Supert meditasjonstilbud i din egen stue

Er du en av de som har åpnet litt opp for dette med med­i­tasjon, men er litt usikker på hvor­dan du skal gå frem? Kan­skje du har forsøkt å meditere, men synes det er en utfor­dring å holde fokus og komme deg gjen­nom en hel med­i­tasjon?

Jeg tre­f­fer hele tiden men­nesker som har åpnet litt opp for at det finnes “noe mer” og har lyst til å prøve med­i­tasjon, men ikke vet helt hvor­dan de skal klare å finne fokuset til å sitte ned gjen­nom en hel med­i­tasjon.

Mange av de sier at de synes terske­len for å troppe opp på et eller annet alter­na­tivt arrange­ment er stor, for­di ikke føler seg helt kom­fort­able med det av ulike grun­ner.

Da har jeg et genialt tips til deg: du kan meditere sam­men med andre via inter­nett, fra din egen stue!

Morten Erik­sen har fast web-med­i­tasjon hver mandag kveld, hvor han led­er en guidet med­i­tasjon med musikk i bak­grun­nen. Et fan­tastisk tilbud som han har hatt i flere år, og som har hjulpet mange i sin utvikling, inklud­ert meg.

Ofte er det de som trenger å meditere mest — de som har fysiske plager, helseprob­le­mer, stress eller står i vanske­lige situ­asjon­er i livet — som også har størst prob­le­mer med å finne roen når de skal sette seg ned for å meditere.

Da kan det være smart med en stemme som led­er deg gjen­nom med­i­tasjo­nen. For når man har vondt et sted, eller er stres­set, kan det være vanske­lig å sette seg ned å meditere for å “kjenne på roen”. Den roen kan virke ganske fjern og uopp­nåelig når man står midt oppe i utfor­dringer…

Og det å meditere er jo å kjenne etter hvor­dan det egentlig står til innerst inne. Å sette seg ned i denne still­heten gjør gjerne at våre vondter eller vanske­lige tanker bare kom­mer mer fram, og det er jo ikke så gøy? De fleste av oss vil jo ha det bedre, ikke kjenne mer på hvor vondt vi har det!

Men her er paradok­set: smertene eller de vonde tankene blir bedre av å meditere…

Da gjelder det å holde ut til man kom­mer til det punk­tet hvor man finner roen — slik at energien kan få lov til å strømme inn i krop­pen, og med­i­tasjo­nen blir behagelig (og noen ganger til og med salig).

Å nå dette punk­tet og komme for­bi den første bøy­gen kan være krevende, jo mer vanske­lig eller vondt man har det — og da kan en ledet med­i­tasjon gjøre hele forskjellen.

Det var en guid­ing som var gull verdt for meg i tiden hvor jeg var syk, og slet med å sitte og finne roen, når krop­pen bare ropte mer høyt hver gang jeg sat­te meg ned for å meditere.

Morten Erik­sen har noen av de beste med­i­tasjonene som finnes der ute. Jeg har prøvd endel gjen­nom årene.

Det finnes mas­se­vis av med­i­tasjon­er der ute, på youtube og mange andre sted­er, men det er vari­abelt hvor god kvalitet det er på de. Vari­abelt hvor gode de er på å få deg til å finne roen, og nå inn til dyb­den av deg selv, ved å komme for­bi den kon­stante tankestrøm­men fra hodet, eller de ube­hagelige følelsene i krop­pen som man må komme for­bi for å klare å opp­nå den gode følelsen.

Tre ting gjør Morten sine med­i­tasjon­er spe­sielt bra i forhold til mange andre: 1) de går mer i dyb­den enn de fleste med­i­tasjon­er 2) han bruk­er noe av den beste musikken i sine med­i­tasjon­er 2) i den innle­dende prat­en før med­i­tasjo­nen starter har han et fokus på kjer­nen av de utfor­dringer vi men­nesker kan stå i, og på ekthet. Disse to tin­gene gjør hans fokus både veldig jord­nært, men sam­tidig går det rett i dyb­den, noe jeg har veldig sans for.

I mange år var det gratis hver mandag kveld, men nå er det kun annen­hver mandag som er tilgjen­gelig for alle. De andre manda­gene er kun for medlem­mer. Som medlem (det er en fast årspris, tror det var ca. 500 kr sist jeg sjekket?) får man til­gang til flere år med tidligere opp­tak av live-med­i­tasjon­er, egne heal­ing-video­er, samt at man kan være med også de andre mandagskveldene, og to mor­gen­med­i­tasjon­er live i uken. Det beste med å være medlem slik jeg ser det, er at du kan gå inn og høre på med­i­tasjon­er akku­rat når det måtte passe deg.

I mor­gen, mandag 3. novem­ber er det åpent for alle, om du går inn her: http://www.morten-eriksen.no/index.php?menyvalg=16 Pas­sor­det for å logge inn står på samme side.

Fort­satt er det åpent annen­hver mandag for alle som vil være med, så i mor­gen kan du alt­så prøve om dette er noe for deg! Med­i­tasjo­nen starter kl. 21.

Tidligere for­t­alte jeg om min favorittmed­i­tasjon gjen­nom tidene her på bloggen, Kel­ly Howell/Brain Sync sin “Guid­ed med­i­ta­tion”. På en god andre plass kom­mer de mange med­i­tasjonene jeg har hatt med Morten Erik­sen som guide. Lis­ten er omtrent slik:

  1. Guid­ed Med­i­ta­tion” — Brain Sync
  1. Med­i­tasjon­er live med Morten Erik­sen
  1. The Secret Uni­ver­sal Mind Med­i­ta­tion II” — Brain Sync
  1. Heal­ing Med­i­ta­tion” — Brain Sync
  1. Møte Eng­lene” — CD av Morten Erik­sen*
  1. Møte Mestrene” — CD av Morten Erik­sen*
  1. The Secret Uni­ver­sal Mind Med­i­ta­tion I” — Brain Sync
  1. Trans­for­masjon Ground­ing” — CD av Morten Erik­sen*
  1. Kun­dalin­imed­i­tasjon” — CD av Morten Erik­sen
 1. Awak­en­ing Kun­dali­ni Guid­ed Med­i­ta­tion” — Brain Sync

* Finnes i arkivet som er tilgjen­gelig for medlem­mer på nettsi­den til M.E.

Noen av de sterkeste med­i­tasjonene jeg har opplevd har vært på de nevnte mandagskveldene, eller på kurs og i andre sam­men­henger med Morten Erik­sen. Så om jeg skulle gitt anbe­falinger basert på hvilke med­i­tasjon­er som har vært mest fan­tastiske for meg gjen­nom årene, ville nok de ulike med­i­tasjonene live med Morten som guide havnet på 2.- 30. plass, omtrent…

Prob­lemet med fer­dig­inn­spilte guid­ede med­i­tasjon­er er jo dette: når man etter­hvert kan alle ordene og frasene ute­nat, så mis­ter de sin funksjon. Hen­sik­ten er jo at den guid­ede stem­men skal lede tankene slik at de har noe å fokusere på, og ikke flyr vilt rundt, slik at under­be­vis­s­theten får slippe til. Men når man har hørt den mange ganger og kan alle frasene, så beg­yn­ner gjerne tankene å fly igjen, og da blir poenget borte.

Der­for er det genialt med live med­i­tasjon­er på nett slik de Morten har, for da er det noe nytt hver eneste gang.

Anbe­fales!

DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer Kjærlighet eller frykt Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer Ditt kjønn er ikke til­feldig Les mer IMG_8622″ width=“3712” height=“3000” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Super med­i­tasjon­sapp Les mer La de slippe til Les mer IMG_8468 (2)” width=“3000” height=“3676” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Every love sto­ry Les mer Stein­bukken Les mer IMG_8396″ width=“4000” height=“3000” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Så var 2016 her Les mer IMG_1882″ width=“640” height=“640” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Energien i gaver Les mer Men­neskeskjeb­n­er Les mer

Related Posts

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med […]

Søndagstips: guidet meditasjon!

Du har sikkert hørt det du også — at med­i­tasjon kan hjelpe mot så mye bra: stress, depresjon, kon­sen­trasjonsvansker, og mye mer. Det er ikke måte på hvor mye bra med­i­tasjon kan gjøre for oss. Nye studi­er vis­er at med­i­tasjon ikke bare forbedr­er vår men­tale […]Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *