt ved å bevege energien og forsøke å løse opp i stag­n­ert energi.

Det kan i blant oppleves som en økt bevis­s­thet om hvem du er i din fulle utstrekn­ing energimes­sig, noe som kan hjelpe deg å kjenne og se klarere neg­a­tive møn­stre, og dermed få et nytt per­spek­tiv på livet og en større følelse av velvære.

Noen ganger kan veiledere i form av guider, skyt­sen­gler eller avdøde fam­i­liemedlem­mer som du har stått nær ønske å komme med inn­spill til der du står i livet akku­rat nå.

Ofte er det arbei­det man selv gjør i livet sitt etter timen som virke­lig kan skape de store endrin­gene i ens liv.

Velkom­men til meg!

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *