Vannmannen

Jeg tenk­te å skrive litt om de forskjel­lige teg­nene i astrolo­gi, og siden vi når er kom­met ut i feb­ru­ar, pass­er det å skrive om det stjer­neteg­net som reg­jer­er på denne tiden av året, nem­lig Vannmannen!

At noen “er” et stjer­netegn — f.eks. Væren, betyr bare at solen sto i stjernebildet Væren da ved­k­om­mende ble født. Husk at det er flere plan­eter i til­legg til solen som bestem­mer en per­sons astrol­o­giske innflytelse.

Van­n­man­nen

21. jan­u­ar — 19. februar

Orig­i­nale, gjerne eksen­triske, og i oppo­sisjon til det etablerte, det vante og de stan­dard normene. Vi er i luftele­mentet her, så det men­tale er det som står sen­tralt. Kun­st­ner­typer, oppo­sisjonelle — genier som ofte er lang forut for sin tid. Van­n­man­nen er styrt av rev­o­lusjons- og opprør­s­plan­eten Uranus, og de er indi­vid­u­al­is­ter som lik­er å skille seg ut, og går gjerne av veien for å være annerledes enn det som ans­es som “nor­malt”.

Sosial foran­dring, grup­pe­men­tal­itet og sam­funnsans­var er sen­trale verdier hos Van­n­man­nen. De elsker alle men­nesker, og har det klart for seg at vi alle er i samme båt som men­nesker, og hør­er sam­men. Mens de tidligere teg­nene i zodi­ak­en fokuser­er på indi­videt på ulike måter, har det her mod­net frem en grup­pe­men­tal­itet, og en bevis­s­thet om at endring må skje på sam­funns­plan, skal vi få til reelle endringer.

Barn av Van­n­man­nen er her for å vise oss at foran­dring fra det etablerte må til, skal vi skape bra lev­ekår på denne plan­eten — og at alle men­nesker teller, og at vi er i samme båt, seilende gjen­nom rom­met, på denne plan­eten. Mens teg­net før dem, Stein­bukken, fokuserte på struk­tur­er, lover og regler, ans­var og innsats og arbeid for å skape et bra sam­funn, så har vi i Van­n­man­nen forstått at det må noe mer til enn bare vekst, vi må også se på kon­sekvensene av denne vek­sten — som for eksem­pel miljø­forurens­ing fra indus­trien. Og vi kan ikke bare fokusere på indi­vidu­ell innsats og vekst, eller nasjon­al, for den saks skyld — vi må også se på de videre kon­sekevensene av hva byg­gin­gen av våre struk­tur­er før­er til, også for våre brø­dre og søstre på den andre siden av jor­den (som for eksem­pel slave­fab­rikkene i kle­spro­duk­sjo­nen i østen).

En utfor­dring for Van­n­man­nen kan være å bli bevisst på å ikke bare skape foran­dring eller gjøre orig­i­nale ting bare for foran­drin­gen eller det orig­i­nales skyld, men være sikre på at foran­drin­gen er til noe bedre. Ellers blir det bare tomme krumspring.

En annen utfor­dring er å ikke bare bli værende i det men­tale, og dermed bli over­fladisk, slik utfor­drin­gen er for alle de tre lufttegnene.

Der­som du ser hvor i horoskopet ditt du har Uranus, eller hvor du har Van­n­man­nen eller det kor­re­spon­derende 11. hus, så kan du se dine områder for vennskap, og sam­funns- og grup­pes­ta­tus, og hvor du er genial og opprørsk (Uranus).

Van­n­man­nen er teg­net for vennskap, og ser gjerne på vennskap som vik­tigere enn fam­i­liebånd. De kan også gjerne ha mange bek­jente, men nære ven­ner lig­ger ikke alltid like lett for Van­n­man­nen (men det kom­mer selvsagt an på resten av horosp­kopet og plan­etenes stillinger).

Heri lig­ger også noen av deres poten­sielle utfor­dringer: nærhet. “Et tegn som elsker men­neske­heten, men ikke lik­er men­nesker”, som en astrolog sa det en gang — litt slemt, men det lig­ger en kjerne av sannhet i det. For de kan ha prob­le­mer med å håndtere de nære relasjonene, der­som det blir for intimt.

Van­n­man­nens gave er at de elsker alle men­nesker like mye, og de forskjells­be­han­dler ingen. Men blir du forels­ket i en Van­n­mann, og oppdager at han gir post­man­nen like mye opp­merk­somhet som deg, så kan det kan­skje føles skuffende.

724736main_pia16684-43_946-710Intellek­tuelt oppegående, her bril­jer­er de, og de er som sagt ofte lang forut for sin tid. Noe som gjør at de kan bli opp­fat­tet som eksen­triske. Men tiden vis­er som regel at de har rett.

Mens vi i det mot­sat­te teg­net Løven kan gå over­bord i følelser, så er Van­n­man­nen spe­sial­is­ter på å holde hodet kaldt, og ha den rette kjølige dis­tansen som man trenger for å se klart, og kunne ta gode beslut­ninger. De har også den rette dis­tansen fra det per­son­lige egoet (igjen, i mot­set­ing til sine Løve-brø­dre), og har heller et fokus på å sette egne, indi­vidu­elle hen­syn til side for hva som er det beste for fel­lesskapet (grup­pen, samfunnet).

Men det kan som sagt bli for mye dis­tanse, og for kjølig. Van­n­man­nen lik­er orig­i­nalitet, men synes at en forut­set­ning for grup­pe­felleskapet er at vi alle oppfør­er oss, og ikke kom­mer med for store følelsesut­brudd. Det tak­ler de dårlig, for de er ikke alltid i så god kon­takt med sine egne følelser, og synes der­for at det kan bli for mye. Kon­flik­t­sky­het, og dermed over­fladiskhet kan der­for være et prob­lem — man tør ikke dykke ned i det vanske­lige, det ekte.

Deres søsken i Løven er gode på både varme og følelser, og mens Løven tar styrin­gen og tar beslut­ninger på veg­ne av alle, så lenge det blir fest og moro blir vel alle glade? …så forstår Van­n­man­nen at hvert indi­vids fri­het til å ta sine egne valg er en forut­set­ning for at det skal bli en bra fest der alle har det bra, og de har en gen­uin respekt for dette.

Selv vok­ste jeg opp med en Van­n­mann-mor, og jeg opplevde aldri at hun leste hverken dag­bøk­er eller postko­rt, eller bland­et seg i noen av mine pri­vate ting — og hun nek­tet å si hva hun stemte ved poli­tiske valg til jeg var godt over 18 år — for­di jeg skulle gjøre meg opp min egen mening.… Fak­tisk testet jeg henne i om hun hadde lest en postko­rt en gang jeg var blitt ganske vok­sen men enda bodde hjemme — en ven­ninne hadde sendt et kort fra en par­tyferie med inter­es­sant innhold…men fra sam­tal­en med mam­ma forsto jeg at hun ikke hadde lest noe av det. For henne ville det vært å gi avkall på sin men­neske­lighet (og sjokket mitt da jeg ble større og så at det fak­tisk fantes forel­dre som leste sine barns dag­bøk­er eller over­styrte deres indi­vid­u­alitet, ble stort!)

Å gjøre det mot­sat­te av det som for­ventes, eller si noe sjokkerende for å over­raske sam­talepart­neren er typisk for Van­n­man­nen. I mot­set­ning til sine ven­ner i ildele­mentet, Skyt­ten, som også er kjent for å plumpe ut med ting ver­balt, så gjør ikke Van­n­man­nen det for­di han ikke har noe fil­ter — slik Skyt­ten kan plumpe ut med noe (“Oi, nå har du blitt tjukk!), men for å vise at det indi­vidu­elle er flott, og at mang­fold berik­er oss alle, og skaper større takhøyde. Det blir let­tere å være men­neske i en slik verden.

Og net­topp men­neske­lighet er vik­tige verdier for Van­n­man­nen, frem­for noe. Kan­skje er det der­for de er slike eksen­triske og orig­i­nale indi­vid­u­al­is­ter, for å lik­som vise alle andre at det er gre­it å skille seg ut, at det er gre­it å være seg selv. Vi får alle en rikere ver­den da, en mer men­neske­lig verden.

Fri­het er dermed også en kjern­ever­di for Van­n­man­nen. Fri­heten til å være oss selv som men­nesker. Fri­heten til at vi alle kan få lov å leve ut vår indi­vid­u­alitet. Demokrati og infor­masjons­flyt er der­for verdier som har sprunget ut fra dette teg­net, og inter­nett og sosiale medi­er er typiske Vannmann-konstruksjoner.

Ver­den trenger disse.

 

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *