Tips til lysarbeidere — om healere uten grenser

Fra tid til annen kom­mer det sak­er om heal­ere eller andre alter­na­tive behan­dlere som har kon­tak­tet syke fra media for å til­by sin hjelp. Siste slike sak fra i høst kan du lese her: vg.no/…de-henne-paa-doedsleiet/a/24109979. De berørte forteller hvor­dan dette gjør en allerede sår­bar livs­si­tu­asjon enda vanskeligere.

Jeg tror at noe av dette han­dler om det syl­skarpe skil­let mel­lom alter­na­tiv behan­dling og tradis­jonelle behan­dlingsme­toder som eksis­ter­er i vårt sam­funn. De men­neskene som har opplevd hvor mye bra som finnes av metoder der ute utover det man kan­skje blir for­t­alt på et stan­dard leg­ekon­tor kan lett få behov for å rope det ut til hele ver­den, i håp om å gi alle andre like god hjelp.

En annen fork­lar­ing er nok at når man har “sett lyset” — hatt åndelige opplevelser og oppdaget at man har evn­er selv — så er det lett å bli litt nyfrelst, og få lyst til å hjelpe hele verden…

Men dette er den samme fatale feilen som men­nesker har gjort til alle tider: å tro at MIN sannhet og virke­lighet er bedre enn DIN — vi har jo til og med kriget og hatt korstog for “den rette troen” her på jorden.

Dette gjorde at jeg fikk lyst til å dele noe jeg har hatt i bakhodet en stund, nem­lig en serie med tips til alle dere som er heal­ere eller på en eller annen måte hjelper men­nesker energimes­sig, det vi også kaller for lysarbeidere.

Mange klarsynte eller heal­ere ser ut til å ha en for­mening om at når de ser eller hør­er bud­skap fra den andre siden så er det deres plikt å si det til den per­so­n­en det gjelder. Eller at når man er heal­er og kjen­ner at en annen per­son har vondt i armen eller lik­nende, så er det ens plikt å heale den per­so­n­en det gjelder. For da er det “menin­gen” - ellers ville ikke universet/Gud sendt det synet eller den følelsen.

Tips til lysar­bei­dere — Del 1

Hvor­dan kan du vite når det er rik­tig å hjelpe andre men­nesker med dine evn­er, og ikke?

Når de selv har bedt om det. Punktum.

Aldri ellers.

Det er en uni­versell lov at vi alle har helt fritt valg og full­s­tendig herredømme over oss selv som sjel. Ingen kan gjøre noe mot oss selv som vi ikke gir tilla­telse til (på høyeste plan).

Det betyr også at all hel­bere­delse kun kan skje når det skjer en hel­bere­delse i den per­so­n­en det gjelder.

Andre kan være veiledere og katalysator­er på veien dit, slik at det men­nes­ket selv skaper en energimes­sig endring. Men det må alltid foregå i de selv.

Så er det kan­skje litt trist, tenker du, at det første rådet jeg kom­mer med til deg som har dine fan­tastiske evn­er er når du IKKE skal bruke de?

Å innse dette set­ter deg fri, tro meg.

Det tar bort masse usikker­het og bekym­ring. Du trenger ikke hjelpe noen som helst, hvis de ikke har bedt om det!

Det virk­er ikke uansett. 

Om du lever av å bruke evne­nen dine, så er det enkelt: folk kan selv ta friv­il­lig kon­takt med deg for å få hjelp. Men om du har dette som hob­by eller er i start­fasen, så er det flere måter du hjelpe andre og sam­tidig være sikker på at de vel­ger det fritt selv, ved for eksem­pel å annon­sere etter friv­il­lige personer.

Det betyr også at når noen fak­tisk har bedt deg om hjelp, så vet du sikkert at de virke­lig er der for­di de på et plan er klare for å skape endring. Du vet at de virke­lig ønsker din hjelp.

Da samar­bei­der deres åndelige guider og veiledere med dine åndelige guider, og med ditt og klien­tens høyeste selv, og alt lig­ger til rette for at en bedring kan skje.

I prak­sis kan de som søk­er hjelp de ha mot­stri­dende følelser rundt hva de er klare for av endring og ikke, selvsagt. Det er en helt naturlig del av det å være menneske.*

Men da har du fått din tilla­telse til å bruke de fan­tastiske verk­tøyene du har for å hjelpe dette men­nes­ket. Og du tar hen­syn til den hel­lige grensen som det fak­tisk er at alle men­nesker har full­s­tendig fritt valg over seg selv.

Å gjøre noe annet, er å han­dle ut fra ditt ego.

Ditt ønske om å bli sett, hørt og anerk­jent. Anerk­jent for dine fan­tastiske evn­er, og for den per­so­n­en du er.

Du bør aldri søke anerk­jen­nelse gjen­nom de evnene du har. Vi er alle ful­lkomne, og hel­lige. Du bør også kjenne det, at du er fan­tastisk bare for­di du er den du er — ikke gjen­nom å få ros eller beun­dring for dine evner.

Husk at når men­nesker går gjen­nom mot­gang og vanske­ligheter i livet, så kan det være muligheter for stor vekst som men­neske og sjel. Ha tillit til at de også er hel­lige vesen­er som er hel­ter der de prøver å manøvrere seg frem på livets vei, selv om de også snubler. Ha tillit til at det lig­ger magi i det også.

Når man ser og hør­er mye som ikke alle andre men­nesker gjør, så får man lett info om andre men­nesker utover det de selv vel­ger å vise på over­flat­en. Da er det lett å bli litt oven­på, og føle at du vet bedre enn de hva som er best for de (og kan­skje gjør du det også).

Men vi må forholde oss til at vi er fysiske men­nesker så lenge vi lever på denne jor­den, hvor alle har evnen til å egne valg, og evnen til å snakke og si selv hva de ønsker, og ikke.

I Norge er det også slik at det finnes lovverk som sier at man ikke har lov til å dri­ve med opp­søk­ende virk­sommhet, eller offen­siv markedsføring.

Den største måten du kan spre kjærlighet til resten av ver­den på er å akseptere andre men­neskers valg, uansett — selv når de strid­er mot dine verdier.

Dette gjelder jo forsåvidt ellers i livet også, at det ikke er noen som helst vits i å komme med råd eller tips til andre men­nesker uten at de selv har bedt om det. Mange er glade i å dele tips og råd til andre uopp­for­dret, i håp om å hjelpe.

Da kan det være lurt å være ærlig med seg selv om dri­vkraften for å gi råd er neg­a­tive følelser i seg selv i møte med andres vanske­ligheter. I så fall kan det være fint å trene på å kunne romme andre men­nesker, hele per­so­n­en — også i vanske­lige situ­asjon­er, uten å føle behov for å måtte endre på de.

Det er din jobb som lysar­bei­der å sørge for at du kan leve i fred og har­moni også i denne ver­den som er så full av det mot­sat­te, ved å være så hel du kan i deg selv.

Da kan du virke­lig spre lys.

_____________________________

*Det kan også skje at noe blir “spurt om” uten ord av de som kom­mer til deg, og det kan man også lære seg å forholde seg til, men selv da kreves det for­sik­tighet og respekt fra deg. Dette er litt mer avansert, og noe jeg vil komme tilbake til i senere tips.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Hode-epi­demien Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Energiøvelse for påfyll og rens Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer Når vi hin­dr­er energien fra å komme helt inn i krop­pen Les mer Øvelse for guidet selvheal­ing Les mer IMG_3508 3″ width=“2560” height=“2214” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det vik­tig­ste av alt Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer IMG_3006″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Rit­er med part­ner in (crime) pels Les mer IMG_2887″ width=“2121” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Et pus­terom — og øvelse for å få kon­takt med det 2. ener­gisen­teret Les mer Det 5. ener­gisen­teret: Halschakraet Les mer De 5 tibetanske ritene Les mer Hvor­dan virk­er stress på immun­forsvaret? Les mer Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø Les mer


1 thought on “Tips til lysarbeidere — om healere uten grenser”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *