Stikkord: livet

Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Vi har vel alle hørt at stress påvirk­er helsen vår neg­a­tivt. Men det var først da jeg stud­erte psykolo­gi og lærte helt konkret hvor­dan dette foregår, at det virke­lig gikk opp for meg:

En av de vik­tig­ste delene av immun­forsvaret vårt er de hvite blodlegemene. Det er de som skal bek­jempe “the bad guys”, som virus, bak­terier og infek­sjon­er.
Når vi stress­er, pro­duser­er krop­pen vår kor­ti­sol. Krop­pen vår klar­er ikke å pro­dusere kor­ti­sol og hvite blodlege­mer sam­tidig. Der­for får vi et lavere antall hvite blodlege­mer i krop­pen, om vi stress­er mye.

Ganske konkret, eller hva? Det er noe litt annet å vite at det konkret er sånn, enn at “krop­pen påvirkes neg­a­tivt av stress”, uten at vi helt vet hvor­dan. Så alt­så, når du stress­er, får du min­dre hvite blodlege­mer i krop­pen din. Og de trenger du — de er helt livs­nød­vendi­ge.

Så akku­rat nå, når du leser dette, vil jeg be deg om å ta 15 sekun­der fri fra det du gjør, og:

  1. Pust inn. Lukk øynene dine,
  2. Pust ut, og gi slipp på alt stress.
  3. Ta kon­takt med krop­pen din, og kjenn etter at du er tilst­ede i krop­pen.
  4. Pust dypt inn, i hele krop­pen. Kjenn at roen brer seg. Kan­skje kom­mer det opp tanker om hva du  skulle ha gjort, og noe du skal gjøre senere i dag, og det er helt gre­it. La de komme, men ikke heft deg ved dem.
  5. Pust ut alle spen­ninger i krop­pen.
  6. Pust inn igjen, og spør deg selv det føl­gende: Hvis jeg vis­ste at i dag var den siste dagen jeg hadde  igjen å leve på jor­den, hva ville jeg da gjort, av de tin­gene jeg har på time­pla­nen for i dag? Hvilke ting ville jeg ikke gjort? Hva er det som er vik­tig?
  7. Pust rolig ut, og lukk opp øynene. Legg merke til hva du ser rundt deg. Hva du sit­ter på, rom­met rundt deg, gjen­stander, eventuell utsikt, men­nesker rundt deg, og så videre.
  8. Nå kan du fort­sette dagen din, med mer innvendig ro, og klar til å ta fatt på opp­gavene.

(mer…)

Er du en alternativ person?

Er du en alternativ person?

Eller er du en per­son som lik­er best å forholde deg til fak­ta, og det vi kan bevise? Selv om jeg i dag hold­er på med ener­gia­r­beid og tidligere liv, så har jeg ikke alltid vært alter­na­tiv. Tvert imot. Størsteparten av mitt liv trodde jeg…

Blåmandag

Blåmandag

En av mine små gled­er i hverda­gen er te. Intet vondt ord om kaffe, ja takk begge del­er. Men det er ikke så ofte kaffe kom­mer i så fine bokser som disse to her. Og apro­pos innpakn­ing, så har det en stund nå blitt mer…