Menneskeskjebner

Alle men­nesker bær­er på sin his­to­rie. Vi ser filmer og TV-serier om store men­neskers liv, og leser roman­er om storslagne skjeb­n­er. Men tenker du noen­gang når du passer­er et men­neske på gat­en at den per­so­n­en kan ha en drama­tisk eller spen­nende livshis­to­rie? Eller at per­so­n­en ved siden av deg på bussen eller i køen på mat­bu­tikken kan bære på en fan­tastisk livshistorie?

I TV-pro­gram­met “Datoen” på NRK forteller de livshis­to­rien til tre per­son­er sam­tidig i hver episode. Tre per­son­er som kun har det til felles at de er født på samme dato, og hvor en av disse er en kjent per­son. Blant de kjente per­son­ene er tidligere statsmin­is­ter Jens Stoltenberg og kor­rup­sjon­sjeger Eva Joly.

Gjen­nom å følge livshis­to­rien til disse tre men­neskene er det sam­tidig en reise i vår his­to­rie i Norge, og jeg syntes pro­gram­met var utrolig fascinerende. Noe av det som slo meg mest var at det ikke nød­vendigvis var de berømte per­son­ene som hadde den mest spen­nende livshis­to­rien, men at de såkalte “van­lige” men­neskene hadde vel så drama­tiske his­to­ri­er. Pro­gram­met lig­ger tilgjen­gelig ute på nett-TV noen år til, og anbefales!

Jeg elsker men­nesker, og som en uforbed­erlig skravle­høne (“som kan komme i kon­takt med hva som helst som kan krype eller gå”, som en venn sa det), så har jeg ofte kom­met i snakk med men­nesker av ulikt slag. Det fasciner­er meg alltid å høre his­to­riene til såkalte van­lige men­nesker, bare man er vil­lig til å lytte. Særlig de eldre.

Livet har lært meg at de aller fleste men­nesker går og bær­er på en livshis­to­rie som er verdig en roman eller film. Så er det kan­skje ikke så rart at jeg i dag job­ber med å lytte til men­nesker. Men selv om de men­neskene jeg møter har tillit og forteller meg åpent fra sitt liv, så vet jeg at de har mange flere his­to­ri­er å fortelle som en ter­apitime eller flere ikke kan romme over. Ekstra spen­nende er det å få lov til å være med på reis­er tilbake til tidligere liv også. Et men­neske rom­mer så mange skjeb­n­er i seg, både i dette livet og flere andre. Bare ett av livene som kom­mer opp i en van­lig regresjon er gjerne stoff nok til en roman i seg selv. Jeg synes jeg er heldig som får være med og få bare et glimt inn i his­to­riene til mennesker.

IMG_7775 (1)

Har du noen­gang drømt om å få være flue på veg­gen under en psykolog­time? Nå kan du det — på en måte. I boken “Fortellinger fra livet” (org. tit­tel “The exam­ined life”) forteller psyko­an­a­lytik­eren Steven Grosz i hvert kapit­tel his­to­riene til en av sine pasien­ter gjen­nom mange tiårs prak­sis som ter­apeut. Boken er veldig godt skrevet, og byr på dypt­pløyende innsik­ter. Gjen­nom å fortelle his­to­riene til sine pasien­ter gir han masse uni­versell lær­dom til oss lesere også.

Noe av det mest fascinerende med å få et dypere innblikk i livet til men­nesker er at alle blir så forståelige når man hør­er mer om deres his­to­rie i dyb­den. Val­gene de tar og har tatt, og livet i dag blir lik­som så logisk når man får innblikk i his­to­rien som ledet frem til i dag. Det slår meg virke­lig at alle men­nesker, uten unntak, er så vakre når man får se i dybden.

Livet har også lært meg at vi alle gjerne går og bær­er på his­to­ri­er som vi kan­skje ikke forteller våre nærmeste. Vet du egentlig nok om livshis­to­rien til din mor, eller din beste­mor eller far­far? His­to­ri­er som kan­skje aldri har blitt for­t­alt kan han­dle om skam, og om et ønske om å beskytte sine kjære fra vonde eller drama­tiske hen­delser for å skåne de, eller om å skåne seg selv fra å gjenop­pleve det.

Sam­tidig vet jeg at mange går og bær­er på his­to­ri­er for seg selv for­di de tror de er så alene om det, og bær­er på skam. Men det er som sagt alltid logisk, alltid forståelig, når man får innsikt i bak­grun­nen. Spør dine nærmeste, om du er vil­lig til å lytte — og særlig de eldre, mens de enda er her.

Alle er vi men­nesker som prøver oss frem på livets vei. Noen ganger snubler vi litt, og noen ganger får vi det til, og noen ganger må vi reise oss igjen og leve videre etter dramtiske opplevelser. Vi gjør alle vårt beste, fra det stedet vi er. Alle er så vakre, når man ser i dybden.

mB8B1X1447433440

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer Via con me Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Ms. Fat Booty Les mer Franske vib­ber Les mer Hode-epi­demien Les mer God påske! Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *