Stikkord: bevissthet

Mesterne: om yrke og utdannelse i framtiden

Mesterne ga meg mange innsik­ter gjen­nom årene.

De hjalp meg med å bli frisk, ved å lære meg om syk­dom, helse og ener­gi, og hvor­dan vi men­nesker fun­ger­er, men de ga meg etter­hvert også råd om yrke og veivalg. En gang rådet de meg til å ha et virke som innebar å være ute blant men­nesker, i dette livet. Å sitte inne og skrive hadde jeg gjort før, sa de, og viste et bilde av en dame som var for­fat­ter og satt innendørs og skrev, i en ganske intro­vert tilværelse. Dette sa de var et bilde av meg fra et tidligere liv.

De spe­si­fis­erte ikke hva dette vir­ket konkret kunne innebære, det var mitt valg. De rådet meg bare til å bruke de egen­skapene og den kunnskapen jeg hadde. I sam­ta­l­ene vi hadde gjorde de meg mer klar over aspek­ter og evn­er hos meg selv som jeg kan­skje hadde glemt.
Men en dag når jeg var kom­met nærmere det å bli helt frisk, ble de mer konkrete:

På skil­tet på døren til ditt kon­tor kan det stå livsveiled­er”, sa de.

Men da burde jeg vel ha fort­satt med psykolo­gien da”, påpek­te jeg. Psykolo­gi var noe jeg bare hadde val­gt som et siste grun­nfag å fylle opp cand mag-graden min med, kun for­di jeg syntes det var gøy, men aldri med noen inten­sjon om å stud­ere det videre.

Nei, det er bare bra slik”, fort­sat­te de. “På denne måten står du friere”.

Jav­el. Jeg kjente en mas­siv mot­stand i meg. Å starte en virk­somhet i noe man ikke hadde papir­er på, stred i mot alt jeg var lært opp til. At utdan­nelse var vik­tig, og at det var vik­tig å være ordentlig kval­i­fis­ert i det man drev med.

Så fort­sat­te de — som om de hadde lest tankene mine (kanalis­eringer er ofte sånn, det skjer mer energimes­sig enn bare det som blir sagt med ord):

I framti­den vil ikke utdan­nelse og det man har papir­er på bli så vik­tig, men mere de per­son­lige egen­skaper og evn­er den enkelte har.
Dette gjelder også i våre egne valg av hvem vi vel­ger å gå til av behan­dlere og andre; når alle men­nesker utvikler sin intu­isjon i større grad, vil vi velge hvem vi går til ut i fra hvem som er best egnet til å hjelpe oss, ikke ut i fra hvilke papir­er og diplom­er ved­k­om­mende har”.

For meg innebar det en helt ny måte å tenke på.

(mer…)

Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Vi har vel alle hørt at stress påvirk­er helsen vår neg­a­tivt. Men det var først da jeg stud­erte psykolo­gi og lærte helt konkret hvor­dan dette foregår, at det virke­lig gikk opp for meg: En av de vik­tig­ste delene av immun­forsvaret vårt er de hvite blodlegemene.…

Søndagstips: guidet meditasjon!

Søndagstips: guidet meditasjon!

Du har sikkert hørt det du også — at med­i­tasjon kan hjelpe mot så mye bra: stress, depresjon, kon­sen­trasjonsvansker, og mye mer. Det er ikke måte på hvor mye bra med­i­tasjon kan gjøre for oss. Nye studi­er vis­er at med­i­tasjon ikke bare forbedr­er vår men­tale…

Er du en alternativ person?

Er du en alternativ person?

Eller er du en per­son som lik­er best å forholde deg til fak­ta, og det vi kan bevise? Selv om jeg i dag hold­er på med ener­gia­r­beid og tidligere liv, så har jeg ikke alltid vært alter­na­tiv. Tvert imot. Størsteparten av mitt liv trodde jeg…

Astmaen i dette livet stammet fra en ulykke på 1930-tallet

Astmaen i dette livet stammet fra en ulykke på 1930-tallet

Vi gjorde flere regresjon­er. (Om du vil lese første del av his­to­rien om hvor­dan jeg selv oppdaget regresjon­ster­api ved å prøve på kjæresten min hjemme, les her). Neste gang vi forsøk­te, gjen­tok jeg prosedyren med avs­lap­n­ing fra første gang. Deretter bruk­te jeg en metode som…

Blåmandag

Blåmandag

En av mine små gled­er i hverda­gen er te. Intet vondt ord om kaffe, ja takk begge del­er. Men det er ikke så ofte kaffe kom­mer i så fine bokser som disse to her. Og apro­pos innpakn­ing, så har det en stund nå blitt mer…

Hvordan jeg oppdaget at vi lever flere liv 

Hvordan jeg oppdaget at vi lever flere liv 

En dag jeg satt hjemme i min syketil­værelse i 2008, slo jeg på TV og oppdaget at pro­gram­met til Oprah Win­frey (selveste Oprah, du vet — den O’ store guden og guru­en til alle oss ‘alter­na­tive’) men­nesker :-D) net­topp hadde beg­y­nt. Denne dagen var det den amerikanske psyki­ateren…

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med…