Nyttt år og angstfremkallende blanke ark

Godt nyt­tår, fine folk! Nytt år, blanke ark — og nye muligheter til å sette seg mål og styre livet dit du vil.

Men idet du har turt å drømme og sette opp noen mål, så kom­mer gjerne eng­s­telsen snikende:

Hvor­dan skal jeg klare det her? Hva har jeg å bidra med som gjør at jeg skal klare alt dette? Uff, dette høres stressende ut!

Så vi gir ofte opp før vi er halvveis. Og noen ganger før vi har begynt.

Det er let­tere å fortrenge at vi har noen mål og drøm­mer vi vil opp­nå, enn å forholde oss til den eng­s­telsen som kravene til oss selv skaper.

Så vi innbiller oss selv at det er ikke så farlig, og at vi har det bra slik vi har det.

Enten vi forteller oss selv at nyt­tårs­forset­ter er noe tull, at det å ta vare på helsen og krop­pen virk­er som et liv med stress og lite glede, eller at det å opp­nå våre mål vil innebære at vi ikke har det noe bra på veien dit, så han­dler alt om det samme:

At egoet forteller deg at tryg­ghet er vik­tigere enn å ta sjansen på noe nytt. Og at du har det bedre der du er, enn å trosse ukjente far­vann. Uansett hvor­dan du har det der du er nå.

Egoet er selvop­phold­elses­driften vår, dens jobb er å ta vare på deg, så du over­lever. For den hadde alt vært såre vel om du bare satt inne resten av livet og beskyt­tet deg selv, så lenge du over­lever, ikke fryser og er mett.

Men poenget er at du er her som men­neske og som sjel for å lære, for å sette deg mål, og for å jobbe med fryk­ten og trosse den. Hva de målene er, kan være så mangt.

Noe av det man­i­fes­ter­ing og loven om tiltrekn­ing har blitt kri­tis­ert for, er et over­drevent fokus på materielle goder, luk­sus og over­fladiske verdier. Den amerikanske drøm­men i selvh­jelp­sut­gave, med andre ord.

Og mange assosier­er man­i­fes­ter­ing med en følelse av mis­lykke­thet — for­di man ikke klar­er å tenke pos­i­tivt nok.

Den som beskriv­er man­i­fes­ter­ing på den beste måten jeg vet, er Marc Allen. Han gjorde et par geniale ting som kan hjelpe på utfor­drin­gene som gjerne opp­står når man skal man­i­festere og sette seg mål.

Og det kom­mer et inn­legg her på bloggen om hans metode i nærmeste fremtid — følg med!

 

 

Akku­rat nå er vi inne i en tid som er per­fekt for å sette seg mål og ta styrin­gen over livet. Ikke bare for­di vi er i jan­u­ar og Sten­bukkens tid. Men for­di det er hele 5 plan­eter i Sten­bukkens tegn nå!

Og Sat­urn, dens hersker, er en streng læremester som tvinger oss til å se ærlig og uten illusjon­er på de områ­dene av vårt liv hvor det er behov for å rydde opp. Enten det han­dler om økono­mi, helse, relasjon­er eller annet.

Det han­dler om å ta ans­var, og ta styrin­gen over ditt liv.

Stikko­rdet er de fysiske han­dlin­gene vi kan ta for å skape livet i den ret­nin­gen vi ønsker. Ingen snarveier, og ingen øns­ketenk­ing eller håp om at andre skal ordne opp for oss.

Men denne strenge læremesteren kan også gi deg mulighet til å komme i kon­takt med din egen autoritet som hersker over ditt liv. Gaven kan bli at du får til ting som du ellers ikke hadde fått til. Og gjør man jobben, så får man belønning.

Dette er en tid for å ha bena på bakken, og holde seg jordet — i kon­takt med virke­ligheten, og med kroppen.

Men det kan føles vel ser­iøst og alvorstungt under denne Sat­urn-energien, så da er det vik­tig å finne en bal­anse mel­lom lek og lystighet, og alvoret. Og en god bal­anse mel­lom arbeid og hvile.

Vær snill med deg selv, og ta hen­syn — husk at den som går for hardt ut, ikke når mål — vær seig og uthold­ende (som en god Stenbukk).

Sat­urn han­dler også om å følge lover og regler. Siden Sat­urn også styr­er over insti­tusjonene i sam­fun­net, og de som styr­er, så vil vi få se at det blir endringer på den fron­ten både her hjemme og inter­nasjon­alt. Der lover og regler ikke følges (enten formelle eller uformelle), og der det ikke tas ans­var, vil det bli endringer.

Men husk: At all man­i­fes­ter­ing og alt du skaper i ditt liv, først starter innenifra. Ha kon­takt med ditt indre, og med lyset i deg selv. Der finner du ut hvor veien skal gå. Så kan du bruke denne Sat­urn-energien til å ta fysiske grep for å komme dit.

Og det før­er meg til mine ønsker for dere i 2018, kjære lesere:

  • Vær minst mulig i hodet når du styr­er ditt liv. Inspi­rasjon og visjon­er kan slippe til når du ikke blokker­er energien ved å være for mye i hodet. Vær i krop­pen, vær aktiv, — eller slapp av. Dropp den mel­lomtil­standen med å være i hodet hvor det føles som du gjør mye vik­tig, men egentlig utret­ter lite. Min­dre Face­book og på net­tet, med andre ord! 🙂
  • Vær min­dre plik­topp­fyl­lende ut i fra andres krav, og mer plik­topp­fyl­lende i forhold til dine indre ønsker og drøm­mer. Du kan bruke et helt liv uten å klare å til­fred­stille andre, men du har bare dette ene livet til å opp­nå det du øns­ket å få til denne gangen.
  • Jobb med deg selv i dyb­den, og med dine skyg­gesider. Å ta tak i våre sår, fryk­ter og blokkeringer er den raskeste måten å heve vår vibrasjon på, og dermed den raskeste måten å skape det livet du drøm­mer om. Enten du mediter­er, går til psykolog, drar på retreat som i «Eat, Prat, Love», tar regresjon­er eller går til en som meg og ser på energi­plan­et ditt og hva som lig­ger der, eller andre måter å jobbe med deg selv på. Tør å kjenne på still­heten, selv om det kan kjennes ube­hagelig — alt blir bedre av det, tro meg!

 

Måtte du opp­nå alle dine drøm­mer. Godt nyt­tår, kjære leser! 🙂

 

 

 

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer Kjærlighet eller frykt Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer Ditt kjønn er ikke til­feldig Les mer IMG_8622″ width=“2560” height=“2069” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Super med­i­tasjon­sapp Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *