Mesterne om helhetlig helse

For en stund siden fikk jeg et spørsmål fra en per­son på et net­tfo­rum. Jeg hadde gitt ham noen råd om naturme­disin for et prob­lem, og la til at jeg anbe­falte å se på og behan­dle hele krop­pen, og ikke bare symp­tomene hver for seg. Da fikk jeg spørsmål tilbake om hva jeg mente med å behan­dle hele krop­pen, og hva jeg mente med hel­hetlig helse?Denne per­so­n­en hadde aldri satt sine ben i en helsekost — kun på apotek, og jeg skjønte at det ble en utfor­dring for meg å huske hvor­dan det engang var å ikke vite noe om dette, for å kunne fork­lare det godt til en annen person.

Så jeg spurte Mesterne om hjelp. Dette er en av de få kanalis­erin­gene som jeg fak­tisk har skrevet ned, så dette er et ordrett sitat (de som har lest “All syk­dom oppstår…”-innlegget på denne nettsi­den vi kan­skje kjenne igjen de ordene jeg har lånt fra denne kanalis­erin­gen, der).

Dette er det de sa:

Hvis man ikke er vant til å tenke hel­hetlig om kropp og helse, så kan denne måten å forholde seg til helse være vanske­lig å forstå. 
 
Alt henger sam­men med alt. 
 
Man kan søke og finne mye infor­masjon om alt fra aura-lag, energibaner, home­opati, heal­ing, akupunk­tur osv., men dette kan bli høyt­fly­vende og teoretisk. 
 
Det kan være vanske­lig å fat­te dette intellek­tuelt, men det er ikke så vik­tig. Det vik­tig­ste er å erfare og kjenne på krop­pen hvor­dan alt henger sammen.
 
Den hel­hetlige måten å tenke om kropp og helse er annerledes enn det vi blir pre­sen­tert i møte med lege og apotek. 
 
Leg­er behan­dler ett og ett symptom. 
De starter med de enkleste symp­tomer, og tar de ver­ste til sist. 
 
Dette er en kort­sik­tig metode, som noen ganger kan hjelpe, men ikke alltid fun­ger­er, og noen ganger kan denne måten å gjøre det på få katas­tro­fale følger.
 
Når vi har vondt i en fin­ger, i hodet, har prob­le­mer med avførin­gen osv., så er det krop­pens sig­naler om at noe er feil. 
 
Prob­lemet i forhold til skoleme­disin er at vi som regel ikke går til leg­en hvis vi har vondt i fin­geren, i hodet, eller har prob­le­mer med avførin­gen, men håper det går over. 
 
Noen ganger går det over av seg selv, mens andre ganger ender vi opp med å bli vant til det og merk­er ikke lenger at krop­pen sier ifra om at noe er galt.
 
Det er imi­dler­tid også et prob­lem med de alter­na­tive metodene. 

guardian-angels

Vi har en ten­dens til å imitere det andre har gjort. Prob­lemet er at det som fun­ger­er og hjelper en per­son, ikke nød­vendigvis vil fun­gere for en annen.
 
Alt henger sam­men med alt, og dette kan være vanske­lig å forstå. 
 
Men det er heller ikke vår opp­gave å forstå dette intellektuelt. 
 
Vi skal erfare det gjen­nom kroppen. 
 
Der­for er det vik­tig at vi alle går hver vår vei, og ikke imiter­er det andre har gjort før oss. 
 
Det er to ting som er vik­tig å gjøre: Kjenne på krop­pen og å være åpen.
 
Det er vik­tig å kjenne etter og lytte til krop­pens sig­naler til deg.
 
Det er beskjed­er, som det er menin­gen at du skal få med deg. 
 
Når du kjen­ner at du har vondt noen sted­er, avførin­gen er dårlig eller lig­nende, er det vik­tig å spørre: Hva betyr dette? Hvor­for kjen­ner jeg dette?
 
Da er det også vik­tig å være åpen, og søke informasjon. 
Infor­masjon kan man finne i en helsekost, på forum, hos en alter­na­tiv behan­dler eller lignende..
 
Men det er vik­tig at du kjen­ner på krop­pen at den infor­masjo­nen du får, føles rik­tig for deg. 
 
Hvis ikke den infor­masjo­nen du får føles rett i hjertet ditt, så er nok ikke det noe du skal følge. 
 
Det er veldig vik­tig at vi alle føl­ger vår egen vei, for­di de kropp­slige erfarin­gene er det sentrale.
 
Når vi føl­ger krop­pens sig­naler og lyt­ter til dem, søk­er infor­masjon og kjen­ner etter i krop­pen vår om den infor­masjo­nen føles rett, så blir ikke kunnskapen lenger høyt­fly­vende og teoretisk. 
 
Der­som vi alle føl­ger krop­pens sig­naler, og kjen­ner etter hvilken infor­masjon som føles rett, så vil vi kunne inte­grere skoleme­disin og alter­na­tiv medisin. 
Dette hold­er på å skje mer og mer. Det er slik skep­tik­erne også vil forstå etterhvert.”

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Jule­salat Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *