Når vi hindrer energien fra å komme helt inn i kroppen

Energifel­tet vårt er fan­tastisk, kom­plekst og unikt for hver og en av oss.

Men én ting som er felles for veldig mange jeg ser, er at de ikke slip­per inn nok ener­gi i krop­pen sin. Det er i den ven­stre (fem­i­nine) pas­sive siden av krop­pen av vi hov­ed­sake­lig tar inn ener­gi, mens høyre side er den aktive, han­dlende (masku­line) siden hvor vi slip­per ut energi.

Alt­for mange har blokkeringer i energifel­tet sitt i den ven­stre siden av krop­pen, som gjør at de ikke slip­per inn all den energien de skal. Dette er vital livsen­er­gi som vi trenger, og blokkeringer her gir ubal­anse i hele sys­temet, og kan på sikt føre til plager og eventuell sykdom.

Hva han­dler så disse blokkerin­gene om?

Generelt han­dler det om at man av en eller annen grunn ikke tør å la seg fly­te med i livsstrøm­men (flow’en), og ikke lar livet utfolde seg i sin egen takt, men ist­edet set­ter brem­sene på.

For å vite hvor i energifel­tet det sit­ter hos hver enkelt, samt hvilket chakra, område av livet og eventuelle fysiske plager, så må man gå inn og se mer detal­jert på hver enkelte person.

Kan­skje utspiller dette seg ved at vi er for opp­tatt av å styre sam­tal­en i møte med andre, ist­e­den­for å være pas­sive og lyt­tende og la pausene også få en plass i samtalen.

Eller kan­skje vi strit­ter imot den utviklin­gen livet tar, når vi ikke er fornøyd med som skjer, for­di det ikke ble slik vi ville at det skulle bli, eller slik vi hadde sett for oss på forhånd.

Det lig­ger alt­så en sta­het i dette. Sta­het er her et nøy­tralt begrep. Vi trenger alle å ha noe sta­het, og det kan ha både pos­i­tivt og neg­a­tivt fortegn. Prob­lemet er når vi strit­ter i mot og set­ter brem­sene for hardt på, for­di vi selv men­er at vi vet best, bedre enn den naturlige livs­fly­ten og uni­verselle energien.

Det naturlige er at energien fly­ter fritt, og at det er en sunn bal­anse mel­lom hvor mye vi tar i mot, og lar ting skje, og hvor mye vi er aktive og handlende.

Det finnes noen situ­asjon­er i livet hvor det er det menin­gen at vi skal være aktive og han­dlende og ta grep, mens vi i andre situ­asjon­er heller bør lære oss å gi slipp, og fly­te med. Det er en tid for alt.

Dette er alt­så den gode nyheten: har du blokkeringer i å ta imot ener­gi, så han­dler ikke dette om at det er noe du må gjøre - tvert i mot. Det er heller slik du at må slutte å gjøre noe. Slutte å stritte i mot, slutte å ha på brem­sene, og lære deg å bare GI SLIPP

Det han­dler om å ha TILLIT. Til at ting går bra. Tillit til at livet vil oss vel, og til at den uni­verselle livsen­ergien tar vare på oss, og at den finnes i overflod.

Det kan være skum­melt å ta i mot. Spe­sielt om vi har neg­a­tive erfaringer på et område fra før, enten fra nåværende eller tidligere liv.

Da er det let­tere å stålsette seg litt, og være parat — i til­felle noe skum­melt skulle skje…

Vi tør alt­så ikke å slappe av og tillate energien å strømme fritt inn i og rundt i krop­pen, på grunn av frykt for noe vi har opplevd før.

Her er den dårlige OG den gode nyheten: Krop­pens energifelt lever i nuet, og forstår ikke begrepet tid.

Den dårlige nyheten ved det, er at du fak­tisk dri­ver og straf­fer krop­pen din og deg selv her og nå, for noe som skjed­de i for­tiden, ved at du hold­er igjen med brem­sene på, ist­e­den­for å slippe inn den livs­nød­vendi­ge energien du trenger. Dette skaper igjen mere ubal­anser, og gjør ting enda verre.

Den gode nyheten er at du nå med det samme kan beg­ynne å slippe inn mer ener­gi, du trenger ikke vente!

Oftest er det i hodet vi rot­er det til. Men vi kan­skje prøver å slappe av, og la energien strømme fritt, så kom­mer hjer­nen vår på hun­dre ulike fæle ting som kan skje, for­di det skjed­de en gang før, eller på grunn av ditt og datt — og dette gir anspenthet i krop­pen og blokker­er dermed den naturlige energiflyten.

De fleste av oss opphold­er oss alt­for mye i hodet. Fak­tisk er det slik at ved å også bli flink­ere til å han­dle og bare gjøre ting (den aktive masku­line delen av oss), så gjør det at vi får mer bal­anse i den pas­sive, mot­tak­ende delen også.

Tillit og avspenthet til livet kom­mer ikke ved å tenke ut alt på forhånd. Det er noe man må bestemme seg for. Eller, som du nå har lært: bestemme seg for å ikke stå i veien lenger…

Vi kan ikke alltid vite utfal­l­et av alt, eller kon­trollere hver eneste detalj i livet vårt. Tillit han­dler jo om å slappe av, selv om man ikke vet nøyak­tig hva som kom­mer til å skje.

Lær deg å fly­te med. Lær deg å ta i mot. Pust ut, og  bare GI SLIPP

Øvelse for å ta imot mer ener­gi i krop­pens energifelt:

Du kan kjenne etter i den ven­stre siden av krop­pen akku­rat nå, om du tar imot ener­gi og om det fly­ter fritt. Kjenn etter i den ven­stre hån­den, og i armen — prøv å bevisst sende mer ener­gi inn der nå. Dette er en pas­siv øvelse, som mest han­dler om å slappe av, og bare obser­vere. Kan du kjenne prikking i hån­den? Eller varme oppover armen? Eller god ener­gi på noen annen måte?

Kjen­ner du noen blokkeringer noen sted­er? Not­er det men­talt, men ikke heft deg ved dem. Senere kan du forsøke å finne mer ut av hva de han­dler om, men nå skal du bare øve på å ta inn så mye ener­gi i krop­pen som du klar­er. Prøv å kjenne etter i den ven­stre foten også, og prøv å ta inn ener­gi der. Kan du kjenne prikking eller andre fornem­melser under fot­sålen? Når du kjen­ner energien, kan du prøve å trekke den oppover benet — og deretter opp i hele krop­pen. Når du blir enda flink­ere til dette etter å ha øvd flere ganger, så kan du raskt bli bevisst på når du hin­dr­er energien i å fly­te fritt, og dermed trekke god ener­gi inn i krop­pen i ulike situ­asjon­er i livet, og dermed tak­le dem bedre. Lykke til!

 

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer De beste danse­tren­ingsvideoene Les mer Hode-epi­demien Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Energiøvelse for påfyll og rens Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer Øvelse for guidet selvheal­ing Les mer IMG_3508 3″ width=“2560” height=“2214” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det vik­tig­ste av alt Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer IMG_3006″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Rit­er med part­ner in (crime) pels Les mer IMG_2887″ width=“2121” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Et pus­terom — og øvelse for å få kon­takt med det 2. ener­gisen­teret Les mer Det 5. ener­gisen­teret: Halschakraet Les mer De 5 tibetanske ritene Les mer Hvor­dan virk­er stress på immun­forsvaret? Les mer Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *