O’ jul med din familieglede — overlevelsesguide til å feire jul med familien

Akku­rat i disse dagene rett før jul skjer det en endring energimes­sig. Fra stemn­ings­full for­vent­ning, jule­musikk, jule­han­del og hek­tiske for­bere­delser, så er dem­per lik­som alt seg de siste dagene før jul. Vi går fra energien til ild­fulle, lekne og ekstro­verte Skyt­ten, til den mer ser­iøse og intro­verte Stein­bukken. Og for­di vi er i Stein­bukken, så er det få høytider som er så tradis­jon­spregede som julen. Dette er en tid for reflek­sjon, og for å tilbringe sam­men med de aller nærmeste.

Har du en fam­i­lie som du er glad i, og som du gled­er deg til å feire jul sam­men med? I så fall er jeg glad på dine vegne.

Dette inn­legget er for alle dere andre.

For noen er det i familen at de føler de har sine nærmeste. For andre finnes de nærmeste sjelelige bån­dene uten­for den kjødelige fam­i­lien. Det er ikke så rart, for noen ganger fødes vi inn i samme fam­i­lie som noen av de vi er i sjele­fam­i­lie med. Andre ganger blir vi født inn i en fam­i­lie hvor vi ikke har noen nære sjelelige bånd.

I blant kan vi med vil­je født inn i en fam­i­lie hvor vi ikke automa­tisk føler oss hjemme, og hvor det er utfor­dringer — dette kan virke som en katalysator på din utvikling, og bidra til raskere vekst.

Som men­nesker har vi visse verdier som sier noe om hva det vil si å være en god per­son. Noen ganger stem­mer de overens med hva det vil si å være en bra per­son fra et sjelelig per­spek­tiv også, mens andre ganger gjør de det ikke. Men­neske­lige verdier kan for eksem­pel være at hva slags forhold du har til fam­i­lien din sier noe om hva slags per­son du er, eller at vi alltid skal ta oss av de i fam­i­lie, særlig de gamle.

 

1 Du må ingent­ing av plikt — kun fra hjertet

Men hvis gam­le tante Olga oppfør­er seg helt for­fer­delig mot deg, og kan­skje alltid har gjort det, er det da en plikt for deg å ta deg av henne? Husk at vi alle hør­er sam­men sjelelig og energimes­sig (Les også: Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme), der­for er aldri svaret å ofre seg selv for at andre skal ha det bra, eller for å være et godt men­neske. Der­som du gjør det som er rik­tig på høyeste plan, så vil det tjene begge parters høyeste interesse.

Lisa” hadde blitt født med en pap­pa som mis­han­dlet henne ver­balt og psykisk i dette livet, og generelt gjorde oppvek­sten hennes vanske­lig. Da vi gikk tilbake i tid og kikket på dette i en regresjon, så viste det seg at de hadde vært far og dat­ter for hveran­dre også i for­rige liv, hvor han også hadde mis­han­dlet henne. I dette livet var pla­nen at de begge skulle få muligheten til å å reparere gam­le sår, og gjøre det hele på nytt: Han skulle få muligheten til å være en god far denne gan­gen, og hun skulle få muligheten til å reparere fryk­ten som satt igjen fra sist. Men dessverre gikk far i samme fellen også i dette livet.

Når den ene parten ikke opp­fyller sin del av en sjelelig kon­trakt, så opphør­er all plikt for den andre. Det er generelt aldri vår plikt å være sam­men med noen som behan­dler oss dårlig,  eller på noen måte får oss til å føle oss små eller mindreverdige.

For­di vi hør­er sam­men sjelelig, så er det også til den andre partens beste å ikke få mulighet til å oppret­tholde den neg­a­tive adfer­den lengre.

Det betyr at du ikke trenger å feire jul med fam­i­lien din, eller med alle i fam­i­lien din, der­som de ikke behan­dler deg bra. Ofte har gam­le sjel­er som har vokst opp i fam­i­li­er med utfordinger høyt utviklet empati — noen ganger blir den empa­tien dessverre brukt til å ta seg av forel­dre eller vok­sne som i prak­sis ikke var ordentlige vok­sen­per­son­er for dem, da de vok­ste opp. Da er det vik­tig å huske at som lysar­bei­der så bringer du fak­tisk mer lys inn for alle ved å ikke bidra til at neg­a­tiv adferd får fortsette.

 

 

2 Å møte det vanske­lige kan gi stor vekst

Når det er sagt, så kan vi likev­el velge å ta det som en utford­ding om vi har en fam­i­lie som oppleves vanske­lig. Alle de vonde følelsene som kan opp­stå i møtet med dem kan gi en mulighet til vekst, til å løse disse følelsene opp — der­som du vel­ger det.

Selv om relasjo­nen ikke har gått slik pla­nen var før dette livet, så kan alle utfor­drende relasjon­er likev­el være en kilde til vekst. Vi kan føle at vi er kom­met langt i utvikling  spir­ituelt, men ingent­ing kan trigge oss så mye som den nærmeste fam­i­lien, eller som Ram Dass sa det: “Du tror at du er opplyst? Dra hjem og tilbring en uke sam­men med fam­i­lien din”.

Ofte sies det at man skal unngå vanske­lige temaer rundt mid­dags­bor­det når det er spennniger i relasjon­er fra før. Men Mesterne mente at julen fak­tisk kan være en fin tid for å ha ordentlige, ekte sam­taler, for­di man er sam­let og har god tid i denne tiden.

Så hvor­dan gjør man det, uten å starte 3. verdenskrig?

 

3 Konkrete tips

Nåtid: Prøv å se dine fam­i­liemedle­memr ut i fra hvem de er her og nå, ikke ut i fra hva de har gjort tidligere. Alle men­nesker og alt er i foran­dring hele tiden, og i hvert eneste nye sekund har vi mulighet til å ta nye valg. Vær åpen for at de andre kan velge noe nytt. Hvis du selv f.eks. hadde fått høre av noen i fam­i­lien din at de for­ven­ter at du svir svoren på rib­ba også i år, for­di du har gjort det før, hvor mye lyst får du da til å gjøre en god innsats med rib­ba denne gangen?

Snakk kun om hva DU føler - det kan aldri bli feil, for det er kun du som kjen­ner dine følelser, og ingen andre kan si noe på det. Unngå å fortelle andre hvordan/hvem/hva de er, det egger bare til konflikt.

Tør å ha pauser innimel­lom både når du snakker og når de andre snakker. Ingent­ing er et så tydelig tegn på å være i ego som når man snakker mye, avbry­ter, eller ikke har rom for pauser mel­lom hver set­ning, eller mel­lom hver per­son sin taletid. Tål der­for å ha pauser, for det er der vårt høyeste selv og hjertet vårt får slippe til.

Lytt alt­så åpent — både med å høre ordentlig etter på de andre etter i nåtid, og ved å tillate pauser (lytte til ditt innerste/guddommelige deg).

Ha fokus på lyset, og ikke på det du vil unngå. Jo fortere man kom­mer frem til “dette ønsker jeg av deg”, jo fortere kom­mer man inn i en fruk­t­bar set­ting hvor alle blir gitt muligheter til å velge sin beste væremåte. Mot­satt, å gnage på alt den andre gjør feil, eller har gjort feil, skaper lett mist­il­lit, ube­hag eller dårlig stemn­ing. Vi har alle feil, og vi gjør alle dumme ting. Ved å prøve å til­gi og ha aksept, så bringer du inn kjærlighet. Uansett hva de andre vel­ger. Det er uansett et bedre sted å være for din egen del.

 

4 Du defineres ikke av din fam­i­lie eller omstendigheter

En av de største fork­jel­lene mel­lom det men­neske­lige og det sjelelige per­spek­tiv i hvor­dan vi definer­er noen som gode indi­vider, er kan­skje at hvis man vokser opp i gode fam­i­li­er så har man det som skal til for å bli et bra men­neske resten av livet. Og mot­satt, at om du er en del av en fam­i­lie med utfor­drende rela­j­son­er, så er det neg­a­tivt for din egne evne til å skape gode fam­i­liere­lasjon­er eller relasjon­er generelt — eller til å med være et bra men­neske i det hele tatt.

Slik er det ikke. Du er ikke fam­i­lien din. Dette er bare en midle­tidig reise hvor du har tatt på deg denne drak­ten som krop­pen vår er, for å komme ned hit for å lære.

Du er els­ket. Du kom­mer fra kjærlighet, og du består av kjærlighet. Du er enestående, uansett hvilke ytre oms­tendigheter du måtte ha her i livet akku­rat nå — og alt kan alltid endres, glem aldri det.

Særlig nå i jule­ti­den er det så lett å ikke kjenne på akku­rat det her, at du kom­mer fra kjærlighet, at du er enestående og at du er els­ket. For veldig mange ser ut som om de har en per­fekt jul med en god og kjærlig fam­i­lie, og mye kjærlighet og glede. Om du skulle kjenne på følelse av ensomhet eller mis­lykke­thet så er vår beskjed til deg: at slike stem­mer inen i hodet og følelser de kom­mer fra enten ego, eller av at du har latt andre påvirke for mye hva du tenker om deg selv og ditt liv. Det går an å få det bedre. Og det er der­for jeg skrev dette inn­legget og skrev disse rådene.

 

  Ta vare, kjære med­men­neske.  

 

 

Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer Kjærlighet eller frykt Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *