Synkronitet: Alles vilje er den samme

Når vi tenker at vi må stille opp til avtaler eller andre ting som vi egentlig ikke har lyst til, kun av plikt, så glem­mer vi at vi alle er koblet til den samme kollek­tive energien hvor vi alle hør­er sam­men. Da finnes det egentlig ikke mot­stri­dende vil­jer. Dette er det vi kaller synkronitet.

Ta for eksem­pel et ektepar hvor den ene parten ønsker å for­late ekteskapet, mens den andre heller vil bli. Hvis den som blir for­latt hadde tatt kon­takt med sitt høyere selv, så ville hen kan­skje kjent at dette forhold­et egentlig var over for en lenge siden, og at det ikke lenger tjen­er noen av partene sin inter­esse. Da ville hen ist­e­den­for å sørge og fokusere på å føle seg for­latt, kunne kjenne at dette egentlig bringer en mulighet til pos­tiv foran­dring og nye muligheter, også for seg selv.

Dette han­dler om å ikke bare være i sitt ego, som fokuser­er på over­levelse og frykt og mis­lik­er foran­dring. Ist­e­den­for kan man ta kon­takt med sitt høyeste selv, og sin sjel. Sje­len vil alltid at vi skal tørre foran­dring der­som det kan gi mulighet for vekst.

Men å bryte opp er ikke alltid det rik­tige. Eksem­pelet med ekteparet kunne vært mot­satt, at den ene parten ønsker å for­late ekteskapet som en lett utvei, frem­for å tørre å stå i utfor­dringer i forhold­et. Å stå i disse utfor­drin­gene kunne gitt vekst, glede og nye åpen­baringer for begge parter. I dette til­fel­let vil egoet heller fly­k­te enn å forholde seg til det som virk­er skum­melt, nem­lig å forholde seg til den intimiteten og sår­barheten en relasjon kan bringe.

 

Trene på synkro­nitet i praksis:

Si at du f.eks. har avtalt å ta en kaffe med en venn, men så er du så sliten etter jobb at du bare har lyst til å slenge deg på sofaen. Hvis du tør å følge lysten din, og sender en meld­ing hvor du sier det som det er, så vil du etter mye sannsyn­lighet oppleve at den andre svar­er at hen også hadde lyst til å utsette avtal­en av ulike årsak­er, men ikke turte å avl­yse før du gjorde det — og nå ble lettet.

Ofte tenker vi at vi stille opp, av plikt, for­di eller er vi et dårlig menneske/en dårlig venn/ikke til å stole på/egoistisk osv. Ved å følge lysten din, så kobler du deg rask­est mulig opp til det kollek­tive energifel­tet og synkro­nitet. Jo mer du tør å stole på dette og han­dle etter dette, jo mer vil du erfare at uni­ver­set og livet spiller på lag med deg.

Lysten vår sit­ter i harachakraet, og vi har lært for mye av oppvekst og kul­tur å ikke stole på eller følge vår lyst og glede. Ved å tørre å kjenne etter hva vi har lyst til, så tar vi kon­takt med intu­isjo­nen vår og sje­len vår (sje­len har sitt utspring ned­er­st i magen i den fysiske krop­pen, rett ved harachakra).

Når du innser at det ikke finnes mot­stri­dende vil­jer, så blir det meningsløst å f.eks. ta en kaffe med noen når du ikke har lyst, kun av plikt.

 

Ofring kom­mer ikke fra kjærlighet

La oss gjøre eksem­pelet over enda mer utfor­drende: Si at ven­nen din og du lenge har forsøkt å få til en kaf­feav­tale, men at dere har hatt vanske­ligheter med å få det til. La oss også si at ven­nen din er veldig ensom. Da blir det jo enda vanske­ligere å avl­yse avtal­en, eller hva? Men hvis vi snur på rol­lene — hadde du hatt lyst til å tilbringe en kveld sam­men med noen som egentlig ikke hadde lyst til å være sam­men med deg, men kun var der av plikt?

Nå blir det kan­skje let­tere å se at det å stille opp av plikt fak­tisk blir en ego­is­tisk han­dling, hvor vi er mer opp­tatt av hvor­dan vi selv frem­står (som et godt menneske/en som stiller opp osv), frem­for den gen­uine forbindelsen til det andre men­nes­ket. Sam­tidig reduser­er vi den andre per­so­n­en til noen vi synes det er synd på, og det er jo ikke akku­rat høy vibrasjon eller fra kjærlighet.

Det samme gjelder når vi prøver å red­de ver­den fra ren plikt, enten vi er veg­anere som døm­mer kjøttspis­ere, eller om vi red­der 50 kat­ter for­di ‘det er krise, så noen må jo gjøre det’ — ikke noe av dette er fra glede, og du sender alt­så ikke mer kjærlighet ut i ver­den, men det motsatte.

Du trenger alt­så ikke å ofre deg for andre. Tren­er man på dette så kan man erfare at andre men­nesker slettes ikke er så fremmede aliens med vil­jer som strid­er mot det du vil. Hvis du ist­e­den ærer din lyst og ser på den som noe vik­tig, så vil du komme i kon­takt med fly­ten og leve mer med livet, enn imot det. Mot­satt, om vi er mest i ego, så føles livet mest som en kamp hvor vi vi må kjempe i mot, og hvor det skjer uret­tfer­di­ge ting i livet vårt som gjør oss vondt.

Det kan noen ganger være vanske­lig å kjenne etter hva som er i vårt høyeste selv sin inter­esse, og hva som er fra ego. Det er også en del av livet. Det vik­tig­ste er at vi prøver å være i kon­takt med oss selv også i de inner­ste lagene. Plikt er også noen ganger i vår høyeste inter­esse — dette skjel­ner man let­tere mel­lom med erfar­ing med å stole på lysten.

 

 

.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *