Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

for tung­met­aller som kvikksølv, bly, alu­mini­um, kad­mi­um m.fl., samt radioak­tive stof­fer, løs­ningsmi­dler og sprøytemidler.

Jeg anbe­faler sterkt at du leser dette inn­legget før du eventuelt starter på en avgift­ning: “Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter”!

Krop­pene våre bruk­er naturlig 25 — 75 år på å bli kvitt noen av miljøgiftene, der­for behøver den hjelp til å bli kvitt de. Det gjøres ved å bruke såkalte chela­tor­er - stof­fer som binder til seg tung­met­al­lene og frak­ter de ut av krop­pen, fra gjemmest­e­dene sine. Miljøgifter i krop­pen vis­es dessverre ikke på blod­prøver. Det må andre og mer omfat­tende tester til, og ofte er slike tester dyre og må sendes utenlands.

I dag vet jeg at den meto­den jeg bruk­te til å avgifte krop­pen, også fak­tisk kan brukes til å finne ut OM du har miljøgifter i krop­pen som du trenger å rense ut, eller ikke.

Av de ulike mid­lene (chela­torene) jeg bruk­te i Zeolitt-løsning-NCD-15ml min avgift­ning av kvikksølv i samar­beid med min lege, så var det ett mid­del som skilte seg ut og var så klart mye bedre enn de andre, at det ikke var noen vei tilbake når jeg først hadde prøvd det. Og det er også det mid­delet jeg vil anbe­fale andre å bruke: Nat­ur­al Cel­lu­lar Defence Zeolitt-dråper fra Waio­ra. Men det finnes mange ulike meninger om hva som fun­ger­er best, les ned­er­st under “Mange metoder, mange meninger”.

Om du har omfat­tende helse­plager, eller er usikker på å gjøre avgift­nin­gen på egen hånd, så anbe­faler jeg deg å alliere deg med dyk­tige behan­dlere under­veis i prosessen.

NB: Du må aldri avgifte krop­pen (verken med zeolitt eller andre chela­tor­er) om du: 1) fort­satt har amal­gam­fyllinger i munnen (da kan du bli veldig syk, så fjern fyllin­gene først!), eller om du 2) er gravid, eller ammer.¹

Zeo­lite skal heller ikke tas sam­men (12 timer før og 24 timer etter­på) med medisin­er som innehold­er Litium (gis ofte til per­son­er med psykoser/Bipolar lidelse og Schizofreni) eller car­bo­platin og cis­platin (sjelden bruk­te, plati­na­holdige cellegifter).

Som jeg skrev i for­rige inn­legg, vil avgift­nin­gen bli to helt ulike pros­ess­er ut i fra om man A) kun er forgiftet, eller om man B) også rea­ger­er aller­gisk på giftstoffene.

A vil rea­gere aller­gisk på de stof­fene som kom­mer ut i krop­pen under avgift­nin­gen, og kan dermed få reak­sjon­er. De vil også bli bedre og bedre etter­hvert som krop­pen blir kvitt mer og mer gift slik som B, men det vil bli en oppadgående kurve mot bedre helse med store svingninger under­veis, på grunn av reak­sjonene. Det er der­for vik­tig å avgifte skån­somt, og øke doserin­gen forsiktig.

I sjeldne til­feller kan man selvsagt rea­gere på selve avgift­ningsmid­delet. For å kunne utelukke det, kan du prøve med andre chela­tor­er som f.eks. Chlorel­la, DMSA, ALA eller andre, og se om du får lik­nende reak­sjon­er. Får du fort­satt reak­sjon­er, vet du at det er giftene du har rea­gert på og ikke zeolit­ten, og at det er vik­tig at du avgifter fer­dig. Får du ingen reak­sjon­er med det nye mid­delet, kan du fort­sette avgift­nin­gen med den siste chela­toren etter­som du da tydeligvis tåler den bedre.

vil oppleve å bli bedre og bedre under avgift­nin­gen, jo mer gift krop­pen får bli kvitt. Disse kan øke dosene ganske raskt, uten å få reak­sjon­er. Bedringskur­ven vil gå rett oppover, og avgift­nin­gen vil gå fortere for disse.

Slik gjør du:

NCD Zeolitt kan tas ved å dryppe dråper under tun­gen 3 ganger om dagen, eller ved å dryppe dråpene i et glass vann og drikke det 3 x daglig. Den beste meto­den jeg erfarte var imi­dler­tid å ta hele dags­dosen i en flaske med vann, og så drikke den jevnt utover dagen — da blir doserin­gen jevnest mulig (også eventuelle reaksjoner).

En nor­mal dags­dose NCD Zeolit er på 3 dråper 3 x daglig.

NB: der­som du allerede har avgiftet noe før og fått mye reak­sjon­er, eller generelt er mye syk og mis­tenker at du kan rea­gere mye, så kan det være lurt å starte på en lavere dose enn nor­malen, med 1 dråpe 3 ganger daglig ist­e­den­for 3.

 • Ta 3 x 3 dråper zeolitt (eller 9 dråper i en van­n­flaske fordelt utover dagen)

- Eventuelt 1 dråpe x 3 ved mis­tanke om reak­sjon­er — se over^

Se an reaksjonen. 

Får du noen neg­a­tive reaksjoner?

A: Ved sterke neg­a­tive reak­sjon­er, så reduser dosen dagen der­på og de påføl­gende dagene. Når krop­pen er i mer nor­mal gjenge igjen, så kan du øke dosen, forsiktig.

Det er vik­tig å minne om at reak­sjonene du får skyldes giftene som kom­mer ut i krop­pen og blod­banene, ikke selve mid­delet du bruk­er (NB: det kan finnes unntak, les over). Der­for er det lurt å fort­sette å ta dråpene selv når du får reak­sjon­er, for å hjelpe krop­pen å få giften helt ut av kroppen.

Dette vil være en bal­ansegang. Om du øker dosen og opplever sterke reak­sjon­er, så reduser dosen igjen.

Det er vik­tig for A‑personer å finne en bal­anse under avgift­nin­gen. I prak­sis vil det nok være slik for A‑personer at det er umulig å unngå reak­sjon­er helt i noen peri­oder under avgift­ning­spros­essen. Men forsøk å holde dosen på et nivå av reak­sjon­er som krop­pen kan håndtere.

Det er veldig vik­tig at du spiller på lag med krop­pen, og ikke kjør­er på for hardt. Det er lett å tenke at “nå skal jeg være sterk og kjøre på, og bli frisk fort”, men da job­ber man mot krop­pen, og pros­essen tar bare lenger tid! Vær venn med krop­pen, det er den som skal gjøre deg frisk.

På visse stadier av avgift­nin­gen kan man oppleve et platå, det vil si at man ikke merk­er noe reak­sjon­er på en stund, men det er vik­tig å fort­sette et par uker til. Krop­pen kan nem­lig bal­ansere seg i avgift­nin­gen, slik at den beg­yn­ner på avgift­ning enda mer i dyb­den etter en stund, det er der­for vik­tig å fortsette.

Zeolitt har nem­lig vist seg å rense ut de tyn­g­ste stof­fene som tung­met­aller først, for deretter å beg­ynne å rense ut løsemi­dler og sprøytemi­dler m.m.

Om du opplever noen milde reak­sjon­er, så kan du fort­sette videre med normal­dosen. Kjenn etter selv hva som fun­ger­er for krop­pen din, og prøv deg frem. Om du skulle oppleve sterke reak­sjon­er etter­hvert, så reduser dosen slik jeg har beskrevet ovenfor.

Opplevde du noen bedring i forhold til før? 

B: Opplevde du bedring så kan det være at du har gift­stof­fer i krop­pen, men ikke rea­ger­er aller­gisk på dem når de rens­es ut. Du kan dermed øke dosen rel­a­tivt raskt. Du kan være glad, for avgift­ning­spros­essen din vil kunne gå rel­a­tivt raskt!

Vær litt for­be­hold­en dog, iblant kan det være at reak­sjonene er litt trege og at det tar en dag eller flere på den samme dosen før krop­pen rea­ger­er. 

Om du fort­set­ter å oppleve bedring uten reak­sjon­er, kan du øke dosen raskere og raskere, men føl deg frem. Skulle det dukke opp noen reak­sjon­er etter­hvert, så reduser dosen igjen, slik som du kan lese under A.

Fikk du ingen reak­sjon overhodet?

Øk da gjerne dosen høyere. Se an en dag eller to igjen, før du eventuelt øker igjen. Øk til for eksem­pel 4 x 3 dråper. Der­som du fort­satt ikke får noen reak­sjon, kan du aksel­erere doserin­gen, se an reak­sjo­nen for hver økn­ing og så aksel­erer doserin­gen igjen.

Ved ingen reak­sjon selv på høye dos­er så vet du at du ikke trenger å avgifte krop­pen din. Hurra!

Min friske sam­boer prøvde å ta normal­dosen av zeolitt og fikk ingen reak­sjon­er over­hodet. Han økte der­for til 4 x 4 dråper dagen der­på. Fort­satt fikk han ingen reak­sjon­er. Etter et par dager økte han der­for dosen kraftig, til noe sånt som 20- 30 dråper om dagen, men mer­ket fort­satt ingent­ing. Til slutt tok han ca. 40 dråper på en dag, og når han ikke mer­ket noe da heller, da vis­ste vi at han ikke trengte å avgifte overhodet.

Hvor lenge må jeg holde på med avgiftningen?

Her vil svaret selvsagt være helt indi­vidu­elt etter hvor mye gift du har i krop­pen til å beg­ynne med, og hvor raskt krop­pen din tåler å avgifte.

Det er vik­tig å under­streke at dette kan ta åre­vis for de som er syke eller har omfat­tende helse­plager av dette. Dette er ikke noen fiks “3‑dagers detox kur” — dette er virke­lig detox som virke­lig kan foran­dre hele helsen din og livet ditt!

Har man gått lenge med giftene i krop­pen eller utviklet store helse­plager over tid, vil det naturligvis kunne ta tid for krop­pen å bli helt kvitt gift­stof­fene og pla­gene også.

For meg tok det et par år, men jeg er ikke noen rolle­mod­ell — for­di jeg avbrøt avgift­nin­gen, og for­di jeg ofte kjørte på for fort, og ble dårlig og måtte avbryte igjen, og for­di mid­delet jeg først bruk­te (DMSA) var fryk­telig dyrt og jeg rett og slett slet med å ha råd til medisi­nen. For noen kan dette ta noen uker, for andre måned­er, og for andre igjen år. Hold ut, uansett! Krop­pen din trenger det.

Selv var jeg på det meste oppe i 40 dråper om dagen på slut­ten av min avgift­ning­spros­ess. Da vis­ste jeg jo at jeg var blitt generelt bedre. For sikker­hets skyld lot jeg det gå 4 uker på omtrent 40 dråper daglig uten noen reak­sjon­er- først da vis­ste jeg at jeg var helt fer­dig, og avs­lut­tet avgiftningen.

Så vil jeg under­streke at jeg var på mitt aller sykeste noen­gang under selve avgift­ning­pros­essen. Jeg rea­gerte kraftig aller­gisk, og gjorde som nevnt også feil ved å ikke ta like mye hen­syn til krop­pen alltid, der­for ble det en berg og dal­bane-pros­ess. Jeg vet likev­el i dag at det var nød­vendig å avgifte for å bli helt frisk. Og jeg er ikke et sekund i tvil om det hadde vært bedre enn å la være å avgifte, for jeg vet hvor­dan det føltes å gå med giften i krop­pen, det hadde jeg jo erfart allerede…

Jeg kan forstå at det for mange vil være lett å tenke at det er neg­a­tivt for krop­pen å avgifte, om man opplever sterke reak­sjon­er eller forver­ring av pla­gene under­veis. Det er jo naturlig å tenke det. Igjen vil jeg opp­for­dre til å få hjelp av gode behan­dlere om du er usikker på pros­essen, for som min erfar­ing lærte meg, så er det aller ver­ste man kan gjøre å fort­satt gå med giftene i krop­pen og ha et redusert liv med helseplager!

Jeg vil også legge til at det tok mer enn kun avgift­ning med zeolitt til for at jeg ble helt frisk igjen, med god helse. For meg var det også fjern­ing av par­a­sit­ter, rens av lev­eren flere ganger og aller vik­tigst varig endring av kosthold­et som virke­lig ga meg ener­gi og super helse tilbake. Disse temaene blir de neste inn­leggene her på bloggen.

Hvor kan jeg få kjøpt Waio­ra NCD Zeolite?

Jeg kjøpte i min tid zeolitt hos zeolite.no, siden som San­tel­mann drev etter at han ble pen­sjon­ert. De har imi­dler­tid endret på frak­t­prisene, så jeg er usikker på om jeg ville brukt de i dag. Den innehold­er der­i­mot mye god infor­masjon, siden det er han som dri­ver den.

Til ven­ner har jeg anbe­falt helseforhandleren.no, etter­som de er en norsk net­tbu­tikk som jeg vet har NCD Zeolitt. Om de skulle være utsol­gt, ville jeg selv brukt ebay, siden jeg er vant til å han­dle der, men jeg vet at ikke alle er like kom­fort­able med det.

Gjør et google-søk i så fall. For ordens skyld verken kjen­ner jeg (utenom at den ene dri­ves av min tidligere lege) eller reklamer­er jeg for noen av disse sidene.

Mange metoder, mange meninger

Helst burde vi kunne gå til leg­en og det van­lige hel­sevesenet og få hjelp med avgi­fit­nin­gen og hele pros­essen. Slik er det dessverre ikke. Dette er meto­den jeg ville brukt i dag, hadde jeg fort­satt vært forgiftet, og den er den meto­den jeg har anbe­falt ven­ner og kjente som mis­tenker at de trenger avgiftning.

Jeg lærte den av den beste i Norge når det gjelder kvikksølv/amalgam og miljø­forgift­ning i krop­pen, Heiko San­tel­mann. Og jeg vet at den er trygg og skån­som, for jeg har erfart den selv. Men jeg kan selvsagt ikke garan­tere at denne meto­den er den beste for alle, verken til å påvise forgift­ning eller til å avgifte.

Noen av de andre chela­torene jeg bruk­te i min pros­ess, som DMSA, frak­tet kvikksøl­vet ut av krop­pen på en ubeskyt­tet måte. Og etter­som kvikksølv er veldig farlig (det er jo der­for man vil rense det ut av krop­pen!), så skadet det lev­eren og nyrene noe under avgift­nin­gen. Zeolitt frak­ter giftene ut av krop­pen mer innkap­slet, slik at indre organ­er ikke tar skade.

Men det finnes mange ulike (og sterke) meninger om hvilke chela­tor­er aller avgift­ningsme­toder som er best. Nylig lærte jeg at noen men­er at zeolitt ikke fun­ger­er til å avgifte krop­pen i det hele tatt, andre men­er at det “bare innehold­er vann”, eller at zeolitt i pul­ver­form eller andre merk­er enn NCD Waio­ra er bedre, og at zeolitt vis­st­nok ikke kan fjerne kvikksølv fra hjer­nen. Noen av som hevdet dette sverg­er til ALA og DMSA, etter Cut­ler-meto­den. Jeg nevn­er det her, slik at du kan søke infor­masjon og gjøre deg opp din egen mening, når du skal finne ut hvilken metode som pass­er deg best.

Prob­lemet jeg ser som tidligere syk av dette selv, og i hen­ven­delser fra de mange syke som har kon­tak­tet meg i kjøl­van­net av mitt for­rige inn­legg, er at når folk møtes med mye mot­stri­dende infor­masjon og mange ulike og sterke meninger, eller for kom­plis­ert eller teknisk infor­masjon fra ulike ekspert­er, så klar­er man ikke å ta inn infor­masjo­nen og forstå hva man konkret skal gjøre.

Resul­tatet er at mange for­blir i passivitet.

I stedet for å ta grep og få bort giften og bli friske, så for­blir de i en pas­sivitet der de hør­er på ulike ekspert­er som ofte er uenige, og gjerne kom­mer med høyt­fly­vende kunnskap som de ikke har forut­set­ninger for å forstå eller bruke i prak­sis uten å være fag­folk selv — og de tvil­er, og ven­ter, i stedet for å gjøre noe.

Hva enn du vel­ger å lytte til eller gjøre, så er det vik­tiste av alt at du fak­tisk gjør noe, der­som du mis­tenker eller vet at du har helse­plager på grunn av miljøgifter.

Det aller, aller skum­leste av alt, er om du lar være å gjøre noe, og lever enda lenger med helse­plager og lidelser!

Det finnes et liv i den andre enden med god helse, masse ener­gi og et bra liv — men vi må alt­så ta fysiske grep for å nå dit.

Så opp­for­dr­er jeg alle dere som har noe kunnskap, erfaringer eller meninger om dette til å legge igjen noen ord i kom­men­tar­fel­tet neden­for her! Del det du har av kunnskap  og erfar­ing, enten du er behan­dler eller har erfart noe selv.

_________________________________________

¹ Giften kom­mer ut i blodet når vi med en chela­tor frak­ter den ut fra gjemmest­e­dene sine i krop­pen, og der­fra kan den gå rett ut i morsmelken og til fos­teret, og gjøre enda større skad­er. For eksem­pel omdannes kvikksølv i krop­pen til mor til organ­isk kvikksølv — metylkvikksølv, når den går over i morsmelken. Og den ca. er hun­dre ganger så farlig som van­lig kvikksølv.

Ideellt sett burde der­for alle kvin­ner avgifte FØR de får barn! Det opp­for­dr­er jeg alle til å gjøre, og til å tipse de man kjen­ner som er i barne­pro­duk­sjon­salder om også.

Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer re: Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Feb­ru­ar — på tide å ta Rhino­plex nå, for å bli kvitt allergien for godt! Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer IMG_2942″ width=“2560” height=“1924” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Ekte salt! Les mer Mesterne om hel­hetlig helse Les mer Fuk­tighetsspray — et SOS-pro­dukt i tørt innek­li­ma Les mer Det 5. ener­gisen­teret: Halschakraet Les mer De 5 tibetanske ritene Les mer Krys­talldeodor­ant — naturlig deodor­ant som fak­tisk funker! Les mer Hvor­dan virk­er stress på immun­forsvaret? Les mer Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer


16 thoughts on “Slik avgifter (detoxer) du kroppen din”

 • Hei.
  Vet du hvor man får kjøpt Waio­ra ncd dråper nå? Jeg finner ingen forhan­dler i Norge eller som sender til Norge. Er evt. pul­ver et alter­na­tiv? Helseforhandleren.no har bare pulver.

  • Hei Bjørg,
   dessverre vet jeg ikke om noen andre som sel­ger dette i Norge. Men jeg anbe­faler å kon­tak­te de som dri­ver zeolite.no, de har mye kunnskap om dette har jeg hørt av noen klien­ter, og kan helt sikkert lede deg i rett ret­ning- e‑post: post@zeolite.no.

   Eller så har jeg alltid tenkt selv at om jeg ikke fikk tak i zeolitt i Norge, så hadde jeg val­gt å kjøpe det på ebay. Ebay er et trygt sted å han­dle for meg hvor jeg har kjøpt alt mulig av små og store ting opp gjen­nom årene, så jeg hadde uten å nøle også brukt det til å få tak i NCD fra Waio­ra. Om du ikke er trygg på å han­dle på ebay, så si fra så kan jeg eventuelt guide deg.

   Zeolittpul­ver har jeg ikke prøvd selv, så der­for anbe­faler jeg dråpene etter­som jeg har reell erfar­ing med de.

   Håper dette var til noe hjelp.

   Lykke til! 🙂

     • Jo selv takk for infor­masjo­nen i artikke­len, veldig nyttig!

      Jeg føler selv på hvor hardt det er å gå opp i doser­ing, slik du informer­er om. Er oppe i 2x3ganger daglig nå. 3x3 gir et van­vit­tig sinne foreløpig.

      Noe annet enn å gjen­nom­føre dette løpet er uak­tuelt, en får bare øke ytterst gradvis.

      Men jeg lurte på om du har noen for­mening om ved­like­holds­doser­ing slik at jeg slip­per å gjen­nom­føre ny detox kur om noen år.
      Pga. pro­tein­in­tol­er­anse tar jeg såpass mye tilskudd at jeg ønsker å begrense zeolitt til det som er nødvendig.

      Har tenkt på eventuelt annen­hver måned med 5dråper mor­gen og 4dråper kveld, hva tror du Leila?

 • Hei! Har beg­y­nt å bruke Zeo­lite nå. Har ME, can­di­da og div annet. Du skriv­er mye om reak­sjon­er på avgift­ning, men hva kan jeg vente meg. Er mer urolig i magen bare etter 2 dager. Er det et tegn på at det er i gang?
  Mariann

  • Hei Mar­i­ann,

   avgift­ningssymp­tomer kan være så mange og ulike fra per­son til per­son, så det er vanske­lig å si om det er det som er årsak til mageu­ro hos deg. For min del var magen ikke en av de (mange) symp­tomene som opp­sto under avgift­nin­gen. Et alter­na­tiv kan jo kan­skje være å kutte ut zeolitt i en dag eller to, og så se om mageprob­lemene blir borte? Om du ønsker mer hjelp under­veis i din avgift­ning, så anbe­faler jeg at du tar kon­takt med en god behandler.
   Lykke til! 🙂 Hilsen Leila

  • Hei Leif-Arne,
   det var hyggelig å høre. Og du er selvsagt hjertelig velkom­men til å følge bloggen fre­mover, og kom­mentere 🙂 Ha en nydelig lørdag!

 • Hei. Beklager at jeg maser. Jeg har også plager med stoff­skiftet. No for høyt,skal være lavt. Immun­forsvar er veldig dårlig, smert­er i hele kroppen,hodet store smert­er. Får ikke avføring. Må bruke klyster. Vet ikke om jeg har bor­re­lia. Gråter no. Kjennes ut som feber om nat­ten og er full med inflam­masjon­er. Vondt i nakken. Føt­tene. Svir og bren­ner på hen­der føt­ter. Klar­er ikke å være ute. Ang­sten riv­er og sliter. Mange som får det av lekk tarm tror jeg. Vet ikke om jeg har bor­re­lia. Har du hatt ME, og slike plager? Ville bare spørre om du noen gang har gått på antibi­oti­ka? Vart mye mas dette. Beklager. Er så redd. Har du hatt god erfar­ing med anna­gret Bau­mann ? Håper på svar.

  • Hei igjen Jorunn. Jeg forstår at du har vært igjen­nom litt av hvert, og også står midt oppe i det nå. <3

   Vi er alle forskjel­lige, og har forskjel­lige symp­tomer og årsak­er til at vi blir syke. Så hva jeg slet med er ikke så vik­tig i denne sam­men­hen­gen. Det er heller ikke så vik­tig hva man kaller ting, og hvilken diag­nose man set­ter på ting. Det vik­tige er hvor­dan man prøver å bli bedre. 

   Selv om det er lett å bli redd når krop­pen svik­ter, og det er veldig forståelig — så er det lurt å ikke prøve for mye sam­tidig, og å prøve å finne håpet ved å se etter små forbedringer.
   For det er vik­tig å være tålmodig og holde ut, for å komme over det. Selv hadde jeg veldig gode erfaringer med Bau­mann. Men det betyr ikke at hun er den eneste som er flink. Det er jo som jeg har sagt flere ganger vik­tig å kjenne etter selv hva en tror er best, ogsåi val­get behandler. 

   Jeg ønsker deg all mulig lykke på veien, både i å holde ut også når du ikke kan se umid­del­bare bering, i val­get av behan­dler — men aller mest, i å ha håp — og å bli frisk <3 Klem Leila

 • Hei. Har vært i Polen også,men der var jeg redd. Fikk diag­nosen borrelia,clostredium. Jeg har tatt avføring­sprøve her men vet ikke m dei er så flinke. Beklager at jeg skriv­er så mye.

 • Hei igjen. Tusen takk. Har tenkt på henne. Kan hun seg med alt dette? Har mis­tet al muskel­masse også. Har gått med Ken­ny de Meir­leir i mange år. Kjen­ner du til han? Han kom til Norge før. Det er han som har laget denne pla­nen. Zyza­ll ‚minocy­clin, mot e coli,Zeolite. Er veldig redd hva dette gjør med lekk tarm. Er sen­geliggende og alene. Gråter mye. Har du vært med annegret Bau­mann ? Jeg bor helt i Åle­sund. Her er ingen hjelp å få. No bare 43 kg. Var 62. Trenger følge hvis jeg skal klare å reise. Ønsker å spørre om du har hatt noen av disse plagene.

 • Hei. Jeg ønsker bare å spørre om du vart veldig syk av avgift­ning med Zeo­lite. Jeg har candida,lekk tarm, store inflam­masjon­er i krop­pen, sikkert tox­in­er, gifter i krop­pen. Jeg ville bare spørre om du hadde lekk tarm og inflam­masjon i tar­men? Har også e coli. Er veldig syk og rea­ger­er aller­gisk på alt. Har mye hud på armene ‚bena som det­ter av i løse par­tik­ler. Skal også gå på AB. Tenker på den lekke tar­men og inflam­masjo­nen. Kjen­ner at jeg bare etter en gang i dag rea­ger­er kraftig. Har gåt ned over 20 kg på grunn av sykdommen. ?

  • Hei kjære Jorunn, jeg er lei for å høre at du sliter med alle disse helseplagene!
   Når man har veldig mange helse­plager og/eller et kom­plekst syk­doms­bilde slik som du så kan det være lurt å få hjelp av en flink behan­dler som kan hjelpe til under­veis i pros­essen, enten det er en holis­tisk lege (som job­ber hel­hetlig) eller andre flinke behan­dlere, så det er min anbe­fal­ing til deg.
   Generelt er det slik at avgift­ing av krop­pen — enten med Zeo­lite eller andre midler — kan være svært tøft, og en av de vik­tig­ste grunnene til det er at de giftene og tung­met­al­lene som man blir kvitt når man avgifter ikke er noen tullestof­fer, en annen grunn er gjerne slik som i ditt til­felle at mange som er forgiftet har et kom­plis­ert syk­doms­bilde med mange ulike helse­plager, som gjør avgift­ningsjobben enda tøf­fere for krop­pen. Slik var det også for meg, jeg var i mange og lange peri­oder svært dårlig under avgiftin­gen, før det beg­y­nte å bli bedre.
   Når det er sagt, så er det vanske­lig å vite om det er avgift­ning som er det vik­tig­ste for deg akku­rat nå, eller om det er andre ting i krop­pen din som bør tas tak i først — det anbe­faler jeg som sagt at du i samar­beid med en flink behan­dler kom­mer frem til. En flink holis­tisk lege som jeg varmt anbe­faler er f.eks. Annegret Bau­mann i Oslo (google henne 😉 ). Masse lykke til — og husk det finnes et liv i enden av (sykdoms)tunnellen også ! <3

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *