Recent Posts

Hode-epidemien

Er det en ting som går igjen hos mange men­nesker i vår tid, og som jeg gjerne skulle ha foran­dret på, så er det denne energimes­sige ubal­ansen:

Mange men­nesker er alt for mye i hodet!

Ved å kon­sen­trere for mye ener­gi i hodet, blir det ubal­anse i krop­pen.

Krop­pen trenger denne vitale livskraften for å fun­gere og kunne utføre sine opp­gaver opti­malt.

Resul­tatet kan bli en man­glende følelse av bakkekon­takt og tilst­ede­værelse, hode­pine og kon­sen­trasjonsvansker — samt en rekke andre fysiske symp­tomer eller helse­plager for­di krop­pen ikke får den energien den skal ha.

Hodet er fint å bruke til å slå opp et tele­fon­num­mer, eller finne den raskeste veien fra a til b. Men ikke til å ta de vik­tig­ste val­gene i livet, som hvilken jobb som er rett for deg, eller hvem du skal dele livet ditt med.

Den vik­tig­ste kilden til god infor­masjon finner vi ikke i hodet, men i hele bevis­s­theten vår, og i intu­isjo­nen — og for å ha til­gang til den krev­er det at vi er tilst­ede i hele krop­pen, og tilst­ede her og nå.

Når vi er mye i hodet så befinner vi oss gjerne i fremti­den og plan­leg­ger eller bekym­r­er oss for noe som enda ikke har skjedd, eller vi er i for­tiden og grubler over noe som allerede har hendt.

Ingen av de har du mulighet til å gjøre noe med her og nå.

Dette han­dler på ingen måte om om å legge vekk for­nuften eller intel­li­gensen, eller å  “lukke hjer­nen”, slik Pas­toren sa i his­to­rien hvor jeg for­t­alte om min erfar­ing med selvutvikling, reli­gion og skep­sis.

Når man sam­ler masse ener­gi i hodet så skulle man jo tro at man blir fryk­telig smart, ikke sant?

Dessverre så fun­ger­er det ikke sånn, men helt mot­satt: når vi sam­ler for mye ener­gi i hodet så fun­ger­er fak­tisk hodet og hjer­nen dårligere!

Det naturlige er at det er bal­anse av ener­gi i hele krop­pen, og at energien fly­ter fritt. Når vi kon­sen­tr­erer en stor del av energien vår i ett område av krop­pen så blir det ubal­anse, og både det området og resten av krop­pen lid­er.

For hodet betyr det at tenknin­gen blir min­dre effek­tiv og smart enn ellers, og man kan som sagt bli fortere sliten, og få hode­pin­er.

Noen av de smarteste men­neskene jeg kjen­ner er veldig flinke til å ikke være i hodet utenom akku­rat når de hold­er på med de smarte tin­gene sine, enten i jobb­sam­men­heng eller annet.

Å være stun­desløs

Å være for mye i hodet kan gjøre at man i prak­sis er som den stun­desløse, i stykket  til Hol­berg med samme navn. Hov­ed­per­so­n­en der styr­er og stress­er, plan­leg­ger og snakker om alt han har å gjøre og ordne — men i prak­sis utret­ter han ingent­ing.

Du kan kjenne igjen om du har vært for mye i hodet om du er sliten uten at du egentlig har utret­tet særlig mye, slik som den stun­desløse.

Også for de som søk­er å utvikle sine åndelige evn­er eller intu­isjon er det vik­tig å være bevisst på å ikke være for mye i hodet. For akku­rat som med den fysiske krop­pen fun­ger­er det slik for energikrop­pen at ubal­anse og for mye kon­sen­tr­ert ener­gi i hodet eller det pan­nechakraet fak­tisk gjør at det 3. øyet fun­ger­er dårligere, og at intu­isjo­nen fun­ger­er dårligere enn den ellers ville ha gjort.

Også der er det vik­tig å være tilst­ede i hele krop­pen (og spe­sielt det 2. ener­gisen­teret, eller harachakraet, som arbei­der tett sam­men med pan­nechakraet, og dermed det 3. øyet, eller intu­isjo­nen).

Vi kan lese om opp­stign­ing og ånde­lighet, og vi kan snakke om det — men virke­lige åndelige opplevelser kan man bare oppleve selv.

Så hva er grun­nen til at mange er for mye i hodet?

Svaret er dypest sett som ved alle energimes­sige ubal­anser, at det lig­ger en frykt i bun­nen. Hva den er kan variere fra et til­felle til et annet.

Men det han­dler uansett om en frykt for å være helt tilst­ede i krop­pen her og nå med hele seg, og ta helt del i virke­ligheten. Og det han­dler om en man­gel på tillit.

I vår kul­tur her i vesten har vi en ekstra ulempe her for­di vi fak­tisk blir opp­for­dret til å være så mye som mulig i hodet, både gjen­nom oppvekst og skole­gang.

Å tenke og bruke hjer­nen blir sett på som det ypper­ste man kan gjøre for å være smart og ta gode valg i vår kul­tur. Vi dyrk­er fak­tisk hjer­nen. Bøk­er som han­dler om hjer­nen og tenkn­ing gis ut i vår tid i fleng, og kurs som tilbyr moti­vasjon og livsendring i form av å endre tankene og hjer­nen er det mange av.

Som om det var opp­skriften på å skape et bedre liv…

For mange kan det høres litt rart ut når de får i hjem­melekse av meg å gå hjem og ta lær­dom av kjæledyret i fam­i­lien for å komme ut av hodet, og få et bedre liv. For dyrene kan dette bedre enn oss.

De har ikke glemt sin tilknyt­ning til krop­pen, og til naturen, på samme måte som oss «sivilis­erte» mod­erne men­nesker, som har fjer­net oss litt fra de der sim­ple greiene med kropp og slike laver­estående, uvik­tige ting.

Vi er først og fremst her på jor­den i en men­neskekropp for å leve som men­nesker, som de dyrene vi også er.

Hva kan man så gjøre for å være min­dre i hodet?

Det enkle svaret er å være tilst­ede her og nå i øye­b­likket. Men det er let­tere sagt enn gjort.

Der­for kan det være lurt å bruke noen teknikker.

Den raskeste måten å komme ut av hodet er å være i fysisk aktivitet. Helst ute i naturen.

Beveg på deg! All beveg­else er bra. Men det er ekstra vanske­lig å klam­re seg fast i hodet og bekym­ringer når man dri­ver med noen fysisk aktivitet hva man press­er seg, og gjerne får i gang blod­pumpa og svet­ter.

Den nest mest effek­tive måten å klare å ikke være for mye i hodet, er å sette av tid på bestemte tid­spunk­ter hvor man kan plan­legge, og ta tak i prob­le­mer, utfor­dringer eller prak­tiske prob­le­mer som kan skape bekym­ringer.

Og om du ikke finner en løs­ning der og da, så utset­ter du å tenke på de til neste gang du set­ter av tid til å tenke på det. Bruk gjerne kalen­deren, og sett av tid.

Når du ikke dri­ver med akku­rat denne prob­lem­løsin­gen, så er det din jobb å IKKE tenke på det, og ha tillit til at alt løs­er seg.

Beg­yn­ner du å tenke på gjøremål eller prob­le­mer eller plan­leg­ging uten­for den opp­sat­te tiden, så VET du at dette kun kom­mer fra bekym­ring, og dermed dårlig ener­gi — og da er det din jobb å ikke gi etter for det.

Med­i­tasjon er også en fin måte å komme ut av hodet og bal­ansere hele energien.

Men når man er skikke­lig innsauset i hodet så kan det være vanske­lig å sette seg ned og finne roen til å meditere.

Hva gjør man så når man er veldig inne i hodet, gjerne etter en lang dag inne i tenkn­ing og prob­le­mer, og det er vanske­lig å komme ut av det? 

Etter min erfar­ing er det bare to ting som virke­lig fun­ger­er når man er helt inne i hode­tå­ka, og begge han­dler om å ta mer bolig i krop­pen:

  1. Aktiv fysisk beveg­else. Løp ut en tur, og få i gang krop­pen! Om du ikke dri­ver med løping, så gå deg en tur, men gå fort (eller dans e.l.), slik at du press­er deg, så mye at du ikke har tid til å dri­ve å plan­legge eller bekym­re deg oppe i hodet. Ikke gå en tur mens du skravler med en venn, snakker i tele­fo­nen eller hør­er på radio eller musikk — vær i krop­pen. Og beveg­er du deg fort nok, så er det alt du klar­er å kon­sen­trere deg om!
  1. Legg deg ned på gul­vet. Seng kan gå til nød, men gulv er best. Dette er den aller raskeste måten å jorde seg på. De gan­gene jeg selv har vært så innsauset i hodet at ingent­ing annet nyt­ter, så har rådet mitt fra Mesterne vært å legge meg rett ned og bare ta kon­takt med krop­pen og ikke tenke på noe. La gjerne fam­i­liens kjæledyr legge seg ved siden av deg, eller et fam­i­liemedlem. Det hjelper raskt på en ubal­ansert kropp, når man kjen­ner et annet vesens hjertes­lag 🙂 Har du en hage eller mulighet til å legge deg på en plen eller ute i naturen (når årsti­den tillater det), så er det en super­boost av jord­ing på en, to tre!

En trang man ikke må gi etter for

Når man først har denne ubal­ansen med å være mye i hodet som vane og blokker­ing over tid så er det vik­tig å aktivt motvirke det, ved å ikke gi etter for trangen til å være i hodet og løse prob­le­mer der.

Hodet og tankene er så tett knyt­tet til ego, og egoet vil hele tiden ha prob­le­mer som skal løs­es, og det elsker å finne på nye prob­le­mer. Tankene våre går på tom­gang om vi bare befinner oss i hjer­nen, og vi vil ikke finne nye svar eller løs­ninger.

For å finne nye svar, inspi­rasjon eller geniale løs­ninger så må vi som sagt være i kon­takt med hele bevis­s­theten, og det gjør vi lettest ved å være i krop­pen, først og fremst.

Trangen til å gru­ble på ting i hodet kan være som trangen til sjoko­lade, men bare vil ha det, og tror der og da at man vil få det bedre av å spise det — men det er ikke noe bra i leng­den som vi vet, men neg­a­tivt for krop­pen. Og akku­rat som med å spise god­teri så er det slik at om vi gir etter for trangen, så vokser behovet, og man får behov for mer etter­på, og dagen der­på.

Trangen til å plan­legge og få utført gjøremål kan være på samme måte, vi tror at om vi bare kan krysse av gjøremå­lene på lista så vi vi føle oss bedre.

Men det er bare en illusjon. Egoet vil som sagt alltid finne nye prob­le­mer å løse, og nye ting å bekym­re seg over. For det vet ikke bedre, det er over­levelses­de­len av oss.

Men du vet bedre — eller du bør vite bedre, og ta ans­var for at ikke bare hodet er med i hverda­gen og livet, men at livet leves gjen­nom hele krop­pen.

Det kan­skje von­deste resul­tatet av å være for mye i hodet, er at mange blir fylt av tvil og usikker­het, og sliter med å ta gode valg. Det er jo ikke så rart, for når man ikke er helt i krop­pen så fun­ger­er jo ikke intu­isjo­nen ordentlig, og den er jo vår veivis­er i hva som er sannhet, og hva som er rik­tig for deg, og ikke.

Da er det lett at man søk­er mer infor­masjon ved å lese, søke på net­tet, spørre andre eller ved å snakke mer om det.

Prob­lemet da er at mer infor­masjon bare virk­er enda mer forvir­rende, og bidrar til enda mer usikker­het og tvil. Så lenge vi ikke er i kon­takt med vår egen sannhet og intu­isjon så kan alle ver­dens råd fra andre eller infor­masjon ikke gi oss noe mer klarhet.

Løs­nin­gen er å få kon­takt med sin egen sannhet, ved å ta helt bolig i krop­pen.

Still­het som botemid­del

Mange trenger å trene på å være i still­het uten input utenifra, men bare være — uten å være på Face­book, Twit­ter, på nett, og uten musikk, radio eller TV, eller å snakke med noen.

For den som har etablert en lang­varig blokker­ing i å være for mye i hodet, så er det vik­tig å trene på å være helt i still­het.

Noen av de som har etablert denne ubal­ansen over tid har fått i opp­gave av meg å ha 1 eller 3 dager (eller mer…) helt i still­het, uten å snakke med noen heller.

Da tvinges man til å være tilst­ede her og nå! Det kan kjennes fryk­telig ube­hagelig ut. Men da vet man at man har behov for dette…

Synes du tanken på å bare være i still­het høres vanske­lig ut? Kan­skje er det på tide at du tren­er på å være bare deg i still­het, uten TV, inter­nett eller prat? 🙂

Ube­haget er en illusjon. Å fly­k­te fra krop­pen og livet ved å bare være i hodet virk­er deilig der og da, men i leng­den er det som gjør aller mest vondt å ikke være i krop­pen. Når vi er tilst­ede og dermed lyt­ter til uroen og ube­haget, så vil det for­løs­es.

God påske!

God påske!

Håper dere alle kos­er dere i påsken! Det er så fint at vi har disse hel­ligda­gene, hvor man kan få mulighet til å koble helt av. Jeg tror mange av oss kan ha godt av å koble helt av, og ta en pause fra alle…

Verdt å revurdere: Mineralolje (Petrolatum)

Verdt å revurdere: Mineralolje (Petrolatum)

Vis­ste du at en av de van­lig­ste pro­duk­tene vi smør­er oss med innehold­er et bipro­dukt fra bensinin­dus­trien? Min­er­alol­je, eller petro­la­tum, lages av råol­je og brukes som fyllmid­del i alt fra lep­pe­po­mad­er til kre­mer og baby­ol­je. Denne ingre­di­ensen brukes ikke av pro­dusen­tene for­di det er en bra…

Magi på Rjukan

Magi på Rjukan

Jeg skal være med på Alter­na­tivmessen på Rjukan i år også! Jeg gled­er meg sånn til å dra tilbake dit. Det er en egen magisk ener­gi på Rjukan, og det er en egen magisk ener­gi på denne messen. At messen holdes i det gam­le Hydrobygget på…

Love on the brain

Love on the brain

Min favorittsang om dagen! Smek­tende old school soul-ryt­mer + Rihan­na = sant. Lytt, og nyt…     Ha en god helg vakre vesen­er!  

13 og spretten

13 og spretten

Da har det skjedd i år igjen: Hebbe har gått hen og fylt år*, hele 13 år denne gan­gen. Og nå hadde det vel vært ganske nor­malt at jeg skrev noe her om at han er litt preget av alderen naturlig nok, og litt sti­vere…

Kjærlighet eller frykt

Kjærlighet eller frykt

Første gang jeg hørte dette var da Oprah Win­frey skulle dele sine 10 favorit­tbøk­er, og en av dem var “A Return to Love” av Mar­i­anne Williamson. Senere påpek­te Mesterne også at det er slik. Og alle guruer snakker om det samme. “In every moment, we…

Praying for time

Praying for time

George Michael spilte inn san­gen “Pray­ing for Time” for 25 år siden, men jeg tror virke­lig at dens bud­skap er mer rel­e­vant i dag enn noen gang”, for å sitere James Cor­don.     And it’s hard to love, there’s so much to hate Hang­ing…

Min julegave til deg: fjernhealing

Min julegave til deg: fjernhealing

Årets jule­sang måtte bare bli denne. Når jeg trodde at jeg var så lei av “O hel­ga natt” at det aldri kom til å gå over, så kom denne serien og gjorde san­gen hel­lig igjen. Har du ikke sett serien “SKAM”, så skam deg bør du gjøre…

Prisene mine endres fra nyttår

Prisene mine endres fra nyttår

Du vet at det er på tide å sette opp prisene når flere av klien­tene dine klager på at du har for lave pris­er! Prisene mine har stått helt uen­dret fra jeg startet opp, og nå er det på tide å sette de opp. Fra…

En fantastisk healer

En fantastisk healer

Noen ganger kom­mer man over skjulte juvel­er forkledd som van­lige men­nesker. For ikke så lenge siden så var jeg så heldig å få prøve heal­ing hos Carl Øys­tein. Og det var en så fan­tastisk heal­ingkraft at det sat­te meg helt ut. Det var på en…

Jakten på (turkise) paradis

Jakten på (turkise) paradis

Jam­men ble det en lang som­mer­ferie på denne bloggen! Et helt som­mer­halvår, fak­tisk. I virke­ligheten har det heller vært ganske hek­tisk i disse måne­dene, der­av fraværet på bloggen. Men det gled­er meg å si at denne bloggen herved er vekket fra opp dvalen! *fan­fare* Noe…

Kom og møt meg i helgen!

Kom og møt meg i helgen!

Til hel­gen skal jeg være med på en alter­na­tivmesse igjen, nem­lig Alter­na­tivmessen i Dram­men. Og jeg håper at mange av dere har mulighet til å ta en tur, på tross av litt kort varsel. Jeg gled­er meg til å ta folk i mot og lese…

Takk for nå, Rjukan!

Takk for nå, Rjukan!

Hel­gen med Alter­na­tivmesse på Rjukan er over, og jeg sit­ter igjen met­tet med inntrykk og full av takknem­lighet. Standen jeg hadde ble ikke så verst for en nyb­eg­yn­ner, tror jeg. Er spe­sielt fornøyd med at jeg tok med meg min egen “jun­gel” (les: grønne giga­plante)…

Jeg skal være med på Alternativmesse!

Jeg skal være med på Alternativmesse!

Den 16. — 17.april holdes Alter­na­tivmessen på Rjukan. Og dit har jeg blitt invitert til å være med, hur­ra! Jeg kom­mer til å ha en stand hvor jeg forteller om det jeg dri­ver med, og hvor man kan komme bort for å hilse på meg…

7 stykker å følge på Instagram

7 stykker å følge på Instagram

Twit­ter er for de intellek­tuelle og smarte, og for de som tror at man kan diskutere seg frem til en bedre ver­den. Men det er et veldig tørt sted å henge når man vet at vi men­nesker er mer enn ven­stre hjerne­halvdel (og at bevis­s­theten er…

Squashpasta med tomatsaus

Squashpasta med tomatsaus

Buon­giorno! Raw food som skal etterligne ret­ter som piz­za og pas­ta er det teiteste jeg vet. Hva er vel vit­sen med å prøve å etterligne den usunne mat­en man ville bort fra i utgangspunk­tet, ved å påminne seg selv om disse ret­tene? Om det er…

Tips: videoer og bok om manifestering av Doreen Virtue — gratis!

Tips: videoer og bok om manifestering av Doreen Virtue — gratis!

Jeg tenk­te at mange av dere kan­skje vil sette pris på å vite at Doreen Virtue nå har lagt ut en serie video­er om man­i­fes­ter­ing på nett, helt gratis! Den han­dler om å man­i­festere over­flod (abun­dance). Videoene er på engel­sk, og de er laget av…

Filmtips i påsken!

Filmtips i påsken!

NRK leg­ger ut noen rik­tig per­ler av noen gode filmer på nett nå i påsken: https://tv.nrk.no/tema/861/paaskens-filmer Til min store glede så jeg at to av mine favorit­tfilmer var blant dem. Den første er “De andres liv” (Das leben der anderen). En fan­tastisk god film fra…

Festsalat

Festsalat

Denne salat­en er en fest av et måltid for­di den innehold­er så fine farg­er og smak­er så godt. Men den er også den jeg ofte bruk­er når jeg skal beg­ynne å spise sunt igjen etter en peri­ode med tung og usunn mat (en fest­salat til…

Ditt kjønn er ikke tilfeldig

Ditt kjønn er ikke tilfeldig

I anled­ning kvinneda­gen i dag kom jeg til å tenke på noe Mesterne sa en gang om dette med kjønn: “Det er ikke til­feldig hvilket kjønn dere er født inn i. Man blir født inn i det kjøn­net man har mest igjen å lære om. For de…