Verdt å revurdere: SLS

SLS står for Sodi­um Lau­ryl Sul­fate, og er en ingre­di­ens som brukes i alle mulige hud‑, hår­pleie- og kropp­spro­duk­ter. SLS het­er på norsk sul­fater, og er såpestof­fet som brukes i alt fra sham­po, bar­ber­skum, såper og dusjsåper, til tannkrem og rengjøring­spro­duk­ter.

SLS er svært uttør­rende og kan virke irriterende på huden og slimhinnene  i selv små mengder, i form av svie, eksem, tørr hode­bunn, tørr hud eller dårligere hårk­valitet. Noen kilder har hevdet at SLS er kreft­fremkallende, og søk­er man på inter­nett om denne ingre­di­ensen kan man jo bli vettskremt av min­dre, med infor­masjon om brys­tkreft, sterilitet og mer.

Selv hadde jeg hverken tørr hud eller hode­bunn da jeg lærte om SLS og dens pote­sielt skadelige effek­ter. Men jeg ble nys­g­jer­rig på å prøve pro­duk­ter uten SLS — alt som er bedre for huden er vel topp?

Så jeg kjøpte min første dusjsåpe uten SLS, og den var myk som fløyel, og helt genial — og det var ingent­ing neg­a­tivt med den, så da fort­sat­te jeg bare å bruke den. Etter­hvert prøvde jeg sham­po uten SLS, og det var litt uvant med en gang, men den skum­met likev­el bra, så jeg fort­sat­te. Etter­hvert syntes jeg at både håret og hode­bun­nen vir­ket bedre enn før (selv om jeg som sagt ikke hadde noen prob­le­mer før jeg byt­tet).

Så bestemte jeg meg for å prøve pro­duk­ter med SLS igjen, for å se om jeg mer­ket noen forskjell. Og det var som natt og dag! Dusjsåpene med SLS føltes uttør­rende, strammende…og rett og slett litt bil­lige og dårlige. Sham­poene skum­met vold­somt og vas­ket veldig hardt, og håret ble tør­rere slik at jeg måtte bruke mer bal­sam, og jeg mer­ket at hode­bun­nen ikke var så sunn etter­på.

IMG_6180

Å gå tilbake til SLS-pro­duk­ter føltes med andre ord helt uak­tuelt.

Det mor­somme er at det finnes så utrolig mange gode pro­duk­ter der ute uten SLS, som både skum­mer og er veldig bra.

Fak­tisk er de gjerne så mye bedre at det for meg nå har blitt et lite kvalitet­stegn som skiller de dårlige, bil­ligere pro­duk­tene fra de gode. Noen av de aller beste merkene innen hud- og hår­pleie har pro­duk­ter helt uten SLS.

Hvor­for brukes så SLS i alle mulige pro­duk­ter? For­di det er bil­lig, på samme måte som min­er­alol­je og andre stof­fer som brukes over­alt, ikke på grunn av de gode egen­skapene — men for­di det er bil­lig.

Kan­skje vil du aldri merke noen alvorlige reak­sjon­er om du bruk­er SLS, men hvor­for bruke dette kjemiske stof­fet som kan virke irriterende, når det er helt unød­vendig?

Merk­er som skil­ter med at de er “naturlige” og dermed bra for oss blir fort avk­ledd når vi leser ingre­di­enslis­tene: både Kor­res og Durance har for eksem­pel SLS i alle sine dusjsåper og sham­po­er — ikke så “naturlig” likev­el alt­så! Kunnskap er makt, så når vi er bevis­ste på hva vi får i oss og smør­er på huden, ved å sjekke ingre­di­enslis­ter og ikke bare stole på pro­dusentenes markeds­føring, så kan vi gjøre bedre valg for  oss selv og krop­pen vår.

Mange som sliter med tørr eller irritert hode­bunn, dårlig hårk­valitet eller tørr hud (spe­sielt nå i vin­ter­halvåret) kan ha  god nytte av å bruke pro­duk­ter som ikke innehold­er SLS. Har du prob­le­mer med munnsår eller irritert tannkjøtt vil du kunne merke stor forskjell om du byt­ter til en tannkrem uten SLS, som for eksem­pel Zendi­um.

 

 

IMG_3802 2″ width=“3414” height=“2488” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Ekte mirakel­salve Les mer Verdt å revur­dere: Min­er­alol­je (Petro­la­tum) Les mer Kar­mame­ju Pro­tect body wash 02 Les mer Verdt å revur­dere: Bis­muth Oxy­chlo­ride Les mer IMG_4106″ width=“2167” height=“3970” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Omtale: fuk­tighetsspray fra Mario Bade­s­cu Les mer Har du tørr hud — eller er den egentlig bare dehy­dr­ert? Les mer Dusjsåpe uten SLS Les mer


9 thoughts on “Verdt å revurdere: SLS

 • Hei Leila,

  I et svar fra 14. sep­tem­ber lis­ter du opp forskjel­lige hår­pleiepro­duk­ter Som er SLS-frie, deri­blant Pure­ol­o­gy. Basert på denne uttalelsen kjøpte jeg net­topp Pure­ol­o­gy-pro­duk­ter fra blivakker.no. Jeg sliter med peri­o­ral der­matitt, og byt­ter ut alt som muligvis kan irritere ansik­t­shu­den min. Skuf­felsen var stor da jeg mot­tok pro­duk­tene… Pure vol­ume sjam­poen innehold­er SLS.

  Ønsker der­for å gjøre deg opperk­som på dette… Når man pro­moter­er merk­er som f.eks. SLS-frie bør man være 100% sikker på at de er det. Nor­malt er jeg veldig flink til å lese innholds­forteg­nelser både på mat, hush­old­spro­duk­ter, hud­pleie og hår­pleie. Da bli­vakkker ikke opp­ga ingre­di­ensene på nettsi­den, val­gte jeg å stole på din uttalelse.

  Litt lei meg for­di jeg nå må returnere fors­endelsen. I siste hånd er det mitt eget ans­var å innhente alle opplysninger om pro­duk­ter, men jeg vil råde deg til å redi­gere svaret der Pure­ol­o­gy er nevnt…? Tenk på hvilken påvirkn­ingskraft du har!

  Mvh
  Mari

  • Avk­lar­ing mht inn­legg fra meg oven­for:

   Jeg har fått rede på at sodi­um lau­ryl sul­foac­etate (som er en ingre­di­ens i Pure­ol­o­gy sjam­po) IKKE er det samme som sodi­um lau­ryl sul­fate. Det er for de fleste ikke allergifrem­mende.

   Jeg beklager dette, og frik­jen­ner Pure­ol­o­gy. Mer­ket er såkalt sul­fat­fritt?

   Sor­ry, Leila!

   • Hei Mari,
    så bra du fant ut av det. Det er jam­men ikke så lett å ori­en­tere seg i jun­ge­len av ingre­di­enser i alt vi bruk­er, man må jo nesten være kjemik­er for å klare det, så det er lett å bli forvir­ret 🙂 Jeg vet at det er diskusjon­er rundt noen av stof­fene som man erstat­ter SLS med. Selv tar jeg det litt etter litt, og prøver meg frem med ett pro­dukt her, erfar­er mer om en ingre­di­ens der…og så videre. Men jeg ser en ten­dens til at jeg ender på flere og flere helt økol­o­giske pro­duk­ter jo mer jeg tester og lær­er. Nå man har en spe­siell til­stand og gjerne er ekstra sen­si­tiv slik som du, så kan det kan­skje være tilrådelig å forsøke mer og mer av de helt rene, økol­o­giske og trygge pro­duk­tene? Som et eksem­pel på alt dette: den aller beste sham­poen jeg vet om er den fra Rahua — og det er også den aller ren­este av alle jeg lis­tet opp i svaret til noen andre under her (som du hen­viste til)! 😀 (Dog har jeg bare prøvd den van­lige, ikke den for volum).
    Takk for kom­mentarene dine, ha en rik­tig fin helg 🙂

    • Hei igjen Leila:)

     Tusen takk for hyggelig tilbakemeld­ing, og takk for en infor­ma­tiv blog­g­side. Jeg var nok litt rask på avtrekkeren i sted, men det bun­ner nok litt i en økende frus­trasjon over å forsøke å ori­en­tere seg i en jun­gel av holdbare/ikke hold­bare pås­tander om økologiske/rene pro­duk­ter.

     Nor­malt er jeg veldig flink til å saum­fare net­tet etter bred­spek­trede pro­dukt- og blog­gom­taler. Som eksem­pel kan jeg nevne at jeg nylig bestilte nye, rene hud­pro­duk­ter på net­tet (etter å ha lest meg opp i over en uke). Pas­set på å gå nøye gjen­nom alle ingre­di­ensover­sik­ter før jeg bestemte meg. Da jeg mot­tok pro­duk­tene, stemte ingre­di­enslis­ten på bak­si­den av embal­las­jen ikke overens med opplysninger gitt på nettsi­dene. Flere av disse såkalte organ­iske pro­duk­tene inneholdt både min­er­alol­jer og paraben­er. Innehaver av net­tbu­tikk har heldigvis vært helt strålende i et forsøk på å rydde opp, og har vært helt åpne om hvilken infor­masjon (eller snarere man­gel på pro­duk­t­in­for­masjonde) de er gjort kjent med fra selve pro­dusen­ten.

     Jeg har tidligere gått helt over til økol­o­giske hush­old­ning­spro­duk­ter og aller­givennlige pro­duk­ter til klesvask, da jeg har en under­liggende autoim­mun syk­dom. I til­legg har jeg elim­in­ert gluten og melke­pro­duk­ter fra kosthold­et, og har hatt en merk­bar helsegevinst av det. Midt oppe i denne “oppry­d­din­gen” slår hud­prob­lemene ut i full blomst. Ten­densen har vært der tidligere, men ikke med en slik inten­sitet. Det er antake­ligvis en miks av kropp­slig reak­sjon (muligvis leverdetox) på glute­navven­ning samt øket føl­somhet for hud­pleiepro­duk­ter samt tilset­ningsstof­fer i mat.

     Jeg har lest mye om hår­pro­duk­tene til Rahua, men for meg som har tynt/fint hår var omta­l­ene av volumpro­duk­tene veldig bland­et. Prøver først Pure­ol­o­gy, og hvis den ikke har øns­ket virkn­ing vil jeg prøve Rahua. Det er vanske­lig for meg å gi opp mine elskede Red­ken-pro­duk­ter, men de har så vidt jeg vet kun ett pro­dukt uten SLS og det pass­er ikke min hår­type.

     Har du forøvrig erfar­ing med rene, økol­o­giske hud­pro­duk­ter for sensitiv/irritert hud med ten­denser til allergi/perioral der­matitt? Jeg vet at noen sverg­er til aller­givennlige
     pro­duk­ter fra apoteket, som Laroche Posay, mens andre anbe­faler rene pro­duk­ter med fær­rest mulig ingre­di­enser.

     Ønsker deg en fin etter­mid­dag og kveld?

     • Hei igjen,
      jeg har dessverre ikke noen erfar­ing med hud­pro­duk­ter til akku­rat den til­standen — eller med rene, økol­o­giske hud­pro­duk­ter til ansik­tet, for den del. Jeg er ganske sær når det gjelder hud­pleie, og har enda ikke fun­net noen rene økol­o­giske hud­pleiepro­duk­ter som jeg synes har fungert bra på min hud. For meg har det vært andre ting enn merke­lap­pen “økol­o­gisk” eller at noe anbe­fales av lege eller apotek som har avgjort om hud­pleiepro­duk­ter er bra. Kan­skje jeg skal skrive et blog­ginn­legg om dette snart…om jeg får tid 😉

      Takk for fine ord! 🙂

 • Hei 🙂 Jeg har fått påvist SLS aller­gi i dag. Hvilke pro­duk­ter er uten SLS? Tenker først og fremst på sham­poo, bal­sam og hårkur.
  Har du gode tips å gi meg ?

  • Hei!

   Det finnes en masse gode pro­duk­ter uten SLS (eller andre skum­le stof­fer) etter­hvert, heldigvis 🙂 De beste pro­duk­tene er som regel uten SLS, etter min erfar­ing.
   Noen merk­er jeg kan nevne til hår er John Mas­ters Organ­ics, Pure­ol­o­gy, Odylique, Rahua (fan­tastiske!) og Kar­mame­ju. Sist­nevnte har de beste dusjsåpene som finnes (uten SLS såk­lart), som jeg har skrevet om her på bloggen.

   Ellers så finnes det nå to norske net­tbu­tikker som har spe­sialis­ert seg på kun rene, økol­o­giske hud- og hår­pro­duk­ter uten SLS eller andre skum­le stof­fer, nem­lig pureskin.no og skinlove.no — hos de kan man være trygg på at alt man kjøper der er rene, trygge pro­duk­ter, de har gjort jobben med å under­søke for kun­den!

   Og så er pro­duk­tene som man kjøper på helsekost­bu­tikkene uten SLS, så det er bare å spørre der 🙂

   Og til­feldigvis er den aller beste hårkuren jeg noen gang har prøvd fra et merke som er helt uten SLS, den het­er “Pure­ol­o­gy Hydrate Hydra Whip” (jeg kjøpte min hos en frisør på Storo for­di den var vanske­lig å finne på nett).

   PS: bal­samer og hårkur­er er alltid uten SLS, etter­som SLS er et såpestoff — der­for brukes det kun i sham­po­er og såper etc.

   Håper dette var til noe hjelp, lykke til!

 • Hei. jeg har også blitt mer bevist på sls. jeg hadde ingen erfar­ing om det før, men de iste åra ble jeg kjent med en som hadde sls aller­gi og han nevnte dette. med de symp­tomene og pla­gene han fikk av det da og det fikk meg til å tenke. for jeg hadde mange av de pla­gene selv. det var helt til­feldig at jeg val­gte å erstat­te sls pro­duk­ter med sls frie pro­duk­ter. jeg dro fak­tisk innom Life og spurte om en passende fuk­tighet­skrem, og da fikk jeg med noen gra­tise prøve. det vare masse te og noen forskjel­lige kre­mer, den ene het noe med tea tree så jeg trodde det var te. men så leste jeg litt nøyere på den for å se hva den var godt for, og da stod det at det var en tannkrem som var fri for det meste. den het­er Dr.organic Antibac­te­r­i­al Tea Tree Tooth­paste. Så jeg prøvde den, og den smak­te både godt og man følte seg frisk og fin i munnen etter­på. Og etter det har jeg slut­ta helt med bil­lig tannkrem fra butikken, nå bruk­er jeg et kvalitet­spro­dukt som ikke gir prob­le­mer i munnen min. Etter­hvert gikk det opp for meg at. det samme prob­lemet kan jeg ha med håret og ellers og.. som du sier sls brukes jo i omtrent abso­lutt alt man bruk­er hver dag … så fikk jeg et tips av frisøren min, de hadde beg­y­nt å selge et nytt pro­dukt som het Zen­s­Ther­a­py, så de bruk­te det og vas­ka håret mitt med og det føltes behaglig og hode­bun­den ble min­dre irritert etter bare den lille vasken. Og håret ble mer livlig og. Så nølte ikke med å kjøpe den heller og håret mitt og hode­bun­den ble bare bedre og bedre. nå har jeg ingen plager igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *