Når “meningen” er å komme seg bort

Finnes det en mening med alt som skjer?

Mange som har et åndelig per­spek­tiv har en ten­dens til å se en mening med alt som hender.

Noe av det fine med å ha innsett at det finnes flere lag i både oss men­nesker og i uni­ver­set, er at man evn­er å se utfor­dringer som muligheter til utvikling, og ikke bare uflaks eller omveier på vei til lykken. Mot­gang og syk­dom kan være lek­sjon­er du har øns­ket velkom­ment på et høyere plan, som en del av din sjelelige utvikling, og som kan gi deg et enda bedre liv i den andre enden.

Men jeg tror ikke ALT som skjer med oss alltid har “en mening”.

Ainslie Macleod for­t­alte en his­to­rie om en dame han snakket med i sin prak­sis som klarsynt veiled­er. I arbei­det med å veilede men­nesker kom­mu­nis­er­er han med sine guider på astralplan­et, som kan fortelle klien­tene om deres livs­plan, sjelelige per­spek­tiv og mere.

Denne damen befant seg i et destruk­tivt forhold. Hun hadde lenge blitt psykisk mis­han­dlet av sin mann, og situ­asjo­nen hun levde i var uutholdelig.

Hun var en intu­itiv per­son med et åndelig livssyn, og hadde nor­malt god kon­takt “oppover”.

Hun hadde forsøkt å be, meditere og lytte til veiled­ning, men hun hadde ikke klart å finne noe svar på det føl­gende spørsmålet: hva var det hun skulle lære av dette? Hva var den åndelige lærdommen?

Guidene til Ainslie svarte:  “Det finnes ikke noen lær­dom i dette. Some­times the only les­son is to get the hell out of there”. (Noen ganger er den eneste lær­dom­men å komme seg til hel­vete bort derfra).

Guidene fork­larte videre: “Selv om alle men­nesker i sin livs­plan har lagt inn utfor­dringer, så er det aldri menin­gen at man skal holde ut med misbruk.

Det er alltid pla­nen at man skal mestre de utfor­drin­gene man set­ter seg fore før man kom­mer inn i livet — det er fak­tisk menin­gen at vi skal klare å lykkes…

Selv når vi ikke lykkes helt etter pla­nen kan det være læring også i den erfarin­gen. Men når de andre involverte per­son­ene ikke over­hold­er sin del av avtal­en, men kun gjør destruk­tive valg eller han­dlinger, så kan man ikke styre over det. 

Det finnes ingen sjelelig plikt til å holde ut da. Å lide er ikke en av dine sjelelige leksjoner”.

Å vite at vi blir tatt vare på, at vi har guider og skyt­sen­gler som hjelper oss gjen­nom hele livet, og at uni­ver­set vil oss vel, er en god følelse som kan gi oss ro og styrke.

Men iblant opplever jeg at det å se alt som skjer som om det “var menin­gen”, “det blir som det skal bli” eller “det finnes ingen til­feldigheter” kan være en effek­tiv bar­riere mot å ta tak i det som egentlig bør gjøres, og en forsvarsmekanisme som lar oss slippe unna med å gjøre de endrin­gene som vi kan­skje frykter.

IMG_4080
- lånt fra Insta­gram-kon­toen @uninspirational 😀

Ist­e­den­for å komme seg ut av et vanske­lig forhold, eller slutte i en jobb som ikke stim­ulerer, så kan det være let­tere å lulle seg inn i en illusjon om at “det er menin­gen” at dette skulle skje, enn å tørre å ta steget inn i en usikker fremtid som kan virke skrem­mende på oss.

Vi men­nesker er nem­lig slik at det ukjente — det som vi ikke har noen viten om eller kon­troll over — kan virke så skum­melt for oss at vi heller for­blir i en vanske­lig situ­asjon, enn å tørre å fore­ta noen endringer til en fremtid vi ikke vet noe om!

Rart, hva? Men ikke så ulo­gisk, sett fra egoets per­spek­tiv. Egoet vårt vil sørge for at vi har mat på bor­det, at vi ikke utset­ter oss for noen fare, og kort sagt at vi over­lever, og det har vært helt nød­vendig gjen­nom men­nes­kets his­to­rie for å overleve.

Prob­lemet opp­står når vi kun lyt­ter til egoet, og bare søk­er denne tryg­ghets­følelsen hele tiden. Da blir det lite utvikling, og min­dre sjanse for at vi fullfør­er de sjelelige opp­gavene vi kom hit for å lære i dette livet.

Å tenke at alt som skjer med en er “menin­gen” kan være en deilig bomullssky å lene seg på, hvor ans­varet for det som skjer med oss lig­ger uten­for oss selv et sted, hos “kilden”/“universet”/“gud” — og hvor vårt eget per­son­lige ans­var forsvinner.

Heller enn å fore­ta reelle grep i livet, som å endre kosthold, ta ans­var for livet ved å gjøre en innsats mot det vi drøm­mer om, og ta et valg om hvilken ret­ning vi vil, er tanken om at noen uten­for oss selv har styrin­gen lettere.

I virke­ligheten er det få ting som er så frigjørende som å ta egne valg. Du er så enormt mye mer kraft­full enn du tror. Vi kom hit for å kunne erfare hvor­dan det er å leve og skape vårt eget liv. Ta mak­ten i dine hender!

Gå ut i ver­den og være awesome! 🙂

 

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Jule­salat Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *