Derfor hjelper det ikke å "tenke positivt" når du skal endre ditt liv Les mer Den skjulte helsefaren Les mer Pina Colada-smoothie Les mer Energioppdatering! Eklipse, fullmåne ++ Les mer Detox-hjelp fra en annen planet Les mer Hode-epidemien Les mer Via con me Les mer Mesterne om helhetlig helse Les mer Behagelig meditasjon mot stress Les mer Det 5. energisenteret: Halschakraet Les mer Manifestering for de late Les mer Hvorfor er det så mange av oss som blir allergiske i vår tid? Les mer IMG_6405 (1)" width="3244" height="2640" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Min favorittjuice! Les mer Å være sensitiv er det nye kule Les mer Hvordan kan vi vite hva som er sunt? Les mer IMG_4636 3" width="2560" height="1920" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Standardsalat Les mer Hvordan jeg oppdaget at vi lever flere liv  Les mer A change is gonna come Les mer IMG_4080" width="640" height="640" data-parallax="off" class="rev-slidebg" data-no-retina> Når "meningen" er å komme seg bort Les mer Mesterne: om yrke og utdannelse i framtiden Les mer

Recent Posts

Energioppdatering! Eklipse, fullmåne ++

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive noe her i dag, men det skjer så mye energimes­sig for tiden at jeg syntes at det måtte til.

Om du har følt deg ekstra sen­si­tiv i det siste, slitt med å sove, eller kjent litt på følelsen av kaos, så skal jeg prøve å si litt om hvor­for, her.

I dag (kl. 6 i morges) hadde vi en fullmåne og en eklipse. Denne er vik­tig. Eklipser er som jeg har skrevet her før por­taler, som kan bringe lys inn i det som tidligere var mørkt. Eklipser er alt­så en tid hvor man kan få aha-opplevelser, hvor du plut­selig ser klart noe som du ikke så før, og frem­for alt så er det en tid hvor nye ret­ninger kan ta form i våre liv.

Denne fullmå­nen og eklipsen er i aksen Sten­bukken — Krepsen, med månen i sten­bukken og solen i krepsen. Denne aksen han­dler om plik­ter, jobb, og ans­var og livet uten­for hjem­met — maskulin ener­gi og farsen­er­gi (sten­bukken), ver­sus å være i kon­takt med følelsene sine, sitt indre, hjem­me­liv og sin intu­isjon — og mors­en­er­gi (krepsen).

Denne fullmå­nen kan der­for få fram i lyset hvor du trenger å ta mer ans­var i ditt liv. Hvor trenger du mer struk­tur i ditt liv, og på hvilke områder er det behov for at du tar mer ans­var for å nå dit du vil i ditt liv?

Effek­ten av en eklipse kan vare i opp mot 6 måned­er etter selve eklipsen. Denne var 14 grad­er i krepsen, om du ønsker å se hvor dette påvirk­er deg og dine plan­eter spe­si­fikt i ditt fød­selshoroskop (dette kan gjøres hos astro.com).

Både fullmån­er og eklipser er en slags restart av hele energien. Akku­rat som når noe teknisk er feil, og man må slå av og på utstyr for å få det til å fun­gere igjen. Eklipser er en restart av hele energien, både for hver av oss indi­vidu­elt, men også for hele plan­eten og den kollek­tive energien.

Dette er en ideell tid for å for­løse ting og bli kvitt gam­mel ener­gi, både fysisk og energimes­sig. Jeg anbe­faler der­for både å sette i gang med detox og avgift­ing nå, og å meditere (søk på “med­i­tasjon” på denne siden for å bruke mine favorit­ter, eller søk på f.eks. Spo­ti­fy — “kun­dali­ni med­i­ta­tion” og “Chakra Dhayan” pass­er fint å bruke nå.

Det skjer så mye sam­tidig nå, og det er mange flinke astrologer som fork­lar­er dette veldig bra, men jeg vil bare nevne noe:

Chi­ron står i kvadratur (hardt aspekt)  til  denne eklipsen, og Chi­ron kalles “den sårede hel­bred­er”, så denne energien kan få frem sår­barhet hos oss.

Mars, energi­plan­eten, er også i kvadratur til denne eklipsen, og det kan tilsam­men få frem følelser av sårhet/aggresjon i relasjon til energiene i denne eklipsen (struk­tur­er og insti­tusjon­er i stein­bukken, ver­sus våre følelser og hjem, samt tryg­ghet i krepsen).

Merkur er fort­satt ret­ro­grad, og den styr­er kom­mu­nikasjon, kon­trak­ter og kor­tere reis­er — kom­minukasjon kan der­for være klu­drete nå, og mis­forståelser, tekniske feil på utstyr, og forsinkelser i kon­trak­ter o.l. kan forekomme.

Nodeak­sen kollek­tivt er i Tvillin­gene i nord (dit vi er — burde være — på vei), og sydnoden (dit vi er på vei fra) er i Skyt­ten. Det vil si at vi opp­for­dres av uni­ver­set til å være nys­g­jer­rige, åpne, og stille spørsmål (tvillin­gener­gi), frem­for å opp­tre som den vise som har mye kunnskap og kan alt (Skyt­ten).

Slike energi­er påvirk­er også land. USA påvirkes spe­sielt av denne energien, etter­som USA ble “født” 4. juli 1776 da Uavhengighet­serk­lærin­gen ble skrevet under (ja USA er Kreps, hehe). Solen står i direk­te oppo­sisjon (det hard­este aspek­tet som finnes) til USA sin sol. Det betyr at vi kan se store foran­dringer for USA i året som kom­mer (ja, enda mer enn vi har gjort allerede) i relasjon til energien som eklipsen han­dler om: insti­tusjon­er, sys­te­mer, regler, ans­var  vs. å være i kon­takt med sitt indre barn, hjem, tryg­ghet, føle seg aut­en­tisk og hjemme. Aksen som eklipsen skjer i er også i det 1. huset til USA (opp­tre­den og inntrykk utad og renom­mé, image), og 7. hus (relasjon­er til andre land), så også her vil vi kunne se store endringer.

Vær i kon­takt med krop­pen din i denne tiden! For­løs, drikk nok vann, beveg­else, og ikke minst: tillat deg å kjenne på følelsene dine, og ha aksept for det.

Ta vare på deg selv, både ved å å gjøre det som trengs (spise bra, ta vare på krop­pen, utføre de  plik­ter som trengs) og ved å omfavne deg selv, tillate deg å føle det du gjør, og å bare være.

Ta vare <3

 

.

 

 

Detox-hjelp fra en annen planet

Detox-hjelp fra en annen planet

Du vet hvor­dan man noen ganger bare dette over infor­masjon som man trenger akku­rat der og da, enten i en bok, fra en per­son man tre­f­fer, eller på annet vis? Uten at man nød­vendigvis har inter­esse for hele boken, og uten at kon­tak­ten med det…

Standardsalat

Standardsalat

Når alt annet slår feil, og man ikke har noen ide om hva neste måltid skal bestå av, så kan man alltid stole på klas­sik­erne. Dette er min stan­dard­salat som jeg alltid vender tilbake til. Det må være blad­per­sille i, den er halve poenget. Du…

Via con me

Via con me

Jeg får veldig som­mer­stemn­ing av denne san­gen; den min­ner meg om reise­brev på TV fra da jeg var liten, fra pulserende byer rundt i Europa i som­mer­modus. Ingent­ing gir så som­mer­stemn­ing som gam­le søreu­ropeiske gub­ber som traller og prater­syn­ger seg gjen­nom en sang. Jeg skjøn­ner ingent­ing…

Å være sensitiv er det nye kule

Å være sensitiv er det nye kule

Det er bra å være sen­si­tiv. Om vi tillater oss å være sen­si­tive, så blir alt i livet bedre. Men ofte er vi så red­de for å være det. Vi tar på oss masker som skjuler det vi egentlig føler, i frykt for at andre…

Nettsiden er tilbake (woop woop)!

Nettsiden er tilbake (woop woop)!

Nå er nettsi­den tilbake igjen! Noen av dere har sendt meg meldinger eller e‑post med spørsmål om enkel­te­ blog­ginn­legg, andre har lurt på hvor det ble av nettsi­den generelt, og det set­ter jeg veldig pris på. Nettsi­den har hatt navnet “energime­disin” helt siden starten. Men…

Hebbe 16 år! Hvordan kan man få en hund som lever lenge?

Hebbe 16 år! Hvordan kan man få en hund som lever lenge?

Hebbe har net­topp hatt burs­dag. Vi beg­yn­ner å nærme oss reko­rder her nå. Det er ikke van­lig at hun­der når en så høy alder, og om noen gjør det, så er det gjerne de små hun­dene, og ikke store hun­der som Hebbe. Vi er så…

Glitteret på innsiden

Glitteret på innsiden

Som sin­gel så får man høre over­alt at “du må være hel i deg selv for å kunne tiltrekke deg kjærlighet”. Da er det lett å tenke at du må være per­fekt, før du kan finne den kjærligheten du fort­jen­er. Men det finnes da mas­se­vis…

Tips til lysarbeidere — om healere uten grenser

Fra tid til annen kom­mer det sak­er om heal­ere eller andre alter­na­tive behan­dlere som har kon­tak­tet syke fra media for å til­by sin hjelp. Siste slike sak fra i høst kan du lese her: vg.no/…de-henne-paa-doedsleiet/a/24109979. De berørte forteller hvor­dan dette gjør en allerede sår­bar livs­si­tu­asjon enda vanske­ligere.…

Tacocado!

Tacocado!

Tacoav­o­ca­do? Tex mex­o­ca­do? Avo­ca­do a la tex mex? Spicy Avo­ca­do? Tex mex-avo­­ca­­do? Raw taco? El taco­ca­do? Som du kan se, så slet jeg litt med å finne navn på denne ret­ten. Det jeg ikke sliter med, er å over­be­vise deg om at den er god…

A change is gonna come

A change is gonna come

Vi er inne i Van­n­­mann-tid, og hva pass­er vel bedre da enn å dele en sang av net­topp en Van­n­mann, Sam Cook (født 22.01.1931.), som han­dler om net­topp foran­dring — Van­n­man­nens hov­edtema? San­gen ble mor­somt nok også spilt inn 30. jan­u­ar 1964. Dette var midt…

De beste dansetreningsvideoene

De beste dansetreningsvideoene

Noen ganger kan det være vanske­lig å smette inn en tren­ingsøkt innimel­lom alt som skal gjøres hverda­gen. Da er det deilig å kunne slippe å bruke tiden det tar å dra til et tren­ingssen­ter. For mange er bare tanken på å gå inn på et tren­ingsstu­dio…

Ekte mirakelsalve

Ekte mirakelsalve

For en tid siden skrev jeg om såkalte mirakel­salver her på bloggen, som Utroligsalve og Eight hour cream, som ved nærmere etter­syn vis­er seg å inneholde aller mest min­er­alol­je (Petro­la­tum) — og dermed er langt i fra utrolige eller mirakuløse. Les mer her. I dag vil…

Manifestering for de late

Manifestering for de late

Av alt jeg har lest og kom­met over om man­i­fes­ter­ing og kun­sten å skape sitt eget liv, så er Marc Allen min favoritt. Han gjorde noen lure ting i sin metode som gjør at man let­tere overkom­mer de hin­drin­gene som opp­står i man­i­fes­ter­ing. Hans bok,…

Nyttt år og angstfremkallende blanke ark

Nyttt år og angstfremkallende blanke ark

Godt nyt­tår, fine folk! Nytt år, blanke ark — og nye muligheter til å sette seg mål og styre livet dit du vil. Men idet du har turt å drømme og sette opp noen mål, så kom­mer gjerne eng­s­telsen snikende: Hvor­dan skal jeg klare det…

Fullmånemeditasjon

Fullmånemeditasjon

Rekk opp hån­da de som har kjent de intense energiene til denne fullmå­nen? Phew… Det er ikke noen tulleen­ergi­er vi snakker om her…  Hele dette året er generelt er et år med mye foran­dring, og dette var bare en av mange høy­dare. Det kan være…

Ms. Fat Booty

Ms. Fat Booty

Litt Mos Def på en tirs­dag. For­di vi fort­jen­er det.   Og for­di det er litt for mye Sarah Bright­man i den alter­na­tive ver­den.      

Franske vibber

Franske vibber

Det var fran­sk modus her i heimen i går, med fran­sk film, og en gam­mel fran­sk sang­fa­voritt som jeg fikk på hjer­nen. Muli­gens hadde jeg ube­visst plukket opp energien som lå i lufta, for jeg var nok ikke den eneste som tenk­te på Frankrike i…

Snacks à la Provence

Snacks à la Provence

Se hva jeg fant i butikken! Små baby­to­mater, og økol­o­giske. Disse er helt like noen tomater jeg fant på markedet da jeg var i Provence, og de husker jeg smak­te helt him­mel­sk. Og de her smak­te like fan­tastisk! Disse fant jeg på Røt­ter i Oslo. Jeg skulle…

Hode-epidemien

Hode-epidemien

Er det en ting som går igjen hos mange men­nesker i vår tid, og som jeg gjerne skulle ha foran­dret på, så er det denne energimes­sige ubal­ansen: Mange men­nesker er alt for mye i hodet! Ved å kon­sen­trere for mye ener­gi i hodet, blir det…

God påske!

God påske!

Håper dere alle kos­er dere i påsken! Det er så fint at vi har disse hel­ligda­gene, hvor man kan få mulighet til å koble helt av. Jeg tror mange av oss kan ha godt av å koble helt av, og ta en pause fra alle…


Populære innlegg

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

for tung­met­aller som kvikksølv, bly, alu­mini­um, kad­mi­um m.fl., samt radioak­tive stof­fer, løs­ningsmi­dler og sprøytemi­dler. Jeg anbe­faler sterkt at du leser dette inn­legget før du eventuelt starter på en avgift­ning: “Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter”! Krop­pene våre bruk­er naturlig 25 — 75…

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Vi over­skylles av miljøgifter i dagens sam­funn. Så er det én ting å lese om alle disse miljøgiftene som finnes der ute — en helt annen ting er det å vur­dere om dette fak­tisk gjelder en selv, og om det kan ha skapt de helse­pla­gene…

Den skjulte helsefaren

Den skjulte helsefaren

For noen år siden sa leg­en min at i framti­den kom vi alle til å avgifte krop­pen vår daglig. Han mente at når vi som sam­funn våknet opp og forsto hva miljøgiftene gjør med helsen vår, så ville det bli like van­lig å ta sin…

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Det 5. energisenteret: Halschakraet

Halschakraet lig­ger midt i hal­som­rådet. Fysisk styr­er det halsen, nakken, skul­drene, skjold­bruskkjerte­len, nakke­virv­lene, stem­me­bån­dene, munnen, tennene, tannkjøt­tet, over­armene og albuene. Følelsesmes­sig han­dler halschakraet om å utrykke din sannhet.  Ofte prøver vi å unngå sannheten. Vi smil­er når vi ikke har det bra, sier at alt er fint selv om…

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene er yogaøvelser som bal­anser­er alle chakraene i krop­pen. Tar du disse øvelsene hver dag over tid, vil du merke en bety­delig forbedret helse både fysisk og men­talt. Chakraene er ener­gisen­tre som lig­ger på energi­plan­et i krop­pen vår, og dermed påvirk­er den…