Stikkord: helse

re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Her er en repetisjon av inn­legget som jeg skrev i fjor vår:

Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden.

Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes en kur, men at det likev­el ikke nevnes noen steder?

Alt media skriv­er om hver vår, er demp­ing av symp­tomene — piller, øye­dråper og nesespray.
“Start tidlig med allergime­disi­nen!” Dette er jo fort­satt det det vik­tig­ste gjeldende rådet fra ekspertene som vi blir for­t­alt i avis­er og lik­nende hvert år.

Men alt­så ingent­ing om hvor­dan man kan få bukt med årsak­en til allergien.

Hvis noen hadde fun­net opp en ordentlig kur mot pol­lenal­ler­gi ville vel det ha blitt en stor sen­sasjon som vi alle for lengst hadde hørt om?

Det skulle man tro. Men jeg har alt­så klart å bli helt full­s­tendig kvitt min kraftige pol­lenal­ler­gi og vet der­for at det går an, likev­el ser jeg det sjeldent nevnt noe sted. Jeg har noen tanker om hvor­for det er slik, men de tar jeg helt til sist.

Jeg plei­de å bli utrolig dårlig hver eneste vår; det var som å ha en kraftig influ­en­sa under hele bjørkepollensesongen.

Etter­hvert beg­y­nte jeg å rea­gere tidligere i sesongen, og senere etter at bjør­ka var fer­dig. Jeg hadde visst blitt aller­gisk mot flere pol­len­typer. Og reak­sjo­nen ble bare sterkere for hvert år.

Jeg gjorde tre ting for å bli kvitt min pollenallergi:

1. Jeg fant en kur som fjer­net så godt som alt av allergien min — dette inn­legget han­dler hov­ed­sak­lig om denne.
2. Jeg fly­ttte på lan­det. Senere ble dette unød­vendig, etter at jeg gjorde punkt 3.
3. Jeg renset krop­pen min — da forsvant eller siste rest av allergien (pluss mange andre plager).

1. Jeg hadde lest om vak­sine mot pol­lenal­lergien, i form av sprøyter. Det skulle være ganske tid­krevende, og dyrt. Men jeg var des­per­at, og kunne gjort hva som helst for å få hjelp.

Jeg gikk til leg­en min og fores­lo dette. Da for­t­alte han meg at han ikke ville gi den til sine pasien­ter, etter­som det var for stor risiko for­bun­det med det: Det dør fak­tisk flere men­nesker i Europa hvert år etter å ha fått aller­gi­vaksin­er, sa han.

Men han sa at det fantes fak­tisk en aller­gi­vak­sine i home­opatisk form. Det krevde litt innsats, og måtte tas hvert år i 3 år på rad, i fire uker før bjørke­pol­lens­esongen begynte.

Men da var det også menin­gen at man skulle bli helt kvitt pol­lenal­lergien for alltid.

Rhino­plex 11 het pil­lene han snakket om — Edit, feb­ru­ar 2015: de har nå skiftet navn til Alnus Rio­plex!, og de skulle tas i en bestemt opp­trap­pings­plan de fire ukene.

Når pol­lens­esongen var i gang, skulle man slutte helt å ta pil­lene — dette siste var viktig.

Slik kan du bli kvitt pol­lenal­lergien din:

Sett alar­men på kalen­deren for neste år, eller sørg på en eller annen måte for at du husker å ta Rhino­plex før pol­lens­esongen starter neste vinter!

Bok­sen med pil­lene koster rundt en hun­drelapp, og fåes på de fleste apotek, eller det kan bestilles.

Slik er den 4 ukers doser­ings­pla­nen for å ta Rhino­plex 11 — Edit, feb­ru­ar 2015: Alnus Rio­plex!

1., 2. og 3. dag:                                                                           1 tablett daglig
4., 5. og 6. dag:                                                                           1 + 0 + 1 + 0
7., 8. og 9. dag:                                                                           1 + 0 + 1 + 1
10., 11. og 12. dag:                                                                     1 + 1+ 1 + 1
13., 14. og 15. dag:                                                                     2 + 1 + 1 + 1
16., 17. og 18. dag:                                                                     2 + 1 + 2 + 1
19., 20. og 21. dag:                                                                     2 + 1 + 2 + 2
22. til 30. dag:                                                                             2 + 2 + 2 + 2

Tablet­tene sug­es helst før mat­en. Får du allergi­plager, reduser­er du dosen.

Når aller­gis­esongen har startet, slut­ter du med Rhinoplex.

- fra lege Heiko Santelmann.

Jeg tok kuren i 3 år. Eller det vil si — det andre året glemte jeg det nesten helt, så jeg rakk bare å ta pil­lene i hal­van­nen uke eller så, før bjør­ka kom. Der­for bestemte jeg meg for å ta den i to år til, slik at kuren skulle bli ordentlig gjen­nom­ført, så det ble alt­så 4 år på rad.

Allerede det andre året mer­ket jeg en bedring. Og når hele kuren var fer­dig, var pol­lenal­lergien min så godt som borte. Jeg kunne slutte med allergip­il­lene. Jeg tok fort­satt nese­dråper og øye­dråper, for å dempe reak­sjone der pollen kom inn i luftveiene, men jeg mer­ket sjelden noe. Jeg kunne merke noe når bjørke­pol­len­spred­nin­gen var på det aller kraftig­ste, men det var kun litt snuf­s­ing eller en lett reak­sjon. Jeg ble aldri dårlig slik som før — og for meg som hadde gått i en feber­lik­nende til­stand og blitt slapp og syk hver vår, var dette en sensasjon!

Kjæresten min hadde et par år før beg­y­nt å snufse litt under bjørke­pol­len­ti­den. Det eskalerte for hvert år, og til slutt var han i den situ­asjo­nen at han ble ordentlig slapp og uvel om våren, slik at det beg­y­nte å gå ut over jobb og andre ting.

I mel­lomti­den hadde jo jeg tatt kuren min, og blitt bedre og bedre med tiden.

Det siste året av min kur ble der­for kon­tas­ten mel­lom oss stor: jeg var i prak­sis helt frisk av allergien, mens nå var min kjære slapp, tett og snuf­sete — og ikke minst, veldig uvel.

Det var en uvant rolle­fordel­ing… Og da gikk det for alvor opp for meg at Rhino­plex-vaksi­nen virke­lig hadde fungert!

2. Så fly­t­tet vi ut på lan­det om høsten det året. Ikke mer enn 40 min­ut­ter uten­for Oslo, men det viste seg å være nok: da våren kom, mer­ket ingen av oss en gang at bjørke­pol­lens­esongen hadde startet!

For meg ble det en per­fekt full­byrdelse av kuren — nå var jeg helt full­s­tendig frisk. For kjæresten min ble det en ganske stor forbedring, fra dårlig i årene før, til helt fin!

Men når jeg reiste inn til Oslo midt i den ver­ste bjørke­spred­nin­gen, ble jeg dårlig om kvelden igjen. Det samme skjed­de med min kjære. Mer om sam­men­hen­gen mel­lom pol­lenal­ler­gi og luft­forurens­ing har jeg skrevet i dette inn­legget her: Hvor­for er det så mange av oss som blir aller­giske i vår tid?

3. Det siste og avgjørende steget jeg gjorde, var å rense hele krop­pen min: avgift­ing (detox) og rense opp i fordøyelsessys­tem, tarmene og lev­eren, samt endre kosthold.

Siden vi alle er forskjel­lige både i fysikk, på energi­plan, og ikke minst i hvor­dan vi har val­gt å leve og behan­dle krop­pen vår så langt i livet, så vil det å rense krop­pen innebære ulik frem­gangsmåte for ulike mennesker.

Men poenget er: krop­pen vår kan bli over­be­lastet når det sam­les opp for mye gifter og avfallssof­fer, og til slutt vil den ikke lenger evne å gjøre sine van­lige opp­gaver normalt.

Å avgifte krop­pen kan være ganske omfat­tende, eller veldig enkelt.

Dette er et hov­edtema som jeg kom­mer til å skrive mye om på bloggen her fre­mover. For­di det er så vik­tig for helsen til veldig mange av oss, og for­di det er et så under­k­jent tema, men som folk nå hold­er på å våkne opp til, heldigvis!

For meg, som hadde vært alvorlig syk av det som viste seg å være miljø­forgift­ning, i form av kvikksølv­forgift­ning fra amal­gam­fyllin­gene mine, så måtte det ganske omfat­tende rens­ing av krop­pen til. Jeg avgiftet krop­pen min over tid, og deretter renset jeg lev­eren flere ganger, endret kosthold, tok par­a­sit­tkur­er og renset tarmene.

Og etter­på ble jeg helt full­s­tendig frisk av all pol­lenal­lergien. Ikke bare frisk nå jeg oppholdt meg her hjemme på lan­det, men helt frisk, uansett hvor jeg er — også i Oslo eller andre byer.

Kjæresten min tok også par­a­sit­tkur­er, endret kosthold og renset dermed opp i fordøyelsessys­tem og tarmer.

Men han tok aldri noen lev­er­renser eller avgift­ing av krop­pen. For ham var det nok å rense krop­pen i form av kosthold­et. Og han ble helt frisk av allergien — helt symptomfri.

Nå for tiden er han i Oslo hver dag og job­ber intense og lange dager med et pros­jekt som skal være fer­dig om kort tid. Og for­men? Helt topp, ingen reak­sjon overhodet.

Det er som om vi aldri har hatt noen allergi.

Og hvor­for er det slik at det fak­tisk går an å bli full­s­tendig kvitt allergien, men at man likev­el ikke ser noen infor­masjon om dette noen steder?

Vel, det kan jo hende at noen hadde blitt litt lei seg der­som du og jeg og alle pol­lenal­lergikere plut­selig ble helt friske og ikke lenger kjøpte allergime­disin­er? Far­masøyt­sel­skapene som lager og sel­ger medisin­er er noen av ver­dens største næringer, og har dermed økonomiske midler til å både kjøpe annonser og påvirke hva som står på dag­sor­de­nen både i media og ellers.

Men du trenger ikke ta noe poli­tisk stand­punkt eller mene noe om dette for å bli frisk — du kan bare sette i gang med å ta Rhino­plex og/eller rense krop­pen din!

Så lag en påmin­nelse til neste vin­ter, og beg­ynn med Rhino­plex! Eller start med å rense krop­pen din.

Og du kan gjerne dele dette med de du kjen­ner som sliter og blir dårlige i pollensesongen.

Lykke til!

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene er yogaøvelser som bal­anser­er alle chakraene i krop­pen. Tar du disse øvelsene hver dag over tid, vil du merke en bety­delig forbedret helse både fysisk og men­talt. Chakraene er ener­gisen­tre som lig­ger på energi­plan­et i krop­pen vår, og dermed påvirk­er den…

Krystalldeodorant — naturlig deodorant som faktisk funker!

Krystalldeodorant — naturlig deodorant som faktisk funker!

Krys­talldeodor­ant er laget av et naturlig min­er­al, som har blitt brukt av men­nesker i mange kul­tur­er langt tilbake i tid for å forhin­dre svet­telukt. Denne innehold­er ikke alu­mini­um, i mot­set­ning til de fleste van­lige deodor­an­ter. Alu­mini­um har blitt pekt på som en mulig årsak til…

Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Vi har vel alle hørt at stress påvirk­er helsen vår neg­a­tivt. Men det var først da jeg stud­erte psykolo­gi og lærte helt konkret hvor­dan dette foregår, at det virke­lig gikk opp for meg: En av de vik­tig­ste delene av immun­forsvaret vårt er de hvite blodlegemene. Det…

Søndagstips: guidet meditasjon!

Søndagstips: guidet meditasjon!

Du har sikkert hørt det du også — at med­i­tasjon kan hjelpe mot så mye bra: stress, depresjon, kon­sen­trasjonsvansker, og mye mer. Det er ikke måte på hvor mye bra med­i­tasjon kan gjøre for oss. Nye studi­er vis­er at med­i­tasjon ikke bare forbedr­er vår mentale…

Mango-chiapudding

Mango-chiapudding

Chi­a­pud­ding er min abso­lutte favorit­trett til frokost, og noe jeg har hatt dil­la på lenge. Juicy man­go sam­men med super­sunne chi­afrø blir til en kom­bo som nesten er for god til å være sann, mat og medisin i ett! Chi­afrøene blir til en geleak­tig kon­sis­tens når…

Hvorfor er det så mange av oss som blir allergiske i vår tid?

Hvorfor er det så mange av oss som blir allergiske i vår tid?

Her del­er jeg min erfar­ing med dette temaet, erfaringer fra meg selv og de rundt meg. Det jeg har sett og opplevd har gjort meg over­be­vist om at det er en klar, direk­te sam­men­heng mel­lom forurens­ing og miljø­forgift­ning, og allergi­er. Jeg hadde ingen allergi­er i min…

Astmaen i dette livet stammet fra en ulykke på 1930-tallet

Astmaen i dette livet stammet fra en ulykke på 1930-tallet

Vi gjorde flere regresjon­er. (Om du vil lese første del av his­to­rien om hvor­dan jeg selv oppdaget regresjon­ster­api ved å prøve på kjæresten min hjemme, les her). Neste gang vi forsøk­te, gjen­tok jeg prosedyren med avs­lap­n­ing fra første gang. Deretter bruk­te jeg en metode som…

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med min…