re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Her er en repetisjon av inn­legget som jeg skrev i fjor vår:

Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden.

Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes en kur, men at det likev­el ikke nevnes noen steder?

Alt media skriv­er om hver vår, er demp­ing av symp­tomene — piller, øye­dråper og nesespray.
“Start tidlig med allergime­disi­nen!” Dette er jo fort­satt det det vik­tig­ste gjeldende rådet fra ekspertene som vi blir for­t­alt i avis­er og lik­nende hvert år.

Men alt­så ingent­ing om hvor­dan man kan få bukt med årsak­en til allergien.

Hvis noen hadde fun­net opp en ordentlig kur mot pol­lenal­ler­gi ville vel det ha blitt en stor sen­sasjon som vi alle for lengst hadde hørt om?

Det skulle man tro. Men jeg har alt­så klart å bli helt full­s­tendig kvitt min kraftige pol­lenal­ler­gi og vet der­for at det går an, likev­el ser jeg det sjeldent nevnt noe sted. Jeg har noen tanker om hvor­for det er slik, men de tar jeg helt til sist.

Jeg plei­de å bli utrolig dårlig hver eneste vår; det var som å ha en kraftig influ­en­sa under hele bjørkepollensesongen.

Etter­hvert beg­y­nte jeg å rea­gere tidligere i sesongen, og senere etter at bjør­ka var fer­dig. Jeg hadde visst blitt aller­gisk mot flere pol­len­typer. Og reak­sjo­nen ble bare sterkere for hvert år.

Jeg gjorde tre ting for å bli kvitt min pollenallergi:

1. Jeg fant en kur som fjer­net så godt som alt av allergien min — dette inn­legget han­dler hov­ed­sak­lig om denne.
2. Jeg fly­ttte på lan­det. Senere ble dette unød­vendig, etter at jeg gjorde punkt 3.
3. Jeg renset krop­pen min — da forsvant eller siste rest av allergien (pluss mange andre plager).

1. Jeg hadde lest om vak­sine mot pol­lenal­lergien, i form av sprøyter. Det skulle være ganske tid­krevende, og dyrt. Men jeg var des­per­at, og kunne gjort hva som helst for å få hjelp.

Jeg gikk til leg­en min og fores­lo dette. Da for­t­alte han meg at han ikke ville gi den til sine pasien­ter, etter­som det var for stor risiko for­bun­det med det: Det dør fak­tisk flere men­nesker i Europa hvert år etter å ha fått aller­gi­vaksin­er, sa han.

Men han sa at det fantes fak­tisk en aller­gi­vak­sine i home­opatisk form. Det krevde litt innsats, og måtte tas hvert år i 3 år på rad, i fire uker før bjørke­pol­lens­esongen begynte.

Men da var det også menin­gen at man skulle bli helt kvitt pol­lenal­lergien for alltid.

Rhino­plex 11 het pil­lene han snakket om — Edit, feb­ru­ar 2015: de har nå skiftet navn til Alnus Rio­plex!, og de skulle tas i en bestemt opp­trap­pings­plan de fire ukene.

Når pol­lens­esongen var i gang, skulle man slutte helt å ta pil­lene — dette siste var viktig.

Slik kan du bli kvitt pol­lenal­lergien din:

Sett alar­men på kalen­deren for neste år, eller sørg på en eller annen måte for at du husker å ta Rhino­plex før pol­lens­esongen starter neste vinter!

Bok­sen med pil­lene koster rundt en hun­drelapp, og fåes på de fleste apotek, eller det kan bestilles.

Slik er den 4 ukers doser­ings­pla­nen for å ta Rhino­plex 11 — Edit, feb­ru­ar 2015: Alnus Rio­plex!

1., 2. og 3. dag:                                                                           1 tablett daglig
4., 5. og 6. dag:                                                                           1 + 0 + 1 + 0
7., 8. og 9. dag:                                                                           1 + 0 + 1 + 1
10., 11. og 12. dag:                                                                     1 + 1+ 1 + 1
13., 14. og 15. dag:                                                                     2 + 1 + 1 + 1
16., 17. og 18. dag:                                                                     2 + 1 + 2 + 1
19., 20. og 21. dag:                                                                     2 + 1 + 2 + 2
22. til 30. dag:                                                                             2 + 2 + 2 + 2

Tablet­tene sug­es helst før mat­en. Får du allergi­plager, reduser­er du dosen.

Når aller­gis­esongen har startet, slut­ter du med Rhinoplex.

- fra lege Heiko Santelmann.

Jeg tok kuren i 3 år. Eller det vil si — det andre året glemte jeg det nesten helt, så jeg rakk bare å ta pil­lene i hal­van­nen uke eller så, før bjør­ka kom. Der­for bestemte jeg meg for å ta den i to år til, slik at kuren skulle bli ordentlig gjen­nom­ført, så det ble alt­så 4 år på rad.

Allerede det andre året mer­ket jeg en bedring. Og når hele kuren var fer­dig, var pol­lenal­lergien min så godt som borte. Jeg kunne slutte med allergip­il­lene. Jeg tok fort­satt nese­dråper og øye­dråper, for å dempe reak­sjone der pollen kom inn i luftveiene, men jeg mer­ket sjelden noe. Jeg kunne merke noe når bjørke­pol­len­spred­nin­gen var på det aller kraftig­ste, men det var kun litt snuf­s­ing eller en lett reak­sjon. Jeg ble aldri dårlig slik som før — og for meg som hadde gått i en feber­lik­nende til­stand og blitt slapp og syk hver vår, var dette en sensasjon!

Kjæresten min hadde et par år før beg­y­nt å snufse litt under bjørke­pol­len­ti­den. Det eskalerte for hvert år, og til slutt var han i den situ­asjo­nen at han ble ordentlig slapp og uvel om våren, slik at det beg­y­nte å gå ut over jobb og andre ting.

I mel­lomti­den hadde jo jeg tatt kuren min, og blitt bedre og bedre med tiden.

Det siste året av min kur ble der­for kon­tas­ten mel­lom oss stor: jeg var i prak­sis helt frisk av allergien, mens nå var min kjære slapp, tett og snuf­sete — og ikke minst, veldig uvel.

Det var en uvant rolle­fordel­ing… Og da gikk det for alvor opp for meg at Rhino­plex-vaksi­nen virke­lig hadde fungert!

2. Så fly­t­tet vi ut på lan­det om høsten det året. Ikke mer enn 40 min­ut­ter uten­for Oslo, men det viste seg å være nok: da våren kom, mer­ket ingen av oss en gang at bjørke­pol­lens­esongen hadde startet!

For meg ble det en per­fekt full­byrdelse av kuren — nå var jeg helt full­s­tendig frisk. For kjæresten min ble det en ganske stor forbedring, fra dårlig i årene før, til helt fin!

Men når jeg reiste inn til Oslo midt i den ver­ste bjørke­spred­nin­gen, ble jeg dårlig om kvelden igjen. Det samme skjed­de med min kjære. Mer om sam­men­hen­gen mel­lom pol­lenal­ler­gi og luft­forurens­ing har jeg skrevet i dette inn­legget her: Hvor­for er det så mange av oss som blir aller­giske i vår tid?

3. Det siste og avgjørende steget jeg gjorde, var å rense hele krop­pen min: avgift­ing (detox) og rense opp i fordøyelsessys­tem, tarmene og lev­eren, samt endre kosthold.

Siden vi alle er forskjel­lige både i fysikk, på energi­plan, og ikke minst i hvor­dan vi har val­gt å leve og behan­dle krop­pen vår så langt i livet, så vil det å rense krop­pen innebære ulik frem­gangsmåte for ulike mennesker.

Men poenget er: krop­pen vår kan bli over­be­lastet når det sam­les opp for mye gifter og avfallssof­fer, og til slutt vil den ikke lenger evne å gjøre sine van­lige opp­gaver normalt.

Å avgifte krop­pen kan være ganske omfat­tende, eller veldig enkelt.

Dette er et hov­edtema som jeg kom­mer til å skrive mye om på bloggen her fre­mover. For­di det er så vik­tig for helsen til veldig mange av oss, og for­di det er et så under­k­jent tema, men som folk nå hold­er på å våkne opp til, heldigvis!

For meg, som hadde vært alvorlig syk av det som viste seg å være miljø­forgift­ning, i form av kvikksølv­forgift­ning fra amal­gam­fyllin­gene mine, så måtte det ganske omfat­tende rens­ing av krop­pen til. Jeg avgiftet krop­pen min over tid, og deretter renset jeg lev­eren flere ganger, endret kosthold, tok par­a­sit­tkur­er og renset tarmene.

Og etter­på ble jeg helt full­s­tendig frisk av all pol­lenal­lergien. Ikke bare frisk nå jeg oppholdt meg her hjemme på lan­det, men helt frisk, uansett hvor jeg er — også i Oslo eller andre byer.

Kjæresten min tok også par­a­sit­tkur­er, endret kosthold og renset dermed opp i fordøyelsessys­tem og tarmer.

Men han tok aldri noen lev­er­renser eller avgift­ing av krop­pen. For ham var det nok å rense krop­pen i form av kosthold­et. Og han ble helt frisk av allergien — helt symptomfri.

Nå for tiden er han i Oslo hver dag og job­ber intense og lange dager med et pros­jekt som skal være fer­dig om kort tid. Og for­men? Helt topp, ingen reak­sjon overhodet.

Det er som om vi aldri har hatt noen allergi.

Og hvor­for er det slik at det fak­tisk går an å bli full­s­tendig kvitt allergien, men at man likev­el ikke ser noen infor­masjon om dette noen steder?

Vel, det kan jo hende at noen hadde blitt litt lei seg der­som du og jeg og alle pol­lenal­lergikere plut­selig ble helt friske og ikke lenger kjøpte allergime­disin­er? Far­masøyt­sel­skapene som lager og sel­ger medisin­er er noen av ver­dens største næringer, og har dermed økonomiske midler til å både kjøpe annonser og påvirke hva som står på dag­sor­de­nen både i media og ellers.

Men du trenger ikke ta noe poli­tisk stand­punkt eller mene noe om dette for å bli frisk — du kan bare sette i gang med å ta Rhino­plex og/eller rense krop­pen din!

Så lag en påmin­nelse til neste vin­ter, og beg­ynn med Rhino­plex! Eller start med å rense krop­pen din.

Og du kan gjerne dele dette med de du kjen­ner som sliter og blir dårlige i pollensesongen.

Lykke til!

Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer Feb­ru­ar — på tide å ta Rhino­plex nå, for å bli kvitt allergien for godt! Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer IMG_2942″ width=“2560” height=“1924” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Ekte salt! Les mer Mesterne om hel­hetlig helse Les mer Fuk­tighetsspray — et SOS-pro­dukt i tørt innek­li­ma Les mer Krys­talldeodor­ant — naturlig deodor­ant som fak­tisk funker! Les mer Hvor­dan virk­er stress på immun­forsvaret? Les mer Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Hvor­for er det så mange av oss som blir aller­giske i vår tid? Les mer Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø Les mer

Related Posts

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med min […]

Hvorfor er det så mange av oss som blir allergiske i vår tid?

Her del­er jeg min erfar­ing med dette temaet, erfaringer fra meg selv og de rundt meg. Det jeg har sett og opplevd har gjort meg over­be­vist om at det er en klar, direk­te sam­men­heng mel­lom forurens­ing og miljø­forgift­ning, og allergi­er. Jeg hadde ingen allergi­er i min […]12 thoughts on “re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!”

 • Kan man beg­ynne på det i pollen sesongen og? Går rundt med feber lig­nende til­stand selv og kro­nisk bihule­beten­nelse hele året pga aller­gi. Trenger noe som kan hjelpe raskt!

  • Hei Svan­hild,

   som jeg skriv­er i inn­legget er det veldig vik­tig at man IKKE tar disse tablet­tene under pol­lens­esongen. Det vil for det første ikke virke ordentlig, etter­som dette er en vak­sine som virk­er på forhånd ved å for­berede immun­forsvaret, og for det andre kan man bli syk av det og få reak­sjon­er. Så dessverre er svaret på ditt spør­mål nei.

   Når man har mange eller kraftige allergi­er slik som i ditt til­felle, så vil jeg anbe­fale deg å se på om hele krop­pen din som hel­het kan slite med noe mer enn bare pol­lenal­ler­gi. Jeg vil der­for anbe­fale deg å vur­dere å under­søke om du kan ha forgift­ning av et slag, eller om det kan være lurt å endre kostholdet.

   Som jeg har beskrevet i min blogg, er det en nær sam­men­heng mel­lom miljøgifter, kosthold og aller­gi. Der­som du har behov eller lyst til å få hjelp, er du velkom­men til meg.

   Jeg håper du finner ut av det, og at svaret jeg har gitt nå vil være til noe hjelp.

   Lykke til!

   Hilsen Leila.

 • Hei, og tusen takk for tipset om Alnus Rio­plex. Har fått tak det via Vitus apotek. Men — må spørre siden det ikke står noe om doser­ing på boksen:
  Du skriver:
  1., 2. og 3. dag: 1 tablett daglig
  4., 5. og 6. dag: 1 + 0 + 1 + 0
  7., 8. og 9. dag: 1 + 0 + 1 + 1

  …og sånn fort­set­ter det. Men — jeg tolk­er det du skriv­er slik at det skal tas 1 tablett hver dag bort­sett fra de ste­dene det står 0. Prob­lemet er logisk — når du nevn­er tre dager, føl­ger det etter fire tall…? How come?
  Så jeg forstår det slik at fjerde dag skal det ikke tas tablett, femte dag 1, sjette dag ingen osv.
  Jeg har kom­met til fjerde dagen, så håper du har mulighet til å svare raskt…?!
  På forhånd takk! 🙂

  Vennlig hilsen
  Ruth

  • Hei Ruth,
   doser­ingsover­sik­ten står for 4 ulike tid­spunk­ter på dagen:
   mor­gen + lun­sj + mid­dag + kvelds
   ‑dermed skal du på dag 4 ta en tablett om mor­ge­nen, og en på ettermiddagen/middagstid.
   Dette er for­di man ikke skal ta alle tablet­tene sam­tidig de dagene man skal ta mer enn en tablett om dagen, men fordele det utover dagen på ulike tidspunkt.

   Alt­så: dag 4: 1 tablett om mor­ge­nen — ingen til lun­sj — en tablett ved mid­dagstid — ingen tablett om kvelden.
   Håper dette ble noe klarere? 🙂

   Vennlig hilsen Leila

 • Hei!
  Dette høres nesten ut som om det er for godt til å være sant!!! Jeg har hatt pol­lenal­ler­gi siden jeg var barn og hver som­mer preges av mye plager. Gress er det jeg rea­ger­er mest på og jeg lur­er på om Alnus Rio­plex vil hjelpe for meg? 

  På forhånd takk for svar!
  Mvh Trude

  • Hei Trude!
   Ja, det høres jo nesten for godt ut til å være sant, gjør det ikke? 😀 Men dette fun­ger­er alt­så. Det er der­for jeg del­er denne infor­masjo­nen her, som så mye annet på denne bloggen, for at flere skal bli klar over hvor mye som egentlig går an å gjøre med vår helse, som vi ikke har lært (dessverre).

   Det er dog vik­tig å under­streke at dette ikke nød­vendigvis er noe quick fix. For noen må også en rens­ing av krop­pen til, og det kan tilsam­men med denne kuren ta noen år — men det vil fun­gere, til slutt, om krop­pen og lev­eren bare blir ren, og dermed kvitt byr­dene de har slitt med, så alt kan fun­gere nor­malt igjen.
   For andre der­i­mot så kan det holde med bare denne kuren med Rioplex 🙂 

   Jeg har ikke selv prøvd dette mot gresspollen. Men såvidt jeg har skjønt så fun­ger­er denne meto­den med desen­si­bilis­er­ing (“vak­sine” i home­opatisk form, som dette jo er) mot alle typer aller­gen­er. Et lite søk ledet meg til denne Rio­plex typen, Dactylis Rio­plex, som ser ut til å være mot gresspollen: http://www.apotekhjem.no/display.aspx?menuid=1&prodid=94225
   Da er det bare å sjekke pol­lenkalen­deren nøye slik jeg har fork­lart det til Kjell i kom­men­tar­fel­tet under dette inn­legget: http://www.energimedisin.no/februar-pa-tide-a-ta-rhinoplex-na-for-a-bli-kvitt-allergien-for-godt, og så beg­ynne med tablet­tene ca. 4 uker før man tror at pol­len­spred­nin­gen av gress starter, og så ta den i 3 år på rad. Lykke til! 🙂

 • Jeg lid­er af mange allergi­er, og birke­pol­lenal­ler­gi i foråret giv­er mig væskeo­phob­n­ing, så min vægt stiger med 3–4 kg på få dage, og min læge giv­er mig vand­drivende tablet­ter og er bekym­ret. Jeg får ofte åndenød, men har ikke ast­ma. Kunne jeg måske få hjælp af oven­nævnte rhino­plex og fås det i Danmark?
  Jeg har også symp­tomer for græs, gran og husstøvmider, men birk er værst.
  Det slår sig også på min fordøjelse.
  Send mig gerne mere information.
  Mange hilsner,
  Hanne.

  • Hei Hanne,

   så hyggelig at du besøk­er bloggen min.

   Det er, såvidt jeg vet, ingent­ing i veien for å ta flere ver­sjon­er av Rhino­plex samme år, men det kan innebære noe ube­hag etter­som det innehold­er aller­gen­er som du kan rea­gere på. Selv har jeg bare prøvd i forhold til bjørkepollen.

   Siden du forteller at du er aller­gisk mot flere typer pollen og aller­gen­er, kan det virke som om det lig­ger noe mer bak ennn bare pol­lenal­ler­gi. Jeg vil der­for anbe­fale deg å vur­dere å under­søke om du kan ha forgift­ning av noe slag, eller om det kan være lurt å endre kostholdet.

   Som jeg har beskrevet i min blogg, er det en nær sam­men­heng mel­lom miljøgifter, kosthold og allergi.

   Når krop­pen har så mange symp­tomer, så rop­er den ganske høyt om at noe er i ubal­anse. Mitt beste tips er å se på hele krop­pen, og rense og eventuelt avgifte den slik at den kan hel­brede seg selv (slik den etter­hvert gjorde hos meg, og hos min samboer).
   Om man får kjøpt Rhino­plex Allersin i Dan­mark vet jeg dessverre ikke, men hør der hvor de sel­ger home­opa­time­disin (i Norge er det på apotek)? Ellers så kan en home­opat fortelle deg hva du kan bruke, de kjen­ner til dette.

   Lykke til på din hel­sevei – det føles ikke alltid så bra når det står på, men det er så verdt det når man kom­mer i mål, og krop­pen fun­ger­er igjen – selv om det kan ta noe tid.

   Vennlig hilsen Leila

  • Hei!
   Om jeg kan få lov å komme med en kom­men­tar til Hanne Nielsen, vil jeg gjerne anbe­fale å ta kon­takt med Den Danske Urteskolen ved Rikke Goer­lich. http://www.urteskolen.dk
   Jeg er sikker på at du Hanne Nielsen vil få infor­masjon som kan hjelpe deg videre på veien til god helse.
   Og takk til deg Leila Karstensen som del­er din viten og erfar­ing med.
   Jeg del­er gjerne bloggen din.

   Med vennlig hilsen
   Kristin Skoglund

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *