Væren

21. mars — 20. april

Våren er her, og det nye året i astrolo­gien starter med det første teg­net i zodi­ak­en: Væren. Det første kar­dinal­teg­net (ledende teg­net), og det første ildteg­net. Væren lik­er også ofte å være først. Som våren betyr en ny start og bringer nye spir­er, vekst og glede, er Væren også full av opti­misme og entu­si­asme. Dette teg­net sym­bol­is­er­er bar­net og en ny fød­sel i astrolo­gien, slik Fiskene sym­bol­is­er­er døden. De har han­dlekraft og pågangsmot som bare et nytt barn som set­ter sine første steg ut i ver­den kan ha.

Opp­kalt etter krigs­gu­den Ares i gresk mytolo­gi, og med plan­eten Mars (som styrte over kriger i romer­sk mytolo­gi) som hersker. Vi har med andre ord med ener­gi og han­dling å gjøre her. Der­som du sjekker hvor Mars befinner seg i horoskopet ditt (hvilket hus og tegn), kan du se hvor­dan du disponer­er din ener­gi. Naturlig nok finner vi der­for mange Vær­er i sport (gjerne ekstrem­sport!), i det mil­itære og i andre are­naer for fysisk han­dling. Men krigeren­ergien er mis­forstått, men­er jeg. Ingen energi­er eller plan­etinn­fly­telser ble skapt for å skape krig, og ingen sjel kom inn i denne ver­den med det å drepe andre men­nesker som opp­gave.

Væren tenker jeg på som en veldig ren ener­gi. Den er ren som det nye bar­net: det har ingen for­dom­mer, ingen forhånds­bedøm­minger forår­saket av vonde opplevelser, akku­rat som et barn som ikke har brent seg på ilden enda. Ingen kan være så for­dom­frie og åpne som Vær­er! Men ren ener­gi betyr også at de gjerne forteller sannheten uten hemninger- også uten at noen har bedt om det…

Astrolo­gen Debrah Sil­ver­man for­t­alte om en Vær som hadde deltatt i et radio­progam sam­men med henne og et par andre. Sam­tal­en hadde dreid seg inn på den nye Hawaiskjorten til en av mennene, de pratet om hvorvidt han kled­de den eller ikke, og om den var mest fin, eller mest mor­som å se på. Hvor­på en av karene, en Vær, utbrøt: “Dude, you’re too fat, you need to loose weight!” (Du er for tjukk, du må slanke deg!). Debrah lo godt mens hun for­t­alte denne his­to­rien, og sa “prat­en han­dlet jo over­hodet ikke om hans vekt en gang, det kom lik­som helt ut av det blå, haha! Men der har du Væren”.

Væren er bar­net i fortellin­gen “Keis­erens nye klær” — som forteller den nakne sannheten, og ikke bryr seg om illusjon­er eller kon­ven­sjon­er. Noen ganger er det helt nød­vendig å si ting som de er. Andre ganger kan det skape en krise, å plumpe ut med feil ting på feil tid eller sted. Værens mot­part Vek­ten, vet det. De er ekspert­er på å være diplo­ma­tiske, og har respekt for at alle har forskjel­lige syn­spunk­ter. “Diskutere?” sier heller Væren, “hvor­for det? Jeg har jo allerede tatt denne beslut­nin­gen, nå må vi beg­ynne å gjøre noe!” I sin natur er de ikke det aller mest demokratiske teg­net, med andre ord. Men der Vek­ten kan holde på å veie det ene syn­spunk­tet mot det andre i en evig rund­dans, som ender med beslut­ningsve­g­ring — så er Væren flink til å trå til, og få sak­er og ting gjort.

Pågangsmotet til Væren lign­er veldig på det til bar­domsheltin­nen vår Pip­pi Langstrømpe, som sa:

Det har jeg aldri prøvd før, så det klar­er jeg helt sikkert!”

Pip­pi var sterk og han­dlekraftig, og hun sto opp for de hun var glad i, og for de svake, slik som Vær­er gjerne gjør. Og som Væren var det var heller ikke fritt for at en illusjon eller to ble brutt når Pip­pi åpnet munnen, enten det var det smålige borg­er­skapet eller andre hun røs­ket litt opp i 🙂

Men net­topp den styrken og han­dlekraftigheten kan fak­tisk være en av deres bak­sider. Det vil si, om de bruk­er den feil — eller om de for­ven­ter at alle andre skal være like sterke som dem alltid. Det er lett å bli utålmodig om man selv er han­dlekraftig, og ikke alle andre henger like fort med. Det kan lønne seg å lære at alle men­nesker må få ta sine egne valg, og at det noen gang innebær­er at ting går litt tregere enn Væren ønsker. Værens favoritt­tid­spunkt er !

Som de andre ildteg­nene kan de bli så sterke, og synes så godt eller rope så høyt at andre kan føle seg tråkket på, om de ikke pass­er på hvor de trår. Og det er en fare for å bruke styrken sin til å ordne opp for alle de stakkars svake andre, og dermed gjøre andre hjelpeløse og frata de muligheten til å mestre ting selv, eller herske over sitt eget liv. Jeg har sett noen Vær­er bruke all den kraft­fulle energien sin til å man­i­festere at de rundt dem er svake, hjelpeløse indi­vider, og at “her må det ordnes opp! Ingen andre gjør noe!” Dermed virke­lig­gjør de sin man­i­fes­ter­ing om at de andre er hjelpeløse. Da bruk­er de ikke styrken sin til å gjøre andre men­nesker sterkere, eller ver­den bedre — tvert i mot. Det beste ide­alet for Væren da er å gå foran som den led­eren de er, og heller inspirere andre til å finne sin vei og sin indre styrke,  ist­e­den­for å gjøre alt for dem. Virke­lig styrke er den roen som kom­mer innen­fra, og som ser poten­sialet og styrken i andre men­nesker. Slik kan bar­na av Mars gjøre ver­den til et bedre sted.

Mot er frem­for alt Værens kjen­nemerke. De er ofte pio­ner­er. Væren kan lære oss andre ett og annet om å tørre, om å være han­dlekraftig frem­for å gru­ble eller dvele alltid, og om å være selvs­tendi­ge. Væren gjør helst ting selv, det går fortest da, har de erfart.

Værene kan kan­skje frem­for alt inspirere oss til å være tilst­ede i krop­pen og leve gjen­nom den fysisk, noe som ofte er litt glemt i vårt sam­funn i dag. Men den mest imponerende egen­skapen til Væren synes jeg er ærlighet og åpen­het — den rene energien. Få kan se deg rett inn i øynene og si ting akku­rat som de er, slik som Væren. Og som sagt, også om det er en sannhet du ikke lik­er å høre… Om det er en god ting eller ikke, kom­mer helt an på situ­asjo­nen, og på mot­tageren i den andre enden. Men om vi husker på at frykt er det som lig­ger bak all ver­dens krig og ond­skap, så kan vi godt ta med oss Værens mot på veien — som Ainslie Macleods guider sa det:

The tru­ly authen­tic per­son is fear­less. There­fore, they express only love.”

Se gjerne den mor­somme og tre­f­fende videoen til Debra Sil­ver­man om Væren, her:

Jom­fru­en Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer Kjærlighet eller frykt Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer Ditt kjønn er ikke til­feldig Les mer IMG_8622″ width=“2560” height=“2069” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Super med­i­tasjon­sapp Les mer La de slippe til Les mer IMG_8468 (2)” width=“2089” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Every love sto­ry Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *