Recent Posts

Så var 2016 her

Godt nyt­tår, kjære lesere! Det er kan­skje litt sent å ønske godt nyt­tår nå, men en av forde­lene med å ha sin egen blogg er at man kan gjøre akku­rat som man vil, dermed bas­ta.

Håper dere har hatt en fin juletid, og at dere får et hei­dun­dren­des flott år, alle som én!

Så var vi allerede i 2016, tenk det. Da jeg startet min selvutvikling for noen år tilbake så husker jeg at mange av de åndelige som Morten Erik­sen og andre snakket om året 2017 som noe helt spe­sielt.

Et tid­spunkt hvor mange vik­tige foran­dringer for men­neske­heten og jor­da ville kul­minere. Senere nevnte også Mesterne året 2017, i diverse kanalis­eringer hvor de snakket om fremti­den.

Jor­den og men­neske­heten er i ferd med å gjen­nomgå et bevis­s­thetsskifte mot høyere bevis­s­thet, og høyere bevis­s­thet betyr mer kjærlighet og mer sannhet. Slike foran­dringer kan oppleves som smerte­fulle under­veis, når den gam­le bevis­s­theten og de gam­le møn­strene i oss gir slipp.

Astrolog Sol With Jonassen sier at 2016 vil bli et år der vi utfor­dres av plan­eten Nep­tun til å kunne leve i kaos, at vår tryg­ghet utfor­dres og at vi må lære oss å surfe på øye­b­likket.

Det er gode nyheter! Da får vi muligheten til å lære oss hva ekte tryg­ghet er, og hva ekte styrke er. Alt hva jeg har lært av Mesterne de siste årene, som jeg også lær­er de som kom­mer til meg, er at vi finner vår egentlige styrke ved å ved å lytte innover og finne vår styrke der, og gi slipp på (den gam­le illusjo­nen av) kon­troll. Da blir vi virke­lig sterke. Da oppdager vi hva ekte tryg­ghet er.

Sol With sier også at dette året kom­mer til å han­dle om helse, og det synes jeg også er gode nyheter, etter­som helse er hov­edtemaet på denne bloggen og i hele mitt virke.

Krop­per som skal kunne holde høy bevis­s­thet må være rene og sterke for å klare det! Det er vanske­lig å holde høy ener­gi i en kropp som er forurenset eller tyn­get av mat med lav ener­gi.

Der­som du ønsker hjelp av meg i din hel­bre­delsespros­ess og renselse av krop­pen følelsesmes­sig, fysisk eller energimes­sig, så gjør jeg gjerne det. Under “kon­takt” finner du min kon­tak­t­in­fo, pris­er og link til der det står hvor­dan jeg job­ber. Så sees vi kan­skje? 🙂

Sol With snakket om året som vi har foran oss i julekalen­deren til Kar­i­anne Sten­sha­gen, veldig inter­es­sant! Her kan du se denne videoen: https://vimeo.com/150438834

12 år og like blid

12 år og like blid

Hipp hur­ra for den kuleste karen jeg vet! Burs­dag på samme dag som Jesus (dagen Jesus egentlig ble født, ifølge noen his­torikere), og det pass­er godt på denne fyren. Å ha en så snill og mor­som hund som Hebbe er litt som å ha burs­dag selv hver…

Mele kalikimaka

Mele kalikimaka

Denne jule­san­gen fra Hawaii pas­set visst godt til julen i år. Jeg hørte nylig denne san­gen for første gang som et innslag i et radioshow, og syntes den var så munter julestemn­ing. Det viste seg at det er selveste Bing Cros­by som syn­ger denne san­gen…

Energien i gaver

Energien i gaver

Du gir noen en gave for­di du føler for det. Ikke lenge etter mot­tar du den, plik­t­gaven. En gave som den andre per­so­n­en gir deg kun for­di du ga noe først. Du vet det, og de vet det. Kjen­ner du deg igjen i dette sce­nar­i­oet? Det som…

Gavekort

Gavekort

Ønsker du å gi noen en gave med mening? Nå og frem til jul tilbyr jeg gaveko­rt på mine behan­dlinger. Lekkert innpakket, og til samme pris som behan­dlin­gene koster ellers. Kjen­ner du noen som står litt fast i utfor­dringer, og kunne hatt hjelp av en…

Rens av leveren

Rens av leveren

I for­rige inn­legg snakket jeg om å rense tarmene og hvor vik­tig det er å holde “rørene” åpne. En vik­tig del av å holde rørene åpne i krop­pen er at lev­eren også fun­ger­er opti­malt. Der­for skal jeg nå snakke om lev­er­rens, også omtalt som gallerens.…

Har du ubudne gjester i kroppen?

Har du ubudne gjester i kroppen?

Par­a­sit­ter er bare noe som folk i den tred­je ver­den får. Eller men­nesker som har vært på reise til ekso­tiske reisemål som Afri­ka eller lik­nende. Eller? “Par­a­sit­ter er et helt glemt kapit­tel i den mod­erne skoleme­disi­nen”, sa leg­en min. Par­sit­ter kan ramme oss alle, også…

Menneskeskjebner

Menneskeskjebner

Alle men­nesker bær­er på sin his­to­rie. Vi ser filmer og TV-serier om store men­neskers liv, og leser roman­er om storslagne skjeb­n­er. Men tenker du noen­gang når du passer­er et men­neske på gat­en at den per­so­n­en kan ha en drama­tisk eller spen­nende livshis­to­rie? Eller at per­so­n­en…

Høstens rotgrønnsaker med pastinakk- og chevredipp

Høstens rotgrønnsaker med pastinakk- og chevredipp

Det bugn­er av ferske rot­grønnsak­er i butikkene nå om høsten. Mens været blir kaldere, og løvet fall­er i for­bere­delse til vin­teren, så pass­er det godt å for­berede krop­pen med å få i seg vit­a­min- og nærings­bomber som rot­grønnsak­ene. Dette er ikke helt raw food, og…

Den ene mirakelpillen

Den ene mirakelpillen

Det viste seg å være mange sterke meninger om avgift­ning når det for­rige inn­legget mitt ble delt i diverse grup­per på Face­book. Mange er skråsikre på den ene meto­den, og synes at andre metoder er helt ubruke­lige. Sam­tidig får jeg innbok­sen full både på Face­book,…

Prisendring på mine tjenester og mer info om hvordan jeg jobber

Prisendring på mine tjenester og mer info om hvordan jeg jobber

Fra den 1. novem­ber vil det bli ny pris på livsveiled­ning (m/energiarbeid) på den første timen når man kom­mer til meg. De vil si, egentlig er det ikke en økn­ing av time­sprisen i seg selv. Men for­di jeg ser at det i prak­sis tar mer…

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

for tung­met­aller som kvikksølv, bly, alu­mini­um, kad­mi­um m.fl., samt radioak­tive stof­fer, løs­ningsmi­dler og sprøytemi­dler. Jeg anbe­faler sterkt at du leser dette inn­legget før du eventuelt starter på en avgift­ning: “Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter”! Krop­pene våre bruk­er naturlig 25 — 75…

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Vi over­skylles av miljøgifter i dagens sam­funn. Så er det én ting å lese om alle disse miljøgiftene som finnes der ute — en helt annen ting er det å vur­dere om dette fak­tisk gjelder en selv, og om det kan ha skapt de helse­pla­gene…

Den skjulte helsefaren

Den skjulte helsefaren

For noen år siden sa leg­en min at i framti­den kom vi alle til å avgifte krop­pen vår daglig. Han mente at når vi som sam­funn våknet opp og forsto hva miljøgiftene gjør med helsen vår, så ville det bli like van­lig å ta sin…

Høstoppdatering og nye planer

Høstoppdatering og nye planer

Da var vi i gang igjen, og jam­men har det blitt høst siden sist! Håper dere alle har hatt en fin som­mer, både nye og tro­faste lesere. Dette har vært en under­lig som­mer. I fjor som­mer var jeg på ferie i Hel­las i 35 graders…

Energiøvelse for påfyll og rens

Energiøvelse for påfyll og rens

Jeg er ikke alltid så glad i øvelser som skal gi beskyt­telse, for­di de så lett er knyt­tet til dualitet (egoet/frykt). Men den øvelsen som jeg skal dele her i dag er en fin måte å gi seg selv påfyll energimes­sig, sam­tidig som den renser…

Min favorittjuice!

Min favorittjuice!

Som­meren er en fin tid for juice. Varmt i været og mye moro å holde på med gjør at lysten til å lage eller spise mat ikke alltid er på topp. Dessuten er det mye let­tere å ta en juicekur for å rense ut krop­pen…

Nyhet — avstandsabeid, rabatt og sommer!

Nyhet — avstandsabeid, rabatt og sommer!

Fra nå av kom­mer jeg til å til­by livsveiled­ning (ener­gia­r­beid) også på avs­tand — via tele­fon og Skype! Dette var noe jeg aldri hadde tenkt på for min egen del, og der­for aldri har verken sett for meg eller vur­dert. Men det har utviklet seg…

Long time, no see

Long time, no see

Howdy! Da er jeg tilbake etter en liten blog­g­pause. Noe av grun­nen til at jeg har vært borte, skyldes at det har blitt litt mer aktivitet her den siste tiden. Flere klien­ter, flere e‑poster, tele­fon­er og generell aktivitet. Og det er veldig moro! Jeg elsker…

Young hearts run free

Young hearts run free

Det er som­mer, det er sol og det er fredag! Denne san­gen har dukket opp over­alt i det siste, og nå har jeg den på hjer­nen. Så, for å feire god­været og som­mer­følelsen, fra meg til deg — en glad­sang fra dis­coæraens glans­dager — sett på…

Energi lyver ikke

Energi lyver ikke

Alt er ener­gi. Alle atom­ene og cel­lene som vi er laget av, og alt rundt oss, består av ener­gi. Og vi vet at ener­gi aldri dør, men kun tar nye for­mer. Og vi er alle knyt­tet til hveran­dre, i denne energien som vi ikke ser…