Manifestering for de late

Av alt jeg har lest og kom­met over om man­i­fes­ter­ing og kun­sten å skape sitt eget liv, så er Marc Allen min favoritt.

Han gjorde noen lure ting i sin metode som gjør at man let­tere overkom­mer de hin­drin­gene som opp­står i manifestering.

Hans bok, «The Type‑Z guide to Suc­cess», hen­ven­der seg til de som ikke er stå-på-vil­lige A‑mennesker, men tvert imot helt i den andre enden av skalaen, nem­lig mer bedagelige Z‑mennesker. Men som du skal se, så snakker dette til alle.

Marc sin his­to­rie startet den dagen han fylte 30 år. Han våknet nærmest i en til­stand av sjokk, og innså plut­selig at han ikke var et barn lengre — og at han ikke hadde opp­nådd noe som helst i sitt liv.

Han bodde i en slum-lei­lighet, og slet med å skrape sam­men til husleien hver måned. Han eide ingent­ing over­hodet, og hadde mis­tet den ene jobben etter den andre, for­di som han sier det selv, han «var lat».

Han hadde imi­dler­tid alltid visst én ting: at han trengte å dri­ve med noe han elsket.

Han hadde prøvd seg i forskjel­lige bran­sjer, prøvd å bli skue­spiller — uten å lykkes, drevet med musikk og startet et rocke­band — som falt i grus, og vært noe av en hip­pie som van­dret fra det ene selvutviklingskurset til det andre. Men han hadde aldri hatt noen plan, eller noen retning.

Nå innså han at han hadde ingen utdan­nelse, og ingen kunnskap som kunne brukes til noe nyttig.

På denne dagen van­dret han hvileløst frem og tilbake i lei­ligheten sin. Så kom han på en lek som noen hadde fores­lått da de satt rundt bålet på et av kursene han hadde vært på:

La oss forestille oss at alt har gått så bra som vi kan drømme om — hvor­dan vil livet vårt se ut om 5 år?»

Marc tok frem at blankt ark, og så for seg at det hadde gått 5 år. Øverst skrev han «Ide­alsce­nario».

Litt til sin egen over­raskelse skrev han øverst «Jeg dri­ver nå et vel­lykket forlag».

Han hadde ingen som helst peil­ing på busi­ness, og enda min­dre greie på økonomi.

For hver ting han hadde skrevet i sitt ide­alsce­nario, så skrev han et mål. Det hele tok 10 minutter.

Og for hvert mål skrev han noen delmål, og han­dlings­plan­er for å nå frem til det målet.

For eksem­pel skrev han under «Starte et vel­lykket for­lag»: «Få orden på økonomien».

Og under der skrev han «Lese en bok om busi­ness» og «Ta kon­takt med noen jeg kjen­ner som kan noe om busi­ness», i dette til­felle hans far.

Og med tiden fylte han inn flere delmål og han­dlings­plan­er på arket, etter­som pla­nen hans skred frem.

Men med én gang han hadde skrevet ned sine mål, så ble han fylt av frykt.

Hvor­dan skulle han klare alt dette? Marc sier selv at han var en tulling med penger, han forsto seg ikke på økono­mi, og var uor­gan­is­ert og helt ute av kontroll.

Han innså at han hadde store, mot­stri­dende syn på penger, seg selv, sine evn­er, og på suksess.

Han hadde alltid hørt at for å opp­nå suk­sess, så må du jobbe hardt.

Men Marc hadde ikke lyst til å jobbe hardt og ha et liv fylt av stress, det var ikke hans drøm.

Han innså at han måtte endre sine dype kjern­everdier angående penger og økono­mi, for å skape endring.

For hver neg­a­tive tanke som dukket opp, så skrev han en mot­satt affirmasjon.

For tanken om at han var en tulling med penger, så skrev han: «Jeg er for­nuftig og har kon­troll på økonomien min, jeg skaper nå total økonomisk suk­sess, på en lett og avs­lap­pende måte, og på et sunt og pos­i­tivt vis».

Den siste delen, «lett og avs­lap­pende, og sunt og pos­i­tivt vis», hadde han hørt noen si på radio en gang. Den frasen hjalp med å overkomme troen på at det å lykkes må være knyt­tet til stress, sier Marc.

Enden på his­to­rien til Marc er at han i dag eier og dri­ver for­laget «New World Library», som blant annet har utgitt Eck­hart Tolle sin bok, «The Pow­er of Now» («Det er nå du lever»), som noen av dere kan­skje har hørt om…

«Jeg er fort­satt lat», sier Marc. “Den eneste forskjellen er at nå er jeg mangemil­lionær og dri­ver et lønn­somt for­lag”. Han står fort­satt sent opp om mor­ge­nen, og sier «I don’t do morn­ings, I don’t do mondays».

Før plei­de jeg å hate mandager, og jeg gruet meg til den søndag kveld. I dag er det min dag hvor jeg har tid for meg selv. Og jeg tar meg ofte en lur midt på dagen — det er gjerne da de mest geniale ideene pleier å dukke opp.

Når jeg ful­gte min egen ener­gi, så kok­te det ned til ca. 30 timers arbei­d­suke. 30 timer tilbringer jeg med fam­i­lien min, og 30 timer i uken bruk­er jeg på tid for meg selv”.

Indre arbeid er alt

Indre arbeid, og det å gå inn og endre våre dypeste kjern­everdier er det aller vik­tig­ste for å skape det livet man ønsker”, sier han.

Som Eck­hart Tolle sier det i «The Pow­er of Now»: «If you get the inside right, the out­side will fall into place. Og det er det som alt han­dler om”.

Skep­tisk? Marc sier: «Vel, hva vi enn tror blir sant i vår erfar­ing. De er ikke sanne i seg selv, men vår tenkn­ing skaper det slik. Enhver tanke vi har er kraft­full, den har en effekt på vårt liv.

Poenget er dette: affir­masjon­er virk­er, bøn­ner virk­er og pos­i­tiv tenkn­ing virk­er. Prob­lemet er at alle neg­a­tive tanker fun­ger­er også.

Vi kan affirmere at vi vil opp­nå suk­sess — og så blir vår neste tanke «Å, men det er så slit­somt å skape suksess!».

Uni­ver­set sier «ja» til enhver tanke. Så hvis din neste tanke er «Å, men det er så slit­somt å skape suk­sess», så sier uni­ver­set at «Ja, det er sant — for deg, men de tankene».

Så til de som sier at affir­masjon­er ikke virk­er? Ja, det er sant — de virk­er ikke for dem.28

Men de fungerte for meg”.

Her kan du høre en pod­cast med et inter­vju av Marc Allen: The­atre of the Mind — The Type Z‑guide to success

Boken hans finnes blant annet hos amazon.com, som både e‑bok og van­lig bok.

Og den er, i typisk Marc Allen-stil, kort, avs­lap­pende og inspir­erende å lese 🙂

Nok en his­to­rie om rik­dom og suksess?

Okey, så ble dette enda en amerikan­sk fortelling om man­i­fes­ter­ing og veien til å bli rik og materiell suk­sess — den amerikanske drøm­men i selvh­jelp­sut­gave, nok en gang.

Men du behøver ikke å man­i­festere å eie et for­lag — eller å bli mil­lionær, for den del.

Det mest nyt­tige ved Marc sin metode er hvor­dan han hele veien fokuserte på å løse opp fryk­tene som opp­står under­veis i manifestering.

Den gode (eller dårlige?) nyheten er at du hele tiden job­ber med å løse opp frykt, enten bevisst eller ikke — kun for­di du lever som menneske.

Du kan velge å møte fryk­ten og gjøre det bevisst, ved å imøtegå det du fryk­ter, og se at det ikke er så farlig. Enten du bruk­er Marc sine teknikker med affir­masjon­er, eller andre metoder.

Da Marc fylte 35 år, så opplevde han en ny ned­tur: For­laget hans var på ran­den av konkurs, og han ble på nytt nødt til å gå innover i seg selv, og se på sine fryk­ter knyt­tet til penger og økonomistyring.

Da hørte han noen si dette på radio:

I enhver mot­gang finnes det en like stor, eller større, fordel”.

Så han skrev ned på en lapp, som han la på skrive­bor­det sitt for å se hver dag: “I ethvert prob­lem lig­ger det en mulighet”.

Marc sier at den forde­len som lå i at han opplevde krisen i sitt fir­ma i 35-års alderen var at han ble nødt til å lære seg å håndtere finanser selv. Han hadde alltid sett etter noen andre men­nesker som kunne ordne det for ham, noen med mer økonomikunnskap som kunne komme inn og løse de problemene.

Han forteller at denne frasen han hørte på radioen snud­de helt om på hvor­dan han håndterte driften av fir­maet: “Når folk kom inn på kon­toret mitt og for­t­alte om prob­le­mer i fir­maet tidligere, så ble jeg bekym­ret og usikker på hvor­dan vi skulle løse det.

I dag har jeg en helt annen hold­ning. Hvis noen kom­mer inn på kon­toret mitt og rap­porter­er om et prob­lem, så ser jeg alltid etter hvilken mulighet som kan ligge der.

Jeg anerk­jen­ner prob­lemet og tar det ser­iøst, selvføl­gelig, men så beg­yn­ner jeg å se hvor­dan vi kan finne mulighetene som det skjuler.”

Det kan du også gjøre som men­neske, i ditt liv. Ist­e­den­for å se på prob­le­mer som bumper i veien på veien mot lykken, så bli litt nys­g­jer­rig på hvor­for dette er et prob­lem for deg.

Kan­skje er det vik­tigere for deg å man­i­festere at du skal forbedre en relasjon i ditt liv, for eksem­pel, enn å bli mil­lionær. Eller noe helt annet. Men fryk­tene våre vis­er oss hvor vi har mer arbeid som gjen­står på vår sjelelige vei.

Det andre jeg synes er så gøy med Marc sin metode er hvor­dan den står i kon­trast til alt det van­lige maset man hør­er i selvutviklings­bran­sjen og i næringslivet om å “jobbe hardt for å opp­nå suk­sess” og ” du må tro på dine mål for å lykkes”, og alt det stres­set som slike Tony Rob­bins-aktige guruer kan skape i oss…

Late nord­menn?

Og for de som er skep­tiske, så synes jeg det er litt gøy at Marc sin typiske jobbeuke — 30 timer- ikke er så langt fra den stan­dard 37,5 timers uken i norsk arbei­d­sliv. I Norge er dette vante tanker — vi har noen av de kor­te­ste arbei­d­sti­dene i verden.

Men du skal ikke lenger enn ned til Sør-Europa for å finne van­lige arbei­d­suk­er opp mot 50 timer, og enda mer i USA hvor Marc bor, på ca. 60 timer — spe­sielt for en bed­frift­sled­er i hans posisjon.

Og for å støtte noe av det Marc sier med fak­ta, så er norsk arbei­d­sliv — på tross av at vi job­ber min­dre enn de alle fleste andre i ver­den — det mest effek­tive i ver­den (link).

Den stem­mer alt­så ikke, den myten vi hør­er så ofte, at nor­menn er så late.

Kan­skje har du som meg lest om den amerikanske sje­fen for Coca-Cola i Norge, som fikk et lite sjokk i møte med norske arbei­d­stider?: Nå slut­ter han klokken fire (link).

Kan­skje er Marc er inne på noe, at det å jobbe mest mulig ikke i seg selv er veien til suksess.

Og så synes jeg det er så avs­lap­pende å høre på Marc fortelle om sin måte å man­i­festere sitt drøm­me­liv på! Man kan nesten kjenne stresse slippe taket bare av å høre ham snakke 🙂

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Jule­salat Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer A change is gonna come Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *