På toppen av verden

Sånn så det ut på top­pen der jeg tok tren­ings­turen min i dag! Kan­skje ikke helt på top­pen av ver­den, men på top­pen av Asker, i alle fall 🙂

Å trene og bruke krop­pen aktivt er noe av det vik­tig­ste vi kan gjøre for å forbedre energien vår.

Og energi­plan­et vårt er, som du som leser av denne bloggen kan­skje har fått med deg, årsak­s­plan­et som styr­er ALT i vårt liv:

Vår fysiske helse, følelsesmes­sige og psykiske helse, jobb, økono­mi, evnen til å tak­le mot­stand og utfor­dringer i livet emosjonelt og fysisk. Eller, som vi vet — når vi hev­er bevis­s­thet­snivået og energien vår, opplever vi også ver­den fra et mer pos­i­tivt sted, og ser ver­den som et sted med færre hin­dringer og konflikter.

Å ta vare på krop­pen er noe av det jeg har fått mest råd om i min veiled­ning fra Mesterne gjen­nom flere år nå. I alle sam­taler om alt mel­lom him­mel og jord og i uni­ver­set har alt­så råd om å ta vare på krop­pen vært den største gjen­gan­geren — for­di det er så viktig.

Ofte kan vi høre at tren­ing gir oss “bedre helse” og “lengre levealder”.

Men vil vi alle nød­vendigvis leve så veldig mye lenger, da? Hva er egentlig vit­sen med å gi slipp på kos og trivsel her og nå, bare for at man skal kunne leve noen år ekstra?

Men tren­ing og fysisk aktivitet gjør at vi får det bedre HER OG !

Jeg skulle ønske at dette ble mer utbredt viten for oss alle — at tren­ing ikke er noe EKSTRA for spe­sielt inter­esserte, som vil leve lenger, og være “super­me­n­nesker”. Men at det virke­lig gjør livet så mye bedre for oss, på alle plan — her og nå.

Vi føler oss virke­lig på top­pen av ver­den når vi tren­er. Etter en skikke­lig tren­ingsøkt med litt svet­ting pro­duser­er krop­pen lykke­hor­mon­et endorfin, som kan gi oss en følelse av eufori eller ekstase.

Eller, som jeg kaller det, “alt er supert, jeg husker ikke lenger hvilke prob­le­mer jeg hadde tidligere i dag, og har bare lyst til å glise” — følelsen. Ikke uten grunn at endorfin kalles krop­pens eget morfin…

Sliter du med smert­er eller plager? Da gjen­tar jeg: krop­pens eget morfin.

Vis­ste du at tren­ing er mer effek­tivt enn lykkepiller? Forskn­ing har vist det.

Lena Dun­ham, skaperen av TV-serien “Girls” og en vår tids kuleste jen­ter, la nylig ut denne opp­da­terin­gen på instagram:

Ved bildet skrev hun disse ordene (over­satt): “Jeg lovte meg selv at tren­ing ikke skulle være det første som ble ned­pri­or­itert når jeg ble opp­tatt med filmin­gen av sesong 5 av Girls, og dette er grun­nen: det har hjulpet med angst på måter jeg aldri hadde drømt var mulig. Til de som sliter med angst, tvangstanker, depresjon: jeg vet det er for­fer­delig irriterende når folk ber deg om å trene, og det tok meg omtrent 16 år på medisin­er før jeg lyt­tet til dette. Jeg er glad jeg gjorde det. Det han­dler ikke om rumpa, det han­dler om hjernen.”

Alle blir ikke truf­fet av alt maset om tren­ing fra forskn­ing, i media og fra eksperter.

Vi vil ikke alle nød­vendigvis leve så EKSTRA mye lenger, som jeg nevnte over. Og tren­ing blir ofte fram­stilt som noe EKSTRA bra som skal gi oss super­helse, slik at vi kan bli super­me­n­nesker. Noe som vi kan utsette til vi har litt EKSTRA tid til overs.

Hvor­for må man hele tiden forbedre seg og gjøre noe EKSTRA, og strekke seg etter et ide­al om å være noen slags super­me­n­nesker? Er det ikke bedre å være fornøyd og akseptere seg selv sånn som vi er?

Men hva hvis vi snur litt på det, og forsøk­er denne tanken ist­edet: Hva om fysisk aktivitet og tren­ing er nor­maltil­standen, og en selvfølge som men­neske? Det vi alle var skapt til å gjøre?

Hva om det å trene og være fysisk aktiv er nor­maltil­standen — som vi ble skapt til å leve i?”

At alt som avviker fra dette, er unor­malt — som gir EKSTRA neg­a­tive konsekvenser?

Om vi ser det slik, blir fysisk aktivitet like selvføl­gelig som å spise mat, ha tak over hodet, og andre helt nød­vendi­ge ting for å eksistere.

Det er fak­tisk slik det er!

Ser vi det fra dette per­spek­tivet,  så blir det å ikke være fysisk aktiv hver dag noe som gir oss EKSTRA neg­a­tive ulem­per, i form av redusert helse, med mer.

Ikke noe ekstra, som i kirse­bæret på top­pen av kak­en, som vi bare gjør om vi har tid og lyst — eller er spe­sielt inter­esserte tren­ings­fa­natikere — men noe som er nødvendig.

Ikke noe vi gjør for å leve lenger, men for å få det bedre her og nå.

Som vi kan fravike ved unor­male til­stander som for eksem­pel sykdom.

Forsknin­gen vari­er­er stadig i svaret på hvor mye vi trenger å være aktive for å opp­nå forde­lene i helse. Lenge har vi blitt for­t­alt at bare det å gå en tur i 20 min­ut­ter hver dag drama­tisk øker helsen og lev­ealderen, frem­for å være inaktiv.

Men annen forskn­ing har vist at for hjertet hold­er ikke dette. Man må få opp blod­pumpa, og få noe av den svet­ten på ryggen noen ganger i uka, skal man best ta vare på hjertehelsen.

Da jeg fort­satt var syk, men for­bi den mest alvorlige syk­domspe­ri­o­den, kom Mesterne med føl­gende råd til meg: “Du kan beg­ynne å går tur i 20 — 30 min­ut­ter hver dag nå, det klar­er du”. 

Jeg gikk ofte tur og syntes det var hyggelig, og kunne gjerne gå langt og være ute et par timer. Men jeg gikk ikke tur hver dag. På dagene med dårlig form sto jeg over. Mesterne fork­larte at det var vik­tig for helsen min, avgift­ning­spros­essen og fordøyelsen og alt som jeg drev med da, å røre på meg hver dag. For meg gjorde denne lille endrin­gen enorm forskjell på helsen!

I vin­ter fikk fikk jeg en ny påmin­nelse av Mesterne, da jeg drev og renset opp i sys­temet mitt etter langs tids slum­ring med kosthold­et. Jeg spurte de om hjelp da jeg satt litt fast, og fikk råd om mat og annet, og så la de til: Og så må du komme i gang du trene. Å få opp blod­pumpa og sette i gang blod­sirku­lasjo­nen gjør at du bedre tar opp næringsstof­fer fra den mat­en du spis­er, og den utnyttes bedre. Når man ikke er fysisk aktiv går mer av næringsstof­fene i mat­en til spille.”

Ved syk­dom klar­er kan­skje ikke krop­pen alltid det vik­tig­ste ved tren­ing, nem­lig resti­tusjo­nen, når ikke alt fun­ger­er nor­malt.  Men det betyr ikke nød­vendigvis at man skal være inak­tiv. Fraværet av fysisk aktvitet gir som sagt så mange neg­a­tive kon­sekvenser, slik at det blir en ond sirkel.

Hvor går grensen? Og hvor mye burde nor­malt friske trene og bevege på seg? Fra å leve med en som tidligere drev med top­pidrettstren­ing i mange år, og erfarin­gen fra min egen vei fra syk til frisk og i rel­a­tivt god form, vet jeg at det kan være så enormt stor forskjell på oss men­nesker i hva vi er fysisk kapable til.

Der­for må vi ikke sam­men­likne oss med andre.

Jeg har en teori om hvor­dan vi kan finne ut dette for vår egen del.

Vi har i alle år blitt for­t­alt at hjer­nen vår trenger å bryne seg på nye utfor­dringer, for å ikke stag­nere. Som har resul­tert i at drøs­se­vis med men­nesker ivrig løs­er krys­sord for å holde hjer­nen på topp.

Og vi vet at vi som men­nesker styrkes psykisk av utfor­dringer som vi opplever i livet.

Og sjelelig vet vi at utfor­dringer er læring som øker vår vis­dom, og det vi fak­tisk kom hit til jor­den for å oppleve. For­di vi utvikler oss som sjel­er gjen­nom vanskeligheter.

Jeg tror at krop­pen vår har det på samme måte. At det vik­tig­ste du gjør for å styrke og ta vare på krop­pen din er å utfor­dre dine egne grenser.

Om du tren­er jevn­lig, betyr det å ta i litt ekstra, eller utfor­dre krop­pen med nye øvelser eller treningstype.

Om du rusler en tur i blant, men ikke hver dag, så betyr det kan­skje å gjøre fysisk aktivitet til en fast del av hverdagen.

Om du er syk, og ikke klar­er å gå en tur ut, så kan­skje du klar­er å komme deg ut og bare stå på gres­set og være i naturen? Bare det gir enormt med jording.

Samme hva du gjør av aktivitet, så slår det sofasliteren. Vær fornøyd med det.

Press dine egne grenser. Ofte klar­er vi så mye mer enn vi tror, krop­pen vår er laget for å tak­le enormt mye. Er du ikke frisk, så er det vik­tig å finne bal­ansen og det punk­tet som gjør at du press­er dine egne grenser, men sam­tidig får nok restitusjon.

Lege Wasim Zahid skrev net­topp i VG om den nyeste forsknin­gen angående tren­ing og hvor mye vi bør trene. Det gam­le rådet jeg nevnte over, at det å gå tur i 20 min­ut­ter er bra for de fleste, må kasseres. Han for­t­alte om to nye studi­er pub­lis­ert i tid­skriftet JAMA Inter­nal Med­i­cine som sa at det må en times fysisk aktivitet til hver eneste dag, skal man ta vare på helsen. Og to-tre ganger i uken bør man gjøre høyere inten­sitet­stren­ing, som for eksem­pel en løpetur.

Ikke for å bli super­me­n­nesker alt­så, men for å ha nor­malt god helse.

For fysisk aktivitet er nor­maltil­standen. Vi er laget for å ha noe å bryne oss på.

Og god helse er fak­tisk det vi var ment til å ha.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer Hode-epi­demien Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer Energiøvelse for påfyll og rens Les mer re: Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Når vi hin­dr­er energien fra å komme helt inn i krop­pen Les mer Feb­ru­ar — på tide å ta Rhino­plex nå, for å bli kvitt allergien for godt! Les mer Øvelse for guidet selvheal­ing Les mer IMG_3508 3″ width=“2560” height=“2214” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det vik­tig­ste av alt Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *